Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 i 86/19), u članu 39. stav 2. reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine".

Član 2.

U članu 40. reči: "2021. godine" zamenjuju se rečima: "2022. godine".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je potreba da se utvrdi nov rok za početak primene sistemskog, a samim tim i posebnih zakona kojima se uređuju plate, naknade plata i druga primanja u svim delovima javnog sektora.

Navedena potreba uzrokovana je, pre svega, složenom epidemiološkom situacijom prouzrokovanom pandemijom virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije tokom 2020. godine, koja je dovela do otežanog funkcionisanja svih podsistema javnog sektora a samim tim je bilo onemogućeno sprovođenje neophodnih mera i aktivnosti potrebnih za prelazak na nov sistem plata u 2021. godini. Puna implementacija propisa o platama zaposlenih u javnom sektoru podrazumeva intenzivnu saradnju svih učesnika u reformi sistema plata radi postizanja što većeg konsenzusa u njenom sprovođenju, što je bilo značajno otežano tokom 2020. godine. Složenost procesa implementacije zakona koji podrazumeva čitav niz aktivnosti za državne organe, organe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (dalje normativne aktivnosti i analize finansijskih efekata implementacije reforme i njen uticaj na budžet), kao i za druge poslodavce u javnom sektoru, odnosno za javne službe i druga pravna lica (donošenje kadrovskih planova, akata o sistematizaciji, rešenja o utvrđivanju koeficijenta za svakog zaposlenog u javnom sektoru i dr), uslovila je potrebu da se do početka primene zakona ostavi odgovarajući vremenski period u kojem će moći da se ostvari nesmetana komunikacija o reformskim aktivnostima sa svim delovima javnog sektora.

Imajući u vidu da je nemoguće predvideti dužinu trajanja ove epidemiološke situacije, kao i posledice koje ona može prouzrokovati na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je da se kao rok za početak primene Zakona odredi 2022. godina.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menja se član 39. stav 2. Zakona o sistemu plata redefinisanjem roka u kojem će se uskladiti posebni zakoni kojim se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u pojedinim delovima javnog sektora, tako što se kao novi rok za usklađivanje određuje 2022. godina.

Članom 2. menja se član 40. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru odlaganjem početka primena zakona za 2022. godinu.

Članom 3. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS"

Predlaže se da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", budući da postoji naročito opravdani razlog za stupanje na snagu zakona pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, a to je da se odloži početak primene Zakona predviđen za 1. januar 2021. godine, jer nisu stvoreni uslovi za njegovu primenu i tako izbegnu štetne posledice za rad državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, javnih agencija i javnih službi i za ostvarivanje prava zaposlenih.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.12.2020.