Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 21/16, 113/17, 113/17 – drugi zakon i 95/18), u članu 15. posle reči: "radnog odnosa" brišu se reči: "kod poslodavca".

Član 2.

Posle člana 16. dodaju se naslov i član 16a koji glase:                    

"Kompetencije za rad službenika

Član 16a

Procesi upravljanja ljudskim resursima u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave zasnivaju se na kompetencijama potrebnim za delotvorno obavljanje poslova u organu, službi i organizaciji autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Kompetencije, u smislu ovog zakona, predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu. ".

Član 3.

U članu 19. stav 2. posle reči: "veštinama" dodaje se zapeta i reči: "odnosno proveri kompetencija".

Član 4.

U članu 47. stav 5. posle reči "uslovi za rad na njima" dodaje se zapeta i reči: "potrebne kompetencije.".

Član 5.

U članu 48. stav 2. posle reči: "pokrajinskog sekretarijata" dodaju se zapeta i reči: "pomoćnika generalnog sekretara skupštine,".

Član 6.

U članu 56. stav 1. reči: "kao i kada nije u mogućnosti da obavlja dužnost duže od 30 dana," brišu se, a posle reči: "vršioca dužnosti – službenika" dodaju se reči: " u radnom odnosu na neodređeno vreme".

U stavu 2. reči: "kao i i kada načelnik uprave nije u mogućnosti da obavlja dužnost duže od 30 dana" brišu se, a posle reči: "vršioca dužnosti – službenika" dodaju se reči: " u radnom odnosu na neodređeno vreme".

Stav 5. menja se i glasi: "Izuzetno, vršilac dužnosti može biti postavljen i radi zamene službenika na položaju koji odsustvuje sa rada duže od 30 dana, a najduže do njegovog povratka na rad.".

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

"Službeniku koji je postavljen za vršioca dužnosti miruju prava i obaveze iz radnog odnosa na radnom mestu na koje je bio raspoređen pre postavljenja.

Po isteku roka iz st. 1, 2, 4. i 5. ovog člana postavljeni službenik se raspređuje na radno mesto na kome je bio raspoređen do postavljenja i nastavlja da ostvaruje pravo na platu koju je imao na tom radnom mestu".           

Član 7.

Član 58. stav 2. menja se i glasi:

"Pravilnikom se utvrđuju radna mesta i njihovi opisi, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj izvršilaca za svako radno mesto, vrsta i nivo obrazovanja, državni stručni ispit, odnosno poseban stručni ispit, radno iskustvo u struci, potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta kao i drugi uslovi za rad na svakom radnom mestu. "

Član 8.

Posle člana 58. dodaju se naslovi i novi čl. 58a, 58b, 58v i 58g koji glase:

"Vrste kompetencija

Član 58a

Kompetencije potrebne za obavljanje poslova radnog mesta su ponašajne i funkcionalne.

Ponašajne kompetencije

 Član 58b

 Ponašajne kompetencije predstavljaju skup radnih ponašanja potrebnih za delotvorno obavljanje svih poslova u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

 Ponašajne kompetencije su:

 1) upravljanje informacijama;

 2) upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata;

 3) orijentacija ka učenju i promenama;

 4) izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa;

 5) savesnost, posvećenost i integritet.

Pored kompetencija iz stava 2. ovog člana, ponašajne kompetencije su i:

 1) upravljanje ljudskim resursima - za radna mesta rukovodilaca  unutrašnjih

 organizacionih jedinica i položaje;

 2) strateško upravljanje - za položaje.

Funkcionalne kompetencije

 Član 58v

 Funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave i mogu biti opšte i posebne.

 Opšte funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova na svim radnim mestima službenika u bilo kojoj oblasti rada ili bilo kom radnom mestu.

Opšte funkcionalne kompetencije su:

  1) organizacija i rad organa autonomne pokrajine, odnosno lokalne samouprave u Republici Srbiji;

  2) digitalna pismenost;

  3) poslovna komunikacija.   

 Posebne funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova u određenoj oblasti rada i na određenom radnom mestu.

Određivanje kompetencija

Član 58g

 Aktom Vlade, bliže se određuju ponašajne i opšte funkcionalne kompetencije i pokazatelji njihovog ispoljavanja, kao i posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, način njihovog određivanja i oblasti znanja i veština na koje se odnose.

 Posebne funkcionalne kompetencije na određenom radnom mestu, odnosno grupi radnih mesta mogu se utvrditi pri sastavljanju opisa poslova radnog mesta u skladu sa uredbom Vlade."

Član 9.

U članu 79. stav 2. menja se i glasi:

 "Kad se oba uslova ispune, načelnik uprave, odnosno rukovodilac organa, službe ili organizacije (u daljem tekstu: Rukovodilac) odlučuje da li je potrebno da se radno mesto popuni.".

Član 10.

U članu 85. stav 2. reči: "imenuje službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave, rukovodilac službe ili organizacije" zamenjuju se rečima: "obrazuje rukovodilac".

Član 11.

U članu 87. stav 1. reči: "službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave," zamenjuju se rečju: "rukovodilac".

Član 12.

U članu 95. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ako je položaj popunjen, konkurs za popunjavanje položaja oglašava se najkasnije u roku od 90 dana pre isteka vremena na koje je službenik na položaju postavljen.".

Član 13.

U članu 99. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

 "Ako konkursni postupak za popunjavanje položaja nije pokrenut u roku iz člana 95. stav 3. ovog zakona, službenik se posle proteka vremena na koji je postavljen, postavlja na isti položaj bez javnog konkursa."

Član 14.

U članu 101. stav 1. reči: "službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave, rukovodilac službe ili organizacije" zamenjuju se rečju: "rukovodilac".

Član 15.

U članu 102. stav 1. posle reči: "znanjima i veštinama," dodaju se reči: "naročito iz oblasti znanja i veština koje su za to radno mesto utvrđene kao posebne funkcionalne kompetencije,".

U stavu 2. posle reči: "lokalne samouprave," dodaju se reči: "na oglasnoj tabli kod poslodavca,".

Član 16.

U članu 103. stav 2. reči: "zaključkom i zaključka" zamenjuju se rečima "rešenje" u odgovarajućem padežu.

U stavu 3. reč: "zadržava" zamenjuje se rečju: "odlaže", a reč: "zaključka" zamenjuje se rečju: "rešenja".

           

Član 17.

U članu 104. stav 3. menja se i glasi:

 "Izborni postupak se sprovodi pismenom ili usmenom proverom i razgovorom sa kandidatima."

Stav 4. briše se.

Član 18.

U članu 105. stav 3. reči: "službeniku na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelniku uprave" zamenjuju se rečju: "rukovodiocu".

Član 19.

U članu 106. stav 1. reči: "službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave, rukovodilac službe ili organizacije" zamenjuju se rečju: "rukovodilac".

 Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Ako je izabran kandidat koji nije službenik, rukovodilac u roku od 15 dana od dana prijema liste za izbor, donosi rešenje o njegovom prijemu u radni odnos, a ako je izabran kandidat koji je već službenik kod poslodavca, rukovodilac donosi rešenje o premeštaju primenom odredaba ovog zakona o premeštaju posle internog konkursa.".

Član 20.

U članu 107. stav 2. reči: "a službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave" zamenjuju se rečju: " rukovodilac".

Član 21.

U članu 108. stav 1. posle reči: "kandidata," dodaju se reči: "odnosno rešenje o premeštaju ".

Član 22.

U članu 110. stav 2. menja se i glasi:

" O neuspehu javnog konkursa rukovodilac donosi rešenje koje dostavlja svim kandidatima koji su imali pravo da učestvuju.".

Član 23.

U članu 111. stav 2. reč: "zaključkom" zamenjuje se rečju: "rešenjem".

U stavu 3. reč: "zadržava" zamenjuje se rečju: "odlaže", a reč "zaključka" zamenjuje se rečju: "rešenja".

Član 24.

Posle člana 114. dodaje se naslov i član 114a koji glasi:

            "Trajni premeštaj na zahtev službenika

Član 114a

Službenik može, u skladu sa potrebama i organizacijom rada organa, na svoj zahtev da bude trajno premešten na radno mesto čiji se poslovi rade u nižem zvanju od poslova radnog mesta sa kojeg se službenik premešta, ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu.".

Član 25.

U članu 115. stav 1. posle reči: "radnom mestu" dodaje se zapeta i reči: "ako su za njega povoljnija".

Član 26.

U članu 150. stav 3. posle reči: "težu povredu" dodaju se reči: "dužnosti iz radnog odnosa.".

Član 27.

U članu 168. st.1-3. reči: "u istom zvanju" brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

 "Ako odgovarajuće radno mesto ne postoji, u slučaju donošenja novog, odnosno promene pravilnika, prekobrojni službenik može, uz svoju saglasnost, biti raspoređen, odnosno premešten na niže radno mesto koje odgovara njegovoj vrsti i nivou obrazovanja i za koje ispunjava ostale uslove za rad, a ako ni takvo radno mesto ne postoji, postaje neraspoređen.

Član 28.

U članu 174. stav 2. posle reči: "komisija" dodaju se reči: "ima sva ovlašćenja drugostepenog organa i".

Član 29.

U članu 183. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Na internet prezentaciji organa uprave koji obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za žalbenu komisiju, objavljuju se odluke žalbene komisije o pitanjima koja su najčešći predmet odlučivanja žalbene komisije u skladu sa propisom o zaštiti podataka o ličnosti.".

Član 30.

U članu 187. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Nameštenik ne može da bude raspoređen, odnosno premešten na radno mesto službenika, osim ako nije izabrani kandidat na javnom konkursu za radna mesta službenika.".

Član 31.

U članu 189. stav 1. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

 "1a) pripremu Pravilnika i njegovog usaglašavanja sa aktom Vlade o određivanju kompetencija;".

U stavu 2. posle reči: "stručne" dodaju se reči: "i savetodavne".

Član 32.

U članu 190. stav 9. reči: "Služba za upravljanje kadrovima državnih organa" zamenjuju se rečima: "Služba Vlade za upravljanje kadrovima".

Član 33.

U članu 194. stav 1. tačka 2)-5) reči: "službenik na položaju koji rukovodi organom uprave autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave" zamenjuju se rečju: "rukovodilac", a u tački 4) reč: "imenuje" zamenjuje se rečju: "obrazuje".

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 21/1, 113/17, 113/17 – drugi zakon i 95/18) usaglasiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akt iz čl. 9. ovog zakona doneće se do početka primene ovog zakona.

Član 35.

Pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 9 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Postupci odlučivanja o pravima i dužnostima iz radnog odnosa službenika i nameštenika započeti do početka primene ovog zakona, okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 37.

  Konkursi za popunjavanje radnih mesta koji su pokrenuti do početka primene ovog zakona, okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Problemi koje akt treba da reši i ciljevi koji se aktom postižu.

Razlozi za donošenje navedenog zakona neposredno su povezani sa ostvarivanjem ciljeva iz Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 42/21), koji treba da doprinesu poboljšanju pravnog i organizacionog okvira, kapaciteta institucija i službenika. S tim u vezi, u Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2025 ("Službeni glasnik RS", broj 42/21), u Posebnom cilju 2. Unapređen proces regrutacije u javnoj upravi, Mera 2.2. Unapređenje procesa selekcije i uvođenje novozaposlenih u posao, predviđene su aktivnosti koje se odnose na razvijanje okvira kompetencija za zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, izmenu normativnog okvira u cilju integrisanja okvira kompetencija i jačanje kapaciteta putem razvoja i sprovođenja obuka zaposlenih u kadrovskim jedinicama i rukovodioca u organima AP i JLS za primenu Okvira kompetencija.

Ove aktivnosti nadovezuje na rezultate postignute u periodu od 2014. do 2020. godine, u sprovođenju Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 9/14 i 42/14 – ispr.) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2018-2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 54/18), sve u cilju uspostavljanja usklađenog javno službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenja upravljanja ljudskim resursima.

 Donošenjem Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave iz 2016. godine ("Službeni glasnik RS", broj 21/16) uspostavljena su osnovna načela karijernog službeničkog sistema za službenike u organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave čime je lokalni službenički sistem postavljen na istim ili sličnim osnovama kao državni službenički sistem, što stvara normativne uslove za dalje sprovođenje strateških ciljeva u ovoj oblasti.

 U daljem sprovođenju reformskih aktivnosti donete su značajne izmene Zakona o državnim službenicima koje se primenjuju od 2019. godine, kojima je dat zakonski osnov da se u sve funkcije upravljanja ljudskim resursima na nivou centralne vlasti uvede sistem kompetencija čime je uspostavljen kvalitetan pravni osnov za unapređenje zapošljavanja zasnovanog na zaslugama i profesionalni razvoj državnih službenika.

 Imajući u vidu izmene koje su izvršene na centralnom nivou vlasti, preduzete su aktivnosti u cilju utvrđivanja mogućnosti da se okvir kompetencija uvede i na lokalnom nivou vlasti, što predstavlja dalju reformu javne uprave u oblasti ULjR u cilju uspostavljanja usklađenog javno službeničkog sistema i obezbeđivanja ujednačenog položaja zaposlenih na državnom i lokalnom nivou.

U tom smislu rad na utvrđivanju mogućnosti uvođenja okvira kompetencija i izradi Okvira kompetencija potrebnih za rad zaposlenih u organima AP i JLS započeo je još 2019. godine, kada je u okviru projekta "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samopravi – faza 2", koji u Republici Srbiji sprovodi Savet Evrope zajedno sa projektnim partnerima, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, sprovedena analiza primenljivosti sistema kompetencija na državnom nivou na organe AP i JLS. Analiza je urađena na osnovu pojedinačnih analiza pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i opisima radnih mesta u izabranim jedinicama lokalne samouprave, relevantnih propisa, jedinstvenog popisa poslova na lokalnom nivou vlasti, rezultata diskusije, odnosno održane fokus grupe sa predstavnicima JLS (novembar 2019. godine) i dosadašnjih iskustava na uvođenju Okvira kompetencija za rad državnih službenika na republičkom nivou vlasti. Ova analiza je pokazala da se okvir kompetencija može primeniti na lokalnom nivou vlasti uz određena prilagođavanja potrebama tih organa i njihovim nadležnostima (izvorni i povereni poslovi). Okvir ponašajnih kompetencija, kao i pokazatelji, mogu se primeniti gotovo u potpunosti, a uz određeno prilagođavanje i izmene moguće je primeniti i opšte funkcionalne kompetencije.

U maju 2020. godine, ministar državne uprave i lokalne samouprave formirao je Posebnu radnu grupu za izradu okvira kompetencija za delotvoran rad službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Sastav radne grupe činili su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Službe za upravljanje kadrovima, Nacionalne akademije za javnu upravu, Autonomne Pokrajine Vojvodina, Gradske uprave Grada Beograda, Stalne konferencije gradova i opština, Gradske uprave Grada Zrenjanina, Opštinke uprave Opštine Medveđa i Gradske uprave Grada Pirota. Posebna radna grupa je u oktobru 2020. godine usvojila dokument Okvir kompetencija za rad zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave koji čini polaznu osnovu za predložene odredbe ovog Nacrta zakona.

U januaru 2021. godine, ministar državne uprave i lokalne samouprave formirao je Posebnu radnu grupu za izradu teksta Narta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u AP i JLS, koja je u skladu sa predloženim Okvirom kompetencija utvrdila teskt Nacrta zakona.

Uvođenje i primena okvira kompetencija na lokalnom nivou predstavlja i kompleksan poduhvat imajući u vidu brojnost jedinica lokalne samouprave, njihovu razuđenost, neujednačen broj i obučenost zaposlenih u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima koji su glavni nosioci primene ovog koncepta. U skladu sa tim, sistem kompetencija za zaposlene u organima AP i JLS integrisaće se u normativni okvir sukcesivno (fazno) u kom smislu se u predloženim odredbama Nacrta zakona, pre svega definišu kompetencije i vrši njihova podela a sistem kompetencija se integriše u Pravilnike o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta kao obavezan element sadržine pravilnika i utvrđuje se obaveza usklađivanja ovih akata sa odredbama zakona. Takođe, precizira se da se poslovi upravljanja ljudskim resursima odnose i na pripremu Pravilnika i njihovo usaglašavanje sa Okvirom kompetencija utvrđenim u aktu Vlade kojim se određuju kompetncije potrebne za rad službenika. Ovim se stvaraju uslovi da se na lokalnom nivou vlasti obezbedi dobra osnova za potpuno uvođenje, odnosno integraciju sistema kompetencija i u ostale funkcije upravljanja ljudskim resursima, tj. u postupak zapošljavanja, odnosno popunjavanja radnih mesta službenika uz istovremeno unapređenje sistema zapošljavanja u skladu sa principom zasluga i jačanje konkursnog postupka kao i u sistem ocenjivanja, odnosno vrednovanja radnog učinka.

Istraživanja koja su sprovedena u okviru projekta koji finansijski podržava Vlada Švajcarske "Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019" i analize stanja u svim ključnim oblastima, kroz projekat Saveta Evrope "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2" korišćenjem indeksa za ULjR koji je razvila Stalna konferencija gradova i opština, nedvosmisleno ukazuju da uprkos činjenici da je ULjR jedno od primarnih pitanja u procesu reforme sistema lokalne samouprave, još postoji prepreka i izazova u sprovođenju postojećeg pravnog okvira i njegove nedosledne primene u nekim JLS. Analiza stanja po indeksu za ULjR je pokazala da prosečan rezultat gradova i opština iznosi 51% te da oko 64% JLS ima potpuno zadovoljavajuću kadrovsku strukturu vezano za poslove ULjR u kom smilsu može se reći da su organizacioni i kadrovski kapaciteti u formalnom smislu na prihvatljivom nivou, kao i da je neophodno uložiti napore u podizanje neophodnih kompetencija i motivacije zaposlenih na tim mestima. Takođe, istaknuto je da primena novih, modernih načela, procesa i procedura u skladu sa novim nadležnostima, obavezama i odgovornostima zahtevaju poseban skup znanja, veština i sposobnosti (kompetencija), koje se često ne stiču tokom formalnog obrazovanja. Zato je odabir kompetentnih ljudi u transparentnom konkursnom postupku, uz odgovarajuću proveru znanja, sposobnosti i veština kao i praćenje učinka zaposlenih i nagrađivanje po zaslugama i druge ključne funkcije upravljanja ljudskim resursima, izuzetno važno pitanje za dalji razvoj lokalne samouprave.

Stoga je razvoj okvira kompetencija i uvođenje sistema kompetencija u sve instrumente za upravljanje ljudskim resursima koji se primenjuju na zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave jedan od ključnih koraka u daljoj reformi u oblasti ULjR.

Pored navedenog, analiza stanja korišćenjem indeksa za ULjR koja je sprovedena u delu koji se tiče provere stručnih osposobljenosti, znanja i veština kandidata kako na internom i javnom konkursu tako i u postupku preuzimanja pokazala je da proveru kvaliteta stručnosti kandidata, koja u skladu sa važećim propisima podrazumeva mogućnost provere iz više delova (pismena, usmena provera znanja i provera veština kroz praktične vežbe) sprovodi osam posto JLS i to samo kada je reč o javnom konkursu. Najveći procenat lokalnih samouprava (62%) procenu stručnih osposobljenosti kandidata na obe vrste konkursa obavlja samo usmenim putem. Iz tog razloga ovim Nacrtom zakona predložene su odredbe kojima se definiše način sprovođenja izbornog postupka pisanom ili usmenom proverom i razgovorom sa kandidatom.

Zbog kompleksnosti reformskih rešenja kojima će se sistem kompetencija u potpunosti integrisati u funkcije ULjR na lokalnom nivou vlasti kao i činjenice da na lokalnom nivou vlasti ne postoji centralna jedinica za ljudske resurse poput Službe Vlade za upravljanje kadrovima, predloženim odredbama je posebno naznačena saradnja jedinica lokalne samouprave sa ovom službom kako u pogledu stručne tako i u pogledu savetodavne pomoći u primeni ovog zakona i drugih propisa, posebno u postupku pravilnog određivanja kompetencija za obavljanje poslova radnog mesta. S tim u vezi, uporedo tokom rada na izradi Okvira kompetencija urađena je Analiza moguće uloge i podrške SUK-a implementaciji okvira kompetencija kojom su utvrđene pretpostavke za uključivanje ove službe u pružanju šire podrške sveobuhvatnom procesu integrisanja sistema kompetencija. Jedna od osnovnih pretpostavki za pružanje adekvatne podrške i pomoći u ovoj prvoj fazi implementacije odnosi se na jačanje kapaciteta SUK-a, odnosno Odseka za analizu radnih mesta i planiranje kadrova, kroz povećanje broja zaposlenih i to za najmanje tri izvršioca do kraja 2021. godine.

Predložene izmene i dopune Zakona predstavljaju fazu u već započetom procesu reforme javno službeničkog sistema i u funkciji su podrške izgradnji moderne, efikasne i stručne javne uprave, odnosno podrške velikoj odgovornosti službenika u kreiranju javnih politika reformskih procesa i njihove primene u praksi.

Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja akta i zašto je donošenje akta najbolji način za rešavanje problema.

Predloženim izmenama Zakona uređuju se pitanja koja su predmet pre svega zakonske regulative. S toga su predložene izmene zakona način da se reše uočeni nedostaci u službeničkom sistemu na nivou autonomne pokrajine odnosno lokalne samouprave, tj. da se dalje unapredi službenički sistem na ovom nivou vlasti, s tim da je za realizaciju neophodno donošenje podzakonskih akata kojima će se detaljnije urediti sprovođenje predloženih zakonskih rešenja.

Imajući u vidu ciljeve zadate u Strategiji reforme javne uprave i ostalim strateškim dokumentima koji se odnose na uspostavljanje jedinstvenog javnoslužbeničkog sistema i s tim u vezi zakonsku obavezu uređenja radno pravnog statusa i drugih prava službenika, nisu postojale druge mogućnosti za uređivanje ovih oblasti, osim zakonom.  

Sistem radnih odnosa u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, status i položaj službenika i druga prava iz radnog odnosa službenika moguće je urediti isključivo zakonom, kako bi se obezbedili jedinstven i usklađen način uređenja svih pitanja koje se odnose na radno pravni status službenika.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona precizira se način korišćenja prava na naknadu plate funkcioneru po prestanku funkcije, na način da se sada jasno precizira da funkcioner ne može ostvariti pravo na naknadu plate nakon prestanka funkcije, ukoliko mu je utvrđeno mirovanje radnog odnosa kod bilo kog poslodavca.

Članom 2. propisuje se novi član 15a. kojim se u smislu odredaba ovog zakona, definiše pojam kompetencija u procesu upravljanja ljudskim resursima, kao instrumenata za unapređenje upravljanja kadrovima u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, a koje su neophodne za delotvorno obavljanje poslova, pa je predloženom odredbom predviđeno da se pod kompetencijama podrazumeva skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti, koje službenik poseduje, a koje oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu.

Članom 3. Nacrta zakona vrši se dopuna člana. 9 stav 2. Zakona, kojim se uređuje da će se izbor među kandidatima u konkursnom postupku od sada zasnivati na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, odnosno na proveri kompetencija potrebnih za delotvorno obavljanje poslova radnog mesta.

Članom 4. Nacrta zakona vrši se dopuna člana 47. stav 5. Zakona na način da se propisuje da se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, pored radnih mesta službenika, uslova za rad na njima i broja službenika određuju i potrebne kompetencije.

Članom 5. Nacrta zakona dopunjuje se odredba Zakona koja uređuje položaje na način da su položaji, u Autonomnoj pokrajini Vojvodina i radna mesta pomoćnika generalnog sekretara.

Članom 6. U cilju da na radnim mestima koji su položaji rade stručni i kompetentni kadrovi koji poznaju rad organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave predlaže se mogućnost postavljenja vršioca dužnosti iz reda službenika koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme i radi zamene državnog službenika na položaju koji odsustvuje sa rada duže od 30 dana. Pored toga, predviđeno je da vršilac dužnosti iz reda službenika ima pravo da se vrati na radno mesto na koje je bio raspoređen pre postavljenja uz ostvarivanje prava na platu koju je imao na tom radnom mestu.

Članom 7. Nacrta zakona, vrši se dodatno preciziranje obaveznih elemenata Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pogledu radnih mesta, opisa izvanja u kojima su radna mesta razvrstana, uslova za rad na svakom radnom mestu koji se odnose na vrstu i nivo obrazovanja, državni stručni, odnosno poseban stručni ispit i potrebno radno iskustvo u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Članom 8. Nacrta zakona, definiše se sistem kompetencija. Rad na utvrđivanju mogućnosti uvođenja okvira kompetencija i izradi Okvira kompetencija potrebnih za rad zaposlenih u organima AP i JLS započeo je još 2019. godine, kada je u okviru projekta "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samopravi – faza 2", u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), sprovedena analiza primenljivosti sistema kompetencija na državnom nivou na organe AP i JLS na osnovu koje je Posebna radna grupa izradila i usvojila Okvir kompetencija za zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Predloženim odredbama Nacrta zakona, daje se zakonski osnov za uvođenje sistema kompetencija u Pravilnike o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta. Kao što je u uvodnim odredbama propisano, kompetencije predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti, koje državni službenik poseduje, a koje oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivanih rezultata na radnom mestu. Konkretno, u članu 8. Nacrta zakona propisuju se vrste kompetencija potrebne za obavljanje poslova radnog mesta, kao ponašajne i funkcionalne. Pored toga, definišu se ponašajne kompetencije i precizira se koje su, definišu se funkcionalne kompetencije i vrši se podela istih na opšte i posebne i daje se osnov da se aktom Vlade bliže određuju ponašajne i opšte funkcionalne kompetencije i pokazatelji njihovog ispoljavanja, kao i posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, način njihovog određivanja i pokazatelji njihovog ispoljavanja, a posebne funkcionalne kompetencije na određenom radnom mestu, odnosno grupi radnih mesta mogu se utvrditi pri sastavljanju opisa poslova radnog mesta u skladu sa uredbom Vlade.

Članom 9. Nacrta zakona vrši se preciziranje odredaba koje se odnose na nadležnost za donošenje odluke o popuni radnog mesta. Naime, predloženom izmenom bliže se definiše ko donosi odluku o popuni radnog mesta i ko se istovremeno smatra rukovodiocem. Ovde se jedinstvenim terminom obuhvataju sva lica koja se smatraju rukovodiocem u smislu Zakona, tj. vrši se skraćivanje naziva radnih mesta tih lica.

Čl. 10 i 11. vrši se terminološko usklađivanje sa generičkim nazivom rukovodoca iz člana 9. Nacrta zakona koji je ovim odredbama nadležan za obrazovanje konkursne komisije i za donošenje rešenja o premeštaju u slučaju uspeha internog konkursa.

 Čl. 12. i 13. Nacrta zakona, propisuje se krajnji rok za oglašavanje konkursa za popunjavanje položaja, u slučaju kada je položaj popunjen i to najkasnije 90 dana pre isteka vremena na koje je službenik na položaju postavljen, kako bi se obezbedilo blagovremeno popunjavanje tog radnog mesta i smanjila potreba za postavljenjem vršioca dužnosti. Takođe, ovim se obezbeđuje da na položaju rade lica izabrana po sprovedenoj konkursnoj proceduri, čime se obezbeđuje puna primena meritornosti i depolitizacije. Istovremeno, precizira se da službenik može nakon isteka vremena na koji postavljen biti ponovo postavljen na isti položaj, bez javnog konkursa ako konkursni postupak za popunjavanje položaja nije pokrenut u navedenom roku.

Čl. 14, 18, 20. i 22. vrši se terminološko usklađivanje sa generičkim nazivom, odnosno terminom rukovodilac, saglasno izmeni u članu 9. Nacrta zakona i precizira se da konkursnu komisiju u postupku javnog konkursa za popunu izvršilačkih radnih mesta i za prijem pripravnika obrazuje rukovodilac, da konkursna komisija dostavlja rukovodiocu listu za izbor, da u slučaju ako izabrani kandidat ne stupi na rad u roku koji mu je određen, rukovodilac može da izabere drugog kandidata sa liste za izbor kao i da rukovodilac donosi rešenje o neuspehu internog konkursa.

Članom 15. Navedenim članom propisuje se sadržina oglasa o javnom konkursu, a imajući u vidu uvođenje sistema kompetencija u upravljanju ljudskim resursima, dodatno se precizira, da oglas o javnom konkursu, pored ostalog, treba da sadrži i podatke o stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama naročito iz oblasti znanja i veština koje su za to radno mesto utvrđene kao posebne funkcionalne kompetencije. Stavom 2. ovog člana dodatno se precizra da se oglas o javnom kokursu objavljuje, pored ostalog i na oglasnoj tabli kod poslodavca čime se obezbeđuje da postupak oglašavanja javnog konkursa bude tranparentniji.

Čl. 16. i 23. Nacrta zakona vrši se usklađivanje odredaba člana 103. i 111. Zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16 i 95/18 – dr. propis), odnosno sa odredbama člana 146. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku kojim je propisano da protiv zaključka nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor. Takođe, predloženim odredbama propisuje se da žalba ne odlaže izvršenje rešenja što je terminološki u skladu sa navedenim zakonom koji govori o odložnom dejstvu žalbe.

Članom 17. uređuje se način sprovođenja izbornog postupka na način da se propisuje obaveznost sprovođenja istog pisanom ili usmenom proverom i razgovorom sa kandidatima.

Članom 18. i 21. bliže se precizira da rešenje o izboru kandidata sa liste za izbor donosi rukovodilac, što je u skladu sa izmenom u članu 9. Nacrta zakona i propisuje se vrsta akata koje rukovodilac donosi prilikom izbora kandidata u zavisnosti da li je izabran kandidat koji nije službenik, kada rukovodilac donosi rešenje o prijemu u radni odnos, odnosno u slučaju kada je izabran kandidat koji je već službenik kod poslodavca kada rukovodilac donosi rešenje o premeštaju. Navedena rešenja se dostavljaju svim kandidatima koji su učestvovali u izbornom postupku, čime su odredbe čl. 18. i 21. Nacrta zakona međusobno usklađene u pogledu vrste akata koja se donose u slučaju izbora kandidata.

Članom 24. Nacrta zakona dodaje se naslov i novi član 114a kojim se propisuje mogućnost službenika da na sopstveni zahtev bude trajno premešten na radno mesto čiji se poslovi rade u nižem zvanju od poslova radnog mesta sa kojeg se premešta, ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu. Na ovaj način se uvodi novi osnov za premeštaj službenika.

Članom 25. Nacrta zakona dodatno se uređuju prava službenika u slučaju privremenog premeštaja službenika na drugo odgovarajuće radno mesto. Naime, predloženom dopunom omogućava se službeniku da u slučaju privremenog premeštaja na drugo odgovarajuće radno mesto zbog zamene odsutnog službenika ili povećanog obima posla zadrži sva prava na svom radnom mestu, ako su za njega povoljnija.

Član 26. vrši se dopuna člana 150. stav 3. Zakona, kojom se precizira da se teža povreda odnosi na povredu dužnosti iz radnog odnosa što je u duhu odredaba Zakona koje govore o povredama dužnosti iz radnog odnosa.

Članom 27. Nacrta zakona preciziraju se odredbe koje se odnose na raspoređivanje zaposlenih u slučaju donošenja novog Pravilnika i promene Pravilnika. Naime, precizira se da se svi službenici raspoređuju na odgovarajuća radna mesta, imajući u vidu da je u samom zakonu već definisano šta se smatra odgovarajućim radnim mestima te je suvišno da se ovim odredbma dodatno navodi da se radi o radnim mestima koja su u istom zvanju. Takođe, precizira se da službenik može biti raspoređen, odnosno premešten na radno mesto za koje ispunjava uslov u pogledu određene vrste i nivoa obrazovanja, kao i ostale uslove za rad.

Članom 28. Nacrta zakona predviđa da se žalbenoj komisiji uvode sva ovlašćenja drugostepenog organa u skladu sa članom 184. Zakona o opštem upravnom postupku. Naime, zbog stavova koji su zauzeti u sudskoj praksi da žalbene komisije nemaju status drugostepenog organa bilo je neophodno navedeno precizirati a istovremeno i radi otklanjanja problema koji su se zbog toga pojavljivali u praksi. Na ovaj način žalbene komisije mogu da koriste raspoloživa pravna sredstva kao drugostepeni organ u cilju pravilne primene propisa i otklanjanja eventualnih nezakonitosti u primeni istih.

Član 29. Nacrta zakona, predviđa obavezu da se na internet prezentaciji organa uprave koji obavlja stručno-tehničke i administrativne poslove za žalbenu komisiju, objavljuju odluke žalbene komisije o pitanjima koja su najčešći predmet odlučivanja žalbene komisije u skladu sa propisom o zaštiti podataka o ličnosti.

  Članom 30. Nacrta zakona predviđeno je da nameštenik ne može da bude raspoređen, odnosno premešten na radno mesto službenika s obzirom na način zasnivanja radnog odnosa bez obaveznog konkursnog postupka, osim ako nije izabrani kandidat na javnom konkursu u organu.

 Član 31. Nacrta zakona. Imajući u vidu prvu fazu integrisanja sistema kompetencija u funkcije ULjR koja podrazumeva uvođenje kompetencija u Pravilnike, ovim predlogom se precizira da se poslovi upravljanja ljudskim resursima odnose i na pripremu Pravilnika i njegovog usaglašavanja sa kompetencijama. Stavom 2. istog člana proširuje se podrška Službe Vlade za upravljanje kadrovima jedinicama lokalne samouprave koja je sada sveobuhvatnija i podrazumeva saradnju ove službe sa jedinicama lokalne samouprave u procesu pružanja stručne i savetodavne pomoći.

Članom 32. Nacrta zakona vrši se terminološko usklađivanje naziva Službe Vlade za upravljanje kadrovima.

Članom 33. Nacrta zakona vrši se usklađivanje sa predloženom izmenom u članu 9. Nacrta zakona i generičkim nazivom sa terminom rukovodilac.

 Članom 34. prelaznih i završnih odredaba predviđaju se rokovi za usaglašavanje podzakonskih akata kao i rok za donošenje akta Vlade kojim se određuju kompetencije.

 Članom 35. predlaže se rok od 9. meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za usklađivanje Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta.

  Čl. 36.i 37. predviđeno je da će se svi postupci pokrenuti do početka primene ovog zakona okončati u skladu sa propisima prema kojima su i započeti.

  Članom 38. Nacrta zakona, određeno je stupanje na snagu ovog zakona osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Zbog proširenog obima nadležnosti koji se predviđa Nacrtom zakona za Službu za upravljanje kadrovima, potrebno je ojačati kapacitete Službe za upravljanje kadrovima, prema sadašnjem broju državnih službenika potrebno je povećanje broja zaposlenih za 3 izvršioca i to: u zvanju samostalni savetnik 1. u zvanju savetnik 1. i u zvanju mlađi savetnik 1. koji bi bili raspoređeni u organizacionoj jedinici nadležnoj za sprovođenje predloženih odredbi zakona (Odsek za analizu radnih mesta i planiranje kadrova).

U pogledu primene ostalih odredbi Nacrta zakona, nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva. Takođe procena finansijskih efekata primene Nacrta zakona odnosno Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave na rad Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za 2021. i naredne dve budžetske godine 2022. i 2023. godinu je da nisu potrebna finansijska sredstva.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 05.08.2021.