Zastava Bosne i Hercegovine

SMERNICE ZA PRIMENU SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA PROPISANIH ZAKONIMA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I O FISKALNIM KASAMA


Poreska uprava objavila je na svom sajtu Smernice za primenu sporazuma o priznanju prekršaja propisanih Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o fiskalnim kasama.

Ovim smernicama za primenu sporazuma o priznanju prekršaja propisanih Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020) i Zakonom o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012), u skladu sa Stručno-metodološkim objašnjenjem za primenu sporazuma o priznanju prekršaja iz oblasti inspekcijskog nadzora - Opšti deo, daju se objašnjenja za zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja propisanih navedenim zakonima, za koje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka podnosi Poreska uprava i određuju bitni elementi ovog postupanja i sporazuma o priznanju prekršaja koji se zaključuje.

Stručno-metodološka objašnjenja za primenu sporazuma o priznanju prekršaja iz oblasti inspekcijskog nadzora - Opšti deo, pripremljena su od strane Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektor tržišne inspekcije, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Inspektorat za rad i Udruženjem sudija prekršajnih sudova, uz podršku MATRA Fonda za regionalno partnerstvo Kraljevine Holandije u okviru Projekta unapređenja kapaciteta inspekcija, prekršajnih sudova i privrede.

Primena instituta sporazuma o priznanju prekršaja uređena je Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon), a nadležnost Poreske uprave za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanje prekršajnih naloga za poreske prekršaje i prekršaje propisane zakonom koji uređuje fiskalne kase uređena je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 24.05.2021.
Naslov: Redakcija