Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O POJEDNOSTAVLЈENOM RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM I DRUGIM POVREMENIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Savez samostalnih sindikata traži povlačenje Nacrta zakona


Savez samostalnih sindikata Srbije ukazao je da se Nacrtom zakona o pojednostavlјenom radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima u potpunosti ukidaju osnovna prava radnika iz radnog odnosa, dovodi u besmisao postojanje Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i većina radno angažovanih pretvara u trajne sezonske, odnosno povremene radnike.

U pismu ministarki rada, Savez je zatražio da se odustane od ovog nacrta, a da na novom tekstu, bez žurbe, počnu da rade stručne službe tog ministarstva, u saradnji sa reprezentativnim sindikatima i Unijom poslodavaca, kako bi dobili zakon koji će na pravi način rešiti pitanje angažovanja sezonskih radnika, a da pri tome obezbedi njihovu zaštitu, pravičnu naknadu i uslove rada.

Izvor: Vebsajt Savez samostalnih sindikata Srbije, 25.02.2021.
Naslov: Redakcija