Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU DRUGE GARANTNE ŠEME KAO MERA DODATNE PODRŠKE PRIVREDI USLED PRODUŽENOG NEGATIVNOG UTICAJA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Službeni glasnik RSˮ, broj 40/21), u članu 2. tačka 7) reči: “broj 153/20” zamenjuju se rečima: “br. 153/20 i 40/21”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

“Izuzetno, korisniku kredita koji spada u preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija i hotelijerstva u gradovima, može biti odobren kredit obezbeđen garancijom, u skladu sa ovim zakonom, i kada je ukupan iznos kredita koji je odobren na osnovu Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i kredita odobrenog na osnovu ovog zakona veći od iznosa, odnosno pragova propisanih u stavu 1. ove tačke, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

-           korisnik kredita je prevremeno i u celosti izmirio obaveze po kreditu obezbeđenom garancijom u skladu sa Zakonom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i

-           maksimalni iznos kredita obezbeđenog garancijom u skladu sa ovim zakonom je iznos koji je jednak manjem od dva iznosa utvrđenih u stavu 1. ove tačke;ˮ.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu situaciju koja se nastavila i u 2021. godini u Republici Srbiji, tj. produženo negativno dejstvo pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a kako bi se omogućilo ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica, neophodno je preduzeti dodatne mere podrške privredi, sa ciljem povećanja likvidnosti privrednih subjekata.

Razlozi za donošenje izmene i dopune Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Zakon) kojim se dalje razrađuje garantna šema kao mera dodatne podrške privredi, ima za prevashodni i prioritetni cilj da doprinese ublažavanju ekonomskih i finansijskih posledica po privredu Republike Srbije nastalih usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Prateći nužnost potrebe objedinjenog i sistemskog reagovanja, kako bi se očuvao samoodrživ i nesmetan rad privrednih subjekata Republike Srbije, čija je delatnost obustavljena ili bitno otežana, nakon širokog i sveobuhvatnog analiziranja u punoj koordinaciji sa svim relevantnim činiocima i subjektima privrede Republike Srbije, s jedne strane i bankarskim sektorom, s druge strane, konstatovana je nužna potreba da Republika Srbija preuzme obavezu da, kao garant, izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u punoj transparentnoj, kontrolisanoj, aktivnoj i uslovljenoj participaciji banaka koje su izvor finansiranja kroz kreditiranje privrednih subjekata Republike Srbije, i uz puni kontrolni i nadzorni mehanizam Narodne banke Srbije u sprovođenju ove mere.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona, u članu 2. tačka 7) reči “broj 153/20” zamenjuju se rečima “br. 153/20 i 40/21”, iz razloga što su u međuvremenu usvojene izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Takođe, u članu 2. tačka 7) dodaje se stav 2. kojim je predviđen izuzetak da korisniku kredita koji spada u preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija i hotelijerstva u gradovima, može biti odobren kredit obezbeđen garancijom, u skladu sa ovim zakonom, i kada je ukupan iznos kredita koji je odobren na osnovu Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i kredita odobrenog na osnovu ovog zakona veći od iznosa, odnosno propisanih pragova i ako su ispunjeni uslovi da je korisnik prevremeno i u celosti izmirio obaveze po kreditu obezbeđenom garancijom u skladu sa Zakonom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i da je maksimalni iznos kredita obezbeđenog garancijom iznos koji je jednak manjem od dva iznosa utvrđenih u stavu 1. tačke 7).

Članom 2. ovog zakona određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Narodna skupština, 3.12.2021.
Naslov: Redakcija