Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Rasprava će trajati do 23. marta 2021. godine


Republika Srbija je 2009. godine donela Zakon o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009), kojim je uredila opštu zabranu diskriminacije, oblike diskriminacije, postupke zaštite od diskriminacije, kao i ustanovljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalnog državnog organa, nezavisnog u obavljanju poslova utvrđenih ovim zakonom.

Tokom vođenja pregovora o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji (EU) uočeno je da se postojećim rešenjima Zakona o zabrani diskriminacije ne dostižu zajedničke tekovine i da nije u punoj meri usaglašen sa relevantnim zakonodavstvom EU na šta je Evropska komisija u više navrata ukazala. Osim toga, nadležna ugovorna tela UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava, kao i za ljudska prava, istakli su potrebu institucionalnog jačanja zaštite od diskriminacije, odnosno rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Budući da je Zakonom o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", broj 128/2020), koji je stupio na snagu 26. oktobra 2020. godine, u članu 12. stav 3. predviđeno da "Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: ravnopravnost polova; antidiskriminacionu politiku; pitanja u vezi sa rodnom ravnopravnošću, s ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, kao i druge poslove na osnovu člana 12. tog zakona" - ovo Ministarstvo je započelo rad na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019), kao i Pravilnikom o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019) sprovedene su javne konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikupljanje komentara i sugestija.

U skladu sa zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije (Broj: 011-1777/2021 od 3. marta 2021. godine), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koja traje u periodu do 23. marta 2021. godine.

Predlozi i sugestije mogu se dati na priloženom obrascu i poslati najkasnije do 23. marta 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rs sa naznakom: Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, 04.03.2021.
Naslov: Redakcija