Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju načina naplate taske za javni medijski servis ("Službeni glasnik RS", br. 112/15, 108/16 i 95/18), u članu 9. broj: "220,00" zamenjuje se brojem: "255,00".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II Razlozi za donošenje Zakona

Polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, visokih inicijalnim troškova štampe i distribucije računa i nesrazmerno visokih troškova kod pokretanja postupka naplate nenaplaćenih potraživanja, sa jedne strane, potrebe obezbeđenja uslova za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti javnih medijskih servis, sa druge strane, kao najcelishodnije predloženo je rešenje da se u narednom periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, koja bi se naplaćivala preko računa za utrošenu električnu energiju, koji obezbeđuje visoki stepen naplate takse. Sredstva po osnovu takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju se u funkciji obezbeđenja stabilnog sistema finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, njihove uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije, istovremeno vodeći računa o ekonomskom ambijentu i ekonomskoj snazi obveznika. Shodno navedenom, predlaže se da se visina takse promeni sa iznosa od 220,00 dinara na 255,00 dinara počev od 1. januara 2020. godine.

III Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. Predloga zakona predlaže se izmena visine takse za javni medijski servis koji se plaća preko računa za isporučenu električnu energiju sa 220,00 na 255,00 dinara.

Članom 2. Predloga zakona predviđa se objavljivanje i stupanje na snagu zakona u roku od osam dana od dana objavljivanja, kao i da se odredbe zakona primenjuju od 1. januara 2020. godine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.11.2019.