Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DIREKTNIH DAVANJA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: NBS poziva sva pravna lica i preduzetnike koji nameravaju da koriste direktna davanja u ovoj godini da se detaljno upoznaju s propisima, kako im se ne bi desilo da zbog nepoštovanja rokova ne iskoriste sredstva


Prvenstveno treba da se upoznaju sa odredbama Uredbe o utvrđivanju programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolestI COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021).

Tom uredbom je predviđeno da banka gasi namenski račun zbog prestanka programa direktnog davanja u smislu Programa ili gubitka prava na korišćenje direktnog davanja, odnosno ako je otvoren taj račun a privredni subjekt nije stekao pravo na korišćenje direktnog davanja, a u skladu sa obaveštenjem Poreske uprave, rečeno je u NBS.

Takođe, i ove godine je predviđeno da u slučaju da privredni subjekt ne prenese novčana sredstva sa namenskog računa na tekuće račune zaposlenih u skladu sa Programom do dana gašenja tog posebnog računa, banka prenosi sredstva s tog računa na poseban račun sa koga su direktna davanja isplaćena.

Korisnik - preduzetnik svakako ima pravo i mogućnost da u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014) , u slučaju da smatra da banka nije postupala u skladu s propisima, opštim uslovima poslovanja ili dobrim poslovnim običajima ili da su njegova prava povređena, banci podnese pismeni prigovor.

Nakon toga, ako ne bude zadovoljan odgovorom koji banka dostavi ili ako banka ne odgovori u propisanom roku od 15 dana od dana prijema prigovora, može podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije.

Centralna banka ukazuje da su korisnici direktnih davanja, koji su primili finansijsku pomoć u 2020. godini, u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti kovid 19 i Zaključkom Vlade Srbije o dodatnim fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, bili dužni da primljena sredstva namenski iskoriste za isplatu zarade zaposlenima najkasnije do 31. oktobra 2020.

Istekom tog roka posebni namenski računi - kovid 19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.

Ministarstvo finansija je, podseća NBS povodom sprovođenja Uredbe dalo mišljenje i instrukciju koja je prosleđena svim bankama u kojem je još jednom istaknuto da imajući u vidu da određeni broj privrednih subjekata nije iskoristio sredstva po osnovu direktnih davanja preneta na poseban namenski račun - kovid 19, banke su dužne da od 1. novembra 2020. godine onemoguće klijentima raspolaganje navedenim sredstvima.

Takođe da sredstva koja nisu utrošena do 31. oktobra 2020. odnosno ako privredni subjekat nije izvršio prenos istih sa posebnog namenskog računa na tekuće račune lica za koja su dobijena direktna davanja, prenesu sa pojedinačnih namenskih računa privrednih subjekta na namenski račun u Upravi za trezor, sa koga su i isplaćena sredstva po osnovu direktnih davanja.

Korisnici direktnih davanja su prilikom apliciranja za direktna davanja bili dužni da se upoznaju i postupaju u skladu sa donetim propisima kojima se uređuje njihovo odobravanje i isplata, i kao što je prethodno navedeno, bili su dužni da ih namenski iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020.

Navedeni propisi i pravila se jednako primenjuju bez obzira na to da li je korisnik direktnih davanja pravno lice ili preduzetnik, i da li ima jednog ili više zaposlenih, podseća NBS.

U tom smislu, prijavom za korišćenje direktnih davanja korisnici su prihvatili i sve uslove utvrđene propisima kojima su direktna davanja uređena.

Narodna banka naglašava da informacijom o broju slučajeva u kojima nisu iskorišćena sredstva na ime direktnih davanja raspolažu Ministarstvo finansija i Upravi za trezor, imajući u vidu da su sredstva na ime direktnih davanja prenošena na račun korisnika sa posebnog računa u Upravi za trezor i da su na isti račun vraćena u slučajevima u kojima ih korisnici nisu iskoristili u roku predviđenom propisima.

Izvor: Vebsajt Novosti, 06.03.2021.
Naslov: Redakcija