Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI: Lica koja pružaju usluge povezane s digitalnom imovinom dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje i opšte akte sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona i da podnesu nadzornom organu odgovarajući zahtev za dozvolu


Domaće kompanije u oblasti kripto valuta su u bojazni da bi kašnjenje u primeni Zakona o digitalnoj imovini ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 - dalje: Zakon) moglo da ugrozi njihovo poslovanje, međutim razlog za strah ne bi trebalo da postoji.

Načelno dobar Zakon o digitalnoj imovini je već na snazi, ali njegova primena će početi tek 29. juna. Taj rok je dat kako bi svi učesnici u procesu imali vremena da se prilagode. Međutim, javlja se problem što vi nakon tog datuma ne možete da poslujete bez licence, a pitanje je kako će nadležni organi da sve zahteve reše u jednom danu, jer se veruje da institucije pre tog datuma ne mogu da izdaju dozvole.

Da do takvog pravnog vakuuma ne bi došlo, samim 145. članom ovog Zakona je utvrđeno, da su "lica koja pružaju usluge povezane s digitalnom imovinom dužna da u roku od šest meseci od stupanja zakona na snagu usklade svoje poslovanje i opšte akte s odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima i da podnesu nadzornom organu odgovarajući zahtev za dozvolu".

Dakle, pre nego što Zakon počne da se primenjuje, nadležni organi su dužni da donesu sve potrebne propise i tako omoguće kompanijama da se prijave za dobijanje dozvole pre 29. juna, odnosno da već nakon tog datuma posluju s licencom.

Takva pravna formulacija ne treba da čudi i nije novina. Postoji već nekoliko zakona koje primenjuju Komisija za hartije od vrednosti i Narodna banka Srbije, a da su na sličan način uredili to pitanje. To su Zakon o alternativnim investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), kao i Zakon o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018). Svi oni su "kasnili" sa svojom primenom, ali su pre tog datuma doneti podzakonski akti i učesnici u procesu su mogli da dobiju dozvole na vreme i tako izbegnu zaustavljanje poslovanja.

ZAKON O DIGITALNOJ IMOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje poslovanja

Član 145

Lica koja pružaju usluge povezane s digitalnom imovinom dužna su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje i opšte akte sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona i da podnesu nadzornom organu odgovarajući zahtev za dozvolu.

Izvor: Vebsajt Startit, Petar Paunović, 03.02.2021.
Naslov: Redakcija