Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - TEKST PROPISA


PREDLOGZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon), u članu 2. tačka 8) reči: "javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom;" brišu se.

U tački 14) reči: "pojedini javni prihodi mogu se, u skladu sa zakonom, u celini ili delimično, iskazati kao namenski prihodi;" brišu se.

Tačka 15) menja se i glasi:

"15)      Namenski prihodi i primanja su javni prihodi, odnosno primanja čije je korišćenje i namena utvrđena ugovorom o donaciji, kreditu, odnosno zajmu, kao i sredstva samodoprinosa čija se namena utvrđuje odlukom jedinice lokalne samouprave;".

Posle tačke 58b) dodaje se tačka 58v), koja glasi:

"58v)    Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, što podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti;".

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4)        alokacijsku efektivnost koja podrazumeva raspoređivanje sredstava budžeta u skladu sa principom rodne ravnopravnosti.".

Član 3.

U članu 27e stav 34. broj: "2015." zamenjuje se brojem: "2016.".

Dodaje se stav 43, koji glasi:

"Izuzetno od st. 29-31. ovog člana, u 2016. godini penzije se mogu povećati za 1,25%, kao i plate zaposlenih u:

-           Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane za 2%;

-           ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda za 4%;

-           ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda za 2%;

-           predškolskim ustanovama za 4%;

-           ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite za 3%.".

Član 4.

U članu 28. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Prilikom pripreme programskog modela budžeta definišu se rodni indikatori učinka, ishoda i rezultata, kojima se prikazuju planirani očekivani doprinos programa, programske aktivnosti ili projekta ostvarivanju rodne ravnopravnosti.".

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

Član 5.

U članu 35. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 7), koja glasi:

"7)        način na koji će korisnici u obrazloženju predloga finansijskog plana iskazati rodnu analizu rashoda i izdataka.".

Član 6.

U članu 37. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3), koja glasi:

"3)        rodnu analizu rashoda i izdataka.".

Član 7.

U članu 40. stav 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 7), koja glasi:

"7)        način na koji će se u obrazloženju iskazati rodna analiza budžeta lokalne vlasti.".

Član 8.

U članu 54. posle stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9, koji glase:

"Ograničenje iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se na preuzimanje obaveza radi podsticanja investicija u privredi u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, u okviru obima sredstva iskazanog za tekuću i naredne dve budžetske godine u opštem delu budžeta za tekuću godinu, uključujući i potrebna sredstva nakon tri fiskalne godine.

Na zaključivanje ugovora iz stava 8. ovog člana saglasnost daje Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.".

Dosadašnji stav 8. postaje stav 10.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 11, reči: "st. 1-8." zamenjuju se rečima: "st. 1-10.".

Član 9.

U članu 54a stav 3. posle reči: "ocene" dodaju se zapeta i reči: "kao i praćenje sprovođenja i izveštavanje o realizaciji".

Član 10.

U članu 61. stav 9. posle reči: "smanjenje aproprijacije" dodaju se reči: "putem preusmeravanja".

U stavu 10. posle reči: "promene aproprijacije" dodaju se reči: "putem preusmeravanja".

Stav 14. menja se i glasi:

"Ukupan iznos preusmeravanja iz stava 13. ovog člana zakona, počev od budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, ne može biti veći od iznosa razlike između maksimalno mogućeg iznosa sredstava tekuće budžetske rezerve utvrđenog ovim zakonom i budžetom odobrenih sredstava tekuće budžetske rezerve.".

Član 11.

U članu 65. tačka 2) reči: "namenskih prihoda budžeta" zamenjuju se rečju: "donacija".

Član 12.

U članu 69. stav 3. reči: "do 2%" zamenjuju se rečima: "do 2,5%".

Član 13.

U članu 93. tačka 12) menja se i glasi:

"12)      prikuplja podatke o preuzetim novčanim obavezama od subjekata javnog sektora u komercijalnim transakcijama, u smislu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koje oni dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor i na osnovu tih podataka, Ministarstvu - Odeljenju za budžetsku inspekciju, radi vršenja nadzora, dostavlja izveštaje sa podacima o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu trezora i obezbeđuje preuzimanje podataka o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor;".

Član 14.

U članu 43. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 93/2012 i 142/2014), reči: "za 2015. godinu" zamenjuju se rečima: "za 2016. godinu".

Član 15.

U članu 47. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr.), reči: "1. januara 2015. godine, ukoliko" zamenjuju se rečju: "kad".

Član 16.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na rodno odgovorno budžetiranje primenjivaće se postupnim uvođenjem za pojedine korisnike budžetskih sredstava, a u celini do donošenja budžeta Republike Srbije i budžeta lokalnih vlasti za 2020. godinu.

Član 17.

Jedinice lokalne samouprave su dužne da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade odluke o budžetu sa članom 1. stav 1. ovog zakona.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Imajući u vidu da je u 2015. godini definitivno napušten linijski model budžetiranja, shodno članu 112. Zakona o budžetskom sistemu, ovim zakonom stvoriće se uslovi za unapređenje programske strukture budžeta, pre svega kroz uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na svim nivoima vlasti.

Naime, Republika Srbija je posvećena kontinuiranom podizanju kvaliteta upravljanja javnim finansijama koje efektivno odgovaraju na potrebe svih njenih građana bez obzira na pol.

Rodno odgovorno budžetiranje doprinosi poboljšanju efektivnosti i transparentnosti budžeta i programa i omogućava bolji uvid u koristi koje žene i muškarci imaju od budžetskih politika.

Rodno odgovorno budžetiranje je primena rodne ravnopravnosti u budžetskom procesu. Ono podrazumeva uključivanje rodne ravnopravnosti u sve budžetske procese i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti. To podrazumeva da se u budžetskom procesu uzmu u obzir potrebe i prioriteti žena i muškaraca, kao i različitih grupa žena i muškaraca, imajući u vidu različite uloge koje oni/one imaju u porodici, na radnom mestu i u društvu uopšte.

 Na ovaj način se čine vidljivim mesta gde je distribucija državnog budžeta rodno nepravična. Cilj je da prioriteti žena imaju istu težinu kao i prioriteti muškaraca. Na ovaj način se sredstva za javne troškove bolje usmeravaju i efikasnije raspoređuju uz obezbeđivanje rodne ravnopravnosti.

S obzirom da su u 2015. godini mere fiskalne konsolidacije, koje je preduzela Vlada u prethodnom periodu sa ciljem očuvanja stabilnosti javnih finansija, dale bolji rezultat od očekivanog, ocenjeno je opravdanim i ekonomski održivim da se u 2016. godini povećaju penzije i plate zaposlenima u delu javnog sektora.

S druge strane, ovim zakonom predlaže se produženje važenja privremenog režima zabrane zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava bez saglasnosti tela Vlade do kraja 2016. godine, s obzirom da je ocenjeno opravdanim očuvanje ovog mehanizma, posebno u kontekstu primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Pored navedenog izmenjene su odredbe koje se odnose na namenske javne prihode, s obzirom da su tehnički nesprovodive u kontekstu izmena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012).

Naime, do donošenja tog zakona, kao i rebalansa budžeta Republike Srbije za 2012. godinu, direktni budžetski korisnici su mogli da planiraju "izdatke iz dodatnih prihoda" (izvor 04 - Sopstveni prihodi budžetskih korisnika, na kojem su se iskazivali i namenski javni prihodi) u posebnom delu zakona o budžetu Republike Srbije, u posebnoj koloni. U slučaju da su direktni budžetski korisnici ostvarili dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u toj koloni, mogli su da koriste sredstva ostvarena iz tih dodatnih prihoda do nivoa do koga su ta sredstva i ostvarena, i to za namene utvrđene zakonom, kao i da neutrošena sredstva u tekućoj godini prenesu u narednu godinu.

S obzirom da su izmenama Zakona o budžetskom sistemu 2012. godine ovi prihodi budžetskih korisnika uključeni u opšti prihod budžeta (izvor 01), u cilju obezbeđenja efikasnog finansijskog planiranja i upravljanje javnim finansijama, kao i kontrole trošenja svih novčanih sredstava korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije, čime je ispoštovano ustavno načelo bruto principa (član 92. Ustava Republike Srbije), ne postoji mogućnost prenošenja neutrošenih tih sredstava u narednu godinu.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U ZAKONU

Članom 1. ovog zakona definiše se pojam rodnog budžetiranja i vrši izmena definicije namenskih javnih prihoda.

Čl. 2, 4, 5, 6. i 7. ovog zakona vrši se dopuna postojećih odredaba Zakona u cilju obezbeđenja uslova za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u budžetski proces na svim nivoima vlasti.

Članom 3. ovog zakona omogućava se povećanje penzija i plata u delu javnog sektora u 2016. godini s obzirom da su u 2015. godini mere fiskalne konsolidacije, koje je preduzela Vlada u prethodnom periodu sa ciljem očuvanja stabilnosti javnih finansija, dale bolji rezultat od očekivanog, tako da fiskalni prostor dozvoljava odstupanje od posebnog fiskalnog pravila koje uređuje kretanje plata i penzija.

Pored navedenog, ovim članom produženo je važenje zabrane zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava, s obzirom da je ocenjeno opravdanim očuvanje mehanizma kontrolisanog zapošljavanje u javnom sektoru, posebno u kontekstu primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Članom 8. ovog zakona vrši se dopuna člana 54. Zakona, uvođenjem izuzetka za preuzimanje obaveza vezanih za investiciona ulaganja u privredu, s obzirom da se ovi ugovori, po pravilu, zaključuju na više godina.

Članom 9. ovog zakona vrši dopuna člana 54a, s obzirom da je ocenjeno da akt Vlade čija je izrada u toku treba da uredi i praćenje sprovođenja i izveštavanje o realizaciji kapitalnih projekata.

Članom 10. ovog zakona vrši se preciziranje pojedinih odredaba člana 61. Zakona, koje uređuju promene u aproprijacijama u toku godine, kako bi se otklonile nedoumice koje su se javljale u primeni ovog člana.

Takođe, predlaže se da ukupan mogući prostor preusmeravanja u toku godine, počev od budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, bude veći, čime se omogućava fleksibilniji način preusmeravanja u okolnostima programskog načina planiranja budžeta.

Članom 11. ovog zakona vrši se izmena člana 65. Zakona, što je posledica predložene izmene u članu 1. ovog zakona, u delu koji se odnosi na definiciju namenskih javnih prihoda.

Članom 12. ovog zakona definisano je da se tekuća budžetska rezerva može opredeliti najviše do 2,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

Članom 13. ovog zakona vrši se usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", broj 68/15), u delu koji se odnosi na delokrug Uprave za trezor.

Članom 14. ovog zakona predlaže se produžetak roka iz člana 43. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 93/2012 i 142/2014), s obzirom da je za primenu člana 29. tog zakona neophodno zauzeti stav u vezi sa računovodstvenom osnovom za vođenje budžetskog računovodstva (gotovinska, obračunska ili modifikovana), zatim u vezi načina evidentiranja i iskazivanja imovine, računovodstvenih politika i sl, kao i iznaći rešenje za prevazilaženje problema u vezi sa izveštavanjem o programskom budžetu koji je uveden 2015. godine u svim nivoima vlasti.

Članom 15. ovog zakona odlaže se ukidanje sopstvenih prihoda indirektnih budžetskih korisnika dok se za to ne stvore tehnički uslovi.

Članom 16. ovog zakona definisan je rok za uvođenje rodnog budžetiranja u budžetski proces na svim nivoima vlasti.

Članom 17. ovog zakona definisan je prelazni rok za usklađivanje odluka o budžetu jedinica lokalne samouprave sa predloženim zakonskim rešenjem u članu 1. ovog zakona, kako bi se otklonile nepravilnosti prilikom iskazivanja indirektnih budžetskih korisnika u aktima u budžetu, što je bila praksa u prethodnim godinama.

Članom 18. ovog zakona propisuje se njegovo stupanje na snagu.

 IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Ukupan procenjeni finansijski efekat povećanja plata i penzija na budžet Republike Srbije i finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u 2016. godine iznosi oko 11,8 mlrd dinara.

S druge strane, u 2016. godini ostvariće će značajne uštede u budžetu Republike Srbije i odlukama u budžetu lokalnih vlasti kroz sprovođenje racionalizacije u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, kao i u i odlukama o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu.

VI. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se predložena rešenja primene u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu i odlukama o budžetu lokalne vlasti za 2016 godinu.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 04.12.2015.