Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJEDNIČKIM NABAVKAMA MEDICINSKIH SREDSTAVA - Tekst propisa


Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava, kojem je Republika Srbija pristupila potpisivanjem u Beogradu, 21. aprila 2020. godine, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

SPORAZUM O ZAJEDNIČKIM NABAVKAMA MEDICINSKIH SREDSTAVA

Ovaj Sporazum o zajedničkim nabavkama ("Sporazum") sačinjen je od strane i između sledećih ugovornih strana:

Evropske komisije ("Komisija"), koju za potrebe ovog Sporazuma zastupa Evropski komesar za zdravlje, Tonio Borgi direktor Generalnog direktorata za zdravlje i zaštitu potrošač Paola Testori Kodži.

i

sledećih država članica Evropske unije:

1.         Kraljevina Belgija

2.         Republika Bugarska

3.         Češka Republika

4.         Kraljevina Danska

5.         Savezna Republika Nemačka

6.         Republika Estonija

7.         Irska

8.         Republika Grčka

9.         Kraljevina Španija

10.       Republika Francuska

11.       Republika Hrvatska

12.       Republika Italija

13.       Republika Kipar

14.       Republika Letonija

15.       Republika Litvanija

16.       Veliko vojvodstvo Luksemburg

17.       Mađarska

18.       Republika Malta

19.       Kraljevina Holandija

20.       Republika Austrija

21.       Republika Poljska

22.       Republika Portugalija

23.       Rumunija

24.       Republika Slovenija

25.       Slovačka Republika

26.       Republika Finska

27.       Kraljevina Švedska

28.       Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske

PREAMBULA

S OBZIROM NA:

(1)        Drugi podstav člana 168(1) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije ("Ugovor") predviđa "delovanje Unije koje će dopunjavati nacionalne politike, i biće usmereno na poboljšanje javnog zdravlja, sprečavanje bolesti. Takvadelovanja obuhvataju borbu protiv ozbiljnih prekograničnih pretnji po zdravlje".

(2)        Prekogranične pretnje, poput pandemijskog gripa, mogu se suzbiti vakcinacijom, sprečavajući potencijalno tešku bolest, pa čak i smrt.

(3)        U svojim Zaključcima od 13. septembra 2010, Savet je pozvao Komisiju da podnese izveštaj i razvije mehanizam za zajedničku nabavku vakcina i antivirusnih lekova koji bi omogućili državama članicama da, na dobrovoljnoj osnovi, usvoje zajedničke pristupe za pregovaranje ugovora sa industrijom, što bi jasno rešilo pitanja kao što su odgovornost, dostupnost i cena lekova, kao i poverljivost.

(4)        Na sastanku Saveta za pitanja zapošljavanja, socijalne politike, zdravlja i zaštite potrošača održanom 6. i 7. decembra 2010, velika većina država članica složila se da bi najprikladnije sredstvo za sprovođenje zajedničkih postupaka nabavke za pandemijske vakcine bilo razvijanje okvirnih ugovora koje države članice mogu sklopiti na dobrovoljnoj osnovi.

(5)        Član 5(1) Odluke br. 1082/2013/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 22. oktobra 2013 proširio je ovaj pristup izvan vakcina i antivirusnih lekova protiv pandemijskog gripa. U skladu s tim članom, institucije Unije i države članice mogu se uključiti u postupak zajedničke nabavke u cilju prethodne kupovine medicinskih sredstava za ozbiljne prekogranične pretnje po zdravlje.

(6)        Očekuje se da će zajednička nabavka ojačati kupovnu moć ugovornih strana i osigurati pravedan pristup medicinskim sredstvima protiv ozbiljnih prekograničnih pretnji po zdravlje.

(7)        Zaključivanje Sporazuma o zajedničkim nabavkama ne podrazumeva nikakvu obavezu za ugovorne strane da naknadno učestvuju u postupcima nabavke pokrenutim radi sticanja konkretnih medicinskih sredstava na osnovu tog Sporazuma.

(8)        U svrhu nabavke medicinskih sredstava protiv ozbiljnih prekograničnih pretnjipo zdravlje, ugovorne strane su odlučile da se uključe u zajedničko delovanje, u smislu trećeg podstava člana 104(1) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Evropskog parlamenta i Saveta.

(9)        Ugovorne strane nameravaju da sprovode zajedničko delovanje, dodeljivanjem ugovora za kupovinu medicinskih sredstava protiv ozbiljnih prekograničnih pretnjipo zdravlje sledeći jedan ili više postupaka zajedničke nabavke u smislu Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012, kako je predviđeno članom 5 Odluke br. 1082/2013/EU.

(10)      Ništa u ovom Sporazumu ne utiče na prava i obaveze država članica i Komisije prema Ugovorima, i postizanje ciljeva Evropske unije, naročito u oblasti javnog zdravlja,

UGOVORNE STRANE SU SE SPORAZUMELE

o dolenavedenim uslovima uključujući sledeće Anekse:

Aneks I -          Izjava o odsustvu sukoba interesa i zaštiti poverljivosti koju treba da da(ju) član(ovi)odbora za procenu, kako se navodi u članu 37(5)

Aneks II - Potvrda o završetku nacionalnih procedura za odobrenje ovog Sporazuma ili odsustvo potrebe za takvim procedurama kakose navodi u članu 51(4)

Aneks III -        Sporazum o učešću u radu Upravnog odbora Sporazuma o zajedničkim nabavkama u svojstvu posmatrača kako se navodi u prvom stavu člana 52

Aneks IV - Spisak verodostojnih jezičkih verzija ovog Sporazuma kako se navodi u članu 51(1)

 

Glava I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Predmet Sporazuma

1.         Ovaj Sporazum predviđa mogućnost ugovornih strana da nabave medicinska sredstva dodeljivanjem ugovora na osnovu postupka zajedničke nabavke.

2.         Ovaj Sporazum utvrđuje praktične modalitete koji regulišu postupak zajedničke nabavke u skladu sa trećim stavom člana 133 Pravila primene.

3.         Ovaj Sporazum takođe obuhvata dodatnapitanja kao što su:

(i)         upravljanje okvirnim ugovorima

(ii)        vođenje bilo kojeg sudskog postupka koji proizlazi iz postupka zajedničke nabavke ili okvirnih ugovora ili iz situacije nepoštovanja ovog Sporazuma; i

(iii)       sporazumno rešavanje bilo kakvih nesuglasica između ugovornih strana.

4.         Lice koje nije strana u ovom Sporazumu nema pravo da sprovodi ili uživa bilo koja prava ili ostvaruje koristi predviđene bilo kojim članom ovog Ugovora.

5.         Ovaj Sporazum ne dovodi u pitanje pravo ugovornih strana da sprovode postupak nabavke van ovog Sporazuma, čak i kada takvi postupci uključuju nabavku medicinskih sredstava koja su predmet postupka zajedničke nabavke ili okvirnog ugovora ili uključuju privredne subjekte ili ugovarače koji su konkurisali ili su potpisali okvirni ugovor u skladu sa postupkom zajedničke nabavke prema ovom Sporazumu.

Član 2

Značenje pojmova

1.         Svi uslovi u ovom Sporazumu koji proizlaze ili su definisani u Finansijskoj uredbi ili Pravilima primene, imaju isto značenje kao u tim aktima.

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)        "medicinska sredstva" znači bilo koji lek, medicinski uređaj i druga roba ili usluge usmerene na borbu protiv ozbiljnih prekograničnih pretnji po zdravlje, kako se navodi u Odluci br. 1082/2013/EU.

(b)        "Ugovor" označavaUgovor o funkcionisanju Evropske unije;

(v)        "okvirni ugovor" označavaokvirni ugovor, kako se navodi u članu 101(2) Finansijske uredbe i članovima 121 i 122 Pravila primene, te proizlazi iz postupka zajedničke nabavke sprovedene u skladu sa ovim Sporazumom a potpisan je od strane ugovarača i jedne ili više ugovornih strana;

(g)        "Ugovorna strana" označava stranu koja je potpisala ovaj Sporazum;

(d)        "privredni subjekt" označava svako fizičko ili pravno lice ili javni subjekt koji nudi medicinska sredstva na tržištu;

(đ)        "ugovarač"označava fizičko ili pravno lice sa kojim je ugovor o nabavci zaključen nakon postupka nabavke sprovedenog u skladu sa ovim Sporazumom;

(e)        "Finansijska uredba" označava Uredbu br. 966/2012 (EU, Euratom) Evropskog parlamenta i Saveta od 25. oktobra 2012. o finansijskim pravilima primenjivim na opšti budžet Unije kojom se stavlja van snage Uredba Komisije (EK, Euratom) br. 1605/2002;

(ž)        "Pravila primene" označavaju delegiranu Uredbu Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. oktobra 2012. o pravilima primene Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Evropskog parlamenta i Saveta o finansijskim pravilima koja se primenjuju na opšti budžet Unije;

(z)        "direktan ugovor" označava javni ugovor, kako se navodi u članu 101(1) Finansijske uredbe, koji je rezultat zajedničkog postupka nabavke sprovedene u skladu sa ovim Sporazumom i potpisan je od strane ugovarača i jedne ili više Ugovornih strana(e);

(i)         "poseban ugovor" označava poseban ugovor iz člana 122 Pravila primene, zaključen između jedne ugovorne strane i ugovarača na osnovu okvirnog ugovora;

(j)         "ugovorna strana koja učestvuje" označava ugovornu stranu koja učestvuje u postupku zajedničke nabavke za određena medicinska sredstva sprovedenom u skladu sa ovim Sporazumom;

(k)        "Upravni odbori" označavaju Upravni odbor Sporazuma o zajedničkim nabavkama i jedan ili više upravnih odbora za određen postupak nabavke;

(l)         "osoblje" označava svako lice koje radi za ugovornu stranu;

(lj)        "rukovanje" informacijama ili dokumentima označava generisanje, obrađivanje, skladištenje, prenošenje ili uništavanje informacija ili dokumenata;

(m)      "lica koja rade u vezi sa ovim Sporazumom" znači bilo koje lice koje radi za ugovornu stranu u vezi sa ovim Sporazumom bez obzira na to da li je zaposlena od strane te ugovorne strane ili ne;

(n)        "Sud pravde" označva Sud pravde Evropske unije;

(nj)       "treća strana" označava bilo koje fizičko ili pravno lice, javni subjekt ili grupu njih koja nisu potpisnici ovog Sporazuma.

Član 3

Pravila koja regulišu postupak zajedničke nabavke

1.         Na ovaj Sporazum primenjuje se prvi stav člana 133 Pravila primene. U slučaju sukoba, nad ovim sporazumom preovladava Finansijska uredba i Pravila primene.

2.         Sledeće odredbe se primenjuju na informacije koje se koriste u okviru ovog Sporazuma:

(a)        Član 339 Ugovora o obavezi čuvanja profesionalne tajne;

(b)        Član 57 Finansijske uredbe;

(v)        Član 32 Pravila primene o odsustvu sukoba interesa;

(g)        drugi podstav člana 113(2) Finansijske uredbe o neobjavljivanju određenih informacija proisteklih iz postupka nabavke; i

(d)        Član 155(3) Pravila primene o tajnosti ponuda.

3.         Ne dovodeći u pitanje prvi stav člana 133 Pravila primene, svaka država članica ostaje odgovorna za poštovanje bilo kojih proceduralnih zahteva iz svog nacionalnog zakona.

Član 4

Ovlašćenja data Komisiji u ime ugovornih strana

1.         Kada Komisija donese obavezujući akt prema i u skladu sa ovim Sporazumom, taj akt obavezuje sve ugovorne strane, ili, gde je to primenljivo, samo one ugovorne strane na koje se taj akt odnosi.

2.         U skladu sa ovim Sporazumom, svaka ugovorna strana ovlašćuje Komisiju da deluje u njeno ime u skladu sa pravom Unije u:

(a)        vođenju postup(a)ka zajedničke nabavke, uključujući dodeljivanje okvirnih ili direktnog(ih) ugovora

(b)        upravljanju okvirnim ugovorom(ima), uključujući potpis bilo koje izmene nesuštinske prirode, u skladu sa članom 122 Pravila primene;

Posebni ugovori nakon postupka zajedničke nabavke sprovedene u skladu sa ovim Sporazumom, zaključuju se i njima se upravlja na individualnoj osnovi od strane svake ugovorne strane, u skladu sa članom 27.

3.         Ugovorne strane ovlašćuju Komisiju da deluje kao njihov jedini predstavnik u pokretanju ili odbrani bilo kojeg sudskog postupka koji je ugovarač pokrenuo na osnovu okvirnog ugovora, osim bilo kojeg sudskog postupka pokrenutog protiv ugovorne strane na osnovu posebnog ugovora zasnovanog na okvirnom ugovoru zaključenom u skladu sa članom 122 Pravila primene.

Komisija će, kao jedini predstavnik ugovornih strana, tražiti mišljenje relevantnog Upravnog odbora za određeni postupak nabavke ("UOOPN") o vođenju bilo kojeg sudskog postupka obuhvaćenog ovim stavom, prvom prilikom, u skladu sa članom 7 ovog Sporazuma.

4.         Ugovorne strane ovlašćuju Komisiju da deluje kao njihov jedini zastupnik u pokretanju bilo kojeg sudskog postupka protiv ugovarača na osnovu okvirnog ugovora, osim bilo kojeg sudskog postupka na osnovu posebnog ugovora zasnovanog na okvirnom ugovoru zaključenom u skladu sa članom 122 Pravila primene.

Ovlašćenje Komisije iz prvog podstava podleže odobrenju od strane nadležnog UOOPN-a kada je u pitanju pokretanje takvih sudskih postupaka u skladu sa članom 7 na predlog ugovorne strane koja učestvuje ili Komisije. Nakon toga, Komisija će tražiti mišljenje nadležnog UOOPN-a o vođenju svih sudskih postupaka obuhvaćenih ovim stavom, prvom prilikom, u skladu sa članom 7 ovog Sporazuma.

5.         Komisija može da reši sve sporove, sudske postupke pokrenute u skladu sa stavovima 3 ili 4 nakon odobrenja nadležnog UOOPN-a na osnovu predloga u tom smislu ugovorne strane koja učestvuje ili Komisije, u skladu sa članom 7 ovog Sporazuma.

Glava II

ORGANIZACIJA

Poglavlje I

Upravni odbor

Član 5

Dužnosti

1.         Upravni odbor Sporazuma o zajedničkim nabavkama (UOSZN) se ovim uspostavlja. UOSZN odgovoran je za vođenje pitanja koja se odnose na predmet ovog Sporazuma, uključujući:

(a)        odluke, prvenstveno o vrsti medicinskih sredstava čija će se nabavka odvijati pod okriljem ovog Sporazuma, kao i o vremenskom redosledu organizovanja nabavki;

(b)        svesudskepostupke u okviru postupkazajedničke nabavke koji se tiču svih ugovornih strana;

(v)        postupak neophodan za rešavanje nepoštovanja ovog Sporazuma od ugovorne strane;

(g)        sporazumno rešavanje nesuglasica između dve ili više ugovornih strana;

(d)        amandmane na ovaj Sporazum, u skladu sa članom 46.

U skladu sa ovim stavom, kada UOSZN usvojiobavezujući akt, taj akt je obavezujući za sve ugovorne strane.

2.         Ugovorne strane koje učestvuju uspostaviće UOOPN koji će biti odgovoran za pitanja koja se odnose na određenu nabavku, uključujući:

(a)        poseban postupak zajedničke nabavke;

(b)        svesudskepostupke u sklopu okvirnog ugovora;

(v)        definisanje i primenu kriterijuma za raspodelu u skladu sa članom 17(1);

(g)        privremena odstupanja od kriterijuma za raspodelu u skladu sa članom 17(2).

U skladu sa ovim stavom, kada UOOPNusvoji obavezujući akt, taj akt će jeobavezujući za ugovorne strane koje učestvuju.

3.         Upravni odbor daje mišljenja i odobrenja, u skladu sa članom 7, kako je predviđeno ovim Sporazumom.

4.         Upravni odbor glasa na osnovu predloga Komisije, osim ako je ovim Sporazumom drugačije predviđeno.

Član 6

Sastav i članstvo

1.         Upravni odbori susastavljeni od po jednog predstavnika svake ugovorne strane. Članamože odmeniti zamenik.

Samo službeni predstavniciugovorne strane mogu biti članovi Upravnih odbora ili njihovizamenici.

2.         Članovima Upravnih odbora i njihovim zamenicima mogu, u skladu sa njihovim pravilnicima, pomagati savetnici.

3.         Sastancima Upravnih odbora predsedava predstavnik Komisije ili njegov zamenik ("predsedavajući").

Kada se na sastanku ne obraća u svojstvu predsedavajućeg, predstavnik Komisije će istaći da iznosi stav Komisije kao ugovorne strane.

4.         Komisija će osnovati sekretarijat Upravnih odbora.

5.         Ugovorne straneće, u roku od četrnaest dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma, dostaviti Komisiji informacije o identitetu i kontakt podatkesvojih članova u UOSZN, njihovih zamenika i savetnika koji im pomažu.

Ugovorne strane koje žele da učestvuju u zajedničkoj nabavci određenih medicinskih sredstava će, u roku od četrnaest dana od donošenja odluke UOSZN po ovom pitanju, dostaviti Komisiji informacije o identitetu i kontakt podatkesvojih članova u UOOPN, njihovih zamenika i savetnika koji im pomažu.

Komisija će sastaviti listu osoba pomenutih u drugom podstavu u skladu sa informacijama dobijenim od ugovornih strana. Ugovorne strane će se međusobno obaveštavati o svim promenama koje se tiču identiteta i/ili kontakt podatakaovih osoba.

6.         Upravni odbori će, prostom većinom glasova svojih članova, a na osnovu predloga predsedavajućeg, usvojiti Prvilnik.

7.         Predsedavajući će, u roku od 14 dana od sastanka UOSZN ili UOOPN, dostaviti članovima odgovarajućeg odbora zapisnik sa sastanka.

Član 7

Procedure za davanje mišljenja i odobrenja Upravnih odbora

1.         Kada se ovim Sporazumom zahteva od UOSZN ili UOOPN da daju mišljenje ili odobrenje na predlog koji je pred njega stavljen, članovi odgovarajućeg Upravnog odbora nastoje da postignu zajednički dogovor.

Uzdržanost članova bilo UOSZN ili UOOPN neće sprečiti odgovarajući Upravni odbor da dostigne zajednički dogovor.

Kada članovi UOSZN ili UOOPN ne mogu dostići zajednički dogovor, oni će glasati. Predsedavajući određuje kada će pozvati na glasanje.

2.         Mišljenje Upravnog odbora će biti usvojeno zajedničkim dogovorom ili prostom većinom glasova njegovih članova.

Mišljenje strane Upravnog odbora na dostavljeni predlog u skladu sa ovim Sporazumom nije obavezujući za Komisiju. Međutim, prilikom usvajanja predloga, Komisija će u najvećoj mogućoj meri uzeti u obzir dostavljeno mišljenje.

Smatraće se da je Upravni odbor odobrio predlog ukoliko je on usvojen zajedničkim dogovorom ili kvalfikovanom većinom njegovih prisutnih ili zastupljenih članova.

Kvalifikovana većina je definisana kao 55% prisutnih ili zastupljnjnih članova UOSZN koji predstavljaju ugovorne strane koje obuhvataju najmanje 65% ukupnog iznosa medicinskih sredstava obuhvaćenih zajedničkom nabavkom.

Za predloge o pitanjima koja se tiču samo UOOPN-a, kvalifikovana većina će biti definisana kao 55% njegovih članova i predstavljenihugovornihstrana koje obuhvataju najmanje 65% ukupnih stvarnih troškova, ili akostvarni trošak još nije poznat, procenjeni trošak medicinskih sredstava koje pokrivajudotične ugovorne strane.

3.         Ako se predlog ne usvoji kvalifikovanom većinom prisutnih ili zastupljenih članova relevantnog Upravnog odbora, onda se, ne dovodeći u pitanje stav 5, organizuje drugo glasanje na narednom sastanku. Izuzetno od stava 3, predlog će se smatrati odobrenim od strane Upravnog odbora ako je izglasan prostom većinom prisutnih ili zastupljenih članova koji glasaju u ime ugovornih strana čije učešće u proceduri iznosi minimum 50% ukupnih stvarnih troškova (ili, ukoliko stvarni troškovi još nisu poznati, procenjenih troškova) medicinskih sredstava koje pokrivapostupak zajedničkenabavke, ili, tamo gde je primenjivo, pokrivaju Ugovorne straneu UOOPN.

Ako predlog ne može biti usvojen prostom većinom, onda će, ne dovodeći u pitanje stav 5, treće glasanje biti održano na narednom sastanku. Ako prosta većina, onako kako je definisana prvim podstavom, ponovo ne može da se postigne, predlog će se smatrati odobrenim osim ako postoji kvalifikovana većina protiv istog.

4.         Kada je hitno potrebno odobrenje predloga od strane Upravnog odbora, on će se održatitelefonskim putemili na drugi odgovarajući način komunikacije na daljinu, a uzastopna glasanja iz stava 3 mogu se održati na istoj sednici.

5.         Bez obzira na prvi podstav stava 1, stavovi 3 i 4 ne primenjuju se ako se ovim Sporazumom zahteva jednoglasan dogovor članova Upravnog odbora.

Poglavlje II

Odbori za procenu

Član 8

Dužnosti

1.         Ne dovodeći u pitanje treći podstav člana 158(1) Pravila primene, Komisija će uspostaviti odbor za procenu radi procene zahteva za učešće ili tendera u smislu člana 111(5) Finansijske uredbe.

2.         Bez obzira na stav 1, Komisija može imenovati dvaodvojenaodbora za procenu:

(a)        odborza odabir zahteva za učešće ili ponudana osnovu kriterijuma zaisključenjeiizbor; i

(b)        odbor za procenuponudana osnovu kriterijuma za dodelu.

Član 9

Sastav i postupak imenovanja

1.         Odbor(i) za procenuće se sastojati od:

(a)        ne više od tri licaodređena od strane Komisije, u skladu sa prvim podstavom člana 158(2) Pravila primene, i u slučajevima gdeKomisija nije zainteresovana za konkretan zahtev za učešće ili ponudu;

(b)        ne više od pet osoba od onih koje su imenovale ugovorne strane koje učestvuju, osim Komisije, u skladu sa procedurom utvrđenom u stavu 2. Ovalicane smeju biti ista kao licaimenovana od strane Komisije.

Kako je određeno članom 8(2), ista osoba može biti član oba odbora za procenu.

Odborom za procenupredsedavaćeslužbenik Komisije koji je člannadležnog odbora.

2.         Na osnovu zahteva Komisije, sve ugovorne strane koje učestvuju imenovaće jednog kandidata za članstvo u odboru za procenu dostavljajući predsedavajućem popunjen pro-forma obrazac za prijavljivanje praćen podacima o identitetu, obrazovanju,profesionalnim kvalifikacijama i iskustvu imenovanog kandidata u UOOPN preko predsedavajućeg a u skaldu sa pro-forma obrascem. Pro-forma obrazac usvajaKomisija, nakon odobrenja UOOPN u skladu sa procedurom naznačenom u članu 7.

Kandidat može biti nominovan samo od stane jedne ugovorne strane koja učestvuje. Svaku nominaciju mora podržati druga ugovorna strana koja učestvuje.

Komisija može odbiti imenovanje kandidata nominovanog za članstvo u odboru za procenukada postoje osnove za pretpostavku da je kandidat u sukobu interesa u smislučlana 57 Finansijske uredbe. U tom slučaju, ugovorna(e) stana(e) razmotriće nominovanjedrugog kandidata.

3.         Komisija će, na odobrenje UOOPNpredložitilistu članova nominovanih od stane ugovornih strana koje učestvuju.

U slučaju kada:

a)         ne postoji više od pet ugovornih strana koje učestvuju, osim Komisije, Komisija će predložiti sve nominovane kandidate;

b)         postoji šest ili više ugovornih strana koje učstvuju, osim Komisije, Komisija će predložiti listu od pet kandidata.

UOOPN će oceniti podobnost predloženh kandidata. U roku od 14 dana od dana kada je predlog Komisije poslat, bilo koji član UOOPN može od Komisije zahtevati sledeće:

(a)        razgovor sa bilo kojim nominovanim kandidatom;

(b)        da zahteva dodatne informacije od nominovanih kandidata ili ugovorne(ih) strane(a) koje nominuju;

(v)        da zahteva dostavljanje informacija o identitetu, obrazovanju, profesionalnim kvalifikacijama i iskustvu kandidata nominovanih u skladu sa stavom 2.

Komisija će imenovati članove odbora za procenu iz stava 1(b) nakon odobrenja UOOPN, u skladu sa članom 7.

4.         Članovi odbora za procenu neće učestvovati u njegovomradu do potpisivanja izjave o nepostojanju sukobainteresa i izjave o poverljivosti ("izjava") iz prvog podstava člana 37(5) u odnosu na ugovornu stranu koja ih je imenovala ili nominovala ili njihovog poslodavca.

Ne dovodeći u pitanje treći podstav ovog stava, kada član odbora za procenu nije zaposlen kod ugovorne strane, ugovorna strana će sa pomenutim poslodavcem sklopiti ugovorni aranžman kojim poslodavac preuzima punu odgovornost za evetualno kršenje izjave u odnosu na ugovornu stanu.

Svaka ugovorna strana je odgovorna prema svakoj drugoj ugovornoj strani za osiguranje poštovanja ovog stava i za izmirivanje svake eventualne štete nanete kršenjem Izjave od strane člana odbora za procenukojeg je ta ugovorna strana imenovala ili nominovala.

5.         Komisija će sastaviti listu članova odbora za procenu. Komisija će, takođe, čuvati potpisane primerkeIzjave.

6.         Članovi odbora za procenupredloženiod ugovornih strana koje učestvuju biće imenovani ad personam. Tokom obavljanja svojih zadataka oni neće tražiti ili primati instrukcije od institucija, tela, kancelarija ili agencija Unije, vlada bilo koje ugovorne strane ili bilo kog drugog tela. Ugovorne strane se obavezuju da će poštovati ovo načelo i da neće nastojati da utiču na članove odbora za procenu u ispunjivanju njihovih zadataka.

Članovi odbora za procenu ne učestvuju u bilo kojoj raspravi, postizanju zajedničkog dogovora ili glasanju na sastanku UOOPN, na osnovu bilo kog pisanog traga iz člana 10(3) kojem su doprineli.

7.         Članovi odbora za procenuće podeti ostavku predsedavajućem UOOPN, sa otkaznim rokom od sedam dana, ukoliko nisu u mogućnosti da poštuju Izjavu ili da na drugi način obavljaju svoje dužnosti.

8.         Svaki član UOOPN može zahtevati razrešenječlana odbora za procenuzbog kršenja Izjave ili ukoliko na drugi način nije u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti. Za zahtev za razrešenječlana potrebno je odobrenje UOOPN-a u skladu sa članom 7.

9.         Nakon ostavke ili razrešenjačlana odbora za procenukojeg je imenovala ugovorna strana koja učestvuje, ona će imenovati novog člana u skladu sa postupkom utvrđenim u stavovima 2 i 3. Nakon ostavke ili razrešenjačlana odbora za procenuod strane Komisije, Komisija će odrediti novog člana.

Član 10

Procedura

1.         Komisija podnosi predlog kojim se preciziraju modaliteti prijave iz člana 158(1) Pravila primene u skladu sa kojim odbor za procenu treba da proceni i rangira ponude isključivo na osnovu kriterijuma za dodelu dok kriterijumi za isključenje i izbortreba da budu procenjeni drugim odgovarajućim sredstvima koja garantuju odsustvo sukoba interesa. Predlog će biti podnet UOOPN-u na odobrenje u skladu sa članom 7.

2.         Ponude se ocenjuju na nediskriminatorski način. Ne dovodeći u pitanje stav 1, procenase zasniva na kriterijumima za isključenje, izbor i dodelu navedenim u specifikacijama iz člana 16(2)(b) ili u zahtevima navedenim u bilo kom opisnom dokumentu za konkurentni dijalog.

3.         Odbori za procenu vode pisanu evidenciju o svojoj proceni u skladu sa članom 159(1) i (2) Pravila primene, koja će biti sastavljena zajedničkim dogovorom.

Ako se procena sprovode dva odbora za procenu, kako je predviđeno u članu 8(2), pisani trag o proceni zasnovanoj na kriterijumima za isključenje i izbormože se sastaviti odvojeno od pisane beleške o proceni na osnovu kriterijuma za dodelu.

Poglavlje III

Zajedničke odredbe

Član 11

Organizacija sastanaka

1.         Komisija će sazvati sastanke UOSZN-a, UOOPN-a, odbora za otvaranje i odbora za procenu.

2.         U meri u kojoj je to moguće i u slučaju hitnosti ili nepredviđenih okolnosti, sastanci UOSZN-a, UOOPN-a, odbora za otvaranje ili odbora za procenu se sazivaju najmanje četrnaest dana pre zakazanog datuma sastanka.

3.         U meri u kojoj je to moguće i u slučaju hitnosti ili nepredviđenih okolnosti, i ne dovodeći u pitanje član 37, informacije ili dokumenti relevantni za sastanke iz stava 1 podnose se članovima UOSZN-a, uključujući i svakog posmatrača, UOOPN, odbor(e) za otvaranje ili odbore za procenu, najmanje četrnaest dana pre zakazanog datuma sastanka.

4.         Sastanci iz stava 1 održavaju se ili na mestu koje je stavila na raspolaganje Komisija ili putem audio ili video-konferencije.

5.         Komisija neće nadoknaditi troškove putovanja, smeštaja ili troškove dnevnica licu koje je imenovala druga ugovorna strana koja učestvuje na sastancima navedenim u stavu 1.

Glava III

POSTUPAKNABAVKE

Član 12

Uloga Komisije u postupku zajedničke nabavke

1.         Komisija će, prema zahtevima ovog Sporazuma, obezbediti sveukupnu pripremu i organizaciju postupka zajedničke nabavke i olakšati proces sporazumnog rešavanja sporova između ugovornih strana koja proisteknu iz ovog Sporazuma i sprovođenja postupka zajedničke nabavke.

2.         Komisija deluje za svoj račun i u ime ugovornih strana, kako je predviđeno ovim Sporazumom.

3.         Komisija je jedini predstavnik ugovornih strana u odnosu na privredne subjekte, kandidate ili ponuđače tokom postupka zajedničkenabavke, uključujući sva pitanja koja proisteknu u vezi sa postupkom zajedničke nabavke nakon dodele okvirnih ugovora.

4.         Komisija će biti jedini predstavnik ugovornih strana u bilo kom sudskompostupku u skladu sa članom 4 stavovi 3 do 5 ovog Sporazuma.

5.         Komisija može od jedne ili više ugovornih strana zatražiti pomoć u postupku odbrane ili tokom pokretanja bilo kog sudskogpostupka. Zamoljene ugovorne strane će nastojati da pruže takvu pomoć i uzdržavaće se od bilo kakve radnje koja bi mogla ugroziti odbranu ili pokretanje bilo kog takvog sudskogpostupka.

Ugovorna strana će pružiti pomoć Komisiji tamo gde je ta ugovorna strana imenovana u postupku.

6.         Komisija pruža administrativnu podršku tokom postupka zajedničkenabavke i okvirnih ugovora. Ovo uključuje:

(a)        sastavljanje potrebne dokumentacije i administrativne prepiske u ime ugovornih strana;

(b)        vođenje evidencije o sastancima UOSZN-a, UOOPN-a, odbora za otvaranje i procenu;

(v)        postizanje odgovarajućih dogovora za postupanje sa informacijama ili dokumentima vezanim za postupak zajedničke nabavke ili okvirne ugovore.

Član 13

Početak postupka nabavke

1.         Svaki član UOSZN-a može predložiti pokretanje postupka nabavke. Ovim predlogom će biti identifikovana medicinska sredstva koja je potrebno nabaviti. Postupak nabavke će se pokrenuti ukoliko najmanje pet ugovornih strana, uključujući Komisiju, glasa za pokretanje takvog postupka i obavesti o ovoj nameri predsedavajućeg UOSZN-a.

2.         Komisija, nakon konsultacija sa ostalim ugovornim stranama koje žele da pokrenu postupak nabavke, izdaje razuman rok u kom ostale ugovorne strane mogu izraziti interesovanje za učešće u postupku nabavke.

3.         Svaka od ugovornih strana koja je izrazila interesovanje za učešće u postupku zajedničkenabavke detaljno opisuje svoje potrebe za nabavkom Komisiji u vremenskom okviru koji je Komisija utvrdila nakon odobrenja UOOPN-a, u skladu sa članom 7.

Član 14

Vrsta postupka nabavke

1.         Nakon pokretanja postupka nabavke u skladu sa članom 13, UOOPN odlučuje, u skladu sa članom 7, o vrsti postupka nabavke koji treba da se usvoji, u odnosu na navedene u članu 104(1)(a) do (e) Finansijske uredbe na osnovu načela utvrđenih u članu 102 te uredbe i članova 127 i 137 Pravila primene.

2.         Vrsta postupka nabavke biće navedena u pozivu za podnošenje ponuda iz člana 103 Finansijske uredbe i člana 123(3) Pravila primene.

Član 15

Vrsta i trajanje ugovora

1.         Nakon pokretanja postupka nabavke u skladu sa članom 13, UOOPN će u skladu sa članom 7 odobriti:

(a)        vrstu ugovora koji će biti dodeljen na osnovu načela utvrđenih u članu 101 Finansijske uredbe i u članovima 121 i 122 Pravila primene;

(b)        trajanje okvirnog ugovora kao i modaliteta za njegovu reviziju u skladu s prvim podstavom člana 122(1) i člana 122(4) Pravila primene.

2.         Vrsta ugovora i njegovo trajanje određuju se u pozivu za podnošenje ponuda.

Član 16

Sadržaj konkursne dokumentacije

1.         Sadržaj celokupnekonkursne dokumenacije koja se odnosi na postupak javne nabavke započet u skladu s članom 13, utvrđuje Komisija u skladu sa odgovarajućim odredbama Finansijske uredbe i Pravila primene, uz poštovanje mišljenja UOOPN-a, u skladu sa članom 7.

2.         Bez obzira na prvi stav:

(a)        poziv za podnošenje ponuda, uključujući opis partije, ukoliko ga ima;

(b)        tehnička specifikacija i kriterijumi za isključenje, izbor i dodelu;

(v)        bilo koji opisni dokument, u slučaju postupka konkurentnog dijaloga;

(g)        nacrt ugovora;

(d)        pozivno pismo za podnošenje ponuda kojim se postavljaju zahtevi za podnošenje;

usvaja se nakon odobrenja UOOPN-a, u skladu sa članom 7.

Član 17

Kriterijumi raspodele

1.         Učestalost dodeljivanja raspoloživih količina medicinskih sredstava između ugovornih strana koje učestvuju ("opšte primenljivi kriterijumi za dodelu") dostavlja se UOOPN-u na odobrenje u skladu sa članom 7.

Ugovorne strane će dobiti ukupnu količinu medicinskih sredstava koju su rezervisali ili naručili, ali će brzina isporuke zavisiti od proizvodnog kapaciteta ugovarača i od opšte primenljivih kriterijuma za raspodelu.

2.         Ugovorna strana može, na dobro utemeljenim i potkrepljenim osnovama, kao što su problemi u isporuci ili zbog hitnih potreba, zatražiti odstupanje od opšte primenljivih kriterijuma za raspodelu utvrđenih u stavu 1, na određeni vremenski period.

Odstupanje je dozvoljeno samo nakon odobrenja UOOPN-a zajedničkim dogovorom. Predsedavajući će obavestiti UOOPN o svim odobrenim odstupanjima od opšte primenljivih kriterijuma za raspodelu, uključujući vremenski period za koji su takva odstupanja odobrena.

3.         Stav 2 ne sprečava dve ili više ugovornih strana da se dogovore, na bilateralnoj na osnovi, o privremenom odstupanju od opšte primenljivih kriterijuma za raspodelu dogovorenih u skladu sa stavom 1 za okvirni ugovor koji su sklopili, za iznose na koje imaju pravo po tim kriterijumima.

Te ugovorne strane će obavestiti UOOPN o svakom takvom sporazumu, kao i o dogovorenom trajanju privremenog odstupanja.

Uslovi privremenog odstupanja od opšte primenljivih kriterijuma za raspodelu biće dogovoreni između ugovarača i ugovornih strana koje su ga usaglasile.

Ako se medicinska sredstva odnose na lekove, ugovarači će obezbediti da se odobri stavljanje lekova na tržište u državama članicama ugovornih strana, u skladu sa Direktivom 2001/83/EK Evropskog parlamenta i Saveta od 6. novembra 2001. ili Uredbom (EZ) br. 726/2004 Evropskog parlamenta i Saveta od 31. marta 2004.

Član 18

Objavljivanje poziva za podnošenje ponuda

1.         Nakon pripreme konkursne dokumentacije u skladu sa članovima 16 i odobrenja od strane UOOPN, Komisija će objaviti poziv za podnošenje ponuda u Službenom listu Evropske unije.

2.         Komisija će na zahtev staviti privrednim subjektima na raspolaganje konkursnu dokumentaciju iz stava 1.

3.        

Član 19

Posebne odredbe u vezi sa otvaranjem prijava za učešće ili ponuda

1.         Prijave za učešće i ponude otvara odbor za otvaranje sastavljen od lica koja predstavljaju Komisiju u skladu sa članom 111(4) Finansijske uredbe i člana 157 Pravila primene.

2.         Svaka ugovorna strana može zatražiti od Komisije da dozvoli jednom predstavniku te strane da posmatra otvaranje prijava za učešće ili ponuda.

3.         Posmatrači neće učestvovati niti u raspravama odbora za otvaranje niti iznositi bilo kakve stavove članovima tog odbora.

4.         Komisija će članovima UOOPN-a staviti na raspolaganje pisani trag o otvaranju prijava za učešće ili ponuda iz četvrtog podstava Člana 157(3) Pravila primene.

Član 20

Eliminacija kandidata ili ponuđača

1.         Ne dovodeći u pitanje drugi podstav člana 158(3) Pravila primene, samo zahtevi za učešće ili ponude koje ispunjavaju uslove u skladu sa prvim podstavom člana 158(1) Pravila primene, a koji nisu isključeni na osnovu kriterijuma za isključenje i koji ispunjavaju kriterijume za izbor, smatraće se prihvatljivim za procenu prema kriterijimima za dodelu, kako je predviđeno trećim podstavom člana 158(3) Pravila primene.

2.         U svrhu primene prvog stava, i u skladu sa članom 10(2), odbor za procenu ispituje da li svaki zahtev za učešće ili ponuda ispunjavaju kriterijume za isključenje i kriterijume za izbor. Kada, zbog očigledne administrativne greške kandidata ili ponuđača, kandidat ili ponuđač ne dostavi dokaz ili ne da izjavu, primenjuje se član 96(2) Finansijske uredbe.

Kada odbor za procenu zaključi da kandidat ili ponuđač ispunjava kriterijume za isključenje i/ili ne ispunjava kriterijume za izbor, Komisija dostavlja na saglasnost UOOPN predlog kojim se taj kandidat ili ponuđač isključuje ili proglašava neuspešnim, u skladu sa članom 7. Takva odluka sprečava tog kandidata ili ponuđača da učestvuje u bilo kojoj daljoj fazi postupka zajedničke nabavke.

Predlog Komisije treba da bude praćen priloženom pisanom evidencijom o proceni iz člana 10(3) i sadrži navedene razloge zbog kojih se predmetni kandidat ili ponuđač isključuje ili proglašava neuspešnim.

3.         Komisija će obavestiti svakog kandidata ili ponuđača koji je isključen ili proglašen neuspešnim, u skladu sa ovim članom, o razlozima svoje odluke.

Obaveštavanje se vrši u skladu sa tačkom (a) prvog podstava člana 161(3) i drugog podstava člana 161(3) Pravila primene. Takvo obaveštavanje će se izvršiti što je pre moguće, nakon mišljenja UOOPN.

Član 21

Dodela ugovora

1.         Odluku o dodeli donosi Komisija u svoje ime i u ime ugovornih strana koje učestvuju, u skladu sa članom 113(1) Finansijske uredbe i članovima 149 i 159(3) Pravila primene, nakon odobrenja UOOPN u skladu sa članom 7.

2.         Predlog Komisije treba da bude praćen kopijom pisane evidencije o proceni iz člana 10(3), kao i, ako Komisija predlaže da se ne slede preporuke odbora za procenu, napomenom kojom se obrazlažu razlozi za to da se one ne slede.

3.         O odluci o dodeli se istovremeno obaveštavaju svi uspešni i neuspešni ponuđači ili kandidati, u skladu s članom 161(3) Pravila primene.

Član 22

Posebne odredbe koje se odnose na potpisivanje ugovora i stupanje na snagu

1.         Nakon usvajanja odluke o dodeli, i ne dovodeći u pitanje član 114 Finansijske uredbe, ugovorne strane koje učestvuju potpisuju ugovor.

2.         Ugovor sa izabranim ponuđačem odobrava UOOPN u skladu sa članom 7, pre nego što je potpisan, ako se suštinski razlikuje od nacrta ugovora, odobrenog u skladu sa članom 16(2)(d).

U svrhu primene prvog podstava, smatra se da se ugovor sa izabranim ponuđačem ne razlikuje suštinski od nacrta ugovora ako su razlike ograničene na umetanje podataka koji nedostaju u nacrtu ugovora.

3.         Potpisivanje ugovora podleže pravilima mirovanja predviđenim članom 171 Pravila primene.

4.         Ugovor ne stupa na snagu sve dok ga ne potpišu ugovarači ugovorne strane koje učestvuju, u skladu sa stavom 1.

5.         U hitnim slučajevima, nakon što je doneta odluka o dodeli i ne dovodeći u pitanje član 114 Finansijske uredbe, UOOPN može da, u skladu sa članom 7, ovlasti Komisiju da potpiše okvirni ugovor u ime i za račun svih ugovornih strana koje učestvuju.

Član 23

Posebne odredbe koje se odnose na kontakte sa privrednim subjektima, kandidatima ili ponuđačima tokom postupka zajedničke nabavke

1.         Komisija je jedina kontakt tačka između ugovornih strana i privrednih subjekata, kandidata, ponuđača ili njihovih predstavnika, u vezi sa bilo kojim pitanjem koje se odnosi na postupak zajedničke nabavke.

Komisija usvaja i objavljuje procedure za komunikacijusa privrednim subjektima ili njihovim predstavnicima na svojoj veb stranici pre pokretanja postupka zajedničke nabavke.

Nakon pokretanja postupka zajedničke nabavke, kontakt između privrednih subjekata, kandidata, ponuđača ili njihovih predstavnika i Komisije, kao i drugih ugovornih strana ili njihovih predstavnika, može se odvijati, samo izuzetno, pod uslovima utvrđenim u članu 160(2) i (3) Pravila primene.

2.         Svaka ugovorna strana osigurava da će licakojaobavljaju poslove u vezi sa ovim sporazumom za tu ugovornu stranu, ukoliko im se obrati privredni subjekat, kandidat, ponuđač ili njihov predstavnik u vezi sa bilo kojim pitanjem koje se odnosi na postupak zajedničke nabavke nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, izjaviti da je, u skladu sa članom 23(1) ovog sporazuma, Komisija jedina kontakt tačka sa privrednim subjektima, kandidatima, ponuđačima ili njihovim predstavnicima, i uputiti svako takvo lice na Komisiju. One će istovremeno obavestiti Komisiju o detaljima tog obraćanja i upućivanja.

3.         Svaki kontakt sa privrednim subjektima, kandidatima, ponuđačima ili njihovim predstavnicima iz stavova 1 i 2, uključujući i bilo kakvu razmenu prepiske, će biti uredno zabeležen.

Komisija obaveštava UOOPN o takvim kontaktima.

4.         Ugovorne strane zadržavaju pravo da komuniciraju sa privrednim subjektima, kandidatima, ponuđačima ili njihovim predstavnicima u vezi sa postupcima nabavke izvan ovog sporazuma, uključujući i u vezi sa postupcima koji se odnose na nabavku medicinskih sredstava koja su predmet postupka zajedničke nabavke, ali da pri tome ne pominju bilo koje pitanje vezano za taj određeni postupak zajedničke nabavke.

Član 24

Odustajanje i otkazivanje

1.         Ugovorne strane koje su pokrenule postupak nabavke mogu, zbog dobro utemeljenih i opravdanih razloga, da kolektivno odustanu od postupka zajedničke nabavke pre dodele ugovora, ili da kolektivno otkažu postupak dodele pre potpisivanja ugovora, u skladu sa prvim stavom člana 114 Finansijske uredbe.

Takvu odluku donosi Komisija nakon što je odobri UOOPN, na predlog Komisije ili bilo koje druge ugovorne strane koja učestvuje. Izuzetno od člana 7, predlog se usvaja ako prosta većina članova UOOPN koji su prisutni ili zastupljeni glasa za kolektivno odustajanje ili kolektivno otkazivanje.

2.         U svrhu primene člana 114 Finansijske uredbe, poziv za dostavljanje ponuda treba da obezbedi da ugovorne strane koje učestvuju mogu ili da odustanu od postupka zajedničke nabavke pre dodele ugovora ili da otkažu postupak dodele pre potpisivanja ugovora, bez toga da kandidati ili ponuđači imaju pravo da zahtevaju kompenzaciju.

3.         Čak i ako je predlog odobren u skladu sa stavom 1, UOOPN može da odustane od postupka zajedničke nabavke samo pre dodele ugovora ili da otkaže postupak dodele pre potpisivanja ugovora.

Sa odlukom UOOPN iz prvog podstava kandidati ili ponuđači treba da budu upoznati što je pre moguće.

4.         Ugovorna strana koja je pokrenula postupak zajedničke nabavke može, zbog dobro utemeljenih i opravdanih razloga, da samostalno odustane od tog postupka pre nego što je ugovor dodeljen, u skladu sa prvim stavom člana 114 Finansijske uredbe.

Ugovorna strana navodi razloge za svoju odluku o čemu se obaveštava UOOPN, kandidati ili ponuđači.

5.         U svrhu primene člana 114 Finansijske uredbe, poziv za dostavljanje ponuda treba da obezbedi da ugovorna strana može da odustane od postupka zajedničke nabavke pre dodele ugovora, bez toga da kandidati ili ponuđači imaju pravo da zahtevaju kompenzaciju.

Član 25

Posebne odredbe koje se primenjuju u slučaju pregovaračkog postupka

1.         Ako se zajednička nabavka vrši putem pregovaračkog postupka, stavovi 2 do 8 se primenjuju na:

(a)        poziv za dostavljanje ponuda za pregovore;

(b)        pregovore sa ponuđačima ili njihovim predstavnicima;

(v)        ocenu ponuda.

2.         U pregovaračkim postupcima bez prethodnog objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u Službenom listu Evropske unije, Komisija dostavlja UOOPN na odobrenje nacrt užeg izbora kandidata koje predlaže da pozove na pregovore, u skladu sa članom 7.

3.         Nakon odobrenja iz stava 2, Komisija u ime ugovornih strana koje učestvuju, poziva kandidate koji uđu u uži izbor na pregovore.

4.         U pregovaračkim postupcima, nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u Službenom listu Evropske unije, postupak se može odvijati u fazama primenom kriterijuma za dodelu koji su utvrđeni u tenderskim specifikacijama, kako bi se smanjio broj ponuda o kojima će se pregovarati. Ako je to slučaj, u tenderskim specifikacijama treba predvideti da će se ova opcija koristiti i navesti na koji način će se koristiti.

Ako se koristi opcija predviđena prvim podstavom, odbor za procenu osnovan u skladu sa članovima 8 i 9 podnosi izveštaj o proceni, na odobrenje UOOPN u skladu sa članom 7, sa spiskom ponuđača koji će biti eliminsani iz učestvovanja u daljim fazama postupka zajedničke nabavke na osnovu primene kriterijuma za dodelu.

5.         Nakon odobrenja navedenog u [drugom podstavu] stavu 4, Komisija, postupajući u ime ugovornih strana koje učestvuju, obaveštava svakog isključenog ponuđača o razlozima za njegovo isključenje iz daljih faza postupka zajedničke nabavke.

Obaveštavanje se vrši u skladu sa članom 161(3) Pravila primene. Ovo obaveštavanje će se izvršiti što je pre moguće nakon odobrenja UOOPN.

6.         Pregovore vodi(e) odbor(i) za procenu osnovan(i) u skladu sa članovima 8 i 9 sa ponuđačima koji nisu isključeni ili proglašeni neuspešnim u skladu sa članom 20(2) ili primenom opcije predviđene stavom 4 ovog člana.

7.         Pregovori će se odvijati u skladu sa članom 129 Pravila primene i na osnovu unapred objavljenih kriterijuma predviđenih u tenderskoj specifikaciji.

Ako se pregovori vode usmeno, odbor(i) za procenu iz stava 6 sačinjava(ju) pisani trag o pregovorima. On se šalje predmetnom ponuđaču, uz naznaku vremenskog roka za dostavljanje bilo kakvih predloženih izmena ili dopuna. Tokom sastanaka sa ponuđačima, odbor(e) za procenu treba da predstavljaju najmanje dva člana, od kojih je jednog odredila Komisija, a drugog imenovala država članica. Usmeni pregovori mogu se voditi samo ako postoji samo jedan kandidat, usled monopolske situacije, u skladu sa članom 134(1)(b) ili ako se pregovori odvijaju sa ponuđačem kojem je dodeljen početni ugovor, u situacijama iz člana 134(1)(e) ili (f) Pravila primene.

Ako u konkursnoj dokumentaciji nije drugačije određeno, pregovori su strogo ograničeni na sadržaj ponude i ne menjaju početne uslove tehničkih specifikacija i/ili ugovornih odredbi.

8.         Tokom pregovora, odbor(i) za procenu može(gu) da zatraži(e) od ponuđača da izmene svoje ponude, i u tom slučaju se njihove ponude procenjuju na osnovu njihovih izmenjenih ponuda.

Član 26

Posebne odredbe koje se primenjuju u slučaju konkurentnog dijaloga

1.         Ako se zajednička nabavka vrši putem postupka konkurentnog dijaloga, stavovi 2 do 7 se primenjuju na dijaloge sa kandidatima i njihovim predstavnicima koji nisu isključeni ili proglašeni neuspešnim u skladu sa članom 20(2) ili primenom opcije predviđene u stavu 3 ovog člana.

2.         Dijaloge vodi(e) odbor(i) za procenu osnovan(i) u skladu sa članovima 8 i 9, a u skladu sa članom 132 Pravila primene.

Odbor(i) za procenu iz prvog podstava sastavlja(ju) pisani trag o dijalozima.On se šalje predmetnom ponuđaču, uz naznaku vremenskog roka za dostavljanje bilo kakvih predloženih izmena ili dopuna. Odbor(i) za procenu takođe sastavlja(ju) izveštaj u kojem se navodi opšta ocena i preporuke o rezultatima dijaloga, naročito o tome da li dijalog treba zaključiti ili ne.

Dijalozi se ne odnose na poziv za podnošenje ponuda ili opisni dokument iz člana 132 Pravila primene.

3.         Dijalozi se mogu odvijati u sukcesivnim fazama kako bi se smanjio broj rešenja o kojima će se raspravljati primenom kriterijuma utvrđenih u opisnom dokumentu koji prati poziv za podnošenje ponuda. Ako je to slučaj, u opisnom dokumentu treba predvideti da će se ova opcija koristiti i navesti na koji način će se koristiti.

Ako se koristi opcija predviđena prvim podstavom, odbor za procenu osnovan u skladu sa članovima 8 i 9 podnosi izveštaj o proceni, na odobrenje UOOPN u skladu sa članom 7, sa spiskom kandidata koji će biti isključeni iz učestvovanja u daljim fazama postupka zajedničke nabavke na osnovu primene kriterijuma navedenih u opisnom dokumentu.

4.         Nakon odobrenja navedenog u [drugom podstavu] stavu 3, Komisija, postupajući u ime ugovornih strana koje učestvuju, obaveštava svakog tako isključenog kandidata o razlozima za njegovo isključenje iz daljih faza postupka zajedničke nabavke.

Obaveštavanje se vrši u skladu sa članom 161(3) Pravila primene. Ovo obaveštavanje će se izvršiti što je pre moguće nakon odobrenja UOOPN.

5.         Pre zaključenja dijaloga, Komisija, u skladu sa članom 7, dostavlja UOOPN na odobrenje predlog kojim obaveštava kandidate da su dijalozi zaključeni i poziva ih da podnesu svoje konačne ponude na osnovu rešenja koja su predstavljena i precizirana tokom dijaloga.

6.         Nakon odobrenja iz stava 5, Komisija, postupajući u ime predmetnih ugovornih strana, obaveštava svakog učesnika u dijalozima koji nije eliminisan u skladu sa stavom 4 o zaključku dijaloga i poziva ih da podnesu svoje konačne ponude na osnovu rešenja koja su predstavljena i precizirana tokom dijaloga.

Obaveštavanje se vrši u skladu sa članom 113(2) Finansijske uredbe i članom 161(3) Pravila primene. Ovo obaveštavanje će se izvršiti što je pre moguće nakon odobrenja UOOPN.

7.         Dostavljene ponude ocenjuje(u) odbor(i) za procenu iz stava 2, u skladu sa drugim i trećim podstavom člana 132(4) Pravila primene.

Član 26

Posebne odredbe koje se primenjuju u slučaju konkurentnog dijaloga

1.         Ako se zajednička nabavka sprovodi putem postupka konkurentnog dijaloga, stavovi 2 do 7 primenjuju se na dijalog sa kandidatima i njihovim predstavnicima koji nisu isključeni ili proglašeni neuspešnim u skladu sa članom 20 (2) ili primenom opcije predviđene u stavu 3. ovog člana.

2.         Dijaloge vodi(e) odbor(i) za procenuosnovan(i) u skladu sa članovima 8 i 9, u saglasnosti sa članom 132 Pravila primene.

Odbor(i) za procenu vodi(e) zapisnik u pisanoj formi o dijalozima navedenim u prvom podstavu. On se upućuje dotičnom kandidatu, uz navođenje vremenskog roka za dostavu dopune ili ispravke. Odbor(i) za procenutakođe sastavlja(ju) izveštaj u kome se navodi opšta ocena o rezultatima dijaloga kao i preporuke, a naročito da li je potrebno zaključiti dijaloge.

Dijalozi se ne odnose na poziv za podnošenje ponuda ili narativa dokumenta na koji se poziva u članu 132 Pravila primene.

3.         Dijalozi se mogu odvijati u uzastopnim fazama da bi se smanjio broj rešenja o kojima će se razgovarati primenom kriterijuma navedenih u narativu dokumenta koji pratipoziv za podnošenje ponuda. Tamo gde je to slučaj, narativ dokumenta će odrediti da se ta opcija koristi i navesti kako će se koristiti.

Ako se koristi opcija predviđena prvim podstavom, odbor za procenu osnovan u skladu sa članovima 8 i 9 podnosi izveštaj o proceni, na odobrenje UOOPN u skladu sa članom 7, sa spiskom kandidata koji treba da budu isključeni iz učestvovanja u daljim fazama postupka zajedničke nabavke na osnovu primene kriterijuma navedenih u narativu dokumenta.

4.         Po odobrenju navedenom u [drugom podstavu] stava 3, Komisija koja deluje u ime ugovornih strana o tome će obavestiti svakog kandidata koji je tako isključen o razlozima njihovog isključenja iz dalje faze postupka zajedničke nabavke.

Obaveštenje se vrši u skladu sa članom 161(3) Pravila primene. Takvo obaveštenje će se izvršiti što je pre moguće nakon odobrenja od UOOPN-a.

5.         Pre zaključenja dijaloga, predlog kojim se kandidati obaveštavaju da su dijalozi zaključeni i pozivaju ih da podnesu svoje konačne ponude na osnovu rešenja predstavljenih i preciziranih tokom dijaloga, podnosi Komisija na odobrenje UOOPN-a u skladu sa članom 7.

6.         Nakon odobrenja iz stava 5, Komisija koja deluje u ime dotičnih ugovornih strana, će obavestiti svakog učesnika u dijalogu da nije eliminisan prema stavu 4 zaključka dijaloga i pozvaće ih da dostave svoje konačne ponude na osnovu rešenja predstavljenih i preciziranih tokom dijaloga.

Obaveštenje se vrši u skladu sa članom 113(2) Finansijske uredbe i člana 161(3) Pravila primene. Takvo obaveštenje će biti napravljeno što je pre moguće po dobijanju odobrenja UOOPN-a.

7.         Dostavljene ponudaocenjuje(u) odbor(i) za procenu pomenut(i) u stavu 2, u skladu sa drugim i trećim podstavom člana 132(4) Pravila primene.

Glava IV

DODELA I POTPISIVANjE POJEDINAČNIH UGOVORA ZASNOVANIH NA OKVIRNIM UGOVORIMA

Član 27

Dodela i potpisivanje pojedinačnih ugovora zasnovanih na okvirnim ugovorima

1.         Sprovođenje okvirnih ugovora vrši se kroz posebne ugovore zaključene između pojedinačnih ugovornih strana koje učestvuju i Sprorazuma o zajedničkim nabavkamaugovaračakoji su strane ovih okvirnih ugovora.

Ugovorne strane na koje se odnosi okvirni ugovor mogu dodeliti i potpisati pojedinačne ugovore do maksimalnog broja medicinske opreme koje su rezervisali prema navedenom okvirnom ugovoru.

2.         Svaka ugovorna strana dužna je da obavesti blagovremeno UOSZN o dodeli i zaključenju ugovora.

3.         Sve ugovorne strane iz okvirnog ugovora potpisuju pojedinačne ugovore pre nego što okvirni ugovor istekne. Ti konkretni ugovori biće sprovedeni najkasnije 6 meseci nakon isteka odnosnog okvirnog ugovora. Odredbe odnosnog okvirnog ugovora će se i dalje primenjivati na pojedinačne ugovore po njegovom isteku.

4.         Ugovorne strane kojima su dodeljeni i koji potpisuju pojedinačne ugovore biće u potpunosti odgovorne za sprovođenje ovih ugovora kao i za sledeće zadatke:

a)         obezbeđenjepoštovanja uslova okvirnog ugovora prilikomprimene pojedinačnihugovora;

b)         obaveštavanje Komisije o kvalitetu i količini isporuke koja bi bila isporučena;

v)         prema potrebi, ocenjivanje ponuda za pojedinačne ugovore u slučaju ponovnog otvaranja nadmetanja;

g)         preuzimanje pojedinačnih budžetskih obaveza;

d)         izdavanje obrazaca naloga;

đ)         obezbeđivanje praćenja obrazaca naloga;

e)         ispunjavanje obaveze rokova plaćanja;

ž)         upravljanje ugovornim odnosima koji proizlaze iz pojedinačnih ugovora;

z)         poštovanje obaveze naknadnog objavljivanja dodele ugovora.

Član 28

Preusmeravanje rezervisanih količina

Ugovorna strana može ponuditi rezervisanu količinu medicinske opreme pod okvirnim ugovorom u celosti ili delimično jednoj ili više ugovornih strana koja učestvuju u istom okvirnom ugovoru. Uslovi preraspodele rezervisanih količina se dogovoraju između ugovorne strane koja nudi i ugovorne strane koja ih prihvata.

Član 29

Preusmeravanje naloga

1.         Nakon dodele određenog ugovora u okviru okvirnog ugovora, ugovorna strana može ponuditi jednoj ili više ugovornih strana koja učestvuju u istom okvirnom ugovoru kupovinu u celosti ili deo naručene količine koja je još uvek preostala kod ugovarača. Uslovi preusmeravanja naručenih količina se dogovaraju između ugovarača, ugovorne strane koja nudi i ugovorne strane koja prihvata.

2.         Ako su medicinska sredstvalekovi, ugovorna strana koja ih nabavlja će osigurati da ti lekovi budu u skladu sa Direktivom 2001/83/EZ6 ili Uredbom (EZ) br. 726/2004 7.

Član 30

Preprodaja isporuka

1.         Ugovorna strana može ponuditi jednoj ili više drugih ugovornih strana mogućnost kupovine medicinskih sredstavakoja su već isporučenaugovornoj strani koja nudi. Uslovi preprodaje dogovoraju se između ugovorne strane koja nudi i ugovorne strane koja kupuje i, ako je primenljivo, sa ugovaračem.

2.         Ugovorna strana koja nudi i ugovorna strana koja kupuje će obezbediti da je takva preprodaja u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i zakonom o konkurenciji i poštuje sve ugovorne odredbe po kojima ugovorna strana koja nudi može biti obavezana.

3.         Ako su medicinska sredstvalekovi, ugovorna strana koja ih nabavlja će obezbediti da ti lekovi budu u skladu sa Direktivom 2001/83/EZ6 ili Uredbom (EZ) br. 726/2004 7.

4.         Mogućnost preprodaje medicinske opreme koja je već dostavljena ugovornoj strani jedne ili više država koja nije ugovorna strana podložna je sporazumu ugovorne strane koja nudi, države(a) koja(e) kupuje(u) i ugovarača. Ugovorna strana koja nudi i država(e) koja(e) kupuje(u) treba da obezbede da je takva preprodaja u skladu sa zakonom Unije o javnim nabavkama i zakonom o konkurenciji i poštuje bilo koje ugovorne odredbe na koje se ugovorna strana koja nudi može biti obavezana.

Član 31

Donacija medicinske opreme

1.         Ugovorna strana može da donira medicinsku opremu stečenu u postupku zajedničke nabavke.

2.         Pre donacije, ugovorna strana će o tome obavestiti UOSZN. Članovi UOSZN-a imaju sedam kalendarskih dana da izraze interesovanje za primanje donacije. Po isteku ovog perioda, ugovorna strana koja donira može odlučiti o korisniku donacija, uzimajući u obzir potrebe javnog zdravstva država koje zastupaju članice UOSZN-a, kao i drugih država i međunarodnih organizacija koje su izrazile interesovanje.

3.         Ugovorna strana koja donira može tražiti povraćaj administrativnih troškova i troškova prevoza od države koja prima donaciju, a u vezi donacije.

Glava V

ODREDBE KOJE SE PRIMENjUJU NA RUKOVANjE INFORMACIJAMA ILI DOKUMENTIMA

Član 32

Deljenje informacija ili dokumenata

Ugovorne strane će jedna drugoj dostaviti informacije ili dokumente za potrebe obavljanja njihovih uloga prema ovom Sporazumu.

Član 33

Profesionalna tajna

1.         Ne dovodeći u pitanje stav 2, osobama koje rade u vezi s ovim Sporazumom zabranjeno je, čak i nakon prestanka njihovih dužnosti, da objavljuju informacije obuhvaćene obavezom profesionalne tajne u smislu člana 339 Ugovora.

2.         Ne dovodeći u pitanje član 35(2), informacije ili dokumenta na koje se odnosi obaveza profesionalne tajne kojom upravljaju ugovorne strane prema ovom Sporazumu se dele samo u skladu sa potrebama osoba koje rade u vezi sa ovim Sporazumom kako bi im se omogućilo da obavljaju funkciju ili zadatak povezan sa ovim Sporazumom. Pristup neće biti odobren samo zato što osoba zauzima određenu poziciju, čak ni ako je na višoj funkciji.

Jednom kada informacije ili dokumenti iz prvog podstava na zakonit način budu javno dostupni, obaveza profesionalne tajne se više neće primenjivati.

3.         Svaka ugovorna strana mora da obezbedi da su sva lica koja rade za nju u vezi sa ovim Sporazumom zakonski obaveznada poštuju obaveze iz stavova 1 i 2 tokom njihovog zaposlenja i nakon prestanka njihovog radnog odnosa.

4.         Ne dovodeći u pitanje član 38(1), kada licakoja rade u vezi sa ovim Sporazumom nisu zaposlene od ugovorne strane, ugovorna strana kojoj oni pomažu će sklopiti ugovorni odnos sa nadležnim poslodavcem koji onda nameće obaveze iz stavova 1 i 2 svojim zaposlenima.

Član 34

Sukob interesa

1.         Svaka ugovorna strana mora da obezbedi da sva lica koja rade za nju u vezi sa ovim Sporazumom ne dođu u situaciju koja bi mogla da stvori sukob interesa ili na drugi način ugrozi nepristrasnost ili objektivnost svog rada u vezisa ovim Sporazumom tokom njihovog rada.

2.         Ne dovodeći u pitanje član 38(1), kada licakoja rade u vezi sa ovim Sporazumom nisu zaposlene od strane ugovorne strane, ugovorna strana kojoj oni pomažu će sklopiti ugovorni odnos sa nadležnim poslodavcem koji nameće obaveze iz stava 1 svojim zaposlenima.

Član 35

Upotreba informacija ili dokumenata

1.         Ugovorne strane neće koristiti nikakve informacije ili dokumente iz okvira ovog Sporazuma u druge svrhe osim onih koje se odnose na ovaj Sporazum.

2.         U meri u kojoj je to moguće prema važećem zakonu Unije ili nacionalnom zakonu, bilo koja ugovorna strana koja razmatra objavljivanje bilo kakvih informacija ili dokumenata koji su iz okvira ovog Sporazuma, će blagovremeno pisanim putemkonsultovati autora podataka ili dokumenta pre objavljivanja dotičnih informacija ili dokumenata i uzeće u obzir u najvećoj mogućoj meri stavove autora.

Ako prethodne konsultacije u skladu sa prvim podstavom nisu moguće, ugovorna strana će ipak obavestiti autora o objavljivanju, uključujući i činjenične i pravne okolnosti koje se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja.

3.         Svaka ugovorna strana mora da obezbedi da su sva lica koja rade za nju u vezi sa ovim Sporazumom zakonski obavezna da poštuju obaveze iz stavova 1 i 2 tokom njihovog zaposlenja i nakon prestanka njihovog radnog odnosa.

4.         Ne dovodeći u pitanje član 37 stav 1, licakoja rade u vezi sa ovim Sporazumom a koje nije zaposlila ugovorna strana, ugovorna strana kojoj oni pomažu će sklopiti ugovorni odnos sa nadležnim poslodavcem koji nameće obaveze iz stavova 1 i 2 svojim zaposlenima.

Član 36

Pristup dokumentima

Ništa u ovom Sporazumu ne sprečava ugovornu stranu da poštuje odredbe prava Unije ili nacionalnog prava koje se na njega primenjuju u vezi s javnim pristupom dokumentima, zaštiti ličnih podataka ili zaštiti tajnih podataka.

Član 37

Mere za zaštitu informacija ili dokumenata iz okvira ovog Sporazuma

1.         Komisija će predložiti posebna uputstva za rukovanje koja se primenjuju na informacije ili dokumente iz okvira ovog Sporazuma i mere zaštite koje se odnose na sastanke UOSZN-a, UOOPN-a i komisija za otvaranje ili ocenjivanje.

2.         Uputstva za rukovanje koja se odnose na informacije ili dokumente kojima rukuje UOSZN i mere bezbednosti koje se primenjuju na sastanke UOSZN biće usvojene kao deo poslovnika ovog odborana osnovu predloga Komisije.

3.         Uputstva za rukovanje koja se odnose na informacije ili dokumente kojima rukuje UOOPN i mere bezbednosti koje se primenjuju na sastanke UOOPN biće usvojene kao deo poslovnika odborana osnovu predloga Komisije.

4.         Uputstva za rukovanje koja se odnose na informacije ili dokumente kojima rukuju odboriza otvaranje ili za procenui mere bezbednosti koje se primenjuju na sastancima odboraza otvaranje ili procenu, uključujući bilo koji kodeks ponašanja za ocenjivače, će biti dostavljen UOSZN-u na odobrenje u skladu sa članom 7.

5.         Svaki član odbora za procenu potpisuje Izjavu.

Predsedavajući odbora za procenu takođe može zahtevati od svakog člana odbora za procenu da potpiše kodeks ponašanja za ocenjivače iz stava 4.

Član 38

Poštovanje odredbi

1.         Svaka ugovorna strana će, prema svim drugim ugovornim stranama, imati odgovornost za poštovanje odredbi ove Glave, kao i nadoknađivanje svake štete prouzrokovane kršenjem ovih odredbi.

2.         Svaka ugovorna strana preduzimaće odgovarajuće mere u skladu sa pravilima, zakonima ili propisima koji se na nju odnose kako bi:

(a)        sprečila otkrivanje informacija ili dokumenata koji su u okviru ovog Sporazuma, zaštićeni obavezom čuvanja profesionalne tajne, neovlašćenim licima;

(b)        se pridržavala uputstava za rukovanje informacijama ili dokumentima koji su u okviru Sporazuma, pokriveni obavezom profesionalne tajne;

(c)        sprečila, otkrila i uklonila sukobe interesa koji mogu nastati pri izvršenju ovog Sporazuma.

3.         Svaka ugovorna strana dužna je da bez odlaganja i odmah po otkrivanju kršenja odredaba ove Glave, gubitka ili neadekvatnog rukovanja informacijama ili dokumentima koji su zaštićeni ovom Glavom, preko svog predsedavajućeg o ovome obavesti Upravni odbor Sporazuma o zajedničkoj nabavci.

Predmetna ugovorna strana će u skladu sa pravilima, zakonima ili propisima koji se na nju primenjuju, odmah sprovesti istragu o kršenju, gubitku ili neadekvatnom rukovanju informacijama ili dokumentima, gde je poznato, ili postoje opravdane sumnje da su informacije ili dokumenta na koja se primenjuje obaveza profesionalne tajne, neadekvatno korišćene. Ugovorna strana će o rezultatima istrage izvestiti UOSZN.

Ne dovodeći u pitanje pravila, zakone ili propise koji se na njih odnose, ugovornestrane će sarađivati jedna s drugom u istrazi bilo kog kršenja odredaba ove Glave, neadekvatnog rukovanja ili gubitka informacija ili dokumenta zaštićenih ovim Glavom.

Ne dovodeći u pitanje peti podstav, ugovorne strane će sarađivati pri pronalaženju odgovarajućih rešenja za uklanjanje, saniranje ili ublažavanje uticaja bilo kakvog kršenja ove Glave.

Svaka ugovorna strana ostaće odgovorna za uklanjanje, saniranje ili ublažavanje uticaja bilo kakvog kršenja odredaba ove Glave čak i nakon konsultacija sa UOSZN.

Glava VI

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39

Dužnost doslednesaradnje

Ugovorne strane će preduzeti sve odgovarajuće mere, bilo opšte ili određene, kako bi se osiguralo ispunjenje obaveza ili bilo koje aktivnosti koje proističu iz ovog Sporazuma. Ugovorne strane će se uzdržati od bilo kojih mera koje mogu ugroziti ispunjenje ciljeva Odluke br. 1082/2013/EU i ovog Sporazuma.

Ovaj član ne dovodi u pitanje prava ugovornih strana da obavljaju postupkenabavki izvan ovog Sporazuma, čak ni kada ovi postupcipodrazumevaju nabavku medicinskih sredstavakoja su predmet zajedničke nabavke, okvirnog ugovora ili uključuju privrednesubjekte ili ugovaračekoji su, u tenderskoj proceduri, ili su potpisali okvirni ugovor u skladu sa postupkom zajedničke nabavke u okviru ovog Sporazuma.

Član 40

Posledice kršenja odredbi

1.         U slučaju da se bilo koja ugovorna strana ne pridržava ovog Sporazuma, ugovorne strane će uložiti napor da, u okviru UOSZN, brzo i zajednički odrede sredstva za rešavanje situacije u najkraćem mogućem roku.

2.         U slučaju neslaganja dve ili više ugovornih strana u pogledu tumačenja ili primene ovog Sporazuma, te ugovorne strane će uložiti svoj najveći napor kako bi rešile problem direktno.

U slučaju da ovo nije moguće, bilo koja ugovorna strana koja je predmet neslaganja, može proslediti ovo pitanje UOSZN, gde će ugovorne strane uložiti svoj najveći napor u rešavanju ovog pitanja putem medijacije.

3.         Ukoliko postupci navedeni u stavovima 1 i 2 ne otklone nepridržavanje ili ne reše neslaganje, u roku od tri meseca od prosleđivanja ovog pitanja UOSZNSudu pravde u skladu sa članom 41.

Član 41

Nadležni sud za rešavanjesporova

1.         Svako nepoštovanje ovog Sporazuma ili neslaganje u pogledu tumačenja ili primene ovog Sporazuma između ugovornih strana koje ostane nerešeno unutar UOSZN, nakon primene člana 40(3), može biti doveden pred Sud pravde:

(a)        Od strane predmetne(ih) ugovorne(ih) strane(a), u skladu sa članom 272Ugovora ukoliko je tekući nerešeni problem između Komisije i jedne ili više država članica;

(b)        Od strane predmetne(ih) ugovorne(nih) strane(a) koje su države članice, protiv bilo koje druge ugovorne(ih) strane(a) koja je (su) države članice, u skladu sa članom 273 Ugovora gde je tekući spor između dve ili više država članica.

2.         Sud pravde će imati isključivu nadležnost da donosi odluke o bilo kakvom kršenju odredbiovog Sporazuma u pogledu tumačenja ili primene ovog Sporazuma.

3.         Sud pravde može doneti bilo koje rešenje koje smatra prikladnim za sve slučajeve dovedene pred njega u skladu sa ovim članom.

Član 42

Merodavno pravo i primena

1.         Pitanja ili sporovi koji proističu iz predmeta ovog Sporazuma biće regulisani primenljivim pravom Evropske Unije, odredbama ovog Sporazuma, i gde je to prikladno, zajedničkim opštim pravnim načelima država članica Unije.

2.         Merodavno pravo za okvirne ili direktne ugovore ovog Sporazuma, i nadležni sud za razmatranje sporova po ovim ugovorima, biće određen ovim ugovorima.

3.         Ukoliko jedna ili više odredaba ovog Sporazuma treba da, ili postane delimično ili u potpunosti nevažeća, nezakonita ili neprimenljiva u bilo kom pogledu prema važećem zakonu, validnost, zakonitost i primenljivost preostalih odredaba sadržanih u zakonu neće biti ugrožena.

Član 43

Vanugovorna odgovornost i naknada za počinjenu štetu

1.         Ne dovodeći u pitanje članove 41 i 42, svaka ugovorna strana će u skladu sa pravom Unije, nadoknaditi svu vanugovornu štetu, nastalu iz primene ovog Sporazuma, trećim licima ili drugim ugovornim stranama, koju su prouzrokovali njeni organi ili bilo koje od drugih lica koja, u vezi sa ovim Sporazumom, rade za te organe.

Vanugovorna odgovornost Komisije koja proizlazi iz ovog Sporazuma, uređena je drugim stavom člana 340 Ugovora.

2.         Ne dovodeći u pitanje članove 41 i 42, gde Komisija, u okviru svoje uloge predstavnika ugovornih strana, shodno članu 4, stavovima 3 do 5, mora da trećem licu ili ugovornoj strani nadoknadi vanugovornu štetu nastalu iz primene ovog Sporazuma, prouzrokovanu, delom ili u celini, od strane jedne ili više ugovornih strana, u slučaju da strana(e) može(gu) biti identifikovana(e), predmetne ugovorna(e) strana(e) će obeštetiti Komisiju za celokupan iznos troškova koje Komisija nije prouzrokovala, uključujući i troškove bilo kakvog sudskogpostupka.

3.         Ne dovodeći u pitanje članove 41 i 42, gde Komisija, u okviru svoje uloge predstavnika ugovornih strana, shodno članu 4, stavovima 3 do 5, mora da trećem licu ili ugovornoj strani nadoknadi vanugovornu štetu nastalu iz primene ovog Sporazuma, prouzrokovanu, delom ili u celini, od strane jedne ili više ugovornih strana, u slučaju da strana(e) ne može (gu) biti identifikovana(e), sve ugovorne strane će obeštetiti Komisiju za celokupan iznos troškova štete, uključujući i troškove bilo kakvog sudskogpostupka.

Udeo štete koji nadoknađuje svaka predmetna ugovorna strana, uključujući udeo koji snosi Komisija, biće određen u skladu sa udelom svake strane u ukupnojkoličinimedicinskih sredstava kojasu obuhvaćena određenim postupkom nabavke.

Ugovorna strana biće izuzeta iz obračuna nadoknade ukoliko može da dokaže da nije mogla čak ni delom da prouzrokuje nastalu štetu. Međutim, nijedna strana neće biti isključena iz obračuna samo na osnovu toga što nije bila deo UOSZNili UOOPN koji je odobrio ili dao mišljenje u korist predloga koji je naneo štetu, nije bila prisutna ili imala zastupnika na sastanku, ili nije učestvovala u glasanju; takođe, ugovorna strana neće biti isključeni iz obračuna ni na osnovu toga što se uzdržala pri glasanju ili glasala protiv predloga.

4.         Ne dovodeći u pitanje članove 41 i 42, gde je Komisija pretrpela vanugovornu štetu nastalu iz primene ovog Sporazuma, prouzrokovanu, delom ili u celini, od strane jedne ili više ugovornih strana, u slučaju da strana(e) ne može(gu) biti identifikovana(e), sve ugovorne strane osim Komisije će obeštetiti Komisiju za celokupan iznos troškova štete.

Udeo ukupne nadoknade prema Komisiji koji svaka predmetna ugovorna strana treba da plati biće izračunat u skladu sa drugim podstavom stava 3. Treći podstav stava 3 će biti primenjen u skladu sa tim.

5.         Ne dovodeći u pitanje članove 41 i 42, Komisija će za razliku od drugih ugovornih strana, biti jedina odgovorna za nadoknadu štete trećem licu ili drugoj(im) ugovornoj(im) strani(ama), koja je nastala iz primene ovog Sporazuma putem akta koje je Komisija usvojila bez odobrenja ili mišljenja Upravnih odbora u okviru ovog Sporazuma.

6.         Ovaj član se ne primenjuje na ugovornu odgovornost koja proističe iz ugovora.

Član 44

Uslovi plaćanja i cene

1.         Ugovorne strane će se pridržavati svih cena i uslova plaćanja navedenih u:

(a)        opisnom dokumentu koji prati poziv za podnošenje ponuda, u slučaju postupka konkurentskog dijaloga, u korist učesnika u dijalogu;

(b)        okvirnom ugovoru sa ugovaračem nakon zaključenja.

2.         Ugovorne strane odgovorne su za izmirenje bilo koje finansijske obaveze proistekle iz okvirnog ugovora direktno sa ugovaračem, srazmerno njihovom udelu u ukupnom broju medicinskih sredstava obuhvaćenih tim okvirnim ugovorom.

Član 45

Preambula i prilozi

Ovaj Sporazum će biti tumačen u skladu sa svojom preambulom i pravom Unije, posebno Odluke br. 1082/2013/EU, Finansijske uredbe i Pravila primene. Prilozi ovog Sporazuma čine njegov sastavni deo.

Član 46

Amandmani

Ugovorne strane mogu predložiti amandmane na ovaj Sporazum. Predloženi amandmani se predaju UOSZN u pisanoj formi, preko svog predsedavajućeg. Amandmani na Sporazum i njegovi prilozi sejednoglasno usvojaju od strane UOSZN. Amandman stupa na snagu i postaje sastavni deo ovog Sporazuma u skladu sa stavovima 4 i 5 člana 51.

Član 47

Mandat i prestanak važenja

1.         Ovaj Sporazum će biti na snazi sve dok ne bude zamenjen drugim sporazumom u skladu sa stavom 2 ovog člana, ili ukinut u skladu sa stavom 3 ovog člana.

2.         Na zahtev proste većine članova UOSZN, Komisija može predložiti da se ovaj Sporazum ukine ili bude zamenjen drugim. Predlog Komisije će po potrebi sadržati sveobuhvatni plan postepenog prelaska na alternativni okvir i nastavak garancija u međuvremenu.

3.         Ovaj Sporazum će biti ukinut samo u slučaju jednoglasne odluke ugovornih strana u pisanoj formi.

Član 48

Povlačenje ugovorne strane

1.         U slučaju da ugovorna strana odluči da se povuče iz Sporazuma, ugovorna strana će o ovome obavestiti UOSZN. Povlačenje iz Sporazuma neće imati finansijske posledice po predmetne ugovorne strane pod uslovom da povlačenje stupi na snagu pre objavljivanja poziva za ponudu.

2.         Ugovorna strana koja se povlači će nadoknaditi svaku štetu koja proističe iz njenihugovornih obaveza na osnovu ugovora uređenih ovim Sporazumom.

Član 49

Pristupanje drugih zemalja Sporazumu

1.         Ovaj Sporazum je otvoren za učešće bilo koje države članice Evropske unije, kao i države kandidate i člana Evropskogudruženja za slobodnu trgovinu, pod uslovom sklapanja međunarodnog sporazuma u ovu svrhu, prema članu 104(1),četvrti podstav, Finansijske uredbe.

2.         Ukoliko zemljameđu navedenima u stavu 1, odluči da pristupi Sporazumu, o tome će pisanim putem obavestiti UOSZN.

3.         Potpisivanje Sporazuma od strane zemljekoja pristupa znači bezuslovno prihvatanje svih odredaba ovog Sporazuma, kao i svih odluka koje su Komisija i UOSZN već usvojili u vezi sa ovim Sporazumom od trenutka kada je Sporazum stupio na snagu, u skladu sa članom 51(4). Međutim, zemljakoja se pridružuje ne može učestvovati postupcimanabavki koji su u toku.

Član 50

Komunikacija

Sva obaveštenja u skladu sa ovim Sporazumom su validna ako se daju u pisanom obliku i dostavena adrese i kontakte načinima komunikacije predviđenim poslovnikom UOSZN-a.

Član 51

Potpisivanje i stupanje na snagu

1.         Ovaj Sporazum se sačinjavai izvršava u jednako verodostojnim jezičkim verzijama navedenim u Aneksu 4.

2.         Ugovorne strane će potpisati jedan ili više primerakasvake jezičke verzije ovog Sporazuma. Potpisi na različitim primercimaverodostojne jezičke verzije imaju isti efekat kao da su potpisani na jednom primerkuovog Sporazuma.

3.         Komisija je depozitar svih potpisanih verodostojnih jezičkih primerakaovog Sporazuma. Komisija će dostaviti propisno overene kopije ovog Sporazuma svakoj od ugovornih strana što je pre moguće nakon što primi potpisane primerkeovog Sporazuma od svih ugovornih strana.

4.         Ovaj Sporazum stupa na snagu 14 dana od dana kada je: Komisija primila potpisaneprimerkeovog Sporazuma od svake ugovorne strane u svim verodostojnim jezičkim verzijama; Komisija potpisala svaki primeraku istim verodostojnim jezičkim verzijama; i da je jedna trećina svih ugovornih strana dostavila Komisiji potvrdu o završetku neophodnih nacionalnih procedura za stupanje na snaguovog Sporazuma ili nepostojanje potrebe za takvim postupcima, kao što je priloženo u Aneksu 2.

5.         Preostale dve trećine ugovornih strana biće obavezne da dostavepotvrdu iz stava 4 u roku od 14 dana, od predaje te potvrde po ovom Sporazumu i svim aktima koje je UOSZN već usvojio u vezi sa ovim Sporazumom,od kada je ovaj Sporazum stupio na snagu, kako je utvrđeno u stavu 4.

Član 52

Prelazne odredbe

Ugovorne strane, osim Komisije, koje nisu obavestile Komisiju da je ovaj Sporazum stupio na snagu kod njih, kako je utvrđeno članom 51(4), mogu učestvovati u radu UOSZN-a kao posmatrači, podložno da takve države potpišu Sporazum o učešću u radu UOSZN-a kao posmatrači, kao što je priloženo u Aneksu 3.

Ugovorne strane, osim Komisije, koje nisu dostavile Komisiji potvrdu iz člana 51(4), neće se uzimati u obzir prilikom postizanja zajedničkog dogovora, kvalifikovane većine ili jednostavne većine u sklopu ovog Sporazuma.

Član 53

Objavljivanje

Ovaj Sporazum i sve njegove izmene biće objavljene na svim zvaničnim jezicima onih ugovornih strana koje su države članice Unije u seriji "C" Službenog lista Evropske unije.

RADI POTVRDE čega su dole potpisani, ovlašćeni, potpisali ovaj Sporazum.

 

ANEKSI

Aneks 1

Izjava o odsustvu sukoba interesa i zaštiti poverljivosti koju treba da daju članovi odbora za procenu, kako je navedeno u članu 37 (5)

Naziv Sporazuma:

 

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

 

Reference:

(Poziv za ponudebr.): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ja, dole potpisani, …………………………………………………………………, postavljen [imenovan u odbor za procenu [kome je data odgovornost za procenukriterijuma za isključenje i izbori/ili kriterijuma za dodelu] za gore navedeni ugovor, izjavljujem da sam upoznat sa članom 57. Finansijske uredbe, u kojem se navodi da:

 "1. Finansijski akteri i drugalicauključene u izvršenje i upravljanje budžetom, uključujući akte za pripremu, reviziju ili kontrolu, neće preduzimati nikakve radnje koje mogu dovesti u sukob njihoveinterese sa interesima Unije.

Ako postoji takav rizik, dotična osoba će se suzdržati od takve radnje i uputiće pitanje ovlašćenom službeniku delegacije koji pisanim putempotvrđuje da li postoji sukob interesa. Lice o kome je reč, takođe, će obavestiti svog nadređenog po hijerarhiji. Tamo gde postoji sukob interesa, dotična osoba prestaje sa svim aktivnostima u vezi s tim pitanjem. Službenik ovlašćen od strane delegacije će lično preduzeti sve dodatne odgovarajuće mere.

 2. Za potrebe stava 1, sukob interesa postoji kada je nepristrasno i objektivno vršenje funkcija finansijskog aktera ili drugalica, kako je navedeno u stavu 1, ugroženo iz razloga koji uključuju porodični, emotivni život, politički ili nacionalni afinitet, ekonomski interes ili bilo koji drugi zajednički interes sa primaocem.

3. Komisija će biti ovlašц́ena da donosi delegirane akte u skladu sa članom 210 kojim se utvrđuje šta bi moglo predstavljati sukob interesa zajedno sa procedurom koja treba da se sledi u takvim slučajevima."

Izjavljujem da, koliko je meni poznato, nemam sukob interesa sa privrednim subjektima koji su se [prijavili za učešće] [dostavili ponudu] za ovaj ugovor, uključujucći lica ili članove konzorcijuma, ili predložene podugovarače.

Potvrđujem da, ukoliko tokom evaluacije otkrijem da postoji takav sukob, odmah ću ga izjaviti i podneti ostavku iz odbora.

Takođe potvrđujem da ću sva pitanja kojami budu poverena čuvati u tajnosti. Neću saopštiti izvan odboranikakve poverljive informacije koje su mi otkrivene ili koje sam otkrio niti bilo kakve informacije koje se odnose na stavove iznete tokom procene. Neću koristiti na negativan način informacije koje su mi date.

[Slažem se da ću se pridržavati odredaba Kodeksa ponašanja Komisije namenjenih za ocenjivače, čiji sam primerak dobio.]

Potpisao/la: …………………………………………………

 

Aneks II

Potvrda o završetku nacionalnih procedura za odobrenje ovog Sporazuma ili odsustvu potrebe za takvim procedurama kao što se navodi u članu 51(4)

[Zaglavlje organa koji predstavlja ugovornu stranu za potrebe ovog Sporazuma]

Evropska komisija

Generalni direktor

Generalni direktorat za zdravlje i zaštitu potrošača

[Adresa]

Faks: [xxx]

Re: Potvrda o završetku nacionalnih procedura za odobravanje Sporazuma o zajedničkim nabavkama za nabavku medicinskih protivmera ili odsustvu potrebe za takvim procedurama u skladu sa članom 51(4) tog Sporazuma

Poštovani,

Pozivamo se na član 51(4) gore navedenog Sporazuma o zajedničkim nabavkama.

ILI

Obaveštavamo vas da su naše nacionalne procedure za odobravanje gore navedenog Sporazuma o zajedničkim nabavkama okončane na dan [datum].

ILI

Obaveštavamo vas da nisu potrebne nacionalne procedure za odobravanje gore navedenog Sporazuma o zajedničkim nabavkama od strane [ime ugovorne strane].

S poštovanjem,

[Ime ugovorne strane]

[Nadležna nacionalna institucija]

[Ime, funkcija]

[Adresa]

Faks: [xxx]

 

Aneks III

Sporazum o učešću u radu Upravnog odbora Sporazuma o zajedničkim nabavkama u svojstvu posmatrača iz prvog stava člana 52

[Zaglavlje organa koji predstavlja ugovornu stranu za potrebe ovog Sporazuma]

Evropska komisija

Generalni direktor

Generalni direktorat za zdravlje i zaštitu potrošače

[Adresa]

Faks: [xxx]

Re: Sporazum o učešću u radu Upravnog odbora Sporazuma o zajedničkim nabavkama kao posmatrača u skladu sa prvim stavom člana 52 Sporazuma o zajedničkim nabavkamamedicinskih sredstava

Poštovani,

U vezi sa prvim stavom člana 52 gore navedenog Sporazuma o zajedničkim nabavkama zaključenog između Komisije i država članica Evropske unije.

Imajući u viduda učešće [ime ugovorne strane] u radu Upravnog odbora Sporazuma o zajedničkimnabavkama do završetka nacionalnih prodecura za [državu članicu] za odobravanje gore navedenog Sporazuma podleže sledećem:

•           saglasnost [ime ugovorne strane] da se obavezuje članovima 5 do 6, članom 23, članovima 32 doGreška! Referentni izvor nije pronađen. 08, članovima 39 do 43, članom 50 i drugim stavom člana 52 gore navedenog Sporazuma o zajedničkim nabavkama; i

•           poštovanje [od strane ime ugovorne strane] pravila procedure Upravnog odbora Sporazuma o zajedničkim nabavkama, uključujući sve mere donesene po navedenim pravilima.

Saglasni smo dase u ime [ime ugovorne strane] tako obavezujemo i da smo s tim usaglašeni.

S poštovanjem,

[Ime ugovorne strane]

[Nadležna nacionalna institucija]

[Ime, funkcija]

[Adresa]

Faks: [xxx]

 

Aneks IV

Spisak verodostojnihjezičkih verzija ovog Sporazuma iz člana 51(1)

španski

češki

danski

nemački

grčki

engleski

francuski

hrvatski

italijanski

litvanski

mađarski

holandski

portugalski

slovački

slovenački

 

Sastavljeno u Luksemburgu, dvadesetog juna dve hiljade četrnaeste godine.

Za Komisiju

Za Kraljevinu Belgiju

Za Republiku Bugarsku

Za Češku Republiku

Za Kraljevinu Dansku

Za Saveznu Republiku Nemačku

Za Republiku Estoniju

Za Irsku

Za Republiku Grčku

Za Kraljevinu Španiju

Za Republiku Francusku

Za Republiku Hrvatsku

Za Republiku Italiju

Za Republiku Kipar

Za Republiku Letoniju

Za Republiku Litvaniju

Za Veliko vojvodstvo Luksemburg

Za Mađarsku

Za Republiku Maltu

Za Kraljevinu Holandiju

Za Republiku Austriju

Za Republiku Poljsku

Za Republiku Portugaliju

Za Rumuniju

Za Republiku Sloveniju

Za Slovačku Republiku

Za Republiku Finsku

Za Kraljevinu Švedsku

Za Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske

Za Kraljevinu Norvešku

Za Island

Za Kneževinu Lihtenštajn

Za Crnu Goru

Za Republiku Severnu Makedoniju

Za Republiku Albaniju

Za Republiku Srbiju

            Ministar finansija

            Siniša Mali

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Kosovo*

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

ISPRAVKA

Konačne Odluke Komisije C(2014)2258 od 10. aprila 2014. godine o odobrenju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava u skladu sa Odlukom

1082/2013/EU

U članu 7(3) Aneksa

umesto: "Ako se predlog ne usvoji kvalifikovanom većinom prisutnih ili zastupljenih članova relevantnog Upravnog odbora, onda se, ne dovodeći u pitanje stav 5, organizuje drugo glasanje na narednom sastanku. Izuzetno od stava 3, predlog će se smatrati odobrenim od strane Upravnog odbora ako je izglasan prostom većinom prisutnih ili zastupljenih članova koji glasaju u ime ugovornih strana čije učešće u proceduri iznosi minimum 50% ukupnih stvarnih troškova (ili, ukoliko stvarni troškovi još nisu poznati, procenjenih troškova) medicinskih sredstava koje pokriva postupak zajedničke nabavke, ili, gde je primenjivo, pokrivaju Ugovorne strane u UOOPN.

Ako predlog ne može biti usvojen prostom većinom, onda će, ne dovodeći u pitanje stav 5, treće glasanje biti održano na narednom sastanku. Ako prosta većina, onako kako je definisana prvim podstavom, ponovo ne može da se postigne, predlog će se smatrati odobrenim osim ako postoji kvalifikovana većina protiv istog".

čitati: "Ako se predlog ne usvoji kvalifikovanom većinom prisutnih ili zastupljenih članova relevantnog Upravnog odbora, onda se, ne dovodeći u pitanje stav 4, organizuje drugo glasanje na narednom sastanku. Izuzetno od stava 2, predlog će se smatrati odobrenim od strane Upravnog odbora ako je izglasan prostom većinom prisutnih ili zastupljenih članova koji glasaju u ime ugovornih strana čije učešće u proceduri iznosi minimum 50% ukupnih stvarnih troškova (ili, ukoliko stvarni troškovi još nisu poznati, procenjenih troškova) medicinskih sredstava koje pokriva postupak zajedničke nabavke, ili, gde je primenjivo, pokrivaju Ugovorne strane u UOOPN.

Ako predlog ne može biti usvojen prostom većinom, onda će, ne dovodeći u pitanje stav 4, treće glasanje biti održano na narednom sastanku. Ako prosta većina, onako kako je definisana prvim podstavom, ponovo ne može da se postigne, predlog će se smatrati odobrenim osim ako postoji kvalifikovana većina protiv istog".

U članu 7(4) Aneksa

umesto: "Kada je potrebno hitno odobrenje predloga od strane Upravnog odbora, on će se održati telefonskim putem ili na drugi odgovarajući način komunikacije na daljinu, a uzastopna glasanja iz stava 3 mogu se održati na istoj sednici".

čitati: "Kada je potrebno hitno odobrenje predloga od strane Upravnog odbora, on će se održati telefonskim putem ili na drugi odgovarajući način komunikacije na daljinu, a uzastopna glasanja iz stava 2 i 3 mogu se održati na istoj sednici".

U članu 7(5) Aneksa

umesto: "Bez obzira na prvi podstav stava 1, stavovi 3 i 4 ne primenjuju se ako se ovim Sporazumom zahteva jednoglasan dogovor članova Upravnog odbora".

čitati: "Bez obzira na prvi podstav stava 1, stavovi 2 i 3 ne primenjuju se ako se ovim Sporazumom zahteva jednoglasan dogovor članova Upravnog odbora".

U članu 25(5), prvi podstav Aneksa

umesto: "Nakon odobrenja navedenog u [drugom podstavu] stavu 4, Komisija, postupajući u ime ugovornih strana koje učestvuju, obaveštava svakog isključenog ponuđača o razlozima za njegovo isključenje iz daljih faza postupka zajedničke nabavke".

čitati: "Nakon odobrenja navedenog u drugom podstavu stava 4, Komisija, postupajući u ime ugovornih strana koje učestvuju, obaveštava svakog isključenog ponuđača o razlozima za njegovo isključenje iz daljih faza postupka zajedničke nabavke".

U članu 26(4), prvi podstav Aneksa

umesto: "Nakon odobrenja navedenog u [drugom podstavu] stavu 3, Komisija, postupajući u ime ugovornih strana koje učestvuju, obaveštava svakog na taj način isključenog kandidata o razlozima za njegovo isključenje iz daljih faza postupka zajedničke nabavke".

čitati: "Nakon odobrenja navedenog u drugom podstavu stava 3, Komisija, postupajući u ime ugovornih strana koje učestvuju, obaveštava svakog na taj način isključenog kandidata o razlozima za njegovo isključenje iz daljih faza postupka zajedničke nabavke".

Aneksi, prva tačka Aneksa III

umesto: "[ime ugovorne strane] da se obavezuje članovima 5 do 6, članom 23, članovima 32 do Greška! Referentni izvor nije pronađen.8, članovima 39 do 43, članom 50 i drugim stavom člana 52 gore navedenog Sporazuma o zajedničkim nabavkama".

čitati: "[ime ugovorne strane] da se obavezuje članovima 5 do 6, članom 23, članovima 32 do 38, članovima 39 do 43, članom 50 i drugim stavom člana 52 gore navedenog Sporazuma o zajedničkim nabavkama".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE SPORAZUMA

Razlozi za potvrđivanje Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava (u daljem tekstu: Sporazum) kojem Republika Srbija pristupa, jeste zajednička nabavka medicinskih sredstava, koja je aktuelna u cilju borbe protiv pandemije virusa korona, COVID-19, ali će biti veoma korisna i u svrhu obezbeđenja budućih medicinskih potreba. Učešćem u ovom sporazumu Republika Srbija dobija mogućnost da nabavi neophodnu medicinsku opremu po nižim cenama, kao i da zajedno sa domaćim ekspertima koristi i ekspertize stručnjaka država potpisnica sporazuma u odabiru opreme i lekova pouzdanog kvaliteta.

Takođe, Narodna skupština potvrđuje Sporazum o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava, kao međunarodni ugovor, u skladu sa odredbama člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik RS", broj 32/13).

Pandemija virusa korona, ili pandemija COVID-19, pandemija je nove bolesti disajnih puteva koju karakteriše infekcija disajnih puteva i upala pluća. Svetska zdravstvena organizacija je 30. januara 2020. godine proglasila ovu epidemiju za javno zdravstvenu pretnju od međunarodnog značaja, a zatim je 11. marta proglasila i pandemiju koronavirusa. U Republici Srbiji je 15. marta 2020. godine proglašeno vanredno stanje na teritoriji čitave zemlje i od tada Vlada Republike Srbije preduzima sve neophode mere za suzbijanje širenja virusa kao i za nabavku svih sredstava i medicinske opreme potrebne za pružanje pomoći obolelima od ove bolesti.

U cilju poboljšanja javnog zdravlja, sprečavanja bolesti i borbe protiv ozbiljnih prekograničnih pretnji po zdravlje, kao što je pandemijski grip, Evropska unija razvija mehanizme za zajedničku nabavku vakcina i antivirusnih lekova koji će omogućiti državama članicama da na dobrovoljnoj osnovi ustanove zajednički pristup u pregovorima sa industrijom, čime bi se rešili problemi vezani za pouzdanost, dostupnost i cenu medicinskih sredstava, kao i poverljivost.

Na sastanku Saveta Evropske unije za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council - EPSCO) od 6. i 7. decembra 2010. godine, većina država članica EU se saglasila oko toga da bi najprikladniji način za sprovođenje postupaka zajedničke nabavke pandemijskih vakcina bio kroz razvoj okvirnih ugovora koje države članice mogu da zaključuju na dobrovoljnoj osnovi. Odlukom Evropskog parlamenta i Saveta broj 1082/2013/EU, od 22. oktobra 2013. godine, ovaj pristup je, osim na vakcine i antivirusne lekove protiv pandemijskog gripa, proširen i na postupke zajedničke nabavke medicinske opreme u slučaju prekogranične pretnje po zdravlje.

Radi sprovođenja prethodno dogovorenog, Evropska komisija i države članice Evropske unije potpisale su Sporazum o zajedničkim nabavkama mediinskih sredstava 20. juna 2014. godine u Luksemburgu. Sporazumom je ostavljena mogućnost (član 49.) da se, u slučaju zainteresovanosti država kandidata i država članica EFTA, ugovorne strane mogu proširiti tako što će zainteresovane strane pristupiti ovom sporazumu. Sporazumu su do sada pristupile Norveška i Island, a ostavljena je takva mogućnost i za Zapadni Balkan.

Očekuje se da će zajednička nabavka ojačati kupovnu moć ugovornih strana i osigurati ravnopravan pristup medicinskoj opremi u borbi protiv ozbiljnih prekograničnih pretnji po zdravlje.

Pod "medicinskim sredstvima", koja mogu biti predmet zajedničke nabavke, sporazumom su predviđeni svi lekovi, medicinski uređaji i druga roba i usluge koji su namenjeni borbi protiv prekograničnih opasnosti po zdravlje u skladu sa Uredbom br. 1082/2013/ EU.

Sporazum pruža mogućnost ugovornim stranama za nabavku medicinskih sredstava dodeljivanjem ugovora na osnovu postupka zajedničke nabavke. Njime se utvrđuju praktični načini sprovođenja postupka zajedničke nabavke i sprovođenja okvirnih ugovora. Sporazum takođe sadrži i druga pitanja, kao što je upravljanje okvirnim sporazumima; upravljanje bilo kakvim pravnim procedurama koje proističu iz procedura javnih nabavki ili okvirnih sporazuma ili proističu iz neusaglašenosti sa ovim sporazumom, kao i procedure za sporazumno rešavanje sporova među ugovornim stranama.

Ovaj sporazum ne dovodi u pitanje pravo Republike Srbije, kao jedne od ugovornih strana, da sprovodi postupke nabavke van ovog Sporazuma, čak i kada takvi postupci uključuju nabavku medicinskih sredstava koja su predmet postupka zajedničke nabavke ili okvirnog ugovora ili uključuju privredne subjekte ili ugovarače koji učestvuju na tenderu ili su potpisali okvirni ugovor u skladu sa postupkom zajedničke nabavke predviđenim ovim sporazumom.

U ime Vlade Republike Srbije Sporazum o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava potpisao je ministar finansija Siniša Mali. Sporazum je potpisan u dva primerka na engleskom jeziku.

Samim potpisom sporazuma Republika Srbija je dobila mogućnost učešća u zajedničkim javnim nabavkama medicinske opreme i status posmatrača u telima koja prate implementaciju sporazuma (Upravni odbor Sporazuma o zajedničkim javnim nabavkama u skladu sa čl. 6 stav 5). Nakon završetka svih neophodnih procedura za potvrđivanje sporazuma, o tome će zvanično biti obaveštena Evropska komisija, kao depozitar sporazuma, a Republika Srbija će dobiti status punopravne ugovorne strane.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. ovog zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava, koji je potpisan u Beogradu, 21. aprila 2020. godine u originalu na engleskom jeziku.

 Odredba člana 2. ovog zakona sadrži tekst Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. ovog zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.12.2020.