Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđeno više zakonskih predloga


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, čijom će se primenom omogućiti da u slučaju poremećaja cena određenih proizvoda na tržištu država interveniše i na taj način zaštiti poljoprivredne proizvođače.

Ovim zakonskim okvirom biće omogućeno da se trgovina između proizvođača i otkupljivača reguliše ugovorima i na taj način izbegnu zloupotrebe i šteta za same proizvođače.

Osnovni ciljevi koje treba postići donošenjem ovog zakona su funkcionalno uspostavljanje mehanizama uređenja tržišta, njihovo međusobno povezivanje u jedinstveni pravni okvir i usklađivanje politike uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u Republici Srbiji sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Ovim zakonom posebno se stavlja akcenat na povećanje sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava za uključivanje u velike tržišne lance putem međusobnog povezivanja i uspostavljanja tržišnih standarda, jačanje motivacije proizvođača za razne oblike udruživanja, kao i povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu.

Zakon će, istovremeno, uticati na povećanje uvoznog potencijala države, kao i smanjenje sive ekonomije.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao deo ukupne društvene brige o deci, posebno kada je u pitanju poboljšanje uslova za zadovoljenje njihovih osnovnih potreba.

Najvažnija izmena odnosi se na odredbu po kojoj pun mesečni iznos naknade zarade porodilja, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja tog prava.

Prema novom zakonskom rešenju, porodilje više ne mogu primati naknadu manju od "minimalca" koji je bio utvrđen pre početka porodiljskog odsustva.

Svaka zaposlena žena za vreme porodiljskog odsustva, koje traje od dana njegovog otpočinjanja, 28 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta, ostvarivaće naknadu zarade u visini minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva.

Ostale naknade po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta, može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Unapređena je i podrška roditeljima koji imaju bolesno dete, pa je tako brisana odredba kojom nije bilo moguće istovremeno korišćenje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu koje dete ima po osnovu invaliditeta. Sada roditelji ova prava mogu koristiti istovremeno, odnosno kumulativno.

Od 1. januara 2022. godine zaposlene žene, žene koje samostalno obavljaju delatnost ili su angažovane po osnovu fleksibilnih oblika rada, a ostvaruju prihode koji su veći od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, moći će da ostvare naknadu zarade i ostale naknade u visini do pet prosečnih zarada u Srbiji na dan otpočinjanja odsustva.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u cilju uspostavljanja odgovarajućeg pravnog okvira kako bi Nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispunilo Evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Ovim izmenama, biće omogućeno da Srbija povrati punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) i produžetak roka za završetak studija za takozvane stare studente.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o studentskom organizovanju, kojim se omogućava stvaranje različitih studentskih organizacija, poput studentskih konferencija, koje će imati u nadležnosti usaglašavanje stavova i koordinisanje studentskih parlamenata i uticaj na upisnu i javne politike od značaja za studentsku zajednicu, kao i unapređenje njenog položaja.

Članovi Vlade usvojili su Strategiju razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, koja predstavlja plan za nastavak reformi koji će omogućiti da više dece bude obuhvaćeno obrazovanjem, da obrazovni sistem odgovori na zahteve tržišta rada, odnosno da kod učenika razvije znanja, veštine i kompetencije koji su neophodni za svet rada i budućnost novih generacija.

Strategija uvažava potrebe unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripadnika nacionalnih manjina, kao i učenika sa smetnjama u razvoju.

Takođe, usvojen je i Predlog zakona o metrologiji, čiji je osnovni cilj novo razgraničenje poslova u ovoj oblasti između ministarstva nadležnog za poslove metrologije - Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale kao organa uprave u sastavu ovog ministarstva.

Članovi Vlade usvojili su Fiskalnu strategiju za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu u cilju utvrđivanja makroekonomskog okvira, mera fiskalne politike i projekcija fiskalnih agregata u srednjoročnom periodu.

U skladu sa predviđenim makroekonomskim okvirom i planiranim merama fiskalne politike projektovani su ukupni prihodi, rashodi, deficit i javni dug sektora države i utvrđena fiskalna pozicija zemlje.

Vlada Srbije donela je odluku da se omogući imunizacija državljana Bosne i Hercegovine protiv bolesti Covid-19, s obzirom na to da ova susedna država trenutno ne poseduje neophodnu količinu vakcina. Na ovaj način iskazuje se solidarnost sa građanima BiH i omogućava postizanje kolektivnog imuniteta na regionalnom nivou.

Izvor: Vebsajt Vlade, 03.06.2021.
Naslov: Redakcija