Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11 i 123/14), u članu 2. alineja peta menja se i glasi:

"           - "izborna kampanja" predstavlja skup aktivnosti političkih subjekata koje počinju od dana raspisivanja izbora i okončavaju se danom proglašenja konačnih izbornih rezultata, u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa i pozivanja birača da za njih glasaju, odnosno da ne glasaju za druge učesnike na izborima i koje obuhvataju: rad sa biračima i članstvom; organizovanje i održavanje skupova; promociju, izradu i podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija; političko oglašavanje; istraživanja javnog mnjenja, medijske, marketinške, PR i konsultantske usluge; sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti, kao i druge slične aktivnosti; ostale aktivnosti čiji su troškovi nedvosmisleno povezani sa izbornom kampanjom;".

Član 2.

U članu 23. stav 1. menja se i glasi:

"Troškovi izborne kampanje su troškovi svih aktivnosti koje se smatraju izbornom kampanjom u smislu člana 2. alineja peta ovog zakona."

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2‒4. koji glase:

"Za sprovođenje aktivnosti u okviru izborne kampanje, političkim subjektima je zabranjeno da koriste sredstva budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave kojima kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni funkcioneri, državni službenici, službenici u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave ili neposredno izabrana lica, raspolažu za potrebe obavljanja svojih službenih dužnosti.

Političkim subjektima je zabranjeno da u toku izborne kampanje, izuzev javnih usluga i dobara dodeljenih u skladu sa članom 6. stav 2. ovog zakona, koriste druge javne resurse, uključujući službene prostorije, vozila, vebsajtove i inventar državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća, osim onim javnim funkcionerima koji koriste javne resurse radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera.

Politički subjekt može da koristi za izbornu kampanju prostorije i usluge organa i organizacija iz člana 6. stav 1. ovog zakona ukoliko su te prostorije i usluge dostupne pod jednakim uslovima svim političkim subjektima, na osnovu javno dostupne odluke tih organa i organizacija i pod uslovom da oni mogu da obezbede korišćenje prostorija i usluga tokom izborne kampanje svakom političkom subjektu koji je za to pravovremeno iskazao interesovanje."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 5. i 6.

Član 3.

U članu 35. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Postupak u kome se odlučuje da li postoji povreda ovog zakona u izbornoj kampanji može se pokrenuti i na osnovu prijave političke stranke, koalicije političkih stranaka ili grupe građana koja je podnosilac proglašene izborne liste, odnosno predlagač kandidata na izborima."

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: "subjekta" dodadu se reči: "protiv kojeg je postupak pokrenut u roku od 24 časa od prijema prijave".

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5. dodaju se st. 6. i 7. koji glase:

"Agencija je dužna da po prijavi koja se odnosi na povredu ovog zakona u izbornoj kampanji odluči u roku od pet dana od dana prijema potvrde da je politički subjekt obavešten o prijavi iz stava 3. ovog člana.

Agencija je dužna da odluku kojom je utvrđeno da je povređen ovaj zakon u izbornoj kampanji objavi na svom vebsajtu u roku od 24 časa od donošenja odluke."

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

2. RAZLOZI DONOŠENjA

Vlada Republike Srbije obrazovala je Radnu grupu za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (KDILjP) u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa ("Službeni glasnik RS" br. 62/19) (u daljem tekstu: Radna grupa). Zadatak navedene Radne grupe je da u saradnji sa OEBS i KDILjP koordinira i prati sprovođenje preporuka iz izveštaja misija OEBS/KDILjP o proceni izbora. Radna grupa je izvršila početnu analiza svih preporuka izveštaja misija OEBS/KDILjP u periodu od 2003. do 2017. godine i kao jednu od preporuka koja se ponavlja izdvojila preporuku koja se odnosi na finansiranje izborne kampanje. U Konačnom Izveštaju Izveštaj Misije OEBS/KDILjP-a o proceni sprovođenja izbora (Republika Srbija - Predsednički izbori - 2. april 2017. godine) u tački IX - FINANSIRANjE IZBORNE KAMPANjE preporuka glasi: "Odredbe o finansiranju stranaka i izborne kampanje se moraju dodatno poboljšati u skladu s ranijim preporukama OEBS/KDILjP-a u cilju uvođenja strožih propisa i veće transparentnosti."

Radna grupa je pripremila tekst Inicijative izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti sa ciljem pojačavanja odgovornosti političkih subjekata koje su učesnici izbora kako u smislu korišćenja i raspolaganja javni resursima, ali tako i obaveza Agencija za borbu protiv korupcije u pogledu sankcionisanja političkih subjekata koji ne poštuju odredbe zakona u izbornoj kampanji. U izradi teksta Inicijative Radna grupa je dostavila tekst Inicijative nevladinim organizacijama koje se bave izbornim procesom. Konačan tekst Inicijative izmene Zakona urađen je nakon razmatranja sugestija ovih organizacija.

Ministarstvo finansija razmatralo je tekst Inicijative, pa je u potpunosti istu prihvatilo i predlože donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

3.         OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti predviđa se da se u članu 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti menja definicija izborne kampanje tako da sad definicija glasi - "izborna kampanja" predstavlja skup aktivnosti političkih subjekata koje počinju od dana raspisivanja izbora i okončavaju se danom proglašenja konačnih izbornih rezultata, u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa i pozivanja birača da za njih glasaju, odnosno da ne glasaju za druge učesnike na izborima i koje obuhvataju: rad sa biračima i članstvom; organizovanje i održavanje skupova; promociju, izradu i podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija; političko oglašavanje; istraživanja javnog mnjenja, medijske, marketinške, PR i konsultantske usluge; sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti, kao i druge slične aktivnosti; ostale aktivnosti čiji su troškovi nedvosmisleno povezani sa izbornom kampanjom.

Članom 2. Nacrta Zakona dodaju se novi stavovi u članu 23. Zakona, time što se uvodi zabrana političkim subjektima da koriste sredstva budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave kojima kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni funkcioneri, državni službenici, službenici

-           autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave ili neposredno izabrana lica, raspolažu za potrebe obavljanja svojih službenih dužnosti, a u sprovođenju aktivnosti u okviru izborne kampanje, zabrana da koriste druge javne resurse, uključujući službene prostorije, vozila, vebsajtove i inventar državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća, osim onim javnim funkcionerima koji koriste javne resurse radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera. Politički subjekt može da koristi za izbornu kampanju prostorije i usluge organa i organizacija organa javne vlasti ukoliko su te prostorije i usluge dostupne pod jednakim uslovima svim političkim subjektima, na osnovu javno dostupne odluke tih organa i organizacija i pod uslovom da oni mogu da obezbede korišćenje prostorija i usloga tokom izborne kampanje svakom političkom subjektu koji je za to pravovremeno iskazao interesovanje.

Članom 3. Nacrta zakona vrši se preciziranje člana 35. Zakona i predviđa ko može pokrenuti postupak pred Agencijom za borbu protiv korupcije, pa postupak u kome se odlučuje da li postoji povreda zakona u izbornoj kampanji može se pokrenuti i na osnovu prijave političke stranke, koalicije političkih stranaka ili grupe građana koja je podnosilac proglašene izborne liste, odnosno predlagač kandidata na izborima. Istim članom uvodi se obaveza Agencije da po prijavi koja se odnosi na povredu ovog zakona u izbornoj kampanji odluči u roku od pet dana od dana prijema potvrde da je politički subjekt obavešten o prijavi kao i obaveza Agencije da odluku kojom je utvrđeno da je povređen ovaj zakon u izbornoj kampanji objavi na svom vebsajtu u roku od 24 časa od donošenja odluke.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 03.10.2019.