Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU NACRTA ZAKONA O ISTOPOLNIM ZAJEDNICAMA: Rasprava će trajati do 23. marta 2021. godine


Analizom stanja u oblasti ostvarivanja ljudskih prava seksualnih manjina uočeno je da postojanje istopolnih partnerstava u svim društvima, pa i u društvu u Srbiji, nameće potrebu da se ovakav vid ostvarivanja zajednice života između dve osobe pravno prepozna i uredi. Istraživanja pokazuju da preko 50% ispitanih LGBTI osoba u Srbiji živi u nekom vidu partnerstva, a njih 63% odgovorilo je pozitivno u pogledu spremnosti da registruje istopolno partnerstvo ukoliko bi to bilo pravno moguće. Negativne posledice neprepoznavanja istopolnog partnerstva su višestruke, i pored pripadnika LGBTI zajednice posredno zahvataju čitavo društvo. Neregulisan porodični status u konkretnim slučajevima direktno ugrožava ili može da ugrozi zdravstveno stanje, imovinu, porodični i lični status pojedinca, a svakako kod istog stvara osećaj društvene izopštenosti i poniženosti.

Budući da je Zakonom o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", broj 128/2020), koji je stupio na snagu 26. oktobra 2020. godine, u članu 12. predviđeno da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obavlja poslove državne uprave koji se odnose između ostalog na zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; izradu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima; ravnopravnosti polova; antidiskriminacionu politiku, ovo Ministarstvo je započelo rad na izradi Nacrta zakona o istopolnim zajednicama.

Prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019), kao i Pravilnikom o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019) sprovedene su javne konsultacije radi ostvarivanja učešća javnosti u pripremi nacrta zakona, kroz prikpuljanje komentara i sugestija.

Takođe, Ministarstvo za ljudska prava je organizovalo tri sastanka Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o istopolnim zajednicama na kojima su razmatrani komentari kako članova Posebne radne grupe, tako i komentari sa javnih konsultacija. Posebnu radnu grupu čine predstavnici relevantnih državnih organa i institucija i organizacija civilnog društva. Sastancima u ulozi posmatrača prisustvuju i predstavnici Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Poverenika za informacije od javnog značaja i Tima za ljudska prava UN u Srbiji.

Cilj je da se u Srbiji što je pre moguće steknu uslovi da LGBTI osobe mogu neometano da planiraju i organizuju sopstveni porodični život. Opredeljenost države ka poštovanju univerzalnog načela ljudskih prava i nediskriminacije obavezuje nadležne institucije da omoguće proces dostizanja prava LGBTI osoba. Donošenjem ovakvog propisa država izražava svoju jasnu opredeljenost za poštovanje međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava, kao i privrženost vrednostima koje su ugrađene u zakonodavstvo Evropske unije, ali i svoju odlučnost da, uprkos pritiscima postupa u skladu sa principima vladavine prava. Donošenje Zakona o istopolnom partnerstvu jedna je od aktivnosti predviđenih u Godišnjem planu rada Vlade za 2021. godinu kao i u Akcionom planu za sprovođenje Programa Vlade.

U skladu sa zaključkom Odbora za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije (br. 011-1776/2021 od 3. marta 2021. godine) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građanke i građane Republike Srbije, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske zajednice i druge zainteresovane subjekte u društvu da uzmu učešća u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, koja traje u periodu do 23. marta 2021. godine.

Predlozi i sugestije mogu se dati na priloženom obrascu i poslati najkasnije do 23. marta 2021. godine na adresu elektronske pošte: javnarasprava@minljmpdd.gov.rssa naznakom: Komentari na Nacrt zakona o istopolnim zajednicama.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, 04.03.2021.
Naslov: Redakcija