Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV: Rokovi za podnošenje zahteva za refakciju PDV pomereni do 30. septembrom 2020. godine


 

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 87/2020), koji je stupio na snagu 27. juna 2020. godine, dopunjene su norme navedenog akta koje se odnose na rokove za podnošenje zahteva za refakciju PDV stranom obvezniku, humanitarnim organizacijama, tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama, diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama.

 

U skladu sa usvojenim izmenama i dopunama:

 

- zahtev za refakciju PDV stranom obvezniku, koji se podnosi jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini, izuzetno za 2019. godinu podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine;

 

- zahtev za refakciju PDV humanitarnim organizacijama, koji se podnosi jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini, izuzetno za 2019. godinu podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine;

 

- zahtev za refakciju PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama, koji se podnosi u roku od 60 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku, izuzetno za kalendarsko tromesečje april-jun 2020. godine podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine;

 

- zahtev za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, koji se podnosi u roku od 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku, izuzetno za kalendarsko tromesečje april-jun 2020. godine podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

 

 

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 25.06.2020.
Naslov: Redakcija