Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE - Tekst propisa nakon sprovođenja javne rasprave


I.          UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi pod kojima se vrši izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene.

Cilj zakona

Član 2.

Cilj ovog zakona je uspostavljanje kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i obezbeđenja poštovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         roba dvostruke namene je roba, uključujući softver i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, roba koja se može koristiti za projektovanje, razvoj, proizvodnju ili upotrebu nuklearnog, hemijskog ili biološkog oružja ili za njihovu isporuku, uključujući robu koja se može koristiti u neeksplozivne svrhe i koja se na bilo koji način može iskoristiti u cilju proizvodnje nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava;

2)         izvoz robe dvostruke namene je:

(1)        iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima;

(2)        ponovni izvoz robe u smislu carinskih propisa, izuzimajući robu u tranzitu;

(3)        postupak pasivnog oplemenjivanja u skladu sa carinskim propisima;

(4)        prenos softvera i tehnologije putem elektronskih medija, telefaksom ili telefonom na područje izvan Republike Srbije, uključujući mogućnost da se softver i tehnologija učine dostupnim u elektronskoj formi licima izvan Republike Srbije, kao i usmeni prenos tehnologije kada je tehnologija opisana preko elektronske komunikacione mreže za distribuciju medijskih sadržaja;

3)         uvoz robe dvostruke namene je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe dvostruke namene sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima;

4)         tranzit je transport robe dvostruke namene koja ulazi i izlazi iz carinskog područja Republike Srbije sa odredištem van teritorije Republike Srbije, ako roba:

(1)        prolazi samo kroz carinsko područje Republike Srbije;

(2)        pretovara se u slobodnoj zoni ili se iz slobodne zone ponovo izvozi;

(3)        nalazi se u privremenom smeštaju i direktno se ponovo izvozi iz prostora za privremeni smeštaj;

(4)        unosi se i iznosi istim kopnenim, vodenim ili vazdušnim prevozom sa carinskog područja Republike Srbije.

5)         izvoznik je:

(1)        pravno lice ili preduzetnik:

-           u čije ime se podnosi izvozna carinska deklaracija, odnosno lice koje, u vreme kada je ta deklaracija prihvaćena ima zaključen ugovor o izvozu sa primaocem robe u drugoj državi i ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije. Ako ugovor o izvozu nije zaključen ili ako jedna od strana u ugovoru ne deluje u svoje ime, izvoznik je lice koje ima ovlašćenje da odluči o slanju robe iz Republike Srbije;

-           koji donosi odluku o prenosu, omogućava prenošenje ili čini dostupnim softver ili tehnologiju elektronskim sredstvima komunikacije uključujući prenos faksom, telefonom, elektronskom poštom ili bilo kojim drugim elektronskim putem izvan Republike Srbije;

-           sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije kada izvozi robu u skladu sa carinskim propisima;

(2)        fizičko lice koje nosi robu dvostruke namene.

6)         uvoznik je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koje uvozi robu dvostruke namene u Republiku Srbiju u skladu sa carinskim propisima;

7)         brokerske usluge su pregovaranje ili ugovaranje i posredovanje u ugovaranju poslova u vezi sa kupovinom, prodajom ili nabavkom robe dvostruke namene iz jedne države i njihovu prodaju u drugoj državi, kao i prodaja ili kupovina robe dvostruke namene u jednoj državi radi njenog prenosa u drugu državu;

Brokerskim uslugama ne smatraju se usluge transporta, finansijske usluge, kao ni usluge osiguranja, reosiguranja, oglašavanja i reklamiranja.

8)         broker je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji koje vrši usluge iz tačke 7) ovog člana;

9)         tehnička pomoć je usluga koja se odnosi na razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, održavanje, skladištenje ili detekciju robe dvostruke namene, kao i druge tehničke usluge koje mogu biti instrukcija, obuka, prenos poslovnog znanja i veština ili stručne i savetodavne usluge, uključujući elektronskim putem, kao i pomoć koja se pruža usmeno;

10)       pružalac tehničke pomoći je pravno lice ili preduzetnik:

(1)        sa sedištem u Republici Srbiji koje pruža usluge iz tačke 9) ovog člana na teritoriji druge države ili licu koje se privremeno nalazi na teritoriji Republike Srbije;

(2)        koje pruža usluge iz tačke 9) ovog člana sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države;

11)       individualna dozvola je isprava koja se daje jednom određenom izvozniku, odnosno uvozniku za jednog krajnjeg korisnika ili primaoca u trećoj zemlji za jednu ili više roba dvostruke namene;

12)       globalna dozvola je isprava koja se daje jednom određenom izvozniku za izvoz robe određene vrste ili kategorije robe dvostruke namene i koja važi za potrebe jednog ili za više određenih krajnjih korisnika, i/ili za izvoz u jednoj ili više država;

13)       dozvola za velike projekte je individualna ili globalna izvozna dozvola koja se daje jednom određenom izvozniku za izvoz određene vrste ili kategorije robe dvostruke namene za potrebe jednog ili više određenih krajnjih korisnika u jednoj ili više određenih trećih država radi realizacije projekata velikog obima;

14)       Projekat velikog obima je poslovni poduhvat sa većim brojem aktivnosti i učesnika za čiju je realizaciju neophodna veća količina resursa;

15)       Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene je lista kojom se utvrđuje klasifikacija ili kodifikacija robe dvostruke namene za čiji je izvoz, odnosno uvoz neophodno pribaviti dozvolu nadležnog organa (u daljem tekstu: Lista);

16)       Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme je lista kojom se utvrđuje klasifikacija ili kodifikacija naoružanja i vojne opreme za čiji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu nadležnog organa;

17)       Krajnja vojna namena je:

(1)        ugradnja robe, delova ili komponenti u robu vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

(2)        upotreba opreme za proizvodnju, ispitivanje ili analizu i njihovih komponenti za razvoj, proizvodnju ili održavanje robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

(3)        upotreba bilo kog nedovršenog proizvoda u postrojenju za proizvodnju robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme;

18)       roba za sajber nadzor je roba dvostruke namene posebno projektovana da omogući prikriveni nadzor fizičkih lica praćenjem, izvlačenjem, prikupljanjem ili analizom podataka iz informacionih i telekomunikacionih sistema;

19)       Interni program usklađenosti je skup politika i procedura koje primenjuju izvoznici, uvoznici, pružaoci brokerskih usluga i tehničke pomoći robe dvostruke namene kojima se obezbeđuje usklađenost sa odredbama ovog zakona i podzakonskih akata, uključujući i mere procene rizika u vezi sa izvozom robe dvostruke namene, za određene krajnje korisnike i za određenu krajnju namenu.

II.         PODRUČJE PRIMENE

Izvoz i uvoz robe dvostruke namene

Član 4.

Roba dvostruke namene utvrđena u Listi izvozi se na osnovu dozvole. Izvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da pre započinjanja izvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći utvrdi da li predmetna roba spada u robu dvostruke namene, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći može, ukoliko nije u mogućnosti da utvrdi da li predmetna roba spada u robu dvostruke namene, zatražiti od ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) da utvrdi da li predmetna roba spada u robu dvostruke namene.

Radi razmatranja i davanja stručnog mišljenja o identifikaciji robe iz stava 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove spoljne trgovine rešenjem obrazuje Radnu grupu za identifikaciju robe.

Uvoz robe dvostruke namene je slobodan izuzev za robu koja je utvrđena u listama 1, 2 i 3 Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju (“Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori”, broj 2/00 - u daljem tekstu: Hemijska konvencija) koja se uvozi na osnovu dozvole.

Nadležnost za donošenje Liste

Član 5.

Vlada, na predlog Ministarstva, utvrđuje Listu koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije.

Sveobuhvatna klauzula

Član 6.

Izvoz robe dvostruke namene koja nije obuhvaćena Listom vrši se na osnovu dozvole u slučaju kada je lice koje namerava da izvrši izvoz obavešteno od strane Ministarstva:

1)         da je roba namenjena ili da može biti namenjena, u celini ili delimično, za razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, raspolaganje, primenu, održavanje, skladištenje, detekciju, identifikaciju ili širenje oružja za masovno uništavanje;

2)         da će roba biti iskorišćena ili da može biti, u celini ili delimično, iskorišćena za krajnju vojnu namenu u državi kupca ili državi krajnjeg korisnika, ako je država pod embargom na naoružanje i vojnu opremu na osnovu odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i drugih međunarodnih organizacija koje obavezuju Republiku Srbiju ili na osnovu relevantnih odredaba nacionalnog zakonodavstva;

3)         da će roba biti korišćena ili da može biti, u celini ili delimično, korišćena kao deo ili komponenta proizvoda naoružanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, a koja se izvozila sa teritorije Republike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa zakonom;

4)         da roba koja služi za sajber nadzor može biti namenjena, u celini ili delimično, za unutrašnju represiju ili vršenje povreda ljudskih prava i kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

U slučaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze, a koja nije navedena u Listi, namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od namena iz stava 1. ovog člana dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za taj izvoz potrebna dozvola.

U slučaju kada su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana neophodno je pribaviti dozvolu i za izvoz robe dvostruke namene koja se ne nalazi na Listi.

Tranzit

Član 7.

Ministarstvo može rešenjem zabraniti tranzit robe dvostruke namene, u celini ili delimično, za namene utvrđene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ministarstvo o donetom rešenju iz stava 1. ovog člana bez odlaganja obaveštava organe nadležne za unutrašnje poslove i carinske organe.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Brokerske usluge

Član 8.

Za brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedenom u Listi potrebna je dozvola ako je broker obavešten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za bilo koju upotrebu navedenu u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola.

Brokerska usluga iz st. 1. i 2. ovog člana može se pružiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili ako utvrdi da za tu uslugu nije potrebna dozvola.

Tehnička pomoć

Član 9.

Za tehničku pomoć u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi van teritorije Republike Srbije potrebna je dozvola ako je pružalac tehničke pomoći obavešten od strane Ministarstva da je tehnička pomoć koju namerava da pruži namenjena u svrhe navedene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Ako pružalac tehničke pomoći zna ili ima razlog da sumnja da je tehnička pomoć, koju namerava da pruži u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu tehničku pomoć potrebna dozvola.

Tehnička pomoć iz st. 1. i 2. ovog člana može se pružiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili ako utvrdi da takva dozvola nije potrebna.

Stav 1, 2. i 3. ovog člana ne primenjuju se ako se tehnička pomoć pruža:

1)         u vidu informacije koja je “javno dostupna” ili je deo “osnovnih naučnih istraživanja”;

2)         od strane državnih organa u okviru njihove nadležnosti;

3)         radi izvršenja dodeljenih zadataka vojske Republike Srbije; i

4)         radi obezbeđivanja minimuma neophodnog za ugradnju, rad, održavanje (proveru) ili popravku robe za koju je izdata izvozna dozvola.

III.        DOZVOLA

Izdavanje dozvole

Član 10.

Dozvola iz člana 4. stav 1, čl. 6. i 8. i člana 9. st. 1- 3. ovog zakona je isprava koju izdaje Ministarstvo.

Individualna dozvola je pojedinačna, sa rokom važenja do dve godine.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko realizacija posla traje duže od dve godine, dozvola se može izdati na rok za okončanje posla predviđen ugovorom.

Ministarstvo može izdati globalnu dozvolu za izvoz robe dvostruke namene određene vrste ili kategorije koja važi za potrebe jednog ili za više određenih krajnjih korisnika i/ili za izvoz u jednoj ili više država, sa rokom važenja od tri godine.

Ministarstvo može izdati dozvolu za velike projekte sa rokom važenja do četiri godine. Izuzetno, dozvola se može izdati na rok za okončanje projekta.

Izvoznik, uvoznik, pružalac brokerskih usluga i tehničke pomoći, pre podnošenja zahteva za izdavanje globalne dozvole i dozvole za velike projekte, dužan je da primeni interni program usklađenosti, kako bi se osigurala usklađenost sa ovim zakonom i podzakonskim aktima.

Model Internog programa usklađenosti sa instrukcijama za njegovu izradu biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

U slučaju iz st. 3-5. ovog člana, imalac dozvole je dužan da redovno izveštava Ministarstvo o realizaciji posla.

Dozvola izdata u skladu sa st. 1-5. ovog člana ne može se prenositi na drugo lice.

Zahtev za izdavanje dozvole

Član 11.

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerske usluge i tehničke pomoći podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1)         poslovno ime, adresu i matični broj podnosioca zahteva;

2)         naziv, opis, tarifnu oznaku, identifikacioni broj i količinu robe iz Liste;

3)         namenu korišćenja robe;

4)         ukupnu vrednost robe;

5)         podatke o ostalim učesnicima u prometu: proizvođaču, prodavcu, vlasniku, kupcu, ovlašćenom zastupniku u carinskom postupku, prevozniku i drugim učesnicima;

6)         poslovno ime i adresu krajnjeg korisnika;

7)         način plaćanja, odnosno naplate;

8)         predlog vremenskog roka važenja dozvole;

9)         druge podatke po zahtevu Ministarstva.

Obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole, kao i druge obrasce dokumenata koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene propisuje Ministarstvo.

Potvrda krajnjeg korisnika

Član 12.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz člana 11. stav 1. ovog zakona podnosilac zahteva dužan je da dostavi izjavu o krajnjoj nameni robe koju izdaje krajnji korisnik ili originalnu potvrdu krajnjeg korisnika (End User Certificate), odnosno originalnu Potvrdu međunarodnog uvoznog sertifikata (International Import Certificate) dobijenu od strane zvaničnog organa države krajnjeg korisnika. Ovi dokumenti ne mogu biti stariji od šest meseci i moraju biti prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Originalna potvrda krajnjeg korisnika sadrži sledeće podatke:

1)         poslovno ime i adresu izvoznika i proizvođača robe;

2)         poslovno ime i adresu krajnjeg korisnika robe;

3)         državu krajnjeg odredišta;

4)         opis, količinu i namenu robe;

5)         izjavu da se roba neće koristiti u druge svrhe, da se neće reeksportovati ili na drugi način koristiti za proizvodnju ili razvoj oružja za masovno uništenje;

6)         potpis, ime i funkciju ovlašćenog lica;

7)         broj i datum izdavanja.

 

Odlučivanje po zahtevu za izdavanje dozvole

Član 13.

Ministarstvo kompletan zahtev za izdavanje dozvole dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, kao i organu državne uprave nadležnom za poslove nacionalne bezbednosti.

Dozvola se izdaje na osnovu svih saglasnosti organa iz stava 1. ovog člana.

Provera podataka

Član 14.

Ministarstva i organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona u postupanju po zahtevu za izdavanje saglasnosti prikupljaju i proveravaju lične i sa njima povezane podatke, u skladu sa svojim nadležnostima i zakonom kojim se uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti.

U postupku iz stava 1. ovog člana može se obaviti razgovor sa licem na koje se podaci odnose, sa licima koja su sa njim u vezi i drugim licima, mogu se prikupljati podaci od drugih organa, organizacija i službi ili iz registara, evidencija, zbirki i baza podataka koje se vode na osnovu zakona i preduzeti druge mere u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole

Član 15.

Ministarstvo i organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona, prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole iz člana 10. ovog zakona razmatraju da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerske usluge i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene:

1)         ugrožava poštovanje međunarodnih obaveza koje proističu iz članstva Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama, Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama;

2)         ugrožava poštovanje ljudskih prava u zemlji krajnjeg korisnika;

3)         ugrožava održavanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti;

4)         ugrožava bezbednosne ili odbrambene interese Republike Srbije, javnu bezbednost i ustavni poredak;

5)         je suprotan spoljnopolitičkom ili ekonomskom interesu Republike Srbije;

6)         omogućava izbijanje ili nastavak oružanih i drugih sukoba u državi krajnje upotrebe robe;

7)         omogućava upotrebu robe za podsticanje nemira u državi krajnje upotrebe robe;

8)         doprinosi riziku njenog preusmeravanja;

9)         ima negativan uticaj na nacionalnu bezbednost, kao i na ponašanje države krajnjeg korisnika prema terorizmu i međunarodno organizovanom kriminalu, prirodu njenih savezništava i poštovanje međunarodnog prava, i

10)       da li priloženi dokumenti odgovaraju krajnjoj nameni navedenoj u zahtevu.

Izuzeća

Član 16.

Ministarstvo može izuzetno od odredaba čl. 13-15. ovog zakona, po posebnoj proceduri izdati dozvolu za izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se privremeno izvoze ili uvoze sajamski, muzejski i izložbeni eksponati radi učestvovanja na međunarodnim manifestacijama, kao i za potrebe naučnih institucija.

Ministarstvo propisuje postupak izdavanja, oblik i sadržinu dozvole iz stava 1. ovog člana.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se izvozi ili uvozi roba koja pripada bezbednosnim ili odbrambenim snagama Republike Srbije, odnosno bezbednosnim ili odbrambenim snagama druge države, koja ulazi na, prelazi preko, ili izlazi sa teritorije Republike Srbije radi:

1)         ispunjavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međunarodnih sporazuma i članstva u međunarodnim organizacijama;

2)         učešća u multinacionalnim operacijama;

3)         učešća na međunarodnim vežbama, koje se izvode na ili van teritorije Republike Srbije.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na izvoz i uvoz robe dvostruke namene, ako se uz mišljenje Ministarstva o izuzeću izvozi ili uvozi roba:

1)         u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima;

2)         od strane fizičkog lica.

Odbijanje zahteva za izdavanje dozvole

Član 17.

Ministarstvo rešenjem odbija zahtev za izdavanje dozvole ako utvrdi:

1)         da organi iz člana 13. stav 1. ovog zakona nisu dali saglasnost;

2)         da roba ne odgovara podacima navedenim u zahtevu;

3)         da su podaci navedeni u zahtevu nepotpuni, nekompletni ili netačni.

Prestanak važenja dozvole

Član 18.

Ministarstvo donosi rešenje o prestanku važenja dozvole, ako:

1)         Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ili druga međunarodna organizacija čiji je Republika Srbija član, uvede restriktivne mere prema državi za koju je dozvola izdata ili dođe do drugih promenjenih okolnosti koje mogu uticati na spoljnopolitički položaj ili odbrambene interese zemlje;

2)         utvrdi da jedan ili više uslova na osnovu kojih je izdata dozvola više ne postoji.

Za slučajeve iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu prestankom važenja dozvole.

Oduzimanje dozvole

Član 19.

Ministarstvo rešenjem oduzima dozvolu, ako:

1)         izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći ne postupa u skladu sa dozvolom;

2)         utvrdi da je dozvola izdata na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka.

Za slučajeve iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu oduzimanjem dozvole.

Izmena dozvole

Član 20.

Ministarstvo može izuzetno, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći izmeniti dozvolu.

Ministarstvo može, u slučaju da je tražena bitna izmena, a u zavisnosti od konkretnih okolnosti zatražiti ponovnu saglasnost ministarstava i organa iz člana 13. stav 1. ovog zakona.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu izmenom dozvole.

Upravni spor

Član 21.

Rešenje iz čl. 17-20. ovog zakona je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Izvozna ograničenja i ponovni izvoz

Član 22.

Kada je izvozna dozvola izdata pod posebnim uslovima, izvoznik je dužan da Ministarstvu dostavi pisanu saglasnost države porekla i prodavca robe da je o tome upoznao kupca, odnosno krajnjeg korisnika robe dvostruke namene.

Ako krajnji korisnik robe, koja je izvezena iz Republike Srbije na osnovu dozvole izdate pod posebnim uslovima, zatraži saglasnost Ministarstva za ponovni izvoz ili dalju prodaju robe, saglasnost se može dati po proceduri propisanoj za izdavanje dozvole iz čl. 13. i 15. ovog zakona.

Ako krajnji korisnik robe, koja je uvezena u Republiku Srbiju, namerava da izvrši ponovni izvoz te robe dužan je da uz zahtev za izdavanje dozvole Ministarstvu dostavi pisanu saglasnost države porekla ili prodavca robe.

Obaveze izvoznika i uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći

Član 23.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da:

1)         vodi evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno poslovno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, primaoca robe i krajnjeg korisnika, kao i nameni robe, opisu brokerske usluge ili tehničke pomoći;

2)         omogući nadležnim organima da prikupe informacije o svakoj narudžbenici ili transakciji koje se odnose na robu dvostruke namene, odnosno da vrše nadzor i kontrolu izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i dr;

3)         čuva dokumentaciju iz tačke 1) ovog člana najmanje deset godina od dana izvršenog posla.

Ministarstvo može propisati i druge podatke koje mora sadržati dokumentacija iz stava 1. tačka 1) ovog člana, u vezi sa izvozom, odnosno uvozom robe dvostruke namene, pružanjem brokerske usluge ili tehničke pomoći.

Izveštaji

Član 24.

Izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da u roku od 15 dana od dana izvoza, odnosno uvoza robe iz člana 4. stav 3. ovog zakona ili pružanja brokerske usluge i tehničke pomoći dostavi izveštaj Ministarstvu o izvozu, uvozu ili pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći, kao i da navede broj dozvole na osnovu koje je posao izvršen. Uz izveštaj dostavlja se i Potvrda o prijemu robe dvostruke namene (Delivery Verification Certificate), uz poseban zahtev Ministarstva.

Ministarstvo propisuje oblik, sadržaj i priloge uz izveštaj, kao i oblik i sadržaj potvrde iz stava 1. ovog člana.

Ako se posle izdavanja dozvole promene podaci iz dokumentacije, izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da o tome u pisanoj formi obavesti Ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka ili saznanja za nastalu promenu.

Sertifikati

Član 25.

Ministarstvo na zahtev podnosioca izdaje Sertifikat krajnjeg korisnika (End User Certificate) i Međunarodni uvozni sertifikat (International Import Certificate) za robu dvostruke namene.

Ministarstvo na zahtev podnosioca izdaje Potvrdu o prijemu robe dvostruke namene (Delivery Verification Certificate).

 Ministarstvo propisuje obrasce i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasce sertifikata i potvrde iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministarstvo ili krajnji korisnik može, izuzetno, da overi i Sertifikat krajnjeg korisnika propisan od strane države izvoznika.

Uvoznik je dužan da kopiju sertifikata iz stava 4. ovog člana dostavi Ministarstvu uz zahtev za izdavanje dozvole.

Godišnji izveštaj

Član 26.

Ministarstvo vodi bazu podataka o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, rešenjima o zabrani tranzita, kao i o realizaciji izdatih dozvola i o izdatim sertifikatima i potvrdama.

Ministarstvo mesečno izveštava organe iz člana 13. stav 1. ovog zakona, kao i carinske organe o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, kao i o rešenjima o zabrani tranzita.

Ministarstvo priprema godišnji izveštaj o realizaciji izvoza i uvoza robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći, uključujući podatke o zabrani tranzita i dostavlja ga Vladi.

Vlada, pošto usvoji izveštaj iz stava 3. ovog člana, dostavlja ga Narodnoj skupštini.

Razmena informacija

Član 27.

Ministarstvo razmenjuje informacije o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije.

IV.        KONTROLA

Član 28.

Carinski organi, organi službi bezbednosti i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja.

Ministarstva, posebne organizacije i drugi organi državne uprave, pored obaveze čuvanja tajnih podataka, imaju pravo i obavezu da razmenjuju podatke o izvoznicima, uvoznicima, kao i o izvezenoj, odnosno uvezenoj robi dvostruke namene koji su neophodni za sprovođenje kontrole u skladu sa odredbama ovog zakona.

Izvoznici, uvoznici, banke i druge finansijske organizacije, kao i druga lica koja raspolažu informacijama neophodnim za sprovođenje kontrole izvoza i uvoza robe dvostruke namene, dužni su da dostave na uvid poslovne knjige, poštu i bilo koju drugu informaciju Ministarstvu, carinskim organima i tužilaštvu na njihov zahtev.

Na brokera, pružaoca tehničke pomoći, prevoznika i ovlašćenog zastupnika u carinskom postupku primenjuju se odredbe st. 2. i 3. ovog člana.

V.         KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 29.

Pravno lice i preduzetnik koji obavlja poslove izvoza i/ili uvoza robe iz člana 4. stav 1. ovog zakona, pružanja brokerskih usluga, pružanja tehničke pomoći i tranzita, kazniće se novčanom kaznom u visini do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe, odnosno usluge koja je predmet prekršaja, ako:

1)         ne obavesti Ministarstvo da se radi o robi dvostruke namene u smislu člana 6. stav 2. ovog zakona;

2)         vrši tranzit robe dvostruke namene suprotno rešenju iz člana 7. ovog zakona;

3)         pruža brokerske usluge bez dozvole Ministarstva (član 8.);

4)         pruža tehničku pomoć bez dozvole Ministarstva (član 9.);

5)         izvozi, odnosno uvozi robu dvostruke namene ili pruža brokerske usluge i tehničku pomoć bez dozvole u smislu čl. 6. i 10. ovog zakona;

6)         postupa suprotno odredbama čl. 23. i 24. ovog zakona.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa vrednosti robe.

Za prekršaje iz stava 1. tač. 1) i 5) ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu, preduzetniku i odgovornom licu da obavlja posao izvoza robe dvostruke namene, odnosno uvoza robe iz člana 4. stav 4. ovog zakona, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Mera iz stava 3. ovog člana za pravno lice i preduzetnika traje tri godine, a za odgovorno lice do jedne godine i počinje da se primenjuje od dana izvršnosti presude.

VI.        PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Prava iz pojedinačnih akata koja su doneli nadležni organi, a nisu u celini iskorišćena ili su delimično iskorišćena do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se iskoristiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

Primena ovog zakona neće uticati na preuzete obaveze Republike Srbije, po osnovu međunarodnih ugovora, uključujući obaveze koje proističu iz Hemijske konvencije.

Primenu i praćenje sprovođenja ovog zakona, kao i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo u saradnji i uz konsultacije sa predstavnicima organa iz člana 13. stav 1. ovog zakona.

Član 31.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Primenu internog programa usklađenosti iz člana 10. stav 6. ovog zakona izvoznik, uvoznik, pružalac brokerskih usluga i tehničke pomoći započinje u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene (“Službeni glasnik RS”, br. 95/13 i 77/19).

Član 33.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonodavstvo Republike Srbije u oblasti kontrole izvoza i uvoza robe dvostruke namene u potpunosti je usaglašeno sa odredbama člana 3. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, kao i sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti kao što su Pravila ponašanja u izvozu oružja sa operativnim odredbama - EU Code of Conduct on Arms Export i sa EU Zajedničkom pozicijom o posredovanju u izvozu oružja- EU Common Position on Arms Brokering, koja se primenjuje i na robu dvostruke namene u cilju sprečavanja zloupotrebe izvoza ove robe u vojne svrhe, ratifikovanim međunarodnim sporazumima i konvencijama, međunarodnim kontrolnim režimima u oblasti izvozne kontrole robe dvostruke namene, kao i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1540 o neširenju oružja za masovno uništenje. Razlozi za donošenje novog Zakona o izvozu ni uvozu robe dvostruke namene jesu potpuno usaglašavanje sa novom Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta Br. 2021/821 od 20. maja 2021. godine o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, pružanju brokerskih usluga i tehničke pomoći, tranzitu i transferu robe dvostruke namene.

Navedena Uredba deo je oblasti “Zajednička trgovinska politika EU” (Poglavlje 30) i pravno je obavezujuća za sve države članice.

Pomenuti Nacrt zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene pripremila je Radna grupa koju su, pored predstavnika Ministartva unutrašnje i spoljne trgovine, činili i predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija - Uprava carina, Bezbednosno - informativne agencije, Ministarstva zaštite životne sredine i Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.

III. USAGLAŠENOST SA       EVROPSKIM  ZAKONODAVSTVOM           I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Nacrt zakona u potpunosti je usaglašen sa Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta Br. 821/2021 od 20. maja 2021. godine o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, pružanju brokerskih usluga i tehničke pomoći, tranzitu i transferu robe dvostruke namene koja je stupila na snagu 11. juna 2021 i Delegiranom Uredbom o izmenama Uredbe o uspostavljanju režima Zajednice o izvoznoj kontroli, pružanju brokerskih usluga i tehničke pomoći, tranzitu i transferu robe dvostruke namene od 20. oktobra 2021. godine, koja je stupila na snagu 7. januara 2022. godine.

 Ukazujemo posebno da navedena EU Regulativa (821/2021) spada u oblast “Zajedničke trgovinske politike EU” (Poglavlje 30) i pravno je obavezujuća za sve države članice, kao i da se direktno primenjuje i prenosi u nacionalna zakonodavstva država članica.

IV. OBJAŠNjENjE      OSNOVNIH    PRAVNIH       INSTITUTA     I POJEDINIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona uređen je predmet Zakona, odnosno način i uslove pod kojima se vrši izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke namene, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene.

Član 2. uređuje da cilj Zakona, odnosno uspostavljanje kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene i pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene, radi ostvarivanja i zaštite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitičkih interesa Republike Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i obezbeđenja poštovanja međunarodnih obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti.

Članom 3. uređeni su pojmovi koji se upotrebljavaju u daljem tekstu Zakona, i to: roba dvostruke namene, izvoz robe dvostruke namene, uvoz robe dvostruke namene, izvoznik, uvoznik, brokerske usluge, broker, tehnička pomoć, pružalac tehničke pomoći, individualna dozvola, globalna dozvola, dozvola za velike projekte, projekat velikog obima, nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene (u daljem tekstu: Lista), nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme, krajnja vojna namena, roba za sajber nadzor i interni program usklađenosti.

Član 4. uređuje da se roba dvostruke namene, utvrđena u Listi, izvozi se na osnovu dozvole. Izvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da pre započinjanja izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći utvrdi da li predmetna roba spada u robu dvostruke namene, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona. Izuzetno, izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći može, ukoliko nije u mogućnosti da utvrdi da li predmetna roba spada u robu dvostruke namene, zatražiti od ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine tumačenje, a da mišljenje za identifikaciju robe daje Radna grupa za identifikaciju robe koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove spoljne trgovine. Uvoz robe dvostruke namene je slobodan izuzev za robu koja je utvrđena u listama 1, 2 i 3 Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju, koja se uvozi na osnovu dozvole.

Član 5. uređuje da Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine utvrđuje Listu koja je usklađena sa relevantnom listom Evropske unije.

Član 6. uređuje da se izvoz robe dvostruke namene koja nije obuhvaćena Listom vrši na osnovu dozvole u slučaju kada je lice koje namerava da izvrši izvoz obavešteno od strane Ministarstva da je roba namenjena ili da može biti namenjena, u celini ili delimično, za razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, raspolaganje, primenu, održavanje, skladištenje, detekciju, identifikaciju ili širenje oružja za masovno uništavanje, ili da će roba biti iskorišćena ili da može biti, u celini ili delimično, iskorišćena za krajnju vojnu namenu u državi kupca ili državi krajnjeg korisnika, ako je država pod embargom na naoružanje i vojnu opremu na osnovu odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i drugih međunarodnih organizacija koje obavezuju Republiku Srbiju ili na osnovu relevantnih odredaba nacionalnog zakonodavstva, ili da će roba biti korišćena ili da može biti, u celini ili delimično, korišćena kao deo ili komponenta proizvoda naoružanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme, a koja se izvozila sa teritorije Republike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa uslovima iz dozvole izdate u skladu sa zakonom ili da roba koja služi za sajber nadzor može biti namenjena, u celini ili delimično, za unutrašnju represiju ili vršenje povreda ljudskih prava i kršenje međunarodnog humanitarnog prava, kao i da u slučaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava da izveze, a koja nije navedena u Listi, namenjena ili se može upotrebiti, u celini ili delimično, za neku od navedenih namena dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za taj izvoz potrebna dozvola. U navedenim slučajevima neophodno je pribaviti dozvolu i za izvoz robe dvostruke namene koja se ne nalazi na Listi.

Član 7. uređuje da Ministarstvo može rešenjem zabraniti tranzit robe dvostruke namene, u celini ili delimično, za namene utvrđene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Član 8. uređuje da je za brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedenom u Listi potrebna dozvola ako je broker obavešten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili može biti namenjena, u celini ili delimično, za bilo koju upotrebu navedenu u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, kao i da ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola. Brokerska usluga može se pružiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili ako utvrdi da za tu uslugu nije potrebna dozvola.

Član 9. uređuje da je za tehničku pomoć u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi van teritorije Republike Srbije potrebna dozvola ako je pružalac tehničke pomoći obavešten od strane Ministarstva da je tehnička pomoć koju namerava da pruži namenjena u svrhe navedene u članu 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, kao i ako pružalac tehničke pomoći zna ili ima razlog da sumnja da je tehnička pomoć, koju namerava da pruži u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi, u celini ili delimično, namenjena u svrhe iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje će utvrditi da li je za tu tehničku pomoć potrebna dozvola. Tehnička pomoć može se pružiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili ako utvrdi da takva dozvola nije potrebna. Ove odredbe se neće primenjivati ako se tehnička pomoć pruža u vidu informacije koja je “javno dostupna” ili je deo “osnovnih naučnih istraživanja”, od strane državnih organa u okviru njihove nadležnosti, radi izvršenja dodeljenih zadataka vojske Republike Srbije i radi obezbeđivanja minimuma neophodnog za ugradnju, rad, održavanje (proveru) ili popravku robe za koju je izdata izvozna dozvola.

Član 10. uređuje da je dozvola isprava koju izdaje Ministarstvo. Individualna dozvola je pojedinačna, sa rokom važenja do dve godine. Izuzetno, ukoliko realizacija posla traje duže od dve godine, dozvola se može izdati na rok za okončanje posla predviđen ugovorom. Ministarstvo može izdati globalnu dozvolu za izvoz robe dvostruke namene određene vrste ili kategorije koja važi za potrebe jednog ili za više određenih krajnjih korisnika, i/ili za izvoz u jednoj ili više država, sa rokom važenja od tri godine i dozvolu za velike projekte sa rokom važenja do četiri godine. Izuzetno, dozvola za velike projekte se može izdati na rok za okončanje projekta. Pre podnošenja zahteva za izdavanje globalne dozvole ili zahteva za izdavanje dozvole za velike projekte izvoznik je dužan da primeni Interni Program usklađenosti, kako bi se osigurala usklađenost sa ovim zakonom i podzakonskim aktima. Model Internog programa usklađenosti sa instrukcijama za njegovu izradu biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva. Imalac dozvole je dužan da redovno izveštava Ministarstvo o realizaciji posla, a dozvola se ne može se prenositi na drugo lice.

Član 11. uređuje zahtev za izdavanje dozvole i njegovu sadržinu. Nacrtom zakona uređeno je da će Ministarstvo propisati obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole, kao i druge obrasce dokumenata koji prati izvoz i uvoz robe dvostruke namene.

Član 12. uređuje obavezu podnosioca zahteva da dostavi izjavu o krajnjoj nameni robe koju izdaje krajnji korisnik ili originalnu potvrdu krajnjeg korisnika (End User Certificate), odnosno originalnu Potvrdu međunarodnog uvoznog sertifikata (International Import Certificate) dobijenu od strane zvaničnog organa države krajnjeg korisnika, ne stariju od šest meseci i prevedenu na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača i sadržinu izjave, odnosno potvrde.

Član 13. uređuje da Ministarstvo kompletan zahtev za izdavanje dozvole dostavlja na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, kao i organu državne uprave nadležnom za poslove nacionalne bezbednosti i da se dozvola izdaje na osnovu svih saglasnosti navedenih organa.

Član 14. uređuje da Ministarstva i organi koji odlučuju po zahtevu za izdavanje dozvole u postupanju po zahtevu za izdavanje saglasnosti prikupljaju i proveravaju lične i sa njima povezane podatke, u skladu sa svojim nadležnostima i zakona koji uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti. U postupku se može obaviti razgovor sa licem na koje se podaci odnose, sa licima koja su sa njim u vezi i drugim licima, mogu se prikupljati podaci od drugih organa, organizacija i službi ili iz registara, evidencija, zbirki i baza podataka koje se vode na osnovu zakona i preduzeti druge mere u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 15. uređuje da kriterijume koji se primenjuju prilikom odlučivanja o izdavanju dozvole. Tom prilikom se razmatra da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno pružanje brokerske usluge i tehničke pomoći u vezi sa robom dvostruke namene ugrožava poštovanje međunarodnih obaveza koje proističu iz članstva Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama, Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama, da li ugrožava poštovanje ljudskih prava u zemlji krajnjeg korisnika, da li ugrožava održavanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti, da li ugrožava bezbednosne ili odbrambene interese Republike Srbije, javnu bezbednost i ustavni poredak, da li je suprotan spoljnopolitičkom ili ekonomskom interesu Republike Srbije, da li omogućava izbijanje ili nastavak oružanih i drugih sukoba u državi krajnje upotrebe robe, da li omogućava upotrebu robe za podsticanje nemira u državi krajnje upotrebe robe, da li doprinosi riziku njenog preusmeravanja, da li ima negativan uticaj na nacionalnu bezbednost, kao i na ponašanje države krajnjeg korisnika prema terorizmu i međunarodno organizovanom kriminalu, prirodu njenih savezništava i poštovanje međunarodnog prava, i da li priloženi dokumenti odgovaraju krajnjoj nameni navedenoj u zahtevu.

Član 16. uređuje da Ministarstvo može izuzetno, po posebnoj proceduri izdati dozvolu za izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se privremeno izvoze ili uvoze sajamski, muzejski i izložbeni eksponati radi učestvovanja na međunarodnim manifestacijama, kao i za potrebe naučnih institucija, da se odredbe ovog zakona ne odnose se na izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, ako se izvozi ili uvozi roba koja pripada bezbednosnim ili odbrambenim snagama Republike Srbije, odnosno bezbednosnim ili odbrambenim snagama druge države, koja ulazi na, prelazi preko, ili izlazi sa teritorije Republike Srbije radi, ili se ispunjavanja obaveza Republike Srbije koje proističu iz međunarodnih sporazuma i članstva u međunarodnim organizacijama, zbog učešća u multinacionalnim operacijama ili učešća na međunarodnim vežbama, koje se izvode na ili van teritorije Republike Srbije i da se odredbe ovog zakona koje se odnose se na izvoz ili uvoz robe u cilju pružanja humanitarne pomoći ili donacije u hitnim slučajevima i od strane fizičkog lica, a na osnovu mišljenja Ministarstva o izuzeću.

Član 17. uređuje da Ministarstvo rešenjem odbija zahtev za izdavanje dozvole ako utvrdi da organi koji učestvuju u postupku nisu dali saglasnost ili da roba ne odgovara podacima navedenim u zahtevu ili da su podaci navedeni u zahtevu nepotpuni, nekompletni ili netačni.

Član 18. uređuje prestanak važenja dozvole ako Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ili druga međunarodna organizacija čiji je Republika Srbija član, uvede restriktivne mere prema državi za koju je dozvola izdata ili dođe do drugih promenjenih okolnosti koje mogu uticati na spoljnopolitički položaj ili odbrambene interese zemlje i ako se utvrdi da jedan ili više uslova na osnovu kojih je izdata dozvola više ne postoji. U ovim slučajevima Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu prestankom važenja dozvole.

Član 19. uređuje oduzimanje dozvole ako izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći ne postupa u skladu sa dozvolom, ako se utvrdi da je dozvola izdata na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka. U ovim slučajevima Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu oduzimanjem dozvole.

Član 20. uređuje izmenu dozvole, po službenoj dužnosti ili na zahtev izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći izmeniti dozvolu, pri čemu, u slučaju da je tražena bitna izmena, a u zavisnosti od konkretnih okolnosti može se zatražiti ponovna saglasnost ministarstava i organa koji učestvuju u postupku. Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu izmenom dozvole.

Član 21. uređuje da su rešenja iz čl. 17-20. ovog zakona konačna, i da se može pokrenuti upravni spor.

Član 22. uređuje da je izvoznik dužan da, kada je izvozna dozvola izdata pod posebnim uslovima, Ministarstvu dostavi dokaz da je o tome upoznao kupca, odnosno krajnjeg korisnika robe dvostruke namene. Ako krajnji korisnik robe, koja je izvezena iz Republike Srbije na osnovu dozvole izdate pod posebnim uslovima, zatraži saglasnost Ministarstva za ponovni izvoz ili dalju prodaju robe, saglasnost se može dati po proceduri propisanoj za izdavanje dozvole iz čl. 13. i 15. ovog zakona. Ako krajnji korisnik robe, koja je uvezena u Republiku Srbiju pod uslovom zabrane ponovnog izvoza bez prethodne saglasnosti države porekla ili prodavca robe, namerava da izvrši ponovni izvoz te robe dužan je da uz zahtev za izdavanje dozvole Ministarstvu dostavi dokaz da je postupio u skladu sa datim uslovom. Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu izmenom dozvole.

Član 23. uređuje obavezu izvoznika i uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći da vodi evidenciju o izvršenom izvozu, uvozu, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći (trgovinska, finansijska i druga dokumentacija) na osnovu koje se može identifikovati roba dvostruke namene, količina robe dvostruke namene, puno poslovno ime i adresa izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći, primaoca robe i krajnjeg korisnika, kao i nameni robe, opisu brokerske usluge ili tehničke pomoći, omogućivanje nadležnim organima da prikupe informacije o svakoj narudžbenici ili transakciji koje se odnose na robu dvostruke namene, odnosno da vrše nadzor i kontrolu izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i pružanja tehničke pomoći, transportnih sredstava i dr. i da čuva dokumentaciju najmanje 10 godina od dana izvršenog posla. Ministarstvo može propisati i druge podatke koje mora sadržati dokumentacija u vezi sa izvozom, odnosno uvozom robe dvostruke namene, pružanjem brokerske usluge ili tehničke pomoći.

Član 24. uređuje obavezu izvoznika i uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći da u roku od 15 dana od dana izvoza, uvoza, pružanja brokerske usluge ili pružanja tehničke pomoći dostavi izveštaj o izvozu, uvozu, pruženoj brokerskoj usluzi i pruženoj tehničkoj pomoći, kao i da navede broj dozvole na osnovu koje je posao izvršen. Uz izveštaj se dostavlja i Potvrda o prijemu robe dvostruke namene (Delivery Verification Certificate), uz poseban zahtev Ministarstva Ako se posle izdavanja dozvole promene podaci iz dokumentacije, izvoznik, uvoznik, broker i pružalac tehničke pomoći dužan je da o tome u pisanoj formi obavesti Ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka ili saznanja za nastalu promenu. Ministarstvo će propisati oblik, sadržaj i priloge uz izveštaj, kao i oblik i sadržinu Potvrde o prijemu robe.

Član 25. uređuje da Ministarstvo na zahtev podnosioca izdaje Sertifikat krajnjeg korisnika (End User Certificate), Međunarodni uvozni sertifikat (International Import Certificate) za robu dvostruke namene i Potvrdu o prijemu robe dvostruke namene (Delivery Verification Certificate). Ministarstvo ili krajnji korisnik može, izuzetno, da overi i Sertifikat krajnjeg korisnika propisan od strane države izvoznika, a shodno zahtevu te države. Uvoznik je dužan da kopiju navedenih sertifikata dostavi Ministarstvu uz zahtev za izdavanje dozvole. Nacrtom zakona uređeno je da će Ministarstvo propisati obrasce i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasce sertifikata i potvrde.

Član 26. uređuje da Ministarstvo vodi bazu podataka o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim dozvolama i dozvolama koje su prestale da važe, rešenjima o zabrani tranzita, kao i o realizaciji izdatih dozvola i o izdatim sertifikatima i potvrdama i da mesečno izveštava organe koji daju saglasnost za izdavanje dozvole, kao i carinske organe o izdatim, odbijenim, oduzetim, izmenjenim i dozvolama koje su prestale da važe, kao i o rešenjima o zabrani tranzita. Ministarstvo priprema godišnji izveštaj o realizaciji izvoza i uvoza robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći, uključujući podatke o zabrani tranzita i dostavlja ga Vladi, a Vlada, pošto usvoji izveštaj, dostavlja ga Narodnoj skupštini.

Član 27. uređuje razmenjivanje informacije o izvozu, uvozu robe dvostruke namene, pruženim brokerskim uslugama i tehničkoj pomoći i zabrani tranzita robe dvostruke namene sa drugim državama, u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije.

Član 28. uređuje da carinski organi, organi službi bezbednosti i nadležni inspekcijski organi Republike Srbije sprovode stalnu kontrolu obavljanja poslova u smislu ovog zakona, a u okviru svojih ovlašćenja, kao i da, pored obaveze čuvanja tajnih podataka, imaju pravo i obavezu da razmenjuju podatke o izvoznicima, uvoznicima, kao i o izvezenoj, odnosno uvezenoj robi dvostruke namene koji su neophodni za sprovođenje kontrole u skladu sa odredbama ovog zakona. Izvoznici, uvoznici, broker, pružaoc tehničke pomoći, prevoznik i ovlašćeni zastupnik u carinskom postupku, banke i druge finansijske organizacije, kao i druga lica koja raspolažu informacijama neophodnim za sprovođenje kontrole izvoza i uvoza robe dvostruke namene, dužni su da dostave na uvid poslovne knjige, poštu i bilo koju drugu informaciju Ministarstvu, carinskim organima i tužilaštvu na njihov zahtev.

Član 29. uređuje prekršajnu odgovornost pravnog lica i preduzetnika koji obavlja poslove izvoza, uvoza robe dvostruke namene, pružanja brokerskih usluga, tehničke pomoći i tranzita i izricanje zaštitne mere zabrane obavljanja poslova izvoza robe dvostruke namene, odnosno uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći.

Član 30. uređuje da se prava iz pojedinačnih akata koja su doneli nadležni organi, a nisu u celini iskorišćena ili su delimično iskorišćena do dana stupanja

 

na snagu ovog zakona, mogu iskoristiti do isteka roka utvrđenog tim aktima. Primenu i praćenje sprovođenja ovog zakona, kao i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo u saradnji i uz konsultacije sa predstavnicima organa iz člana 13. stav 1. ovog zakona.

Član 31. uređuje da će podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biti doneti u roku od šest meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, dok će primenu internog programa usklađenosti iz člana 10. stav 6. ovog zakona, izvoznik, uvoznik, pružalac brokerskih usluga i tehničke pomoći započeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32. uređuje da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene (“Službeni glasnik RS", br. 95/13 i 77/19).

Član 33. uređuje stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt eKonsultacije, 04.05.2023.
Naslov: Redakcija