Zastava Bosne i Hercegovine

PRIMENA SPORAZUMA SA EAEU OD 10. JULA 2021. GODINE


Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part, u daljem tekstu Sporazum sa EAEU) je potpisan 25. oktobra 2019. godine u Moskvi (Ruska Federacija).

Strane ugovornice ovog sporazuma su: Republika Srbija i države članice Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska Republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU). Sporazum sa EAEU sadrži u sebi važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Republikom Belorusijom i Republikom Kazahstan, sa modernizovanim tekstom i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju. Takođe, Sporazum sa EAEU sadrži inovirane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu, od kojih je najznačajnije ukidanje uslova direktnog plaćanja i unapređene odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa.

Sporazum sa EAEU su u međuvremenu ratifikovale sve strane potpisnice (Republika Srbija - "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" broj 3/20).

U skladu sa članom 33. Sporazuma sa EAEU, isti stupa na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije. Kako je poslednje pisano obaveštenje uručeno Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije 11. maja 2021. godine, Sporazum sa EAEU stupa na snagu 10. jula 2021.godine.

Iz tog razloga trenutno je i proceduri donošenje nove Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, koja će sadržati preferencijalne stope carine i kvote za primenu Sporazuma sa EAEU, koja će početi da se primenjuje od 10. jula 2021.godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 07.06.2021.