Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) u članu 2. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1)        akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve odgovarajućih srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, kako bi se vršili određeni poslovi ocenjivanja usaglašenosti;".

Tač. 5), 6) i 7) menjaju se i glase:

"5)        ocenjivanje usaglašenosti je postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni zahtevi određeni za proizvod, proces, uslugu, sistem, osobu ili telo;

6)         pravila akreditacije su pravila nacionalnog tela za akreditaciju kojima se bliže uređuje način sprovođenja postupka akreditacije, zahtevi koje mora ispuniti podnosilac prijave za dobijanje akreditacije, kao i prava i obaveze učesnika u postupku dobijanja i održavanja akreditacije;

7)         telo za ocenjivanje usaglašenosti je pravno lice ili deo pravnog lica koje obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti, uključujući ispitivanje, etaloniranje, sertifikaciju, kontrolisanje, ispitivanje osposobljenosti, verifikaciju i validaciju i proizvodnju referentnih materijala i druge poslove ocenjivanja usaglašenosti."

Član 2.

Član 7. menja se i glasi:

"Član 7.

ATS mora da ispuni sledeće zahteve:

1)         da bude nezavisno od tela za ocenjivanje usaglašenosti koje ocenjuje, kao i da obezbedi da ne dođe do komercijalnih pritisaka ni sukoba interesa sa telima za ocenjivanje usaglašenosti;

2)         da u vršenju svojih aktivnosti bude objektivno i nepristrasno;

3)         da obezbedi da odluke koje se odnose na potvrđivanje kompetentnosti donesu stručne osobe, koje nisu učestvovale u ocenjivanju;

4)         da obezbedi zaštitu poverljivosti dobijenih informacija;

5)         da utvrdi postupke ocenjivanja usaglašenosti za koje vrši akreditaciju prema relevantnim propisima i standardima;

6)         da uspostavi postupke za efikasno upravljanje i odgovarajuće unutrašnje kontrole;

7)         da ima na raspolaganju dovoljan broj kompetentnog osoblja;

8)         da dokumentuje dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja osoblja koja bi mogla da utiču na kvalitet ocenjivanja i potvrđivanja kompetentnosti;

9)         da uspostavi, sprovodi i održava postupke za nadgledanje rada i kompetentnosti relevantnog osoblja;

10)       da verifikuje da se ocenjivanje usaglašenosti vrši na odgovarajući način, uzimajući u obzir veličinu korisnika usluga ocenjivanja usaglašenosti, sektor u kome posluje, njegovu strukturu, stepen složenosti tehnologije proizvodnje, kao i masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa;

11)       da objavljuje godišnje finansijske izveštaje, izrađene u skladu sa zakonom i proverene od strane revizora.

Pretpostavlja se da ATS ispunjava zahteve iz stava 1. ovog člana ako dokaže usaglašenost sa zahtevima standarda kojim su utvrđeni opšti zahtevi za akreditaciona tela koja utvrđuju kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti tako što će uspešno okončati postupak kolegijalnog ocenjivanja koje organizuje Evropska organizacija za akreditaciju.

Organizacija i način rada ATS utvrđuje se osnivačkim aktom, statutom i drugim opštim aktima ATS."

Član 3.

U članu 8. stav 1. tačka 1) posle reči: "utvrđuje" dodaju se zapeta i reč: "sprovodi".

Posle tačke 2) dodaje se nova tačka 2a), koja glasi:

"2a)      vodi javni registar eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata prema vrsti akreditacije i eksperata angažovanih za postupak odlučivanja o akreditaciji uvažavajući načela propisa kojima je regulisana zaštita podataka o ličnosti;".

Tačka 3) menja se i glasi:

"3)        učestvuje, odnosno predstavlja Republiku Srbiju u radu međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju i održava članstvo u Evropskoj organizaciji za akreditaciju (EA);".

Stav 2. menja se i glasi:

"Bliži sadržaj i način vođenja javnih registara iz stava 1. tač. 2) i 2a) ovog člana utvrđuje ATS."

Član 4.

Član 11. menja se i glasi:

"Član 11.

Organi ATS su:

1)         Upravni odbor;

2)         Direktor;

3)         Nadzorni odbor.

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava osnivač.

Za predsednika Upravnog odbora imenuje se predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.

Jednog člana Upravnog odbora predlaže ministarstvo nadležno za poslove akreditacije iz reda organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa.

Dva člana Upravnog odbora predlaže Privredna komora Srbije iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Jedan član Upravnog odbora predlaže se iz reda zaposlenih u ATS.

Nadzorni odbor ima predsednika i četiri člana.

Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava osnivač.

Za predsednika Nadzornog odbora imenuje se predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.

Jednog člana Nadzornog odbora predlaže ministarstvo nadležno za poslove akreditacije.

Jedan član Nadzornog odbora predlaže ATS iz reda zaposlenih u ATS.

Dva člana Nadzornog odbora predlaže Privredna komora Srbije iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Delokrug organa iz stava 1. ovog člana, uslovi za imenovanje predsednika i članova organa, način odlučivanja i druga pitanja značajna za rad organa uređuju se osnivačkim aktom ATS koji donosi osnivač.

Poslovanje i upravljanje ATS bliže se uređuje statutom ATS."

Član 5.

U članu 12. stav 2. reč: "stručno" briše se, a posle reči: "akreditacije", dodaju se zapeta i reči: "ustanovljava kriterijume za ocenjivače".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Za predsednika Saveta za akreditaciju bira se predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije."

Dosadašnji st. 3-5. postaju st. 4-6.

Član 6.

U članu 13. stav 1. menja se i glasi:

"Sredstva za rad ATS obezbeđuju se:

1)         iz budžeta Republike Srbije;

2)         iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.".

Stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3-6. postaju st. 2-5.

Član 7.

U članu 14. stav 1. menja se i glasi:

"Postupak akreditacije pokreće se prijavom koju telo za ocenjivanje usaglašenosti podnosi ATS."

Posle stava 5. dodaju se st. 6-12, koji glase:

"Postupak akreditacije traje najduže osam meseci od dana podnošenja prijave za akreditaciju.

Izuzetno, rok iz stava 6. ovog člana se može produžiti na pisani zahtev podnosioca prijave, i to najduže za četiri meseca od dana isteka roka iz stava 6. ovog člana.

U slučaju da ATS ne vrši, odnosno ne može da sprovede postupak akreditacije, o tome obaveštava podnosioca prijave u roku od 30 dana od prijema prijave.

U slučaju da ATS ne okonča postupak akreditacije u roku iz stava 6, odnosno iz stava 7. ovog člana, ATS je dužan je da izvrši povraćaj uplaćenog iznosa na ime troškova akreditacije na račun podnosioca prijave u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 6, odnosno iz stava 7. ovog člana.

Ukoliko podnosilac prijave odustane od prijave za akreditaciju ATS ne vrši povraćaj uplaćenog iznosa na ime troškova akreditacije na račun podnosioca prijave.

ATS je dužan da sa dokumentacijom iz stava 3. ovog člana postupa u skladu sa aktima ATS o poverljivosti.

Predstavnik organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu, odnosno donošenje određenih tehničkih propisa, može da učestvuje u delu postupka akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti u svrhu imenovanja, odnosno ovlašćivanja, u svojstvu posmatrača, a uz poštovanje pravila poverljivosti i drugih opštih akata ATS."

Član 8.

Član 15. menja se i glasi:

"Član 15.

Ako se nakon sprovedenog postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ispunjava zahteve odgovarajućih srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve, uključujući i zahteve utvrđene za pojedine oblasti, ATS donosi odluku o akreditaciji i izdaje sertifikat o akreditaciji u roku iz člana 14. stav 6. odnosno stav 7. ovog zakona.

Sertifikat o akreditaciji se izdaje na određeno vreme u skladu sa pravilima akreditacije.

Ako se tokom postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava neki zahtev iz stava 1. ovog člana, ATS nalaže da podnosilac prijave sprovede korektivnu aktivnost, kada je to primenjivo.

Danom nalaganja korektivne aktivnosti ne produžava se rok za postupak akreditacije, osim ukoliko podnosilac prijave to zahteva u skladu sa članom 14. stav 7. ovog zakona.

Ako se nakon sprovedenog postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava zahteve iz stava 1. ovog člana, ATS donosi odluku da se ne dodeli akreditacija.

Način sprovođenja postupka akreditacije bliže se uređuje pravilima akreditacije."

Član 9.

U članu 18. stav 1. reči: "po istom postupku po kojem je i dodeljena" brišu se.

U stavu 3. posle reči: "obnovi" dodaju se reči: "ili da se obnovi akreditacija u promenjenom obimu."

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

"Postupak za obnavljanje akreditacije traje najduže četiri meseca od dana podnošenja prijave i sprovodi se shodno članu 15. ovog zakona.

Izuzetno, rok iz stava 4. ovog člana se može produžiti na pisani zahtev podnosioca prijave, i to najduže za četiri meseca od dana isteka roka iz stava 4. ovog člana."

Član 10.

Član 19. menja se i glasi:

"Član 19.

Na odluke iz čl. 15, 17. i 18. ovog zakona može se izjaviti žalba koja se podnosi ATS u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

O žalbi iz stava 1. ovog člana Komisija za žalbe (u daljem tekstu: Komisija) donosi odluku u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Komisiju, kao stalno telo, obrazuje Upravni odbor ATS od: jednog člana iz ministarstva nadležnog za poslove akreditacije, jednog člana iz reda eksperata za laboratorije, jednog člana iz reda eksperata za kontrolna tela, jednog člana iz reda eksperata za sertifikaciona tela, jednog člana koji je predstavnik tela za ocenjivanje usaglašenosti iz drugih oblasti akreditacije, jednog člana na predlog Privredne komore Srbije, dva člana iz nacionalnog tela za standardizaciju i po jednog člana iz organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa.

Član Komisije iz ministarstva nadležnog za poslove akreditacije je predsednik Komisije.

Predsednik komisije, za odlučivanje po svakoj pojedinačnoj žalbi, određuje dva člana komisije iz stava 3. ovog člana, u zavisnosti od oblasti koja je predmet žalbe.

Članovi komisije koji odlučuju o pojedinačnoj žalbi ne smeju imati poslovni interes, niti biti osobe koje su posredno ili neposredno bile uključene ili povezane sa aktivnostima koje su predmet žalbe.

Po potrebi na predlog predsednika Komisije, u radu Komisije, bez prava glasa, mogu učestvovati i nezavisni stručnjaci iz oblasti koja je predmet žalbe.

Način obrazovanja i rada Komisije bliže se uređuje propisom koji donosi ministar nadležan za poslove akreditacije.

Odluka iz stava 2. ovog člana je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor."

Član 11.

Član 21. menja se i glasi:

"Član 21.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti može podneti zahtev za akreditaciju telu za akreditaciju druge države u sledećim slučajevima:

1)         ako ATS prestane sa radom;

2)         ako ATS ne vrši akreditaciju za određena ocenjivanja usaglašenosti za koja je podneta prijava;

3)         ako ATS nije uspešno prošlo kolegijalno ocenjivanje u vezi sa aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija.

U slučaju da ATS primi prijavu za akreditaciju od tela za ocenjivanje usaglašenosti iz druge države, ATS mora da obavesti akreditaciono telo te države.

U postupku akreditacije iz stava 2. ovog člana akreditaciono telo druge države može da učestvuje kao posmatrač.

ATS može, na zahtev akreditacionog tela druge države, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti iz druge države, da sprovede postupak akreditacije ili da obavi deo aktivnosti u postupku akreditacije, u slučajevima shodno stavu 1. ovog člana."

Član 12.

U članu 23. posle stava 1. dodaju se st. 2-4, koji glase:

"ATS jednom godišnje podnosi osnivaču izveštaj o radu, koji sadrži Finansijski izveštaj i Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa rada, na saglasnost.

Ministarstvo nadležno za poslove akreditacije, po potrebi može tražiti i dodatne informacije, odnosno izveštaje od ATS, naročito o razvoju odgovarajućih programa, odnosno šema akreditacije prema zahtevima tehničkih propisa i o rezultatima sprovedenog postupka nadzora nad radom akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Ministarstvo nadležno za poslove akreditacije prilikom vršenja nadzora nad ATS naročito uzima u obzir rezultate kolegijalnog ocenjivanja koje organizuje Evropska organizacija za akreditaciju."

Član 13.

U roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ATS i organi, odnosno organizacije nadležni za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa su u obavezi da zaključe protokole o saradnji.

Protokoli iz stava 1. ovog člana sadrže naročito: način razmene informacija o postupcima akreditacije u svrhu imenovanja, ovlašćivanja i drugih pitanja povezanih sa sprovođenjem tehničkih propisa, nadzoru nad telima za ocenjivanje usaglašenosti prema zahtevima tehničkih propisa, načinu učešća predstavnika organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa u delovima postupka akreditacije neophodne za sprovođenje tehničkih propisa, kao i informacije o tehničkim propisima u pripremi u cilju razvijanja novih šema akreditacije.

Odluka o osnivanju ATS uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis iz člana 10. ovog zakona ministar nadležan za poslove akreditacije doneće u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Statut ATS uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravila akreditacije uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta ATS usklađenog sa odredbama ovog zakona.

Sertifikati o akreditaciji izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka perioda za koji su izdati.

Postupci akreditacije koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 6. koje stupaju na snagu danom početka primene zakona kojim se uređuju republičke administrativne takse kojim će se propisati visina taksi za troškove postupka akreditacije.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Oblast akreditacije je uređena Zakonom o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10 - u daljem tekstu: Zakon), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona. Ovaj zakon nije u potpunosti usaglašen sa evropskom regulativom u delu koji se odnosi na oblast akreditacije - Uredba Evropskog parlamenta i Saveta broj 765/2008 (u daljem tekstu: Uredba 765/2008) kojom se propisuju zahtevi za akreditaciju i tržišni nadzor u vezi sa trgovanjem proizvodima, koja je važila u vreme njegovog donošenja, a na snazi je i sada. Pored potrebe dodatnog usaglašavanja sa pomenutom evropskom uredbom, nakon perioda primene ovog zakona u trajanju od osam godina praksa je pokazala da je u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz oblasti akreditacije neophodno izmeniti, odnosno dopuniti postojeća zakonska rešenja.

U cilju daljeg unapređenja oblasti akreditacije u Republici Srbiji i usklađivanja sa pomenutom evropskom regulativom, izmenama i dopunama Zakona su preciznije definisani određeni pojmovi koji, pored ostalog, sublimiraju u sebi i poslove koje obavljaju tela za ocenjivanje usaglašenosti za koje Akreditaciono telo Srbije daje akreditaciju. Naime, Akreditaciono telo Srbije (u daljem tekstu: ATS) se svojevremeno obratilo Ministarstvu privrede radi tumačenja odredaba važećeg zakona zbog postojanja nedoumice u kontekstu mogućnosti akreditacije od strane ATS tela za ocenjivanje usaglašenosti za organizaciju šema ispitivanja osposobljenosti laboratorija (PT provajdera). Preciznim definicijama se ova nedoumica otklonila. U cilju dodatnog usklađivanja sa Uredbom 765/2008 detaljno su propisani i uslovi koje ATS, kao nacionalno akreditaciono telo, mora ispunjavati.

Prilikom priprema izmena i dopuna Zakona predlagač je takođe imao u vidu i jačanje transparentnosti rada ATS naročito imajući u vidu anketu koju je među akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti sprovelo Ministarstvo privrede u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Anketa je imala za cilj prikupljanje podataka o efikasnosti funkcionisanja sistema akreditacije u Republici Srbiji. Analiza ankete je pokazala, pored potrebe transparentnijeg rada nacionalnog tela za akreditaciju, da je u interesu privrede i pravne sigurnosti celishodno definisanje rokova za postupak akreditacije što je predlagač definisao izmenama i dopunama važećeg zakona. Ova potreba je potvrđena i pravnom analizom Komiteta za ljudska prava pri analizi usklađenosti Zakona o akreditaciji sa principima Zakona o opštem upravnom postupku. Predlagač je za slučaj da ATS ne okonča postupak akreditacije u predviđenom roku predvideo i vraćanje sredstava podnosiocu prijave, u cilju obezbeđivanja pravne sigurnosti korisnika usluga akreditacije. Takođe, u cilju jačanja transparentnosti predlagač je predvideo vođenje javnog registra ocenjivača i eksperata uključenih u postupak akreditacije. Imajući u vidu da je analiza pomenute ankete pokazala da podnosioci prijava za akreditaciju ne raspolažu informacijom o primenjenoj metodologiji za obračun troškova akreditacije, kao i mišljenje Ministarstva finansija, zauzet je stav da se odredbe o visini troškova akreditacije definišu kroz zakon koji reguliše republičke administrativne takse.

Jedan od razloga za donošenje izmena i dopuna Zakona sadržan je u potrebi jačanja nadzora ministarstva nadležnog za poslove akreditacije - Ministarstva privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) nad ustanovom kojoj je u skladu sa članom 5. važećeg zakona povereno vršenje poslova akreditacije - ATS, a sve u cilju pravilnog funkcionisanja sistema akreditacije i preduzimanja odgovarajućih mera, kada je to potrebno. Takođe, u cilju efikasnijeg vršenja nadzora nad radom ATS ukazala se potreba da se preciznije definišu odredbe koje se tiču imenovanja članova i predsednika organa ATS radi obezbeđivanja većeg uticaja nadležnog ministarstva u radu tih organa.

U praksi se pokazalo da je neadekvatan i sastav Komisije za žalbe ATS, imajući u vidu da su po važećem rešenju u sastavu Komisije predstavnici iz reda eksperata za laboratorije, za sertifikaciona, odnosno kontrolna tela za ocenjivanje usaglašenosti. Naime, praksa je pokazala da s obzirom na delokrug poslova tela za ocenjivanje usaglašenosti iz čijeg reda je izabran član Komisije, zbog konkurentskih poslovnih interesa, može biti ugrožena nepristrasnost njenog rada. U tom smislu se u cilju obezbeđivanja nepristrasnosti i jačanja efikasnosti rada Komisije za žalbe ukazala potreba za propisivanjem njenog novog sastava i načina odlučivanja, te su radi daljeg usaglašavanja sa Uredbom 765/2008 uključene su izmene koje se odnose na postupak rešavanja po žalbi na odluke ATS.

Takođe, razlog za izmene leži i u potrebi jačanja saradnje svih resornih organa odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa sa ATS u smislu razmene neophodnih informacija i učešća njihovih predstavnika, kao posmatrača, u ocenjivačkom delu postupka akreditacije, u slučaju kada je u pitanju akreditacija u svrhu imenovanja odnosno ovlašćivanja.

Predlagač je, radi stvaranja uslova za ispunjavanje zahteva za članstvo Republike Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) i EU, prilikom izrade izmena i dopuna ovog zakona, pored ostalog, uvažio sve zahteve gore pomenute Uredbe br. 765/2008 kojom se propisuju zahtevi za akreditaciju kao i zahteve relevantnog međunarodnog standarda koji se odnosi na ocenjivanje usaglašenosti tj. zahteve za akreditaciona tela koja akredituju tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Budući da se rešenja predložena ovim zakonom odnose na materiju koja se nije mogla urediti drugim pravnim aktom, a da su navedene izmene i dopune u skladu sa razvojem akreditacije u Evropi, preporukama i procedurama međunarodnih organizacija za akreditaciju, kao i potrebama privrede Republike Srbije, predlaže se usvajanje ovog zakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona vrši se izmena u postojećim definicijama kao i dopuna definicija radi boljeg razumevanja Zakona i usklađivanja sa Uredbom 765/2008.

Članom 2. Predloga zakona izmenjen je član 7. Zakona u cilju dodatnog usklađivanja sa Uredbom 765/2008, tako što se vrši preciziranje zahteva koje ATS, kao nacionalno akreditaciono telo, mora ispunjavati.

Članom 3. Predloga zakona vrše se izmene i dopune člana 8. Zakona. Ovom odredbom se uvodi i novi javni registar koji vodi ATS radi jačanja transparentnosti njegovog rada, a što je u interesu privrede.

Članom 4. Predloga zakona menja se član 11. Zakona, i uređuju se organi ATS i definiše se imenovanje predsednika i članova tih organa.

Članom 5. Predloga zakona vrše se izmene i dopune člana 12. Zakona, tako što se dopunjava obim poslova Saveta za akreditaciju i jača uloga ministarstva nadležnog za poslove akreditacije u smislu da se propisuje da je predsednik Saveta za akreditaciju predstavnik tog ministarstva.

Članom 6. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 13. Zakona, u pogledu izvora finansiranja sredstava za rad ATS.

Članom 7. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune člana 14. Zakona, tako što je oročen postupak akreditacije, a definisane su posledice za ATS u slučaju neizavršavanja postupka u propisanom roku, sve u cilju obezbeđivanja pravne sigurnosti i zaštite interesa privrede. Ovim članom je uvedena i mogućnost učešća predstavnika organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa, u delu postupka akreditacije u svojstvu posmatrača, i to u slučaju kada se vrši akreditacija u svrhu imenovanja.

Članom 8. Predloga zakona izvršena je izmena člana 15. Zakona, tako što se definišu detalji postupka akreditacije, kao što su izdavanje sertifikata o akreditaciji, slučajevi kada se nalažu korektivne aktivnosti, slučaj donošenja odluke da se ne dodeli akreditacija.

Članom 9. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune člana 18. Zakona kojima je oročen postupak obnavljanja akreditacije i propisuje se mogućnost eventualnog produženja tog roka.

Članom 10. Predloga zakona izvršene su izmene člana 19. Zakona, kojima se određuje sastav Komisije za žalbe koja odlučuje po žalbama na odluke ATS i kojima se propisuje da se način obrazovanja i rada Komisije za žalbe bliže uređuje propisom koji donosi ministar nadležan za poslove akreditacije.

Članom 11. Predloga zakona izvršene su izmene člana 21. Zakona kojima se preciznije definišu uslovi za prekograničnu akreditaciju radi usaglašavanja sa Uredbom 765/2008.

Članom 12. Predloga zakona izvršene su dopune člana 23. Zakona kojima se propisuje izveštavanje ministarstva nadležnog za poslove akreditacije od strane ATS.

Članom 13. Predloga zakona je propisana obaveza zaključivanja protokola o saradnji između ATS i organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa, radi bolje saradnje i razmene informacija. Takođe, ovim članom se ustanovljavaju rokovi u kojim se donose podzakonski akti i drugi dokumenti za sprovođenje ovog zakona. Ovim članom propisano je i važenje sertifikata o akreditaciji izdatih do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i postupak po kome će se okončati postupci akreditacije koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 14. Predloga zakona propisuje se stupanje na snagu zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 05.04.2021.