Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015), u članu 9. stav 1. tačka 2) posle alineje druge dodaje se alineja treća, koja glasi:

"- od 1. januara 2016. godine 52,50 din/lit;".

U tački 3) posle alinije treće dodaje se alineja četvrta, koja glasi:

"- od 1. januara 2016. godine 54,00 din/lit;".

U tački 5) posle alinije treće dodaje se alineja četvrta, koja glasi:

"- od 1. januara 2016. godine 41,00 din/kg;".

U stavu 3. posle reči: "ovog člana," dodaju se reči: "kojim se u smislu ovog zakona smatra pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice,".

U stavu 5. tačka 1) podtačka (1) posle alineje druge dodaje se alineja treća, koja glasi:

"- od 1. januara 2016. godine 45,50 din/lit;".

Podtačka (2) briše se.

U podtački (4) dodaje se alineja prva, koja glasi:

"- od 1. januara 2016. godine 7,00 din/lit;".

U tački 3) podtačka (1) posle alineje druge dodaje se alineja treća, koja glasi:

"- od 1. januara 2016. godine 23,00 din/lit;".

U podtački (2) dodaje se alineja prva, koja glasi:

"- od 1. januara 2016. godine 6,00 din/kg.".

Član 2.

Član 12. menja se i glasi:

"Član 12.

Alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se sva jaka alkoholna pića, koja su uređena propisima kojima se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se i niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše 15 % vol alkohola, koja se proizvode od voćnih sokova ili osvežavajućih bezalkoholnih pića uz dodatak rafinisanog etil alkohola ili alkoholnih pića ili biljnih ekstrakata ili alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije (vina, vina od jabuke - cider, vina od kruške - perry i dr.), a kvalitet voćnih sokova, osvežavajućih bezalkoholnih pića, rafinisanog etil alkohola, alkoholnih pića, vina i alkoholnih pića dobijenih putem fermentacijemora da bude u skladu sa propisima kojima se reguliše njihov kvalitet.

U smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se i sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, bez obzira na način pakovanja."

Član 3.

Naziv člana 12a i član 12a menjaju se i glase:

"Akcize na alkoholna pića

Član 12a

Akciza na alkoholna pića iz člana 12. ovog zakona plaća se po litri alkoholnog pića u sledećim iznosima, i to na:

1)         rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda 124,00 din/lit;

2)         rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 316,00 din/lit;

3)         ostala jaka alkoholna pića 203,00 din/lit;

4)         niskoalkoholna pića 21,00 din/lit;

5)         pivo 24,00 din/lit.

Na alkoholna pića iz stava 1. ovog člana koja su u pakovanju različitom od jednog litra, akciza se plaća srazmerno pakovanju."

Član 4.

U članu 17. stav 1. broj: "12," briše se.

Član 5.

U članu 23. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 1) ovog člana, u slučaju ako je poslednji dan u mesecu neradni dan, obveznik akcize dužan je da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u tom mesecu."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 6.

U članu 39a stav 1. reči: "kao i prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju," brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 7.

U članu 39b stav 3. menja se i glasi:

"Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) ovog zakona, koji se koriste kao energetska goriva za industrijske svrhe, odnosno na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 4), 5) i 6) ovog zakona za industrijske svrhe, ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe."

Član 8.

U članu 40k posle reči: "za isporučenu električnu energiju," dodaju se reči: "uključujući i troškove koji ne zavise od potrošnje električne energije, kao i naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije,".

Član 9.

U članu 40l stav 2. posle reči: "period" dodaju se reči: "za akcizu".

Član 10.

U članu 40lj stav 2. reči: "do (4)" zamenjuju se rečima: "i (3)".

Član 11.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 142/2014), u članu 12. stav 1. reči: "2015. godine" zamenjuju se rečima: "2016. godine".

Član 12.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014), u članu 8. reči: "za 2014. i 2015. godinu" zamenjuju se rečima: "za 2014, 2015. i 2016. godinu".

Član 13.

Do 31. decembra 2015. godine oporezivanje alkoholnih pića, uključujući i piva, vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015).

Član 14.

Proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola, dužan je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu do 15. januara 2016. godine.

Od 1. januara 2016. godine lica iz stava 1. ovog člana dužna su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha niskoalkoholnih pića popisanih u smislu stava 1. ovog člana, na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška tih zaliha, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola na zalihama nije dužan da navedene proizvode prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Član 15.

Na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola, koja su do 31. decembra 2015. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koje nije okončan carinski postupak, nadležni carinski organ obračunaće akcizu u skladu sa odredbama ovog zakona. Uvoznik nije dužan da navedene proizvode prilikom uvoza obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Član 16.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića izvršiće se u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a, 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini ("Službeni glasnik RS", broj 4/2015), u delu koji se odnosi na iznose akciza na alkoholna pića, uključujući i pivo, kao i u delu koji se odnosi na dinarske iznose do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje.

Član 17.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4), 6) i 7), kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3), tač. 4), 5) i 6) Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015), izvršiće se u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas, kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje, propisani ovim zakonom izvršiće se u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Član 18.

Lice koje je do dana početka primene ovog zakona nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015), pravo na refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, koji se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, ostvaruje u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte,biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje ("Sl. glasnik RS", br. 112/2012, 38/2013 i 93/2013).

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmogdana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona jesu postizanje ciljeva u domenu politike akciza, kao što je usaglašavanje predmeta oporezivanja akcizom, i to alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pića, čija primena je od 1. januara 2016. godine, te je s tim u vezi neophodno uskladiti važeće odredbe Zakona o akcizama kojima se uređuje oporezivanje alkoholnih pića sa novim propisom kojim se uređuje ova oblast.

Naime, Zakon o jakim alkoholnim pićima("Sl. glasnik RS", br. 92/2015) na drugačiji način uređuje kategorije alkoholnih pića kroz Prilog Kategorije jakih alkoholnih pića, u odnosu na sada važeće propise kojima se uređuje kvalitet i drugi zahtevi za alkoholna pića, što za posledicu ima direktan uticaj na predmet oporezivanja akcizom alkoholnih pića.

Odredbom člana 2. tačka 4) Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015) propisano je da se akcizom oporezuju alkoholna pića, a prema odredbi člana 12. stav 1. Zakona o akcizama, alkoholnim pićima smatraju se pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića. Stavom 3. navedenog člana Zakona o akcizama, propisano je da se akciza plaća u propisanim iznosima, i to na:

1) rakije:

- od voća, grožđa, specijalne rakije;

- od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina;

2) žestoka alkoholna pića i likere;

3) niskoalkoholna pića.

Imajući u vidu navedeno, ovim izmenama i dopunama Zakona o akcizama vrši se usklađivanje predmeta oporezivanja akcizom kada je reč o alkoholnim pićima sa novim propisom kojim se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

Osim toga, ovim zakonom vrši se proširenje predmeta oporezivanja akcizom kada je reč o niskoalkolnim pićima. Prema važećem zakonskom rešenju akcizom se oporezuju niskoalkoholna pića koja sadrže više od 5% v/v, a najviše 15% v/v etanola. Imajući u vidu kontinuirani trend rasta potrošnje niskoalkoholnih pića koja sadrže više od 1,2% v/v, a najviše 5% v/v etanola, naročito rasprostranjenog među mlađom populacijom, ovim zakonom predlaže se oporezivanje akcizom i ove vrste niskoalkoholnih pića.

Napominjemo, da kada je reč o iznosima akcize na alkoholna pića, ovim zakonom predlaže se da se iznosi akciza na alkoholna pića uvećaju za oko 2%, pri čemu napominjemo da će se prema ovom predloženom zakonskom rešenju naredno usklađivanje iznosa akciza na alkoholna pića izvršiti u 2017. godini sa indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Pored toga, ovim zakonom predlaže se promena iznosa akcize na pojedine derivate nafte, i to na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas. Napominjemo, da je izmenama Zakona o akcizama iz 2012. godine,u cilju obezbeđivanja dugoročne izvesnosti akcizne politike, naročito kada se radi o iznosima akcize na derivate nafte, utvrđen akcizni kalendar do 2016. godine, kojim je postepeno izvršeno izjednačavanje iznosa akcize na motorne benzine, gasna ulja i TNG, koji se koriste za pogon motornih vozila, čime su iznosi akcize na bezolovni benzin i gasna ulja izjednačeni, s tim da je iznos akcize na tečni naftni gas (TNG), kao ekološkog goriva, a saglasno zakonodavstvu EU, ostao nešto niži. U cilju nastavka fiskalne konsolidacije, odnosno obezbeđivanja dodatnih prihoda po osnovu povećanja akcize na naftne derivate, ovim zakonom predlaže se da se iznos akcize na bezolovni benzin poveća za 2,50 din/lit, a za gasna ulja predlaže se povećanje od 4,00 din/lit, dok se kada je reč o tečnom naftnom gasu, predlaže povećanje od 1,00 din/kg. Pri tome napominjemo, da će se ovako uvećani iznosi akcize prvi put uskladiti sa indeksom potrošačkih cena u 2017. godini.

Propisivanjem akcize na derivate nafte obezbediće se godišnje povećanje prihoda po osnovu akciza u iznosu od dodatnih RSD 6 mlrd. Pored toga, očekuje se pozitivan efekat kao rezultat izmena koje se odnose na oporezivanje akcizom alkoholnih pića.

Donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi, između ostalog, za realizaciju postignutog sporazuma koji se odnosi na fiskalnu konsolidaciju, a koji predstavlja osnov za sprovođenje sporazuma sa MMF-om, tako da će se ovim zakonom obezbediti kada se radi o iznosima akcize na derivate nafte, stabilniji priliv sredstava od akcize na derivate nafte u republički budžet.

Pored toga, ovim zakonom vrši se i preciziranje pojedinih odredaba zakona u cilju adekvatnije primene istog.

Postizanje planiranih ciljeva moguće je jedino ostvariti izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom predlažu se novi iznosi akcize na pojedine derivate nafte, i to na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas. Pored toga, predlažu se i novi iznosi za refakciju plaćene akcize na derivate nafte u zavisnosti od namene korišćenja istih. Naime, propisuju se iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari i za grejanje. Takođe, predlaže se ukidanje prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.

Uz član 2.

Ovim članom predlaže se usklađivanje predmeta oporezivanja akcizom alkoholnih pića sa novim Zakonom o jakim alkoholnim pićima ("Službeni glasnik RS", broj 92/15), kao i proširenje predmeta oporezivanja akcizom niskoalkoholnih pića koja sadrže više od 1,2% v/v, a najviše 5% v/v etanola.

Uz član 3.

Propisuju se novi iznosi akciza na alkoholna pića i pivo.

Uz čl. 4, 9. i 10.

Ovim članovima vrši se pravno-tehnička redakcija teksta.

Uz član 5.

Ovim članom predlaže se izuzetak, da je obveznik akcize dužan da obračunatu akcizu uplati poslednjeg radnog dana u mesecu, u slučaju kada je poslednji dan u tom mesecu neradni dan.

Uz član 6.

Predlaže se ukidanje prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, što predstavlja usaglašavanje sa predloženom izmenom u članu 1. ovog zakona.

Uz član 7.

Ovim članom vrši se preciziranje odredaba koje se odnose na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe, u smislu da se pravo na refakciju plaćene akcize može ostvariti, kada se radi o gasnim uljima, ukoliko se ista koriste kao energetsko gorivo u industrijske svrhe.

Uz član 8.

Ovim članom vrši se preciziranje osnovice za obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju.

Uz član 11.

Ovim članom predlaže se produženje roka za oslobađanje od obračunavanja i plaćanja akcize do 31. decembra 2016. godine na derivate nafte, i to na: tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar) i tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Uz član 12.

Ovim članom predlaže se da će se sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2016. godinu izvršiti u skladu sa Zakonom o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon).

Uz član 13.

Propisuje se da do 31. decembra 2015. godine oporezivanje alkoholnih pića, uključujući i piva, vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015).

Uz član 14.

Ovim članom predlaže se da je proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola, dužan da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu do 15. januara 2016. godine. Takođe, predlaže se da su ova lica, od 1. januara 2016. godine, dužna da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavljaju podatak o stanju popisanih zaliha niskoalkoholnih pića na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška tih zaliha, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca. Pored toga, predlaže se da proizvođač niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine ima proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola na zalihama nije dužan da navedene proizvode prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Uz član 15.

Predlaže se da se na niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2 % vol alkohola, a najviše do 5 % vol alkohola, koja su do 31. decembra 2015. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koje nije okončan carinski postupak, nadležni carinski organ obračunava akcizu u skladu sa odredbama ovog zakona. Pored toga, predlaže se da uvoznik nije dužan da navedene proizvode prilikom uvoza obeleži kontrolnim akciznim markicama.

Uz član 16.

Predlaže se da se prvo usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića izvrši u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini. Pored toga, predlaže se da danom početka primene ovog zakona prestaju da važe usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a, 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini ("Službeni glasnik RS", broj 4/15), u delu koji se odnose na iznose akciza na alkoholna pića, uključujući i pivo, kao i u delu koji se odnosi na dinarske iznose do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje.

Uz član 17.

Predlaže se da se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6), kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3), tač. 4), 5) i 6) Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn. i 55/2015), izvrši u januaru 2016. godine indeksom potrošačkih cena u 2015. godini. Takođe, predlaže se da se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas, kao i dinarski iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, i to za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje i na tečni naftni gas koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, odnosno za grejanje, propisani ovim zakonom izvrši u januaru 2017. godine indeksom potrošačkih cena u 2016. godini.

Uz član 18.

Ovim članom predlaže se da lice koje je do dana početka primene ovog zakona nabavilo derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama (gasna ulja) pravo na refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, koji se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, može da ostvari u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte,biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7)Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje ("Službeni glasnik RS", br. 112/12, 38/13 i 93/13).

Uz član 19.

Ovim članom predlaže se stupanje na snagu ovog zakona i početak primene istog.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst).Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se obezbede dodatni prihodi u budžetu Republike Srbije od 2016. godine, i to od povećanja akcize na derivate nafte, kao i stvaranja uslova koji će omogućiti usklađivanje predmeta oporezivanja akcizom alkoholnih pića sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima čija primena je propisna od 1. januara 2016. godine.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 04.12.2015.