Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Postignut Sporazum između Ministarstva pravde i predstavnika advokature


Dana 4. juna 2021. godine održan je prvi sastanak Ministarstva pravde sa delegacijom Advokatske komore Srbije koju su činili predsednik Advokatske komore Srbije, predsednici advokatskih komora u sastavu i koordinator Stručnog tima Advokatske komore Srbije, a povodom primedaba Advokatske komore Srbije na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koje su dostavljene Ministarstvu pravde.

Na prvom sastanku postignuta je saglasnost i prihvaćene su primedbe Advokatske komore Srbije i to na način kako sledi:

- brisaće se odredbe prema kojima se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u roku dospelosti smatra povučenim;

- odredbe budućeg Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku neće važiti retroaktivno;

- odredbe o eSud-u za advokatsku profesiju postojaće samo kao mogućnost, a ne kao obaveza.

Nadalje postignuta je saglasnost:

- da po okončanju utvrđene javne rasprave Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupka neće ići u dalju proceduru;

- da će se sastav Radne grupe za izradu predmetnog nacrta dopuniti predstavnicima koje predloži Advokatska komora Srbije, tako da predstavnici advokature čine 50% članova radne grupe;

- da će Radna grupa u proširenom sastavu nastaviti javnu raspravu, da će razmotriti sve primedbe i sugestije iznete od strane Advokatske komore Srbije, kao i primedbe, predloge i sugestije iznete od strane drugih učesnika u javnoj raspravi i u skladu sa tim primedbama revidirati Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, prevashodno sagledavajući cilj izmena.

Ministarstvo pravde i Advokatska komora Srbije će na narednim sastancima redovno razmatrati realizaciju ovog sporazuma do postizanja konsenzusa o svim ključnim pitanjima.

Izvor: Vebsajt Advokatska komore Srbije, 04.06.2021.
Naslov: Redakcija