Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 47/18, 95/18 i 86/19), naslov iznad člana 28. menja se i glasi:

"Utvrđivanje osnovice za 2022. godinu".

U članu 28. reči: "2021. godinu" zamenjuju se rečima: "2022. godinu", reči: "2021. godini" zamenjuju se rečima: "2022. godini", a reči: "2020. godinu" zamenjuju se rečima: "2021. godinu".

Član 2.

U članu 33. reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave je potreba da se utvrdi novi rok za početak primene tog zakona, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 i 86/19).

Navedena potreba uzrokovana je, pre svega, složenom epidemiološkom situacijom prouzrokovanom pandemijom virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije tokom 2020. godine, koja je dovela do otežanog funkcionisanja svih podsistema javnog sektora a samim tim je bilo onemogućeno sprovođenje neophodnih mera i aktivnosti potrebnih za prelazak na nov sistem plata u 2021. godini. Puna implementacija propisa o platama zaposlenih u javnom sektoru podrazumeva intenzivnu saradnju svih učesnika u reformi sistema plata radi postizanja što većeg konsenzusa u njenom sprovođenju, što je bilo značajno otežano tokom 2020. godine. Složenost procesa implementacije zakona koji podrazumeva čitav niz aktivnosti za državne organe, organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (dalje normativne aktivnosti i analize finansijskih efekata implementacije reforme i njen uticaj na budžet), kao i za druge poslodavce u javnom sektoru, odnosno za javne službe i druga pravna lica (donošenje kadrovskih planova, akata o sistematizaciji, rešenja o utvrđivanju koeficijenta za svakog zaposlenog u javnom sektoru i dr), uslovila je potrebu da se do početka primene zakona ostavi odgovarajući vremenski period u kojem će moći da se ostvari nesmetana komunikacija o reformskim aktivnostima sa svim delovima javnog sektora.

Imajući u vidu da je nemoguće predvideti dužinu trajanja ove epidemiološke situacije, kao i posledice koje ona može prouzrokovati na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je utvrđivanje novog roka za početak primene zakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se naslov iznad člana i član 28. Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, redefinisanjem roka za utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plata za 2022. godinu, tako da se primenom ovog zakona i zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru troškovi za plate i druga primanja zaposlenih kreću u okviru raspoložive mase sredstava za plate utvrđene donetim finansijskim planovima. Planiranje ukupnih sredstava za plate zaposlenih u 2022. godini vrši se na osnovu elemenata na osnovu kojih su planirana ta sredstva za 2021. godinu.

Članom 2. menja se odredba člana 33. Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odlaganjem početka primene tog zakona.

Članom 3. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS"

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene Zakona predviđen za 1. januar 2021. godine, jer nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i tako izbegnu štetne posledice za rad javnih agencija i za ostvarivanje prava zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.12.2020.