Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE I AUTENTIČNO TUMAČENJE POJMA JAVNI FUNKCIONER": 04. jun 2021. godine


Kompanija Paragraf je održala 04.06.2021. godine vebinar sa temom "Primena Zakona o sprečavanju korupcije i autentično tumačenje pojma javni funkcioner".

Učesnici vebinara su imali priliku da se detaljno upoznaju sa važećim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima i obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije, kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju. Od 1. septembra 2020. godine u primeni je novi Zakon o sprečavanju korupcije, a prestao je da se primenjuje Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Dana 12. februara 2021. godine, u "Službenom glasniku Republike Srbije" objavljeno je autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju korupcije, koja definiše značenje pojma javni funkcioner. S tim u vezi, tema vebinara bilo je i pitanje koja se lica smatraju javnim funkcionerom i samim tim, koja lica imaju obaveze i odgovornosti po tom osnovu, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Teme vebinara su bile i lične obaveze javnih funkcionera, uključujući i obavezu prijavljivanja imovine i prihoda, obaveze organa javne vlasti u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije i oblasti sukoba interesa, kumulacije funkcija, nespojivosti poslova, kao i ograničenja u pogledu zasnivanja radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Predavač na vebinaru je bila:

  • Verka Atanasković, pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcije.

Teme vebinara su bile sledeće:

AUTENTIČNO TUMAČENJE POJMA JAVNI FUNKCIONER I LIČNE OBAVEZE JAVNIH FUNKCIONERA

  • Koja lica se smatraju javnim funkcionerima u skladu sa autentičnim tumačenjem Narodne skupštine,
  • Lične obaveze javnih funkcionera,
  • Sukob interesa, kumulacija javnih funkcija, nespojivost poslova sa vršenjem javne funkcije, prenos upravljačkih prava, ograničenja po prestanku javne funkcije (primena člana 55. Zakona o sprečavanju korupcije);

LIČNE OBAVEZE JAVNIH FUNKCIONERA I OBAVEZE ORGANA JAVNE VLASTI

  • Obaveze javnih funkcionera u vezi sa poklonima,
  • Prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera (redovno i vanredno prijavljivanje, Registar javnih funkcionera),
  • Isključiva nadležnost Agencije za sprečavanje korupcije (pokretanje i vođenje postupka o povredi zakona, izricanje mere, rešavanje o sukobu interesa),
  • Obaveze organa javne vlasti (vođenje evidencije o poklonima javnih funkcionera, obaveštavanje Agencije o stupanju na javnu funkciju, plan integriteta),
  • Zakonom propisane obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 04.06.2021.