Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), u članu 63. stav 3. reč: "dve" zamenjuje se rečju: "četiri".

Član 2.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", broj 95/18), u članu 100. reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2023. godine".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE          

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima proilaze iz potrebe odlaganja primene člana 63. st. 2-4. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) koji propisuje obavezu sprovođenja javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla.

Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", broj 95/18), koji je stupio na snagu 1.januara 2019. godine, propisana je obaveza sprovođenja javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla počev od 2021. godine. Navedeni odložni rok je utvrđen kako bi državni organi, od stupanja na snagu zakona pa do njegove primene u tom delu, mogli da uspostave evidenciju kandidata sa izbornih listi koji su učestvovali u javnom konkursu i koji su ispunili merila za izbor, a koji bi mogli da se uključe u proces rada na određno vreme bez sprovođenja konkursnog postupka u cilju efikasnosti popunjavanja radnih mesta.

Kako u prethodne dve godine od stupanja na snagu zakona, zbog uslova kontrolisanog zapošljavanja koji proističu iz Zakona o budžetskom sistemu i propisa kojima se ograničavao maksimalni broj zaposlenih u javnom sektoru, nije sprovedeno dovoljno konkursnih postupaka koji su preduslov stvaranja evidencije o licima koja bi se uključivala u sistem rada na određeno vreme bez konkursnog postupka, potrebno je utvrditi novi rok da se pređe na konkursni vid zapošljavanja za rad na određeno vreme, kako se ne bi ugrozila efikasnost rada organa za vreme trajanja konkursnih postupaka. Razlog za odlaganje potrebno je dovesti u vezi i sa prosečnim trajanjem konkursnih postupaka, naročito u okolnostima izazvanoj pandemijom virusa COVID-19. Iako odredba člana 63. st. 2-4. Zakona predstavlja doprinos profesionalizaciji uprave, inicijative pojedinih organa koje su podnete za odlaganje primene ove odredbe u prethodnom periodu zbog potrebe efikasnosti u popunjavanju radnih mesta, zahtevaju da se uspostavi adekvatan vremenski okvir kojim će se uvažiti mogućnost sprovođenja ove forme zasnivanja radnog odnosa.

Takođe, analiza pokazuje da je uspešan broj kandidata na održanim konkursima u prethodne dve godine malo iznad broja izvršilaca koji su zahtevani na ukupno oglašenim radnim mestima (analiza na uzorku od 20 organa državne uprave pokazuje da na 1 izvršioca dolazi 1,5 kandidat na javnom konkursu), što je nedovoljno da se uspostavi adekvatna evidencija kandidata koje bi organ mogao da zaposli na određeno vreme bez sprovođenja dodatnog konkursnog postupka. Stoga se navednima izmenama omogućava i da državni organi imaju veći izbor potencijalnih kandidata sa kojima mogu da zasnuju radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla bez konkursnog postupka.

 Iz navedenih razloga, predlaže se, da se kao početak primene obaveznosti sprovođenja konkursnog postupka za rad na određeno vreme zbog povećanog obima, utvrdi 1. januar 2023. godine.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona produžava se period u okviru kojeg državni organi mogu da uspostave evidencije kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sa dve na četiri godine. Time se omogućava organu da bez sprovođenja javnog konkursa, za ovaj vid rada može da primi samo lice koje je u prethodne četiri godine učestvovalo u javnom konkursu koji je sprovodio državni organ i koje je ispunilo merila propisana za izbor u tom konkursnom postupku. Navedeni rok doveden je u odnos sa predlogom za početak primene odredbe o obaveznom sprovođenju konkursnog postupka za prijem u radni odnos lica na određeno vreme.

            Članom 2. Predloga zakona odlaže se primena odredbi čl. 50, 63. i 63a Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) u delu koji se odnosi na obavezu sprovođenje javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, mogućnosti njegovog prerastanja u radni odnos na neodređeno vreme i mogućnosti učešća ovako radno angažovanih lica na internom konkursu, do 1. januara 2023. godine.

Članom 3. Predloga zakona utvrđeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS"

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene Zakona predviđen za 1. januar 2021. godine, jer nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i tako izbegnu štetne posledice za rad državnih organa, i za ostvarivanje prava zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.12.2020.