Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA RADI EFIKASNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine (“Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 104/09 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon i 104/09 - dr. zakon), u članu 6. tačka 4) briše se.

Član 2.

U članu 7. stav 1. posle zagrade dodaju se reči: “utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe (softver) i baze podatakaˮ i zapeta.

Član 3.

Član 11. briše se.

Član 4.

Danom početka primene ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i telekomunikacija preuzima od Ministarstva finansija - Poreske uprave softversko rešenje za identifikaciju nelegalnih softvera i baza podataka sa korisničkim uputstvom.

Potraživanja poreskih obveznika - kontrolisanih subjekata nastala u žalbenom ili sudskom postupku po aktima donetim do dana početka primene ovog zakona u postupku u kom se primenjuje zakon kojim se uređuju posebna ovlašćenja radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, izvršava Ministarstvo finansija - Poreska uprava iz svog budžeta.

Sve predmete primljene do dana početka primene ovog zakona, kao i postupke utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine, uključujući povredu prava na računarske programe (softver) i baze podataka, započete do dana početka primene ovog zakona, okončaće Ministarstvo finansija - Poreska uprava.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine (“Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 104/09 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon i 104/09 - dr. zakon - u daljem tekstu: Zakon) uređuju se posebna ovlašćenja organa državne uprave i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo intelektualne svojine.

Osnovni razlog za izmene i dopunu Zakona je prenošenje nadležnosti utvrđivanja postojanja povrede prava intelektualne svojine, a naročito prava na računarske programe (softver) i baze podataka, kao sporedne aktivnosti Poreske uprave, sa Ministarstva finansija-Poreske uprave na Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunukacija, odnosno na tržišnu inspekciju.

Navedeni prenos nadležnosti za utvrđivanje povrede prava intelektualne svojine, a naročito prava na računarske programe (softver) i baze podataka, predlaže se iz razloga sprovođenja Akcionog plana Programa transformacije Poreske uprave za period 2018-2023. godine, koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 021-12037/2017 od 5. decembra 2017. godine, u kome je u Prilogu 1 Odluke o osnovnim i sporednim aktivnostima Poreske uprave Republike Srbije, kao jedna od sporednih aktivnosti Poreske uprave definisano utvrđivanje povrede prava intelektualne svojine, a naročito prava na računarske programe (softver) i baze podataka.

Organizaciona struktura Poreske uprave, na način kako je propisano Akcionim planom Programa transformacije Poreske uprave za period 2018-2023. godine, u okviru Transformacionih strukturnih promena, u delu Odvajanje sporednih aktivnosti, predviđa da se prenos sporednih aktivnosti na druge organe ili državne resore izvrši u što kraćem roku.

Izmenom i dopunom Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija definisaće se poslovi, kompetencije i uslovi za radna mesta tržišnih inspektora za zaštitu prava intelektualne svojine, pored prava industrijske svojine i za prava koja se odnose na softvere i baze podataka. Jednodnevnu obuku za primenu postojećeg softvera, koji bi se koristio u nadzorima, izvršili bi poreski inspektori koji su postojeći softver koristili u svojim kontrolama. Imajući u vidu da postojeća aplikacija za identifikovanje nelegalnih softvera nije ažurirana od početka primene, kao i na veliki broj novih softvera, unapređenje postojeće aplikacije bi se izvršilo nakon obezbeđivanja sredstava u budžetu 2023. godine. Tržišna inspekcija već u primeni ima posebne obrasce i administrativne postupke (uskoro i elektronsku aplikaciju) za podnošenje zahteva za zaštitu prava intelektualne svojine od strane nosioca prava, što će se koristiti i u nadzorima vezanim za legalnost softvera. Kao i za sve nadzore za oblast sprovođenja zaštite prava intelektualne svojine, bilo po zahtevu nosioca prava ili po službenoj dužnosti, i nadzor nad legalnošću korišćenih softvera od strane kontrolisanih subjekata bi u potpunosti bio realizovan kroz sistem eInspektor.

Aktivnosti vezane za prijem i obuku tržišnih inspektora, kao i unos propisa i izrada kontrolnih listi za ovu oblast nadzora, koje su prethodni uslov za rad u eInspektor sistemu, zahtevaju dodatni period za primenu propisa, zbog čega je članom 5. Predloga zakona predložena primena po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona vrše se izmene člana 6. važećeg Zakona, tako što se u članu 6. Zakona tačka 4) briše, a kojom je bilo propisano da je nadležni organ u smislu ovog zakona i ministarstvo nadležno za poslove finansija preko poreskih inspektora i poreske policije.

Članom 2. Predloga zakona vrše se dopune u članu 7. Zakona, tako što se tržišnoj inspekciji daju ovlašćenja za utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe (softver) i baze podataka.

Članom 3. Predloga zakona predloženo je brisanje člana 11. važećeg Zakona, kojim je propisano da je ministarstvo nadležno za poslove finansija, preko poreskih inspektora i poreske policije nadležno da, tokom vršenja svojih redovnih delatnosti, utvrđuje da li postoji povreda prava intelektualne svojine, a naročito prava na računarske programe (softver) i baze podataka, a imjući u vidu izmene čl. 6. i 7. važećeg Zakona.

Članom 4. Predloga zakona predloženo je da danom početka primene ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i telekomunikacija preuzima od Ministarstva finansija-Poreske uprave softversko rešenje za identifikaciju nelegalnih softvera i baza podataka sa korisničkim uputstvom.

Takođe, u stavu 2. propisuje se da potraživanja poreskih obveznika - kontrolisanih subjekata nastala u žalbenom ili sudskom postupku po aktima donetim do dana početka primene ovog zakona u postupku u kom se primenjuje zakon kojim se uređuju posebna ovlašćenja radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, izvršava Ministarstvo finansija - Poreska uprava iz svog budžeta.

Stavom 3. definisano je da će sve predmete primljene do dana početka primene ovog zakona, kao i postupke utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine, uključujući povredu prava na računarske programe (softver) i baze podataka, započete do dana početka primene ovog zakona, okončati Ministarstvo finansija - Poreska uprava.

Članom 5. Predloga zakona predloženo je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a da se primenjuje po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodna skupština, 3.12.2021.