Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 - dr. zakon, 101/16 i 67/21-dr. zakon), u članu 2. tačka 4) menja se i glasi:

            “4) poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice - poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju, odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i dr.);”.

            U tački 5) posle reči: “proizvodnju” dodaju se zapeta i reči: “odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i dr.)”.

            U tački 6) posle reči: “proizvodnju” dodaju se zapeta i reči: odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i dr.)”.

            Tačka 8) briše se.

            U tački 10i) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

            Posle tačke 10i) dodaje se tačka 10j) koja glasi:

            10j) mera LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale - veza između aktivnosti za razvoj ruralne ekonomije) jeste IPARD mera za sprovođenje politike ruralnog razvoja kroz realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja od strane lokalnih akcionih grupa u skladu sa ovim zakonom i IPARD programom.”.

Član 2.

U članu 4. stav 3. reči: “za period od najmanje 10 godina” zamenjuju se rečima: “u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije”.

Član 3.

U članu 5. stav 2. reči: “za period koji ne može biti duži od sedam godina” zamenjuju se rečima: “u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije”.

Član 4.

U članu 6. stav 2. reči: “za period koji ne može biti duži od sedam godina” zamenjuje se rečima: “u skladu sa zakonom kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije”.

Stav 4. menja se i glasi:

            “Za poslove pripreme i izmene Nacionalnog programa ruralnog razvoja, kao i za poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanje, koordinaciju i promociju, odgovoran je deo Ministarstva nadležan za poslove ruralnog razvoja.”.

Član 5.

Član 7. briše se.

Član 6.

U članu 7a dodaje se stav 6, koji glasi:

            “Poslove pripreme i izmene IPARD programa, kao i poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanja, promocije, koordinacije i sprovođenja mere Tehnička pomoć, u skladu sa zahtevima EU, vrši organizaciona jedinica Ministarstva koja obavlja poslove upravljanja IPARD programom.”.

Član 7.

Posle člana 7a dodaju se nazivi članova i čl. 7b i 7v, koji glase:

“Mera LEADER

Član 7b

Mera LEADER sprovodi se kroz realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja, koje u skladu sa ovim zakonom i IPARD programom pripremaju i sprovode lokalne akcione grupe.

Lokalna strategija ruralnog razvoja jeste planski dokument koji je za određenu teritoriju izradila lokalna akciona grupa i koja je odobrena od strane Ministarstva.

Lokalna akciona grupa jeste udruženje predstavnika: privrednih subjekata (poljoprivredno gazdinstvo, preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga i drugi privredni subjekti), civilnog sektora (fizičko lice i organizacija civilnog društva), kao i javnog sektora, uključujući jedinice lokalne samouprave, na određenoj teritoriji u Republici Srbiji koja obuhvata ruralna područja, kojoj je odobrena lokalna strategija ruralnog razvoja i koja je upisana u Registar lokalnih akcionih grupa u skladu sa ovim zakonom.

Registar lokalnih akcionih grupa vodi Ministarstvo.

Ministar bliže propisuje metodologiju za pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja, obaveznu sadržinu, uslove i način odobravanja lokalne strategije ruralnog razvoja, kao i obrazac zahteva, dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev, način i uslove upisa i vođenja Registra lokalnih akcionih grupa, kao i način čuvanja podataka upisanih u Registar lokalnih akcionih grupa.

Programi međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji

Član 7v

Ministarstvo učestvuje u predlaganju i pripremi posebnih međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih sporazuma između Republike Srbije i drugih država i međunarodnih organizacija, koji sadrže programe međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i ruralnog razvoja u Republici Srbiji.

Ministar bliže propisuje lica koja ostvaruju pravo na podsticaje, iznos podsticaja, kao i uslove, način i postupak sprovođenja programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji, u skladu sa međunarodnim sporazumom iz stava 1. ovog člana i ovim zakonom.”.

Član 8.

U članu 8. stav 2. tačka 14) reč: “ovim” briše se.

Član 9.

Član 8a menja se i glasi:

“Član 8a

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje sastoji se iz postupka za odobravanje projekta i postupka za odobravanje isplate.

Postupak za odobravanje isplate sastoji se iz postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja i postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.

Postupak za odobravanje projekta pokreće se po zahtevu lica za odobravanje projekta koji se podnosi Upravi.

Postupak za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja, koji se podnosi Upravi u roku od 60 dana od prijema konačnog rešenja kojim se odobrava projekat.

Postupak za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja pokreće se po zahtevu korisnika podsticaja za odobravanje isplate, koji se podnosi Upravi posle realizacije odobrenog projekta.

O ostvarivanju prava na IPARD podsticaje odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Rešenje po zahtevu za odobravanje projekta donosi se u roku od devet meseci od pokretanja postupka za odobravanje projekta, rešenje po zahtevu za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja donosi se u roku od mesec dana od pokretanja postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja, a rešenje po zahtevu za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja donosi se u roku od šest meseci od pokretanja postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.”.

Član 10.

Naziv člana i član 8b menjaju se i glase:

“Neuredan zahtev, obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja

stranke i zabrana povraćaja u pređašnje stanje

Član 8b

U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje zahtev je neuredan ako sadrži formalni nedostatak koji sprečava postupanje po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun.

Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva na koji način da uredi zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od 8 dana niti duži od 20 dana od prijema obaveštenja, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev u roku.

Ako podnosilac ne uredi zahtev u skladu sa stavom 2. ovog člana, Uprava odbacuje zahtev kao neuredan.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, u postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, kao i za investicione mere diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, Uprava bez razmatranja odbacuje zahtev za odobravanje projekta koji nije dostavljen na propisanom uredno popunjenom obrascu zahteva, kao i zahtev za odobravanje projekta uz koji nisu dostavljene uredne ponude za nabavku investicije, poslovni plan i popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Protiv rešenja Uprave o odbacivanju neurednog zahteva iz stava 3. ovog člana, kao i nepotpunog zahteva za odobravanje projekta iz stava 4. ovog člana, dozvoljena je posebna žalba.

Ako u toku postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje nastupi smrt fizičkog lica ili pravno lice prestane da postoji, postupak se obustavlja.

U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje nije dopušten povraćaj u pređašnje stanje.”.

Član 11.

Naziv člana 8v i član 8v menjaju se i glase:

“Izmena odobrenog projekta i avansna isplata IPARD podsticaja

Član 8v

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, korisnik IPARD podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrenog projekta:

            1) ako su izmene projekta takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;

            2) ako se izmene odnose na produžetak roka za završetak projekta, odnosno produžetak roka za podnošenje zahteva za isplatu, iz opravdanih razloga;

            3) u drugim slučajevima predviđenim posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

U postupku za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje dopuštena je samo jedna izmena odobrenog projekta.

Rok za završetak projekta, odnosno rok za podnošenje zahteva za konačnu isplatu iz stava 1. tačka 2) ovog člana može se produžiti za najviše šest meseci za investicije u fizičku imovinu za nabavku opreme, mašina i mehanizacije, odnosno za najviše 12 meseci za investicije u fizičku imovinu za izgradnju i opremanje objekata.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Posle donošenja rešenja o odobravanju projekta, korisnik IPARD podsticaja može Upravi podneti zahtev za avansnu isplatu IPARD podsticaja u visini do 50% odobrenog iznosa IPARD podsticaja, uz koji dostavlja bankarsku garanciju ili drugo propisano sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate.

O zahtevu iz stava 5. ovog člana odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Ako posle rešenja kojim se usvaja zahtev za odobravanje avansne isplate, u postupku po zahtevu za izmenu odobrenog projekta iz st. 1-3. ovog člana, direktor Uprave rešenjem iz stava 4. ovog člana utvrdi manji ukupni odobreni iznos IPARD podsticaja od iznosa prethodno utvrđenog rešenjem o odobravanju projekta i rešenjem o odobravanju avansne isplate, direktor Uprave rešenjem iz stava 4. ovog člana nalaže primaocu sredstava i povraćaj razlike avansne isplate do visine do 50% odobrenog iznosa IPARD podsticaja, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenjem kojim se usvaja zahtev za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja utvrđuje se konačan iznos IPARD podsticaja i odobrava isplata razlike između iznosa avansne isplate do konačnog iznosa IPARD podsticaja.

Ako je rešenjem iz stava 8. ovog člana utvrđen konačan iznos IPARD podsticaja koji je manji od iznosa avansne isplate, istim rešenjem direktor Uprave nalaže primaocu sredstava povraćaj razlike između konačnog iznosa IPARD podsticaja do iznosa koji je avansno isplaćen, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ako primalac sredstava investiciju ne realizuje u skladu sa rešenjem kojim se usvaja zahtev za odobravanje projekta i posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, direktor Uprave donosi rešenje kojim nalaže povraćaj avansno isplaćenih sredstava, sa zateznom kamatom koja se obračunava od momenta isplate novčanih sredstava primaocu u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.

Radi povraćaja avansno isplaćenih sredstava, na osnovu konačnog rešenja iz stava 10. ovog člana, Uprava pokreće postupak aktiviranja bankarske garancije iz stava 5. ovog člana, kod poslovne banke koja je izdala bankarsku garanciju.”.

Član 12.

U članu 8g stav 1. posle tačke 6) dodaju se nove tač. 6a) i 6b), koje glase:

            “6a) u periodu od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, u zavisnosti od sektora u kome je investicija realizovana, obavlja biljnu proizvodnju na površinama poljoprivrednog zemljišta upisanim u Registru poljoprivrednih gazdinstava, odnosno stočarsku proizvodnju sa odgovarajućim stočnim fondom, koji odgovaraju površinama pod odgovarajućim biljnim kulturama, odnosno brojem grla stoke koji su posebnim propisom kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava propisani kao minimalni uslovi u pogledu površine, odnosno broja grla stoke, za ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja;

            6b) u periodu od pet godina od dana isplate IPARD podsticaja za investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, u zavisnosti od sektora u kome je investicija realizovana:

            (1) ispunjava veterinarsko-sanitarne, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane životinjskog porekla, sa utvrđenim minimalnim kapacitetom objekta za preradu mleka, odnosno klanja, koji su posebnim propisom kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva propisani kao minimalni uslovi u pogledu kapaciteta objekta, za ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, odnosno ima objekat za izradu proizvoda od jaja koji je upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

            (2) je upisan u Centralni registar objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane, odnosno u Registar poljoprivrednih gazdinstava, Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino, sa kapacitetom godišnje proizvodnje vina koji je posebnim propisom kojim se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje za investicije koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva propisan kao minimalni uslov u pogledu kapaciteta objekta, za ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja;”

Tačka 7) menja se i glasi:

            “7) vrati isplaćena sredstva usled nepridržavanja obaveza, administrativne greške ili utvrđene nepravilnosti, odnosno prevare u smislu Okvirnog sporazuma, u skladu sa zakonom i posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.”.

Stav 4. menja se i glasi:

            “U slučaju povraćaja isplaćenih sredstava usled nepridržavanja obaveza iz stava 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6a) i 6b) ovog člana, kao i utvrđene prevare iz stava 3. ovog člana, zatezna kamata obračunava se od momenta isplate novčanih sredstava primaocu.”.

Član 13.

U članu 8d stav 7. briše se.

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 7. i 8.

Član 14.

U članu 8e stav 2. menja se i glasi:

            “Poslove iz stava 1. ovog člana može da obavlja lice koje je steklo visoko obrazovanje u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama ili iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, sa položenim državnim stručnim ispitom, sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i sa potrebnim kompetencijama za rad na radnom mestu.”.

Posle stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8, koji glase:

            “Uprava po pravilu subjektu kontrole najavljuje predstojeću kontrolu na licu mesta, u periodu koji ne može biti duži od 48 časova pre početka kontrole.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, kontrola na licu mesta vrši se bez prethodne najave subjektu kontrole, kada postoje razlozi za neodložno postupanje ili opasnost da bi najava umanjila mogućnosti za ostvarivanje svih ciljeva kontrole ili kada to nalaže zaštita javnog interesa ili finansijskih interesa Evropske unije ili Republike Srbije, uz obavezno navođenje ovih razloga, koji moraju biti obrazloženi, u pisanom izveštaju o izvršenoj kontroli na licu mesta.”.

Dosadašnji st. 7. i 8. postaje st. 8. i 9.

Član 15.

Posle člana 19. dodaje se član 19a i naziv tog člana, koji glase:

“Elektronsko postupanje

Član 19a

Registar se vodi kao jedinstvena, centralizovana, elektronska baza podataka o poljoprivrednim gazdinstvima, upotrebom informacionog sistema e-agrar.

Upravljač (odn. operator) informacionog sistema e-agrar je služba Vlade nadležna za elektronsku upravu, u smislu zakona koji uređuje informacionu bezbednost. Rukovalac podacima upisanim u registar je Uprava, u smislu zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Postupci upisa u Registar, obnove registracije, promene podataka upisanih u Registar i brisanja iz Registra pokreću se i vode elektronski, putem informacionog sistema e-agrar.

U postupcima iz stava 3. ovog člana Uprava podatke iz službenih evidencija i registra, kao i akte drugih nadležnih organa koji su joj potrebni za odlučivanje, pribavlja putem servisne magistrale organa, u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku upravu.

Ministar bliže propisuje način i uslove upisa i vođenja Registra, uslove i način promene podataka u Registru i obnove registracije, način čuvanja podataka upisanih u Registar, elektronsku formu u kojoj se Upravi dostavljaju podnesci i prilozi u postupcima iz stava 3. ovog člana, a strankama rešenja doneta u tim postupcima, kao i način obezbeđenja podrške licima iz člana 20. zakona u vezi sa elektronskim postupanjem.”.           

Član 16.

U članu 20. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: “odnosno obavljaju preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavljaju druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i dr.).”.

Član 17.

U članu 26. stav 2. menja se i glasi:

            “Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravi na propisanom obrascu zahteva.”.

            Stav 8. menja se i glasi:

            “Ministar bliže propisuje obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana, obrazac zahteva za obnovu upisa, obrasce priloga i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev.”.

Član 18.

U članu 33. stav 12. menja se i glasi:

            “Ministar bliže propisuje organizaciju učesnika u FADN sistemu i njihove poslove, metodologiju prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokove prikupljanja podataka, kao i način i uslove korišćenja podataka u okviru FADN sistema.”.

Član 19.

Član 34a menja se i glasi:

“Član 34a

Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (Land Parcel Identificaton Systems, u daljem tekstu: LPIS) je elektronska baza podataka o referentnim parcelama poljoprivrednog zemljišta, kojom se na jedinstven način evidentira stvarni način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji, kao i nastale promene u prostoru (na osnovu prostornih podataka iz oblasti geodeziji, ekologije, šumarstva, hidrografije, infrastrukture, energetike, prostornog planiranja, građevine, poljoprivrede i dr.), a koja se koristi za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.

Referentna parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koja se koristi za poljoprivrednu proizvodnju i koja je klasifikovana u odnosu na način korišćenja zemljišta.

LPIS uspostavlja, vodi i održava Uprava.

LPIS se vodi u digitalnom i grafičkom obliku za područje Republike Srbije, na osnovu karata, katastarskih dokumenata ili drugih topografsko-kartografskih podataka, alfanumeričkih podataka, uključujući geografski informacioni sistem, digitalni ortofoto, satelitske snimke, primenu daljinske detekcije i drugih metoda prikupljanja podataka koji omogućavaju potrebnu tačnost u funkcionisanju sistema, uzimajući u obzir strukturu i stanje referentne parcele.

Sva lica koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednim površinama u Republici Srbiji dužna su da se prijave za upis u LPIS, u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje način upisa u LPIS.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra bez naknade ustupa Upravi na korišćenje sve neophodne podatke za uspostavljanje, vođenje i održavanje LPIS, i to: alfanumeričke podatke o katastarskim parcelama, digitalni katastarski plan, digitalni model terena, topografske karte, podatke o zemljinom pokrivaču, digitalni ortofoto ne stariji od tri godine, satelitske snimke, registar prostornih jedinica i druge potrebne podatke.

Prostorni i alfanumerički podaci iz nadležnosti drugih državnih organa i organizacija, kao i drugih privrednih subjekata u javnoj svojini koji su potrebni za uspostavljanje, vođenje i održavanje LPIS dostavljaju se Upravi bez naknade.

Vlada bliže uređuje organizaciju, sadržaj, uslove i način upisa, kao i dostavljanja podataka i vođenja LPIS.”.

Član 20.

Posle člana 34a dodaje se naziv člana i član 34b, koji glase:

“Integrisani sistem upravljanja i kontrole - IACS

Član 34b

Integrisani sistem upravljanja i kontrole (Integrated Administration and Control System - IACS) je sistem za sprovođenje i kontrolu isplate direktnih podsticaja i podsticaja merama ruralnog razvoja koji su vezani za površinu poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, i sastoji se od niza povezanih elektronskih baza podataka i to: Registra podsticaja, Registra poljoprivrednih gazdinstava, Sistema za identifikaciju zemljišnih parcela - LPIS, Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, aplikativnog sistema za obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje pomoću geoprostornih podataka, integrisanog sistema kontrole, sistema praćenja i nadgledanja, modula za kontrolu na licu mesta i daljinsku detekciju, modula za ovlašćenje za plaćanje, modula za poslovanje, izveštavanje i sistema upravljanja dokumentima, modula za upravljanje korisnicima i drugih komponenti koje se koriste za prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Integrisani sistem upravljanja i kontrole u Republici Srbiji uspostavlja, vodi i održava Uprava.

Uprava od drugih državnih organa, organizacija, ustanova i privrednih subjekata u javnoj svojini, bez naknade pribavlja podatke potrebne za uspostavljanje i održavanje Integrisanog sistema upravljanja i kontrole.

Vlada bliže uređuje organizaciju i sadržaj Integrisanog sistema upravljanja i kontrole, sadržaj baza podataka, subjekte koji su obavezni da dostavljaju podatke i snimke, kao i način njihovog dostavljanja.”.

Član 21.

Zahtevi za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog zakona rešavaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme podnošenja zahteva za odobravanje projekta, kao i odredbama ovog zakona u delu koji se odnosi na avansnu isplatu IPARD podsticaja iz člana 8v st. 5-11. ovog zakona.

Član 22.

Informacioni sistem e-agrar i jedinstvena, centralizovana, elektronska baza podataka o poljoprivrednim gazdinstvima iz člana 15. ovog zakona će se uspostaviti najkasnije do 1. jula 2022. godine.

Do uspostavljanja informacionog sistema e-agrar, zahtev iz člana 17. ovog zakona će se podnositi u papirnoj formi područnim jedinicama Uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu poljoprivrednika koji je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.      

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredbe člana 34a, koja stupa na snagu 1. januara 2025. godine i odredbe člana 34b, koja stupa na snagu 1. januara 2027. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenje ovog zakona neophodno je zbog ispunjenja međunarodnih obaveza i primene zahteva iz odredbi Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) (u daljem tekstu: Sektorski sporazum). Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj 337-9499/2020-1 od 26. novembra 2020. godine, usvojen je tekst izmena i dopuna Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) koji je zaključen 8. aprila 2016. godine. Izmenama teksta navedenog sporazuma, u Aneksu 2 Okvir interne kontrole u delu D Procedure za avans i garancije, omogućena je isplata avansa kao dozvoljen trošak do 50% javne pomoći koja se odnosi na projekat. Avans podleže bankarskoj garanciji ili ekvivalentnoj garanciji koja odgovara do 110% avansnog iznosa.

Navedenom izmenom Sektorskog sporazuma korisnicima IPARD podsticaja koji do sada nisu imali mogućnost avansnog plaćanja, omogućeno je avansno plaćanje javne pomoći u iznosu do 50%. Razlog za izmenu ovog zakona odnosi se na uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50% od odobrene vrednosti podsticaja za IPARD korisnike čime će se obezbediti značajan deo finansijskih sredstava za realizaciju planirane investicije IPARD korisnika, dok će korišćenje avansnog plaćanja uticati na poboljšanje apsorpcije EU finansijskog doprinosa i smanjenje rizika od povraćaja sredstava Evropskoj uniji.

Zbog potrebe usklađivanja sa propisima Evropske unije, ovim zakonom propisuje se i IPARD mera - LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale - veza između aktivnosti za razvoj ruralne ekonomije) za sprovođenje politike ruralnog razvoja kroz realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja od strane lokalnih akcionih grupa, kojom se obezbeđuje usklađivanje sa Sektorskim sporazumom i važan je preduslov za akreditaciju ove mere. Ovim zakonom propisuje se ko sprovodi LEADER meru, definišu se lokalne strategije ruralnog razvoja i lokalne akcione grupe koje su korisnik i primalac sredstava IPARD mere LEADER. Takođe, ovim zakonom propisuje se uspostavljanje i vođenje registra Lokalnih akcionih grupa.

Ovim zakonom propisuje se i uvođenje eAgrar, IACS i LPIS sistema za kontrolu plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, čime se Upravi za agrarna plaćanja daje osnov odnosno stavlja u nadležnost uspostavljanje navedenih sistema. Ovi sistemi uvode se sa odloženom primenom i to eAgrar od 1. jula 2022. godine, LPIS od 1. januara 2025. godine i IACS od 1. januara 2027. godine.

eAgrar predstavlja novo informatičko rešenje Uprave za agrarna plaćanja koje će omogućiti efikasnije vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG), a kasnije i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Naime, analize trenutnog stanja identifikovale su izazove u trenutnom načinu vođenja RPG-a, koji kasnije utiču i na isplate podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a uzrokovani su pre svega adminitrativno opterećujućim postupcima. RPG kao i povezani postupci (upis, obnova, promena podataka, brisanje) propisani su još 2004. godine, te su mnoga tehnološka, softverska, ali i proceduralna rešenja zastarela. Takođe, ažuran RPG preduslov je za uvođenje IACS sistema za kontrolu plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, čime bi se Republika Srbija uskladila sa propisima Evropske unije.

Ovim zakonom planirano je uvođenje novog informacionog sistema eAgrar u okviru koga će se voditi RPG. eAgrar će se sastojati iz elektronskog portala preko koga će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu, ali i DMS-a (document management system) koji će služiti za obradu primljenih zahteva. Ovim zakonom omogućava se podnošenje elektronskih zahteva za upis u RPG, izmenu podataka, obnovu registracije i brisanje iz RPG-a, kao i uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka, što će značajno olakšati obradu zahteva, a kao krajnji ishod imati ažurniji registar i bržu isplatu podsticaja. Poljoprivrednici će moći da podnose elektronske zahteve samostalno, ili da zatraže pomoć u podnošenju ukoliko je to potrebno (u regionalnim/lokalnim kancelarijama, od strane poljoprivrednih stručnih službi i sl.). Stoga, ovim zakonom predviđa se i da će poljoprivrednici na terenu imati obezbeđenu mrežu podrške (poput regionalnih centara, pozivnog centra, obuka i mentoring poseta), a sve u cilju efikasnije tranzicije na novi sistem.

U cilju usklađivanja sa Zakonom o planskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, broj 30/18) kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije, odnosno upravljanje sistemom javnih politika i srednjoročno planiranje, vrste i sadržina planskih dokumenata, postupak utvrđivanja i sprovođenja javnih politika i obaveza izveštavanja o sprovođenju planskih dokumenata, ovim zakonom uskladiće se odredbe koje se odnose na donošenje strateških i planskih dokumenata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Pored navedenog, u cilju povećanja efikasnosti sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje i s tim u vezi potrebe smanjenja vremena obrade zahteva ovim zakonom propisuje se i obavezna dokumentacije prilikom podnošenja zahteva za IPARD podsticaje.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. ovog zakona propisana je izmena odnosno dopuna pojedinih pojmova i dodata je nova tačka 10j) koja imaju značenje u skladu sa pojmovima koji su propisani ovim zakonom.

U čl. 2. i 3. ovog zakona izmenjeni su čl. 4. i 5. u cilju usaglašavanja odredaba sa Zakonom o planskom sistemu.

U članu 4. ovog zakona izmenjen je član 6. stav. u cilju usaglašavanja odredaba sa Zakonom o planskom sistemu, a izmenom stava 4. propisano je da je za poslove pripreme i izmene Nacionalnog programa ruralnog razvoja, kao i za poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanje, koordinaciju i promociju, odgovoran je deo Ministarstva nadležan za poslove ruralnog razvoja

U članu 5. ovog zakona propisano je da se član 7. briše.

U članu 6. ovog zakona propisano je da se u članu 7a dodaje novi stav 6, kojim se propisuje da poslove pripreme i izmene IPARD programa, kao i poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanja, promocije, koordinacije i sprovođenja mere Tehnička pomoć, u skladu sa zahtevima EU, vrši organizaciona jedinica Ministarstva koja obavlja poslove upravljanja IPARD programom.

U članu 7. ovog zakona prpisano je da se posle člana 7a dodaju novi čl. 7b i 7v kojima se propisuju mera LEADER, ko sprovodi ovu meru, definišu se lokalne strategije ruralnog razvoja i lokalne akcione grupe koje su korisnik i primalac sredstava IPARD mere LEADER, kao i uspostavljanje i vođenje registra Lokalnih akcionih grupa. Novim članom 7v propisuju se programi međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u Republici Srbiji.

U članu 8. ovog zakona propisano je da se briše reč: “ovim”. Imajući u vidu da je usvojen Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (“Službeni glasniku RSˮ, broj 67), kojim je propisana, između ostalog, i nadležnost Uprave za agrarna plaćanja za sprovođenje tog zakona, brisanjem reči: “ovim”, otkloniće se postojeća neusaglašenost.

U članu 9. ovog zakona propisano je da se menja član 8a, odnosno odredbe o pokretanju postupka i odluci po zahtevu, odnosno uvodi se postupak za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja.

U članu 10. ovog zakona propisano je da se menja član 8b i propisuje se postupak u slučaju neurednog zahteva, raspon u kojem se može odrediti rok za uređivanje zahteva, obavezna dokumentacija, obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja stranke i zabrana povraćaja u pređašnje stanje.

U članu 11. ovog zakona propisano je da se menja 8v u skladu sa izmena u vezi sa omogućavanjem avansne isplate IPARD podsticaja

U članu 12. ovog zakona propisano je da sa menja član 8g tako što se dodaju dužnosti korisnika IPARD podsticaja i primaoca sredstava.

U članu 13. ovog zakona propisano je da se u članu 8d stav 7. briše.

U članu 14. ovog zakona propisano je da se u članu 8e menjaju odredbe u vezi sa uslovom u pogledu obrazovanja koje mora da ispunjava kontrolor koji obavlja kontrolu na licu mesta, kao i odredbe u vezi sa najavljivanjem predstojeće kontrole.

U članu 15. ovog zakona propisano je da se dodaje član 19a, kojim se definiše informacioni sistem eAgrar, uspostavlja Registar poljoprivrednih gazdinstava kao jedinstvena, elektronska i centralizovana evidencija i uvode elektronski postupci u vezi sa njim.

U članu 16. ovog zakona propisano je da se menja član 20, radi usklađivanja sa izmenjenom definicijom pojma “poljoprivredna proizvodnja”.

U članu 17. ovog zakona menja se član 26. i propisuje da se zahtev podnosi Upravi na propisanom obrascu zahteva time menjajući trenutnu odredbu podnošenja zahteva područnim jedinicama Uprave.

U članu 18. ovog zakona propisano je da se menja član 33, tako što se menja osnov za donošenje pravilnika, odnosno da ministar bliže propisuje organizaciju učesnika u FADN sistemu i njihove poslove, metodologiju prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokove prikupljanja podataka, kao i način i uslove korišćenja podataka u okviru FADN sistema.

U članu 19. ovog zakona propisano je da se menja član 34a, odnosno Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela - LPIS.

U članu 20. ovog zakona propisano je da se dodaje član 34b, kojim se propisuje Integrisani sistem upravljanja i kontrole - IACS, od kojih baza elektronskih podataka se sastoji, ko uspostavlja, vodi i održava ovaj sistem.

U čl. 21-23. ovog zakona propisane su prelazne i završna odredba.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona obezbeđuju se na osnovu Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) (“Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori”, broj 19/14), Sektorskog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije pod Instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD II).

Sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2021 godini obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu (“Službeno glasnik RS”, br. 149/20 i 40/21), i to:

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0005 - Kreditna podrška u poljoprivredi, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 700.000.000 dinara od čega 600.000.000 dinara iz izvora finansiranja prihoda budžeta (01) i 100.000.000 dinara iz izvora finansiranja primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine (12);

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 - Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 29.764.284.000 dinara;

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 - Mere ruralnog razvoja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 5.385.541.000 dinara i sredstva u iznosu od 227.452.350 dinara iz izvora finansiranja 13;

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0006 - Posebni podsticaji, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 250.000.000 dinara;

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4005 - IPARD, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 6.294.000.000 dinara, od čega 1.573.500.000 dinara budžetskih sredstava i 4.720.500.000 dinara sredstava finansijske pomoći Evropske unije za finansiranje IPARD podsticaja;

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0003 Stručna i administrativna podrška za sprovođenje mera podsticaja na Ekomonskim klasifikacijama:

- 423 - Usluge po ugovoru u iznosu od 159.788.000 dinara,

- 422 - Troškovi putovanja u iznosu od 5.500.000 dinara,

- 426 - Materijal u iznosu od 31.600.000 dinara,

- 511 - Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 30.000.000 dinara,

- 512 - Mašine i oprema u iznosu od 81.000.000 dinara,

- 515 - Nematerijalna imovina u iznosu od 81.000.000 dinara;

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 7075 IPA 2017 - nealocirana sredstva EK 423 - Usluge po ugovoru u iznosu od 16.295.000 dinara

- u Razdelu 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 4007 Projekat tržišno orjentisane poljoprivrede EK 423 - Usluge po ugovoru u iznosu od 50.000.000 dinara, iz izvora 11.

Sredstva za 2022. i 2023. godinu biće obezbeđena u okviru limita Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredeljenih od strane Ministarstva finansija.

Dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbiju za 2021 godinu nisu potrebna.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 02.09.2021.