Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16-dr. zakon, 113/17 - dr. zakon, 41/18, 95/18 - dr. zakon, 37/19 - dr. zakon i 9/20), u članu 4. tačka 23a) posle reči: "komercijalno korišćenje predmeta koncesije." dodaje se nova rečenica koja glasi: "Predmet koncesije može da bude istovremeno obavljanje lučke usluge i izgradnja lučkih građevina i objekata, uz obavezu održavanja lučke infrastrukture."

Član 2.

U članu 11. posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:

"Određeni sektor vodnog puta iz stava 2. ovog člana, kategoriše se kao vodni put pomorskog karaktera ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1) da se na tom sektoru vodnog puta primenjuje Konvencija o međunarodnim pravilima o izbegavanju sudara na moru iz 1972. godine, sa naknadnim izmenama i dopunama ("Službeni list SFRJ", broj 60/75);

2) da su navigacione bove i znakovi na tom sektoru vodnog puta postavljeni u skladu sa pomorskim sistemom obeležavanja;

3) da je na tom sektoru vodnog puta potrebna terestrička navigacija, ili da je za plovidbu na tom sektoru vodnog puta potrebna pomorska oprema za čiju upotrebu je potrebno posebno znanje.

Ministarstvo će obavestiti Evropsku komisiju o kategorizaciji određenog sektora vodnog puta kao vodnog puta pomorskog karaktera uz navođenje ispunjenosti uslova iz stava 6. ovog člana."

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 8. i 9.

Član 3.

U članu 36. stav 1. posle reči: "u skladu sa" dodaju se reči: "zakonom kojim se uređuje hidrografska delatnost i".

Član 4.

U članu 37a stav 1. reči: "Agencija za upravljanje lukama" zamenjuju se rečima: "ministarstvo, odnosno Agencija za upravljanje lukama u zavisnosti od procenjene vrednosti izgradnje lučkih građevina i objekata u skladu sa članom 216a stav 1. ovog zakona".

Član 5.

U članu 38. stav 1. posle reči: "(brodske prevodnice, plovni kanali, obaloutvrde, naperi, paralelne građevine sa traverzama, pregrade, pragovi, kaskade, ševroni, kejski zidovi i mostovi)" dodaju se reči: "i marine".

U stavu 6. posle reči: "za potrebe" dodaju se reči: "izgradnje marine, odnosno".

Član 6.

U članu 40. dodaju se st. 4-7. koji glase:

"Ministarstvo propisuje posebne sektore vodnih puteva na kojima postoje posebni rizici za plovidbu.

Posebni rizici na sektorima vodnih puteva iz stava 1. ovog člana, postoje u sledećim slučajevima:

1) čestih promena smera i brzine toka;

2) hidromorfoloških karakteristika vodnog puta i nepostojanja odgovarajućih informacija o vodnom putu ili odgovarajućih plovidbenih karata;

3) postojanja posebnih pravila plovidbe na određenom sektoru vodnog puta zbog posebnih hidromorfoloških karakteristika;

4) visoke učestalosti nesreća na određenom sektoru vodnog puta koje se pripisuje nedostatku propisane kompetencije zapovednika.

Pre donošenja propisa iz stava 4. ovog člana, ministarstvo će sprovesti postupak konsultacija sa nadležnom međunarodnom komisijom za plovidbu u cilju osiguranja bezbednosti i ispunjenosti svih uslova iz stava 5. ovog člana, i obavestiće Evropsku komisiju o sektorima iz stava 4. ovog člana, dodatnim kompetencijama koje se zahtevaju od zapovednika koji plove na tim sektorima vodnih puteva, kao i načinu na koji se dokazuje da su ti zahtevi ispunjeni, najkasnije šest meseci pre stupanja na snagu ovog propisa.

Ako sektori vodnih puteva iz stava 4. ovog člana čine zajednički vodni put sa susednom državom, zajednički sektori vodnih puteva sa posebnim rizicima određuju se u saradnji sa susednom državom i zajednički obaveštavaju Evropsku komisiju."

Član 7.

U članu 122. posle reči: "kao i način vođenja i sadržinu" dodaju se reči: "registra izdatih brodskih dnevnika".

Član 8.

U članu 124. stav 1. reč: "tri" zamenjuje se rečima: "dva i po".

U stavu 2. reč: "tri" zamenjuje se rečima: "dva i po".

Član 9.

Član 132. menja se i glasi:

"Član 132.

Član posade broda trgovačke mornarice koji vrši poslove kojima se obezbeđuje plovidba, može da bude lice koje je steklo odgovarajuće zvanje i koje za vršenje poslova tog zvanja na brodu ima odgovarajuće ovlašćenje, kao i pripravnik za sticanje zvanja.

Zvanje članova posade broda stiče se polaganjem stručnog ispita za sticanje ovlašćenja za vršenje poslova odgovarajućeg zvanja, a dokazuje se ovlašćenjem za vršenje poslova na brodu.

Pored ovlašćenja za vršenje poslova odgovarajućeg zvanja iz stava 2. ovog člana, članovi posade mogu da stiču posebna ovlašćenja o osposobljenosti, koja se stiču položenim odgovarajućim ispitom.

Stručni ispit polaže se pred komisijom koju obrazuje Centar za obuku članova posade na period od četiri godine.

Ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti izdaje lučka kapetanija na osnovu uverenja o položenom stručnom ispitu koje izdaje Centar za obuku članova posade.

Za izdavanje ovlašćenja plaća se republička administrativna taksa.

Ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti člana posade broda koje je izdato suprotno propisanim uslovima ništavo je.

Ministarstvo vodi registar izdatih ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova trgovačke mornarice.

U cilju razmene informacija ministarstvo elektronskim pristupom dostavlja Evropskoj komisiji podatke o izdatim ovlašćenjima o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti i njihovom statusu iz registra izdatih ovlašćenja.

Ministar propisuje zvanja, uslove i način sticanja zvanja, odnosno ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti članova posade trgovačke mornarice sa rokovima važenja ovlašćenja, vrste brodskih delatnosti koje obavljaju članovi posade, nivoe odgovornosti članova posade, program i način polaganja ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, postupak izdavanja ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, način obračunavanja plovidbenog staža, uslove koje moraju da ispune centri za obuku članova posade, instruktori, odnosno procenjivači centra za obuku, kao i ispitivači, program obuke, odnosno nastavnih predmeta/kurseva za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti, način vođenja i obrasce dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi, obaveze instruktora, odnosno procenjivača, kao i obaveze ispitivača i kandidata u okviru praktične obuke, način i uslove za izbor ispitivača u ispitnu komisiju, obaveze rukovodioca centra za obuku, obrazac uverenja o završenoj obuci, vođenje evidencije centra za obuku o kandidatima za obuku, obaveze članova posade odgovornih za obuku, vođenje evidencije o stručnim ispitima, obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu, obaveze rukovodioca centra za obuku, obrazac uverenja o završenoj obuci, vođenje evidencije centra za obuku o kandidatima za obuku, obaveze članova posade odgovornih za obuku, vođenje evidencije o stručnim ispitima, obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu, uslove i način priznavanja, obnove i zamene ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, sadržinu i obrazac ovlašćenja, kao i obrazac, sadržinu, način izdavanja i vođenja registra izdatih ovlašćenja, kao i registar izdatih odobrenja centrima za obuku članova posade."

Član 10.

U članu 133a stav 1. reči: "vrše centri za obuku članova posade " zamenjuje se rečima: "vrši Centar za obuku članova posade (u daljem tekstu: Centar)".

U stavu 2. tačka 2) iza reči: "iz člana 132. stav 9. ovog zakona" dodaju se reči: "i koji su odobreni od strane ministarstva", dok se u tački 4) reči: "kvalifikovane instruktore i procenjivače" zamenjuju se rečima: "potreban broj kvalifikovanih instruktora, procenjivača i ispitivača kako bi se obezbedilo da se sprovođenjem obuke postignu ciljevi utvrđeni odobrenim programima i planovima obuke".

Dodaju se st. 7. i 8. koji glase:

"Ministarstvo vodi registar izdatih i oduzetih odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Ovlašćenje o osposobljenosti za zvanje krmara stiče lice koje je steklo odgovarajuće srednje obrazovanje u školskoj ustanovi koja ima kvalifikovane nastavnike i čiji su nastavni planovi i programi po kojima će se izvoditi obuka u skladu sa standardima za sticanje kvalifikacija i kompetencija koji su propisani od strane Evropskog komiteta za izradu standarda u unutrašnjoj plovidbi (CESNI) i podzakonskim aktom iz člana 132. stav 9. ovog zakona i koji su odobreni od strane ministarstva."

Član 11.

Član 133d menja se i glasi:

"Ministarstvo i Centar dužni su da uspostave, dokumentuju i sertifikuju standard kvaliteta serije SRPS ISO 9001 ili drugi odgovarajući ISO standard kojim se dokumentuje i potvrđuje usklađenost sa zahtevima međunarodnih i domaćih propisa kojima se uređuju uslovi i postupak za izdavanje, produženje važnosti, suspenziju i poništavanje ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti, brodarskih knjižica i brodskih dnevnika brodova unutrašnje plovidbe.

Standard kvaliteta iz stava 1. ovog člana obavezno obuhvata:

1) izdavanje, produženje važnosti, suspenziju i poništavanje ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti, brodarskih knjižica i brodskih dnevnika;

2) programe obuke, odnosno kurseva;

3) ispitivanja i procene;

4) kvalifikacije i iskustvo koji se zahtevaju od instruktora, procenjivača i ispitivača.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti vrši procenu usklađenosti u pogledu sprovođenja aktivnosti koje se odnose na sticanje i ocenjivanje zvanja i kompetencija, sprovođenje postupka izdavanja ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti, brodarskih knjižica i brodskih dnevnika na svakih 10 godina.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti dužno je da rezultate procene usklađenosti iz stava 3. ovog člana dokumentuje i dostavi ministarstvu, Centru, odnosno ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, koji preduzimaju odgovarajuće mere za ispravljanje nedostataka ako se njihovo postojanje utvrdi tokom procene usklađenosti iz stava 3. ovog člana".

Član 12.

Posle člana 133d dodaju se čl. 133đ, 133e i 133ž koji glase:

"Član 133 đ

Centar imenuje rukovodioca obuke koji je dužan da obezbedi usaglašenost sa propisanim zahtevima, kao i da vrši interni nadzor nad vršenjem obuke.

Centar vodi evidenciju o kandidatima, uspehu i ostvarivanju programa.

Nakon završene obuke Centar izdaje uverenje o završenoj obuci.

Nakon položenog stručnog ispita Centar izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu.

Član 133e

Centar je dužan da dostavlja ministarstvu:

1) izveštaj o broju upisanih kandidata, broju, datumu početka i završetka sprovedenih obuka na godišnjem nivou, najkasnije do 1. decembra tekuće godine za tu godinu;

2) izveštaj o proveri sistema upravljanja kvalitetom, u roku od 15 dana od dana izvršene kontrole;

3) analizu rada, kao i izveštaj o postignutim rezultatima u obuci članova posade svake godine;

4) izveštaj o svakoj promeni instruktora bez odlaganja.

Član 133ž

Ministarstvo odobrava simulatore koji se upotrebljavaju za procenu stečenih kompetencija.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje na zahtev Centra.

Centar koji koristi simulator, podnosi zahtev iz stava 2. ovog člana u kome navodi:

1)         da li se traži odobrenje za praktični ispit za dobijanje ovlašćenja o osposobljenosti zapovednika (simulator za rukovanje plovilom) ili praktični ispit za dobijanje ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti za plovidbu uz pomoć radara (simulator za radar) ili oba ovlašćenja;

2)         da je obezbeđena potpuna usklađenost simulatora sa minimalnim tehničkim i funkcionalnim zahtevima iz relevantnog standarda ili relevantnih standarda za simulatore koji su utvrđeni podzakonskim aktom iz člana 132. stav 9. ovog zakona.

Ministarstvo proverava ispunjenost minimalnih zahteva utvrđenih u standardu za funkcionalne i tehničke zahteve za simulatore u skladu sa postupkom ispitivanja za svaki element, za čije sprovođenje ministarstvo angažuje stručnjake koji su nezavisni od Centra.

Stručnjaci iz stava 4. ovog člana dužni su da dokumentuju postupak provere usklađenosti za svaki element.

Ako se postupcima ispitivanja potvrdi da su zahtevi ispunjeni, ministarstvo izdaje odobrenje simulatora u kome se navodi za koju je konkretnu procenu kompetencije simulator odobren.

Ministarstvo će priznati bez dodatnih tehničkih zahteva ili evaluacije, simulatore koje su odobrili nadležni organi država članicama EU, u skladu sa propisima Evropske unije.

Ministarstvo će poništiti ili suspendovati odobrenje simulatora koji više ne ispunjavaju standarde iz stava 3. tačka 2) ovog člana.

Ministarstvo dostavlja listu odobrenih simulatora Evropskoj komisiji."

Član 13.

U članu 136. posle stava 5. dodaje se novi st. 6. i 7. koji glase:

"Ministarstvo vodi registar izdatih brodarskih knjižica.

U cilju razmene informacija i provere podataka o izdatim brodarskim knjižicama, ministarstvo elektronskim pristupom dostavlja Evropskoj komisiji podatke o izdatim brodarskim knjižicama iz registra izdatih brodarskih knjižica."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

Član 14.

U članu 167. stav 1. dodaje se tačka 5a) koja glasi:

"5a) overava plovidbeni staž u brodarskim knjižicama;".

Član 15.

U članu 207. stav 1. tačka 7) briše se.

U stavu 2. tačka 2) posle reči: "izgradnju lučkih građevina i objekata" stavlja se zapeta i dodaju reči: "kao i koncesije čiji je predmet istovremeno obavljanje lučke usluge i izgradnja lučkih građevina i objekata, uz obavezu održavanja lučke infrastrukture".

Član 16.

U članu 214. dodaju se st. 7. i 8. koji glase:

"Ako po osnovu prava preče kupovine Republika Srbije stiče u javnu svojinu lučku suprastrukturu koja se neće preneti lučkom operateru po osnovu izdavanja odobrenja ili dodele lučke koncesije u skladu sa ovim zakonom u roku dužem od 60 dana od dana upisivanja javne svojine na lučkoj suprastrukturi, Republika Srbija osniva društvo za posebne namene u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije, u kome prava osnivača vrši Vlada, i koje ima prava i obaveze lučkog operatera u skladu sa odredbama ovog zakona do sprovođenja postupka izdavanja odobrenja ili dodele lučke koncesije.

Postupak izdavanja odobrenja, odnosno dodele lučke koncesije u slučaju iz stava 7. ovog člana, sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije u delu kojim se uređuje institucionalno javno-privatno partnerstvo."

Član 17.

U članu 214a stav 6. reči: "stav 5." zamenjuju se rečima: "stav 6. "

U stavu 8. posle reči: "podnet predlog za" dodaju se reči: "utvrđivanje novog, odnosno za".

Dodaju se st. 12. i 13. koji glase:

"Izuzetno od st. 1. i 8. ovog člana, lučko područje marine proglašava se ako je to u skladu sa dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja, kao i dokumentima Autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno Privredne komore Srbije, kojima se utvrđuje mreža marina na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putevima.

Lučko područje marine mogu da čine cele ili delovi katastarskih parcela."

Član 18.

U članu 216a posle stava 7. dodaju se st. 8-10. koji glase:

"Izuzetno od st. 1. i 3. ovog člana, kada se utvrdi ekonomsko-finansijska opravdanost za istovremeno sprovođenje projekata razvoja više pojedinčanih terminala u lukama za koje nisu obezbeđena sredstva u budžetu za izgradnju, ministarstvo može da pokrene postupak za osnivanje društva za posebne namene u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije u delu kojim se uređuje institucionalno javno-privatno partnerstvo, u kome se za privatnog partnera može izabrati alternativni investicioni fond osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuju alternativni investicioni fondovi.

Društvo za posebne namene iz stava 8. ovog člana vrši prava i obaveze investitora na izgradnji lučke infrastrukture i suprastrukture u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i prava i obaveze lučkog operatera u skladu sa odredbama ovog zakona na osnovu odobrenja koje izdaje Agencija nakon sprovedenog postupka za izbor privatnog partnera u društvu za posebne namene.

Alternativni investicioni fond iz stava 8. ovog člana osniva se kao zatvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom koji ima svojstvo pravnog lica sa ili bez internog upravljanja."

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 11. posle reči: "kojim se izdaje" dodaju se reči: "odnosno ne izdaje".

Dosadašnji st. 9-11. postaju st. 12-14.

Član 19.

U članu 220. stav 4. tačka 6) posle reči: "uslove" dodaju se reči: "i kriterijume", dok se u tački 7) posle reči: "ispunjenost uslova" dodaju reči: "i kriterijuma".

Član 20.

U članu 221. dodaju se st. 3-4. koji glase:

"Kriterijumi na kojima Agencija zasniva izbor najpovoljnije ponude su:

1) u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude sa stanovišta Agencije, kriterijumi vezani za predmet odobrenja, i to: predložena tehničko-tehnološka rešenja, funkcionalne i ekološke karakteristike ponude, visina naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi, kvalitet u pružanju lučkih usluga, rokovi za početak pružanja lučke usluge, ostvareni rezultati u pretovarnoj, odnosno drugoj lučkoj delatnosti ponuđača u poslednje tri obračunske godine od dana pokretanja postupka za javno prikupljanje ponuda, operativni troškovi, ekonomičnost i dr.; ili

2) najviša ponuđena visina naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi.

Kada se najpovoljnija ponuda bira na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, Agencija u odluci o javnom prikupljanju ponuda navodi sve elemente kriterijuma za izbor ponude čiju primenu predviđa u odnosu na značaj koji im daje određivanjem niza maksimalnih vrednosti u odgovarajućem rasponu ili, ako to iz opravdanih razloga nije moguće, po značaju od najvažnijeg prema manje važnom."        

Član 21.

U članu 227d stav 1. tačka 1) posle reči: "lučke delatnosti" dodaju se reči: "kod domaćeg ili stranog nadležnog organa".

Član 22.

U članu 227i dodaje se stav 6. koji glasi:

"Na sva pitanja koja se odnose na lučke koncesije koja nisu predmet uređenja ovog zakona, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije."

Član 23.

U članu 227j stav 1. posle reči: "zakona kojim se uređuju javne nabavke," dodaju se reči: "zakona kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije,".

Član 24.

U članu 229g stav 1. zapeta i reči: "odnosno koncesionar koji je dobio lučku koncesiju iz člana 227. ovog zakona" brišu se.

U stavu 6. posle reči: "odobrenje" reči: "ili lučka koncesija" brišu se.

Član 25.

U članu 230. reči: "229. stava 1. tačka 4)" zamenjuju se rečima: "229g".

Član 26.

U članu 233. stav 3. posle reči: "vrste tereta" stavlja se zapeta i dodaju se reči: "osim u slučaju iz stava 5. ovog člana".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Prilikom izrade dokumentacije iz člana 227v st. 2. i 3. ovog zakona, utvrđuje se ekonomsko-finansijska opravdanost utvrđivanja najvišeg iznosa pojedinačnih lučkih taksi koje naplaćuje koncesionar."

Dosadašnji st. 5-7. postaju st. 6-8.

Član 27.

U članu 237. stav 3. menja se i glasi:

"Agencija izdaje odobrenje za obavljanje delatnosti u marinama."

Stav 4. menja se i glasi:

"Odobrenje za obavljanje delatnosti u marinama može se dati najduže na 35 godina sa pravom na produženje roka."

U stavu 5. reči: "stava 1. " zamenjuju se rečima: "st. 1. i 3."

Posle stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

"Odobrenja iz st. 3. i 6. ovog člana, može da se izda samo za marinu, odnosno privezište za čamce koje je obuhvaćeno propisom i drugim opštim aktom iz člana 38. stav 2. ovog zakona."

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 9. posle reči: "odobrenja za" dodaju se reči: "marinu, odnosno".

Posle dosadašnjeg stava 8. koji postaje stav 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:

"Na izgradnju marina primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja."

Dosadašnji st. 9-12. postaju st. 11-14.

Član 28.

Članovi posade broda trgovačke mornarice koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona po ranijim propisima stekli određena zvanja, odnosno ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti u unutrašnjoj plovidbi, stiču pravo da dobiju zvanja, odnosno ovlašćenja o osposobljenosti i posebnoj osposobljenosti koja su upodobljena sa novim nazivima zvanja, odnosno ovlašćenja, ako ispunjavaju uslove propisane podzakonskim aktom iz člana 132. stav 10. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16 - dr. zakon, 113/17 - dr. zakon, 42/18, 95/18 - dr. zakon, 37/19 - dr. zakon i 9/20).

Posada čamca, odnosno plutajućeg objekta koja je do dana stupanja na snagu ovog zakona po ranijim propisima stekla stručnu osposoljenost za upravljanje čamcem, odnosno plutajućem objektu u unutrašnjoj plovidbi, stiče pravo da dobije dozvole za upravljanje čamcem, odnosno plutajućim objektom koje su upodobljene sa novim nazivima stručne osposobljenosti, odnosno dozvola ako ispunjavaju uslove propisane podzakonskim aktom iz člana 165. stav 6. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - dr. zakon, 92/16, 104/16 - dr. zakon, 113/17 - dr. zakon, 42/18, 95/18 - dr. zakon, 37/19 - dr. zakon i 9/20).

Član 29.

Ministarstvo će angažovati telo za ocenjivanje usaglašenosti da izvrši procenu usklađenosti iz člana 11. stav 3. ovog zakona, najkasnije do 17. januara 2037. godine.

Član 30.

Do dana obrazovanja komisije za polaganje stručnog ispita od strane Centra, stručni ispit za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebne osposobljenosti članova posade brodova unutrašnje plovidbe polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita koju obrazuje ministar, a kandidati za polaganje ispita snose troškove plaćanja republičke administrativne takse.

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (u daljem tekstu: Nacrt zakona) ima za cilj da se, između ostalog, izvrši usaglašavanje Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12 i 18/15 - u daljem tekstu: Zakon) sa odredbama Direktive Saveta 2014/112/EU o sprovođenju Evropskog sporazuma o utvrđivanju određenih vidova organizacije radnog vremena u plovidbi unutrašnjim vodnim putevima, zaključenog između Evropskog saveza za plovidbu unutrašnjim vodnim putevima (EBU), Evropske organizacije zapovednika plovila (ESO) i Evropske federacije radnika u transportu (ETF), kao i Direktive 2016/1629 Evropskog parlamenta i Saveta o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutrašnje plovidbe, izmeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju van snage Direktive 2006/87/EZ, kao i da se urede određena pitanja koja su uočena u primeni i čije je rešenje zahtevalo odgovarajuća zakonska rešenja.

U cilju usaglašavanja sa odredbama Direktive Saveta 2014/112/EU, čl. 1, 23, 24. i 29. Nacrtom zakona u potpunosti se transponuju odredbe ove direktive u domaće zakonodavstvo. Navedenim članovima uređuju se pojedini aspekti rada i radnog vremena članova posade brodova unutrašnje plovidb, i to radno vreme, radni dani i dani odmora, pravo na odmor, sezonski rad na putničkim brodovima, najduže dozvoljeno radno vreme noću, godišnji odmor, bezbednost i zdravlje na radu članova posade koji rade noću ili u smenama, kao i pravo na besplatni godišnji zdravstveni pregled članova posade. Do danas su se na ove aspekte radnog vremena članova posade brodova unutrašnje plovidbe shodno primenjivale odredbe Zakona o radu, što je stvaralo određene probleme u praksi zbog specifičnosti uslova rada na brodovima u odnosu na rad na kopnu. Usaglašavanjem domaćeg zakonodavstva sa Direktivom podići će se nivo zaštite na radu radnika, odnosno članova posade brodova unutrašnje plovidbe.

U cilju usaglašavanja sa Direktivom 2016/1629, čl. 9-21. Nacrta zakona transponovane su osnovne odredbe ove direktive u domaće zakonodavstvo. Navedenim članovima Nacrta zakona ukida se kontrolni pregled brodova koji se zadržao kao vrsta tehničkog pregleda brodova samo u Republici Srbiji. Detaljno su uređena pitanja obnavljanja važenja, kao i zamene svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, te pojedina procesna pitanja koja se odnose na izdavanje ove brodske isprave. Takođe, uvodi se privremeno svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu, kao nova vrsta brodske isprave, a uređeno je i pitanje načina priznavanja ovih isprava koje izdaju nadležni organi država članica EU.

Pored usglašavanja sa navedenim propisima EU, u primeni Zakona utvrđena je potreba za preciziranjem značenja pojedinih pojmova. S tim u vezi, Nacrtom zakona se definiše pojam tzv. pristana, kao vrste građevinskog objekta za koji se izdaje građevinska dozvola u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, a koji do danas nije bio definisan. Ovakva pravna situacija stvarala je određene nedoumice i probleme u postupanju nadležnih organa, kao i učesnika u privredi. Posledično, Nacrtom zakona se uređuje ovo pitanje na način što je izvršena dopuna člana 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama dodavanjem definicije, odnosno značenja pojma pristan. Takođe, uvode se pojmovi bunker stanice za snabdevanje brodova gorivom i plutajućeg objekta za ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe, kako bi se uredila pravna situacija koja je u praksi onemogućila izdavanje energetskih licenci u skladu sa odredbama Zakona o energetici.

Takođe, u cilju uređenja pitanja objekata koji se koriste za pristajanje i čuvanje čamaca, predloženo je novo zakonsko rešenje uvođenjem pojma privezišta za čamce, pored pojma marina koji je već uređen Zakonom. S tim u vezi, marine, kao vrsta pristaništa za posebne namene, biće u nadležnosti Agencije za upravljanje lukama, dok se na jedinice lokalne samouprave prenosi nadležnost za uređenje pitanja koja se odnose na rad privezišta za čamce.

Konačno, u primeni Zakona utvrđen je nedostatak pojedinih prekršajnih odredaba čije propisivanje treba da omogući efikasniju primenu Zakona.  

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA ZAKONA

U članu 1. Nacrta zakona izvršena je dopuna člana 4. Zakona dodavanjem novih pojmova.

U čl. 2. i 3. Nacrta zakona dodato je u nadležnost Direkcije za vodne puteve upravljanje AtoN sistemom obeležavanja plovnih puteva.

U čl. 4-6. Nacrta zakona uređuje se materija izdavanja uslova za projektovanje pristana, odnosno za postavljanje plutajućih objekata.

U čl. 7. i 8. otklanjaju se tehičke greške u tekstu Zakona.

Članovima 9-12. i čl. 14-17. Nacrta zakona briše se kontrolni pregled kao vrsta tehničkog pregleda broda i uvodi dobrovoljni pregled.

U članu 13. i čl. 18-21. Nacrta zakona uređuje se sadržina tehničkih pravila za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe, kao i pitanja obnavljanja, zamene i druga procesna pitanja vezana za Svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu.

Članom 22. Nacrta zakona izvršena je dopuna člana 124. Zakona kojim su propisane obaveze privrednog društva, odnosno preduzetnika koji koristi čamac bez sopstvenog pogona koji nije duži od tri metra, pedoline, vodene bicikli, daske i slična plovila, za obavljanje privredne delatnosti da pored drugih propisanih uslova, obezbede da svako lice koje se ukrcava na ova plovila obavezno ima prsluk za spasavanje, kao i da preduzmu druge mere u cilju bezbednosti tih lica određene od strane lučkih kapetanija.

Čl. 23, 24. i 29. Nacrta zakona dodaju se odredbe kojima se uređuju pojedini aspekti rada i radnog vremena članova posade brodova unutrašnje plovidbe, i to radno vreme, radni dani i dani odmora, pravo na odmor, sezonski rad na putničkim brodovima, najduže dozvoljeno radno vreme noću, godišnji odmor, bezbednost i zdravlje na radu članova posade koji rade noću ili u smenama, kao i pravo na besplatni godišnji zdravstveni pregled članova posade.

Čl. 25-28. Nacrta zakona uređena je materija izdavanja odobrenja za obavljanje poslova obuke članova posade u cilju sticanja zvanja, kao i mogućnost angažovanja pripravnika za sticanje zvanja umesto pojedinih članova posade sa propisanim zvanjima za obavljanje pojedinih poslova na brodu.

Članom 30. Nacrta zakona dopunjen je član 184. Zakona propisivanjem da AIS transponder mora imati uverenje o odobrenju tipa koje se izdaje za AIS transpondere klase A.

Članom 31. Nacrta zakona menjaju se odredbe člana 189. Zakona propisivanjem da se za obavljanje poslova Servisa za upravljanje brodskim saobraćajem (VTS) obrazuje VTS centar, kao posebna organizaciona jedinica u ministarstvu.

Članom 32. Nacrta zakona dopunjen je član 207. Zakona propisivanjem da Agencija za upravljanje lukama vodi evidenciju o objektima lučke infrastrukture u svojini Republike Srbije na kojima Agencija ima upisano pravo korišćenja.

Članom 33. Nacrta zakona menja se član 213. Zakona propisivanjem lučke infrastrukture, kao i pristupne infrastrukture.

Čl. 34. i 35. Nacrta zakona vrše se preciziranja pojediniih odredaba čl. 214a i 216a Zakona.

Članom 36. Nacrta zakona vrši se dopuna člana 217. Zakona propisivanjem da su lučki operateri koji su ex lege stekli pravo na dobijanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti dužni da podnesu zahtev za upis u upisnik lučkih operatera.

Čl. 37. i 38. Nacrta zakona vrše se ispravke čl. 218. i 218a Zakona kojima se uređuju obaveze Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije u postupku zasnivanja prava službenosti građenja.

Članom 39. vrši se ispravka tehničke greške u članu 225a Zakona.

Članom 40. Nacrta zakona vrši se usklađivanje člana 227b sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.

Članom 41. vrši se dopuna člana 227j propisivanjem da se na vodnom zamljištu koje je obuhvaćeno lučkim područjem ustanovljava pravo stvarne službenosti bez naknade za izgradnju luke kao linijskog infrastrukturnog objekta u korist Agencije koja se ustanovljava ugovorom između Agencije i javnog vodoprivrednog preduzeća sa propisanim izuzetcima.

Članom 42. vrši se izmena člana 237. Zakona propisivanjem da su marine u nadležnosti Agencije za upravljanje lukama, dok su privezišta za čamce prenete u nadležnost jedinica lokalnih samouprava.

Članom 43. Nacrta zakona izvršeno je terminološko usaglašavanje člana 237a Zakona.

Čl. 44. i 45. Nacrta zakona izvršeno je usaglašavanje sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku.

Članom 46. Nacrta zakona dopunjen je član 254. Zakona propisivanjem da u slučaju da tokom vršenja nadzora inspektor zabrani plovidbu broda koji vije zastavu države članice EU, dok utvrđeni nedostaci ne budu otklonjeni, o zabrani će obavestiti nadležni organ koji je izdao svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu u roku od sedam dana od dana donošenja zabrane.

Čl. 47-51. Zakona dopunjeni su čl. 266, 267, 270. i 276. Zakona propisivanjem novih prekršaja.

Članom 52. Nacrta zakona propisani su uslovi i obaveze pojedinih privrednih društava koje moraju da ispune da bi stekli pravo na obavljanje lučke delatnosti.

Članom 53. Nacrta zakona propisano je da brodovi mogu najkasnije do 31. decembra 2023. godine da pristaju izvan lučkog područja radi pretovara rečnih agregata (šljunka i peska) i to samo na lokacijama na kojima se nalaze objekti za deponovanje i separaciju rečnih agregata, koje su obuhvaćene opštim aktom i planom postavljanja ovih objekata koje donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, kao i uslovi koje privredna društva koja upravljaju privremenim deponijama šljunka i peska moraju da ispune u propisanom prelaznom periodu.

Članom 54. propisuju se prelazni rokovi za zamenu obrazaca pojedinih isprava koje su izdate po ranijim propisima.

Članom 55. Nacrta zakona propisana je prelazna odredba kojom se uređuje način priznavanja brodskih isprava kojima se utvrđuje sposobnosti brodova za plovidbu do zaključivanja Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije, odnosno administrativnih sporazuma koji se zaključuju između Uprave i nadležnih organa država članica EU, kao i sporazuma o uzajamnom priznavanju brodskih isprava kojima se utvrđuje sposobnost brodova za plovidbu između Centralne komisije za plovidbu Rajnom (CCNR) i Republike Srbije.

Članom 56. Nacrta zakona propisano je njegovo stupanje na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije u cilju zapošljavanja 4 nova zaposlena koji će obavljati poslove operatera u okviru VTS centra koji će se osnovati kao posebna organizaciona jedinica u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ukazuje se da VTS centar mora da pruža usluge upravljanja brodskim saobraćajem 24 časa 7 dana u nedelji, zbog čega je potrebno zaposliti 4 državna službenika. Naime, mesečni fond radnih sati je 720 sati (24h30=720), što se deli na 4 VTS operatera, odnosno službenika. Mesečni fond sati za jednog službenika je oko 170 sati u zavisiosti koliko je dana u mesecu. Iz navedenog proizilazi da je za normalno funcionisanje VTS centra potrebno predvideti zapošljavanje najmanje 4 državna službenika.

Navedena 4 zaposlena bi bila zaposlena tokom 2019. godine i za njihovo zapošljavanje je potrebno obezbediti sredstva za isplatu zarada u ukupnom iznosu (bruto II) od 4.025.397 dinara na godišnjem nivou. Naime, predmetni centar činiće 4 zaposlena od čega rukovodilac organizacione jedinice u zvanju samostalnog savetnika i tri izvršioca u zvanju savetnika. Za samostalnog savetnika predlaže se utvrđivanje trećeg platnog razreda sa koeficijentom 3,39, dok se za savetnike predlaže utvrđivanje prvog platnog razreda sa koeficijentom 2,53.

Za tehničko opremanje VTS centar nije potrebno obezbediti sredstva obzirom da će koristiti piostojeću tehničku opremu koja se koristi za potrebe Rečnih informacionih servisa (RIS).

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu potrebu da se u najkraćem mogućem roku ostvari usaglašenost sa propisima Evropske unije, kao i da se uredi pitanje postepene relokacije privremenih deponija šljunka i peska, u cilju privođenja nameni gradskog građevinskog zemljišta za realizaciju razvojnih projekata u gradovima koji imaju izlaz na Dunav, Savu i Tisu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva građevinarstva, 25.01.2021.