Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Pravo na porodičnu penziju imaju i oni koji su živeli u vanbračnoj zajednici, čije se postojanje utvrđuje u vanparničnom postupku


Vanbračni partneri odskoro mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019), koji je stupio na snagu krajem 2019. godine, vanbračni partner je prvi put izričito pomenut kao član porodice umrlog lica (osiguranika, odnosno korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije), u čemu se ogleda svrha izmene, jer samo članovi porodice (uže - supružnici/vanbračni partneri i deca, te šire roditelji, braća i sestre) umrlog lica mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju.

- Šta je vanbračno partnerstvo? -

Vanbračno partnerstvo ili vanbračna zajednica (popularniji naziv) je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji (na primer da lice koje je u vanbračnoj zajednici nije istovremeno i u braku sa drugim licem ili da su lica u vanbračnoj zajednici bliski krvni srodnici).

Vanbračno partnerstvo istopolnih partnera u Srbiji i dalje nije zakonski prepoznato i regulisano, čak ni kao de facto (što je jedan od tri modela uređenja istopolnih zajednica u velikom broju evropskih zemalja), te se, kao i kada je definicija braka u pitanju, insistira na zajednici muškarca i žene.

- Uslovi na strani umrlog osiguranika -

Uslovi koji se zahtevaju za vanbračne partnere gotovo su identični onima koji se traže za supružnike. Osim naravno dokazivanja trajanja zajednice. Hajde onda da pogledamo koji uslovi moraju da se ispune da biste to pravo ostvarili.

Ovo pravo možete da ostvarite ako je Vaš vanbračni partner imao najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za starosnu (kao i prevremenu starosnu ili invalidsku) penziju ili ako je bio korisnik starosne (kao i prevremene starosne ili invalidske) penzije. Važno je znati da je potrebno ispuniti samo jedan od navedenih uslova, a postoji slučaj kada nije potrebno ni to. Zašto? Zato što postoji izuzetak koji kaže da ako je smrt nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti stičete pravo na porodičnu penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža Vašeg preminulog vanbračnog partnera.

- Uslovi na strani vanbračnog partnera -

Kako to obično biva, nije dovoljno da postoje uslovi samo na strani lica koje je preminulo. Potrebno je da se steknu određeni uslovi i na Vašoj strani. Da biste ostvarili pravo na porodičnu penziju potrebno je da se ispuni jedan od dva, nazovimo ih, osnovna uslova. Jedan uslov je da je vanbračna zajednica života između vas trajala najmanje tri godine (posle ćemo o tome kako ovo da dokažete), a drugi uslov je da imate zajedničko dete.

Međutim, nažalost, tu nije kraj uslovima, pored ispunjenja jednog (bilo kog) od ova dva osnovna uslova, vanbračni partneri pravo na porodičnu penziju stiču tek ako ispune i jedan od sledećih uslova, koji se razlikuju od tog da li je tražilac žena ili muškarac.

Ako ste žena potrebno je da ste do smrti vanbračnog partnera, navršili 53 godine života; ako niste, imate pravo na penziju ako ste, do smrti ili u roku od jedne godine od dana smrti vanbračnog partnera, postali potpuno nesposobna za rad; a ako ni to nije slučaj, imate pravo na penziju ako je posle smrti vanbračnog partnera ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom vanbračnom partneru, a Vi obavljate roditeljsku dužnost prema toj deci. Ova dva poduslova, deca i obavljanje roditeljske dužnosti su kumulativni, što znači da moraju oba da se ispune.

Sad postaje malo komplikovano, ali polako ćemo objasniti sve. Naime, ako u toku trajanja prava na porodičnu penziju navršite 53 godine života, trajno zadržavate pravo na porodičnu penziju. Vanbračna partnerka kojoj iz nekog razloga (zaposli se, deca navrše 26 godina života) pravo na porodičnu penziju prestane pre navršenih 53, ali posle navršenih 45 godina života, može ponovo da ostvari pravo kad navrši 53 godine života. Međutim, ukoliko pravo na stečenu porodičnu penziju prestane pre navršenih 45 godina života, po ovom osnovu više nećete imati pravo na istu.

Slično je i za muškarce, dakle, ako ste muškarac (pored jednog od dva osnovna prethodno navedena uslova) potrebno je da ste do smrti vanbračnog partnera, navršili 58 godina života, ako to nije slučaj imate pravo na penziju i u slučaju da ste, do smrti ili u roku od jedne godine od dana smrti vanbračnog partnera, postali potpuno nesposoban za rad. Ako ne ispunjavate taj uslov moguće je da dobijete porodičnu penziju i pod uslovom da je, posle smrti vanbračnog partnera, ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom supružniku, odnosno vanbračnom partneru, a Vi obavljate roditeljsku dužnost prema toj deci. I ovde su ova dva poduslova, deca i obavljanje roditeljske dužnosti, kumulativni, što znači da moraju oba da se ispune. Vanbračni partner muškarac, koji u toku trajanja prava po tom osnovu postane potpuno nesposoban za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Vanbračni partner muškarac koji u toku trajanja prava na porodičnu penziju navrši 58 godina života, trajno zadržava pravo na porodičnu penziju.

Potrebno je napomenuti da vanbračni partner/ka profesionalnog vojnog lica prema propisima o Vojsci Srbije koje je poginulo za vreme dejstava, pravo na porodičnu penziju stiče bez obzira na navršene godine života, pod uslovom da nisu ponovo sklopili brak.

I ne samo to, pravo na porodičnu penziju ostvarujete i ako ste bili u vanbračnoj zajednici koja je prestala, ali je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

- Postupak -

Postojanje vanbračne zajednice i obaveze izdržavanja utvrđuje se u sudskom vanparničnom postupku.

Napominjemo da nije dovoljno da se da izjava overena kod javnog beležnika, jer zakon izričito navodi da se postojanje i trajanje vanbračne zajednice i obaveze izdržavanja dokazuje u sudskom vanparničnom postupku.

Postupak se pokreće tako što se nadležnom sudu podnosi predlog radi utvrđivanja postojanja vanbračne zajednice i u sudu će se predmet voditi pod R upisnikom. Taksa je 390,00 dinara za predlog, a isto toliko ćete platiti i taksu na odluku suda. Dakle, do ostvarenja prava na porodičnu penziju morate da prođete kroz vanparnični postupak dokazivanja da ste bili u zajednici. Ipak, nije strašno kako se čini jer su ovakvi vanparnični postupci uglavnom kraći i jednostavniji od ostalih sudskih postupaka.

Ako posle svega pročitanog smatrate da ispunjavate sve uslove da ostvarite pravo na porodičnu penziju treba da znate da se Zahtev podnosi filijali poslednjeg osiguranja, odnosno prema mestu prebivališta umrlog korisnika penzije. U obrascu zahteva su navedeni dokazi koje je potrebno priložiti.

Isplata porodične penzije se vrši na tekući račun, na račun ustanove u koju je korisnik smešten, na devizni račun (ako korisnik ima prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.

Smatramo da je važno da znate da ako je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava radio i u inostranstvu (uključujući i bivše jugoslovenske republike), o pravu na porodičnu penziju po osnovu inostranog staža odlučuje se po propisima te države.

- Kada gubite pravo na porodičnu penziju? -

Jednom stečeno pravo na porodičnu penziju, zavisno od uslova koje smo prethodno naveli, može da se izgubi. Ipak, dobra vest je da se ono najčešće gubi privremeno kada se isplata porodične penzije obustavlja. Do toga dolazi ako korisnik penzije zasnuje radni odnos ili otpočne da se bavi samostalnom, odnosnom poljoprivrednom delatnošću.

Srećom, i od ovog pravila postoji izuzetak koji kaže da se isplata neće obustaviti onda kada je mesečna ugovorena naknada niža od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih koja važi u momentu uplate doprinosa.

Ukoliko ipak želite da radite i da zarađujete uprkos tome što ste primalac porodične penzije, bitno je da znate da se korisniku porodične penzije daje mogućnost da može da bude angažovan po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova ili poslova po osnovu ugovora o delu odnosno poslova po osnovu autorskog ugovora, kao i poslova po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruju naknadu.

Važno je znati i da se isplata porodične penzije obustavlja i zbog korišćenja starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije.

Ako prestanete da radite, dobro je da znate da po prestanku osiguranja, dovoljno je samo da podnesete zahtev Fondu da vam se uspostavi isplata penzije. Ukoliko i dalje ispunjavate uslove na porodičnu penziju, Fond će rešenjem ponovo uspostaviti isplatu penzije.

Dakle, gubitak i obustava prava na porodičnu penziju nisu isti pojmovi. Posle obustave, korisnik može da nastavi da ostvaruje jednom prethodno stečeno pravo kada se steknu potrebni uslovi za nastavak, dok je gubitak prava na porodičnu penziju konačan i ne može da se nastavi ili ponovo ostvari po istom osnovu, već samo po novom.

Važno je napomenuti da se pravo na porodičnu penziju ne gubi ukoliko vanbračni partner/ka stupi u brak ili zasnuje novu vanbračnu zajednicu.

Za kraj treba da se zna da lice koje je prouzrokovalo smrt osiguranika, odnosno korisnika prava, namerno ili krajnjom nepažnjom, ne može po tom osnovu ostvariti pravo na porodičnu penziju.

Korisni linkovi: https://www.pio.rs/sr/porodichna-penzija

- Zaključak -

Davanje prava vanbračnim partnerima na porodičnu penziju još jedan je krupan korak u izjednačavanju prava bračnih i vanbračnih partnera. Iako su obe zajednice izjednačene po aktuelnom Ustavu Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), u stvarnosti nejednakosti još uvek postoje (na primer bračni i vanbračni partneri nisu izjednačeni u pravu na nasleđivanje). Stoga je, izjednačavanje oba partnerstva u pomenutom pravu na porodičnu penziju, značajan pomak na putu ka potpunoj ravnopravnosti bračnih i vanbračnih partnera.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, Dragiša Ćalić - Pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, 03.09.2020.
Redakcija