Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOZI AUTENTIČNIH TUMAČENJA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, O ZAŠTITI POTROŠAČA I O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Advokatska komora Srbije nastavlja da se bori za ostvarivanje ljudskih prava, pravnu sigurnost građana i položaj advokature


Advokatska komora Srbije, povodom predloga autentičnih tumačenja odredbe člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima, odredbe člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača i odredbe člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, dana 05.07.2021. daje

S A O P Š T E Nj E

Advokatska komora Srbije je obaveštena da su narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević, Veroljub Arsić i Dejan Kesar, kao predlagači autentičnih tumačenja:

-           Odredbe člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

-           Odredbe člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)

-           Odredbe člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014).

predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije dostavili obaveštenje da iz procedure povlače predloge za donošenje autentičnog tumačenja.

Advokatska komora Srbije će nastaviti sa svojim aktivnostima vezanim za zakonodavnu aktivnost, ukazati na svako kršenje Ustava RS i dati obrazloženo mišljenje u vezi predloga zakona koji su od uticaja na ostvarivanje ljudskih prava, pravnu sigurnost građana i od interesa za položaj advokature.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 5.07.2021.
Naslov: Redakcija