Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: DNEVNICE ZA SLUżBENA PUTOVANJA U ZEMLJI SMANJENE SA DOSADAšNJIH 2.556 NA 150 DINARA, DOK SU DEVIZNE DNEVNICE SA 65 EVRA SMANJENE NA 15 EVRA


Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (dalje: Uredba), Vlada Republike Srbije usvojila je 6. oktobra 2015. godine, a ista će stupiti na snagu 14. oktobra 2015. godine.

Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015 - dalje: Uredba) su državnim službenicima i nameštenicima smanjene dnevnice za službena putovanja u zemlji sa dosadašnjih 2.556 na 150 dinara, a dnevnice za putovanja u inostranstvo sa 65 evra na 15 evra.

Državnom službeniku i namešteniku se nadoknađuju troškovi prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada, službenog putovanja u zemlji, službenog putovanja u inostranstvo, troškovi selidbe u inostranstvo, troškovi rada i boravka na terenu, kao i troškovi privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada, a Uredbom je regulisana i isplata otpremnine.

Kada je u pitanju službeni put u zemlji, nadoknađuju im se troškovi smeštaja, ishrane, prevoza i ostali troškovi u vezi sa službenim putovanjem, dok se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu u kojem se obavlja službeni posao isplaćuju preko dnevnice, koja će u buduće iznositi 150 dinara.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji računa se od časa polaska na službeno putovanje do časa povratka sa njega, dnevnica se isplaćuje cela za putovanje koje je trajalo između 12 i 24 časa, a polovina za putovanje koje je trajalo između osam i 12 časova.

Državnom službeniku ili namešteniku koji, po pismenom odobrenju ovlašćenog lica, koristi sopstveni automobil isplaćuje se naknada od 10 odsto propisane cene za litar pogonskog goriva po pređenom kilometru.

Kada su u pitanju putovanja u inostranstvo, Uredbom je propisano da se nadoknađuju troškovi smeštaja, ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu, prevoza radi izvršenja službenog posla, troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda, troškovi službene pošte, takse, telefona, telegrama i telefaksa, troškovi iznajmljivanja prostorija i troškovi stenografskih i daktilografskih usluga.

Onima koji su na službenom putovanju u inostranstvo biće nadoknađeni troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu.

Nadoknađuju im se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, izuzev za hotel prve kategorije, odnosno onaj sa pet zvezdica.

Međutim, članovima delegacije Republike Srbije, prevodiocima i licima koja osiguravaju delegaciju na međunarodnim susretima i skupovima na kojima organizator, odnosno domaćin određuje uslove smeštaja, naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, pa i onda kad su odseli u hotelu prve kategorije ili više kategorije.

Kada delegaciju predvodi: predsednik Republike, član Vlade, državni sekretar ili generalni sekretar, članovima delegacije, prevodiocima i licima koja osiguravaju delegaciju naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak kad su odseli u hotelu prve kategorije (pet zvezdica) ili više kategorije - i ako organizator, odnosno domaćin nije odredio uslove smeštaja.

Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo određuje se od časa prelaska državne granice u polasku, do časa prelaska državne granice u povratku.

Ako se u inostranstvo putuje avionom, dnevnica se određuje od časa polaska aviona s poslednjeg aerodroma u Srbiji do časa povratka na prvi aerodrom u Srbiji.

Uredbom su regilasane i isplate otpremnina, pa je predviđeno da se državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog isteka dva meseca otkad je postao neraspoređen i namešteniku kome je otkazan Ugovor o radu, jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen, isplaćuje otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca u visini trećine njegove plate.

Pod platom se smatra prosečna mesečna plata zaposlenog koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneseno rešenje kojim je utvrđeno da je postao neraspoređen, odnosno rešenje o otkazu radnog odnosa.

Državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini 125 odsto od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od dve prosečne zarade u Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija