Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: UNIVERZITET JE DUżAN DA USTANOVI DIGITALNI REPOZITORIJUM U KOJEM SE TRAJNO čUVAJU ELEKTRONSKE VERZIJE ODBRANJENIH DOKTORSKIH DISERTACIJA, ZAJEDNO SA IZVEšTAJEM KOMISIJE ZA OCENU DISERTACIJE, PODACIMA O MENTORU I SASTAVU KOMISIJE I PODACIMA O ZAšTITI AUTORSKIH PRAVA, KAO I DA SVE NAVEDENE PODATKE UčINE JAVNO DOSTUPNIM


Od septembra 2014. godine svaki univerzitet ima obavezu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015) da nakon što neko odbrani doktorsku disertaciju na univerzitetu, taj rad podigne u nacionalni repozitorijum doktorskih disertacija u elektronskom obliku. Tako znanje postaje javno dostupno svima.

Trenutno se u repozitorijumu nalazi dve i po hiljade doktorskih disertacija, pa je, kažu u Ministartsvu prosvete, nauke i tehnološjog razvoja, postao ozbiljna kolekcija znanja koja treba da pomogne budućim naučnicima u izradi svojih istraživačkih radova. U planu je i povezivanje sa evropskim repozitorijumom, odnosno bazom doktorskih disertacija.

Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Milovan Šuvakov, kaže da se trenutno na tom repozitorujumu nalaze doktorske disertacije koje su odbranjene od septembra 2014. godine kao i one od ranije s obzirom na to da su neki univerziteti, a tu je najažurniji Beogradski univerzitet, podigli veliki broj doktorskih disertacija koje su odbranjene i ranije.

"Za to nemaju zakonsku obavezu, ali svakako im repozitorijum omogućava da to urade", ističe Šuvakov.

Važno je što se uvode elektronski repozitorijumi, jer se oni mnogo lakše i proveravaju, kažu profesori. I podsećaju da postoje i takozvani elektronski i antiplagijat programi.

Dekan Pravnog fakulteta, profesor Sima Avramović, rekao je da je otvorenost samih doktorskih disertacija prema široj javnosti jedna od garancija da će se neke slabosti koje su se ranije pokazivale, naročito u pogledu kvaliteta pojedinih disertacija, a ponekad i u pogledu korišćenja nedovoljno akademskih sredstava prilikom pisanja doktorskih disertacija, jasnije pokazati i lakše doći do izražaja.

Svaki fakultet ima i svoju bazu. Pravni fakultet ima svoj repozitorijum doktorskih disertacija od pre Drugog svetskog rata, i one su dostune čitaocima uz odgovarajuće mere, kako se knjiga ne bi oštetila.

Pristup repozitorijumu u elektronskom obliku je slobodan i svako ko želi može da pogleda šta se tamo nalazi.

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015)

Završni rad i disertacija

Član 30

Studijskim programom osnovnih i specijalističkih studija može biti predviđen završni rad.

Studijski program master akademskih studija i master strukovnih studija sadrži obavezu izrade završnog rada.

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, osim doktorata umetnosti koji je umetnički projekat.

Izuzetno, doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom zdravstvenom specijalizacijom, na osnovu odbranjene disertacije zasnovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima.

Broj bodova kojima se iskazuje završni rad, odnosno završni deo studijskog programa, ulaze u ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija.

Način i postupak pripreme i odbrane završnog rada, uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove.

Postupak pripreme i uslovi za odbranu disertacije uređuju se opštim aktom univerziteta, po pribavljenom mišljenju Ministarstva i ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost.

Visokoškolska ustanova na kojoj se brani doktorska disertacija dužna je da doktorsku disertaciju i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije učini dostupnom javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na nadležnom organu, kao i do odbrane disertacije.

Univerzitet je dužan da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim.

Kopiju sadržaja koji se čuva u repozitorijumu univerzitet je dužan da u roku od tri meseca od odbrane teze dostavi u centralni repozitorijum koji vodi Ministarstvo.

Izvor: Vebsajt RTS, Natalija Sinanović, 06.03.2016.
Naslov: Redakcija