Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

Zakon o biocidnim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 92/2011) uveo je jedinstveni sistem stavljanja u promet i korišćenja biocidnih proizvoda na teritoriji Republike Srbije. Ovaj sistem uveden je u postupku usklađivanja domaće legislative sa propisima Evropske Unije, a osigurava visok nivo

zaštite zdravlja ljudi i životne sredine kao i poboljšanje slobodnog prometa biocidnih proizvoda sa zemljama EU i drugim zemljama. Ovim zakonom, između ostalog, određeni poslovi državne uprave koji se odnose na upravljanje biocidnim proizvodima povereni su Agenciji za hemikalije. Agencija za hemikalije (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je Odlukom o osnivanju javne agencije ("Službeni glasnik RS", broj 78/09) kao javna agencija. Ova odluka doneta je na osnovu člana 5. stav 1. Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", broj 36/09), člana 9. Zakona o javnim agencijama ("Službeni glasnik RS", br. 18/05 i 81/05 - ispravka) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08). Članom 8. stav 1. Zakona o javnim agencijama propisano je da prava osnivača u ime Republike Srbije vrši Vlada ako posebnim zakonom nije što drugo određeno.

Zakonom o izmenama Zakona o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", broj 93/12) brisan je član 5. osnovnog zakona na osnovu kog je osnovana Agencija, odnosno brisana je nadležnost ove agencije, a propisano je da prava i obaveze Agencije za hemikalije, kao i zaposlene, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja, preuzima Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine za vršenje nadležnosti u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona. Odredbom člana 18. ovog zakona propisano je da Agencija za hemikalije prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 29. septembra 2012. godine.

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim agencijama Vlada je donela Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Razlozi za donošenje zakona sastoje se u potrebi za:

- Usklađivanjem Zakona o hemikalijama sa drugim sistemskim zakonima kojima se uređuje budžetski sistem tj. Zakonom o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 i 110/13);

- Obezbeđivanjem funkcionisanja budžetskog sistema.

Rešenja predviđena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 93/12) upućuju na reviziju naknada i taksi u posebnim zakonima, uključujući i Zakon o hemikalijama. Članom 17. Zakona o budžetskom sistemu propisano je da se takse mogu uvoditi samo zakonom kojim se može propisati njihova visina ili se tim zakonom može dati pravo određenom subjektu da utvrdi njihovu visinu. Taksa se naplaćuje za neposredno pruženu javnu uslugu, odnosno sproveden postupak ili radnju, koju je pružio, odnosno sproveo nadležan subjekat. Visina takse mora biti primerena troškovima pružanja javne usluge, odnosno sprovođenja postupka ili radnje i mora biti utvrđena u apsolutnom iznosu, odnosno ne može biti utvrđena kao procenat od promenljive osnovice. Visina takse utvrđuje se u tekućoj godini za narednu godinu primenom metodologije koju propisuje ministar finansija i ne može se povećavati tokom godine za tu godinu.

Cilj donošenja ovog zakona jeste usklađivanje sa Zakonom o hemikalijama ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 92/11 i 93/12) odnosno sa Odlukom o prestanku važenja Odluke o osnivanju Agencije za hemikalije i preuzimanjem nadležnosti u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 5.1.2014.