Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 8. DECEMBRA 2015. GODINE OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, SEDNICE ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE, ODBORA ZA ZDRAVLJE I PORODICU, EKONOMSKOG KOKUSA, ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, TEHNOLOšKI RAZVOJ I INFORMATIčKO DRUšTVO, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBORA ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU, ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU, PARLAMENTARNE KANCELARIJE ZA BUDżET - RAZMATRANJE ZAKONSKIH PREDLOGA I čETIRI PREDLOGA ODLUKA, RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA O BUDżETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU U RAZDELIMA NADLEżNIH SKUPšTINSKIH ODBORA


Osma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini biće započeta u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u u 13 časova.

Planirano je da poslanici 8. decembra 2015. godine samo utvrde dnevni red nove sednice, a da rasprava u načelu počne u sredu, 9. decembra 2015. godine.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Maja Gojković, rekla je govoreći o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, da će rasprava o amandmanima uslediti u petak, te da veruje da će budžet za 2016. godinu biti na glasanju tokom vikenda i da će u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon) biti donet do15. decembra, odnosno u zakonskom roku.

Na dnevnom redu biće predlozi odluka o:

  • davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu,
  • davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu,
  • davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu i
  • davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu.

Takođe, na dnevnom redu biće:

35. sednica Odbora za kulturu i informisanje biće održana u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali II,u parteru.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu – razdeo 27;

2. Razno.

32. sednica Odbora za zdravlje i porodicu biće održana u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, Razdeo 25 - Ministarstvo zdravlja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, koji je podnela Vlada;

2. Razno.

22. sastanak Ekonomskog kokusa biće održan u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u 9,30 časova, u biblioteci.

Dnevni red:

Na sastanku će biti razmatrani

Predlozi za amandmane na Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju.

39. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu biće održana u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali I.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, razdeo 23 - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine koji je podnela Vlada Republike Srbije;

2. Razno.

30. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo biće održana u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu- razdeo 24 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i razdeo 29 Ministarstvo omladine i sporta, koji je podnela Vlada;

 2. Razno.

33. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva biće održana u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, sali I, u parteru.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu - Razdeo 28 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu i

2. Razno

13. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu biće održana u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali III na prvom spratu.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu u delu koji se odnosi na Upravu za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

53. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu biće održana u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u 12,30 časova, u sali II, u parteru.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada, unačelu;

2. Razno.

37. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku biće održana u utorak, 8. decembra 2015. godine, sa početkom u 13,15 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, Razdeo 20 – Ministarstvo privrede, Razdeo 26 – Ministarstvo rudarstva I energetike i Razdeo 30 – Ministarstvo trgovine, turizma I telekomunikacija, koji je podnela Vlada.

Parlamentarna kancelarija za budžet predstavlja Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu

Parlamentarna kancelarija za budžet predstaviće Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu narodnim poslanicima i zaposlenima u Službi Narodne skupštine, u utorak, 8. decembra 2015. godine, u maloj sali, sa početkom u 15 časova.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 07.12.2015.
Naslov: Redakcija