Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O SOCIJALNOJ KARTI - Tekst propisa


I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje uspostavljanje Baze socijalno - ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica (u daljem tekstu: Baza), način objedinjavanja, sadržina, korišćenje i čuvanje podataka, formiranje i prosleđivanje notifikacija ka drugim informacionim sistemima u ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja i boračko-invalidsku zaštitu (u daljem tekstu: Ministarstvo), način obrade i analize podataka i izrade izveštaja potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva, kao i druga pitanja od značaja za socijalno - ekonomski status pojedinca i sa njim povezanih lica.

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         Baza je jedinstvena, centralizovana i pouzdana evidencija u oblasti socijalne zaštite, u koju se preuzimaju i objedinjavaju podaci iz evidencija, koje se vode u Ministarstvu i drugim organima državne uprave i institucijama, a koji su od značaja za određivanje socijalno - ekonomskog statusa svakog pojedinca, odnosno stanovnika Republike Srbije, u skladu sa zakonom i sa njima povezanih lica i predstavlja zvanični izvor za podatke o socijalno ugroženom pojedincu, koji je obuhvaćen ili će biti obuhvaćen nekim vidom socijalne zaštite i sa njim povezanih lica;

2)         Informacioni sistem Socijalna karta (u daljem tekstu: ISSK) predstavlja dodatni sloj informatičke infrastrukture na kom se sinhronizuju i objedinjavaju podaci iz evidencija koje vodi Ministarstvo, u skladu sa zakonom i drugih službenih evidencija od značaja za vođenje socijalne politike i sadrži implicitnu elektronsku bazu socijalno-ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica;

3)         Socijalna karta obuhvata opšte podatke o pojedincu i sa njim povezanih lica, podatke o prihodima, imovini i druge podatka bitne za njegov socijalno - ekonomski status, kao i podatke o vrsti prava iz socijalne zaštite koje lice koristi ili je koristilo, a na osnovu kojih se određuje socijalno-ekonomski status pojedinca, sa njim povezanih lica i šire zajednice, radi što efikasnijeg i pravednijeg ostvarivanja socijalne zaštite;

4)         Socijalna zaštita, podrazumeva skup institucionalizovanih mera i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva, u skladu sa propisima iz oblasti socijalne, dečije i boračko-invalidske zaštite;

5)         Prava iz socijalne zaštite podrazumevaju prava utvrđena propisima iz oblasti socijalne, dečije i boračko-invalidske zaštite;

6)         Korisnik prava iz socijalne zaštite je lice koje koristi pravo u skladu sa propisima iz oblasti socijalne, dečije i boračko-invalidske zaštite;

7)         Socijalno - ekonomski status pojedinca i sa njim povezanih lica, obuhvata podatke o njihovom porodičnom, vaspitno-obrazovnom, psiho-fizičkom, radno-pravnom, imovinskom i zdravstvenom statusu, koji su od uticaja na ostvarivanje prava iz socijalne zaštite;

8)         Povezana lica su lica, koja sa korisnikom ili potencijalnim korisnikom vezuje bliže ili dalje srodstvo, odnosno imovinski odnos, a koji je od uticaja na ostvarivanje prava;

9)         Porodicom se smatra krug lica vezanih brakom ili vanbračnom zajednicom i srodstvom, između kojih postoje prava i dužnosti utvrđene zakonima iz oblasti socijalne, porodične, dečije i boračko invalidske zaštite;

10)       Potencijalni korisnik prava je svaki pojedinac, odnosno stanovnik Republike Srbije, koji u skladu sa svojim socijalno -ekonomskim statusom ispunjava uslove za korišćenje nekog prava iz socijalne zaštite;

11)       Korisnici podataka su organi nadležni za sprovođenje socijalne zaštite, drugi organi državne uprave i institucije, koji su u tom svojstvu označeni ovim ili posebnim zakonom, kao i pojedinci u skladu sa zakonom;

12)       Lice sa oznakom "nepoznato, tj. lice sa generisanim matičnim brojem " je lice čiji je identitet nepoznat, a u postupku je priznavanja prava iz socijalne zaštite;

13)       Zajedničko domaćinstvo je zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava svih članova domaćinstva;

14)       Izdržavanje je pravo i dužnost članova porodice uređeno zakonom koji uređuje porodične odnose;

15)       Imovinski status korisnika prava iz socijalne zaštite, potencijalnih korisnika i sa njima povezanih lica čine pokretna i nepokretna imovina i prihodi tih lica, u skladu sa zakonom;

16)       Širu zajednicu čine opština, grad, region.

17)       Interoperabilnost je sposobnost dva ili više sistema ili njihovih komponenti da razmenjuju podatke i omoguće zajedničku upotrebu podataka i znanja;

18)       Notifikacija predstavlja upozorenje da je došlo do neke promene u podacima, koji su od značaja za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, pojedinca i sa njim povezanih lica bilo u internim, bilo u eksternim evidencijama, a koja zahteva dodatno postupanje od strane obrađivača u nadležnim organima;

19)       Interne evidencije su službene evidencije koje vodi Ministarstvo, u skladu sa zakonom,

20)       Eksterne evidencije su službene evidencije koje vode drugi organi državne uprave ili institucije, u skladu sa zakonom.

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Cilj uspostavljanja Baze

Član 3.

Cilj uspostavljanja Baze je stvaranje jedinstvene evidencije u oblasti socijalne zaštite, kao i uspostavljanje mehanizama za sprovođenje racionalne i efikasne socijalne zaštite zasnovane na podacima o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca i porodice u kojoj živi, čime bi se obezbedila/o:

-           ujednačavanje podataka koji se koriste u postupcima koji se vode u socijalnoj zaštiti;

-           brže reagovanje u slučaju promena koje utiču na socijalno- ekonomski status pojedinca;

-           pravednija, na podacima zasnovana raspodela socijalne pomoći i smanjivanje zloupotreba;

-           proaktivnost u sprovođenju socijalne politike;

-           podrška zahtevu za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda;

-           podrška u definisanju i oblikovanju socijalne politike, kao i

-           praćenje ukupnih efekata mera socijalne zaštite.

Svrha obrade podataka koje sadrži Baza

Član 4.

 Svrha obrade podataka koje sadrži Baza je da se oni koriste:

- u postupcima koji se vode, po zahtevu ili službenoj dužnosti, a u cilju što efikasnijeg i pravednijeg ostvarivanja socijalne zaštite;

- za određivanje socijalno - ekonomskog statusa i šire zajednice, a u cilju pružanja podrške pri kreiranju socijalne politike;

- za obavljanje statističnih, socijalnoekonomskih i drugih istraživanja, analize podataka i izrade izveštaja potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva;

- za delimično automatizovanje postupaka i procesa vezanih za postupanje različitih subjekata u oblasti socijalne zaštite.

Nadležnost za vođenje

Član 5.

Uspostavljanje, rukovanje, održavanje i korišćenje podataka koji su objedinjeni u ovoj bazi u nadležnosti je Ministarstva, u skladu sa zakonom.

Tehničko održavanje i upravljanje ISSK vrši Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

Način uspostavljanja, razmene podataka, pristupa i zaštite podataka sadržanih u Bazi, kao i druga pitanja od značaja za vođenje Baze bliže uređuje Ministar.

II. BAZA I KORIŠĆENjE PODATAKA O SOCIJALNO - EKONOMSKOM STATUSU

Način uspostavljanja i vođenja baze

Član 6.

Baza se uspostavlja preuzimanjem podataka o korisnicima socijalne zaštite koji su od značaja za njihov socijalno-ekonomski status, iz postojećih evidencija koje Ministarstvo vodi u skladu sa zakonom.

Podaci iz stava 1. ovog člana odnose se i na sva lica koja su koristila prava iz socijalne zaštite, na lica koja su podnela zahteve, kao i na lica za koje se vodi postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite po službenoj dužnosti, bez obzira da li je zahtev usvojen ili odbijen.

Član 7.

Podaci od značaja za socijalno-ekonomski status koji se evidentiraju i vode u nekoj od službenih evidencija u drugim organima državne uprave ili institucijama, inicijalno se preuzimaju i objedinjavaju za svako lice koje je korisnik nekog prava iz socijalne zaštite, u trenutku uspostavljanja komunikacije sa ISSK, a zatim se periodično vrši njihovo ažuriranje.

Usklađivanje i objedinjavanje podataka, iz stava jedan ovog člana, može biti pojedinačno ili grupno, zavisno od toga da li se, iz drugih službenih evidencija, zahtevaju podaci za jedno ili više lica koja su evidentirana u Bazi.

III. SADRŽAJ BAZE

Podaci koje sadrži Baza

Član 8.

Baza sadrži objedinjene opšte podatke o pojedincu, odnosno stanovniku Republike Srbije, u skladu sa zakonom i sa njima povezanih lica, podatke o prihodima, pokretnoj i nepokretnoj imovini i druge podatka bitne za njegov socijalno - ekonomski status, kao i podatke o vrsti prava iz socijalne zaštite, koje lice koristi, koristilo ili je u postupku ostvarivanja.

Podaci u okviru Baze, na osnovu kojih se određuje se socijalno - ekonomski status pojedinca, i sa njim povezanih lica, obuhvataju :

1)         opšte, i

2)         posebne.

Član 9.

Opšti podaci o korisniku, odnosno potencijalnom korisniku su:

1.         ime i prezime;

2.         jedinstveni matični broj građana (JMBG);

3.         evidencijski broj za strane državljane (EB);

4.         pol;

5.         ime jednog roditelja;

6.         datum, mesto, opština/grad rođenja;

7.         kategorija lica (državljanin, lice bez državljanstva,stranac, izbeglica, nepoznato- lice sa generisanim matičnim brojem);

8.         državljanstvo;

9.         podaci o prebivalištu/ boravištu i istorija promena prebivališta (opština, mesto i ulica, kućni broj, sprat i broj stana);

10.       podaci vezani za obrazovni status (vrsta i nivo kvalifikacije zanimanja, prema klasifikaciji zanimanja);

11.       podaci o radno-pravnom statusu (podaci o poslodavcu, osnov osiguranja, datum početka osiguranja, datum promene u osiguranju, datum prestanka osiguranja);

12.       podaci o bračnom statusu;

13.       ime i prezime supružnika, odnosno vanbračnog partnera i JMBG;

14.       podaci o broju članova zajedničkog domaćinstva, koji čine porodicu;

15.       podaci o povezanim lica;

16.       podaci o svojinskom statusu i površini stambenog prostora;

17.       podaci o prihodima, pokretnoj i nepokretnoj imovini, u skladu sa propisima iz oblasti socijalne, dečije i boračko-invalidske zaštite, kao i u skladu sa propisima kojim se uređuje porez na dohodak građana;

18.       podaci za kontakt (telefon, e-mail i drugi podaci),

19.       podaci o smrti, ukoliko postoje (mesto, vreme).

Osnovna identifikaciona oznaka lica je JMBG i EB koji se koristi i kao osnovni podatak za identifikaciju lica, čiji se podaci zahtevaju kada se komunicira sa drugim službenim evidencijama, iz člana 19.ovog zakona.

Licu sa oznakom "nepoznato" interni informacioni sistemi u Ministarstvu, u postupku priznavanja prava iz socijalne zaštite, kao identifikacionu oznaku, generišu matični broj.

Član 10.

Posebni podaci o korisniku, odnosno potencijalnom korisniku su:

 1) Podaci o ostvarenim pravima iz socijalne zaštite:

(1) vrsta prava;

(2) broj i datum rešenja;

(3) period važenja prava (početak i prestanak važenja prava);

 2) Podaci o isplatama

(1)        datum isplate ;

(2)        iznos isplate za određeni period;

(3)        broj članova porodice, kojima se vrši isplata;

3)         Podaci o odbijenim zahtevima

(1)        vrsta prava;

(2)        broj i datum rešenja;

(3)        razlog odbijanja;

4)         Podaci o drugim novčanim davanjima

(1)        vrsta prava;

(2)        broj i datum rešenja;

(3)        broj članova porodice;

(4)        iznos davanja;

(5)        datum isplate za određeni period;

(6)        splatilac (lokalni budžet, republički budžet…);

5)         Podaci o posebnim statusima korisnika i sa njim povezanih lica:

(1)        promene u zdravstvenom stanju;

(2)        status deteta ukoliko se radi o detetu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;

(3)        podaci o školovanju dece;

(4)        podaci o starateljstvu;

(5)        podaci o hraniteljstvu;

(6)        status samohrani roditelj,

(7)        status jednoroditeljska porodica.

Član 11.

Pored podataka iz čl. 9 i 10. ovog zakona, u okviru Baze postoje i tehnički podaci, kojima se omogućuje efikasno, ažurno i zakonito uspostavljanje, vođenje, korišćenje i razmena podataka, kao što su:

1)         šifrarnici neophodni za vođenje podataka u ISSK;

2)         evidencija ovlašćenih lica,

3)         evidencije logova za pristup, kao i pokušaji pristupa podacima i to: podatak o licu odnosno organu koje je pristupilo bazi, datum i vreme pristupa i skup podataka kojima se pristupalo.

Član 12.

U Bazi, postoje i podaci za lica povezana sa korisnikom, odnosno potencijalnim korisnikom, i to: zajednički i pojedinačni podaci.

 Zajednički podaci su podaci koji označavaju vezu između korisnika, odnosno potencijalnog korisnika i povezanog lica /člana porodice:

-           broj članova porodice;

-           prebivalište (opština, mesto i ulica i kućni broj, sprat i broj stana);

-           broj članova domaćinstva;

-           status porodice (sposobna / nesposobna za privređivanje);

-           ukupni prihodi porodice;

-           broj i datum donošenje rešenja;

Pojedinačni podaci su podaci koji se odnose na svakog pojedinačnog člana porodice, odnosno na svako povezano lice:

-           JMBG/ EB člana porodice;

-           ime i prezime;

-           srodstvo sa nosiocem prava;

-           svojstvo člana porodice (sposobnost privređivanja);

-           prihod koji je lice prikazalo u okviru ostvarenog prava;

-           nepokretna imovina koju je lice prikazalo prilikom ostvarivanja prava;

-           prava u kome je ovo lice nosilac tog prava;

-           prava u kome je ovo lice samo učesnik u pravu;

-           indikacija da li je lice invalid;

-           datum smrti ako je lice umrlo.

Povezanim licem sa korisnikom ili potencijalnim korisnikom smatraju se:

1)         supružnik, bivši supružnik, vanbračni partner, kao i bivši vanbračni partner;

2)         deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva;

3)         srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, staratelji i hranitelji, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu,

4)         pastorčad, očuh i maćeha.

Postupak formiranja i dostavljanja notifikacije

Član 13.

Nakon pojedinačnog ili grupnog objedinjavanja podataka u Bazi, vrše se provere usaglašenosti podataka o korisniku socijalne zaštite, potencijalnom korisniku i sa njima povezanih lica, a o svim neusaglašenostima i nekozistentnostima koje se ustanove, formiraju se odgovarajuće notifikacije, koje se prosleđuju internim informacionim sistemima u Ministarstvu, sa upozorenjima o prispelim informacijama, koje su evidentirane u internim i eksternim službenim evidencijama, a koje su od značaja za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.

Notifikacije, koje se usmeravaju ka internim informacionim sistemima u Ministarstvu, upozoravaju obrađivače iz sistema socijalne zaštite na to da treba preduzeti neku radnju:

1)         proveru podataka uvidom u evidencije, dokumentaciju i javne isprave;

2)         donošenje odluke po zahtevu lica, pošto su kompletirane sve informacije potrebne za odlučivanje u upravnom postupku, ili

3)         pokrenuti postupak po službenoj dužnosti, jer se saznalo za činjenice koje bitno utiču na uslove za ostvarivanje, promenu ili prestanak nekog prava iz socijalne zaštite.

IV. KORIŠĆENjE

Korisnici podataka

Član 14.

Pravo korišćenja podataka iz Baze imaju zaposleni u organima nadležnim za sprovođenje socijalne zaštite i to u: centrima za socijalni rad, jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poverene poslove, Ministarstvu, nadležnom organu autonomne pokrajine za sprovođenje socijalne zaštite, nadležnom republičkom organu za sprovođenje aktivnosti unapređenja socijalne zaštite i drugim organima državne uprave i institucijama, u skladu sa zakonom.

Podatke sadržane u bazi mogu koristiti na propisan način i pojedinci na koje se ti podaci odnose, radi ostvarivanja svojih prava u skladu sa zakonom.

Na osnovu podataka iz Baze, obezbediće se izvodi iz službenih evidencija koje se vode u sistemu socijalne zaštite u elektronskom obliku.

Način pristupanja podacima

Član 15.

Korisnici podataka, u skladu sa svojim nadležnostima, pristup podacima koje sadrži Baza imaju:

1)         kroz posebnu veb aplikaciju, namenjenu za uvid u podatke,

2)         kroz izveštajni sistem, ili

3)         putem odgovarajućih servisa.

Podaci iz stava 1. ovog člana koriste se u upravnim postupcima po zahtevima potencijalnih korisnika ili po službenoj dužnosti.

 Izuzetno od stava 2. ovog člana, podaci o povezanim licima, mogu se koristiti samo u postupku rešavanja po zahtevu potencijalnih korisnika ili po službenoj dužnosti, kao i za vreme dok lice, sa kojima su ta lica povezana, koristi pravo iz socijalne zaštite.

Član 16.

Ministarstvo će podatke iz Baze koristiti za praćenje i proučavanje stanja i potreba korisnika i rada pružalaca usluga, planiranje i razvoj socijalne zaštite, analizu uticaja donetih mera socijalne zaštite, kao i za preduzimanje odgovarajućih mera za prevenciju siromaštva i otklanjanje posledica socijalne isključenosti, za obaveštavanje javnosti, međunarodnih organa i organizacija, statistička, naučna i stručna istraživanja i u druge službene svrhe.

Ministarstvo će podatke iz Baze koristiti i za redovno ažuriranje službenih evidencija, koje se vode kao elektronske baze podataka iz nadležnosti Ministarstva, kao i radi obrade, analize podataka i izrade izveštaja potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Član 17.

ISSK omogućava obradu podataka, kao i formiranje različitih izveštaja, unapred definisanih ili po zahtevu korisnika podataka, a koji treba da prikažu socijalno-ekonomski status pojedinca i sa njim povezanih lica na nivou šire zajednice, pregled prava iz socijalne zaštite koje je pojedinac koristio ili koristi, efekte mera socijalne zaštite i drugo.

ISSK će obezbediti uvid u podatke o konkretnim licima koja su u riziku od elementarnih i drugih nepogoda, kao i sačinjavanje izveštaja koji omogućavaju pregled i filtriranje podataka o licima za koja postoje podaci, prema teritoriji, polu, starosti, posebnim statusima i drugo.

Prilikom sačinjavanja izveštaja, analize, uvida i obrade podataka o ličnosti Ministarstvo koristi anonimizovane podatke, u skladu sa zakonom.

Korišćenje podataka o ličnosti

Član 18.

Podaci o ličnosti koji se vode u Bazi koriste se za namene utvrđene zakonom.

Podaci iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i za ostvarivanje drugih prava, u skladu sa zakonom, na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

Podacima iz stava 1. ovog člana rukuje se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Razmena podataka s drugim subjektima

Član 19.

U cilju određivanja socijalno-ekonomskog statusa pojedinca i ujednačavanje podataka koji se koriste u postupcima koji se vode u socijalnoj zaštiti, ISSK se, pored povezivanja sa internim sistemima ministarstva, povezuje i sa drugim organima državne uprave i institucijama, u cilju preuzimanja podatke iz službenih evidencija:

1)         Ministarstva nadležnog za poslove državne uprave - podatke iz Registra matičnih knjiga, i to: ime i prezime; pol, datum, mesto, opština/grad rođenja, mesto i država ako je lice rođeno i inostranstvu; ime jednog roditelja; podatak o nacionalnoj pripadnosti; datum, mesto, opština/grad zaključenja braka; ime i prezime supružnika; bračni status (neoženjen-a/neudata, u braku /razveden-a, udovac-udovica); datum, mesto, opština/grad smrti, mesto i država smrti ako je smrt nastupila u inostranstvu i životni status (u životu/umro);

2)         Organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - podaci o isplaćenim penzijama i novčanim naknadama prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

3)         Ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove - podaci o prebivalištu/boravištu, državljanstvu, JMBG/EB, vozilima, opšti podaci o imigrantima, izbeglicama, raseljenim licima i strancima;

4)         Republičkog geodetskog zavoda - podaci o vlasništvu nad nepokretnostima iz katastra nepokretnosti, podaci iz adresnog registra (matični broj i naziv opštine; matični broj i naziv naseljenog mesta; matični broj ulice, naziv ulice i kućni broj).;

5)         Organizacije nadležne za poslove zapošljavanja - podaci o isplatama novčane naknade prema propisima o zapošljavanju;

6)         Poreske uprave - podaci o prihodima na koje se plaćaju porezi i doprinosi za socijalno osiguranje, uključujući i prihode od poljoprivrede i druge imovine i nepokretnosti;

7)         Jedinice lokalne samouprave - podaci o osnovici za plaćanje poreza na nepokretnu imovinu;

8)         Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja - podatke iz jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje i to: osnov osiguranja, datum početka osiguranja, datum promene u osiguranju, datum prestanka osiguranja, podaci o obračunatim i plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje zanimanje, vrsta i stepen stručne spreme, poreski identifikacioni broj obveznika doprinosa.

Razmena podataka i uvid u podatke, ako postoje tehničko-tehnološki uslovi, vrši se upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na kontrolisan i bezbedan način, uz primenu mera informacione bezbednosti kojima se obezbeđuje osnovna zaštita podataka na fizičkom, tehničkom i organizacionom nivou.

Podaci se elektronski preuzimaju povezivanjem sa bazama podataka službenih evidencija organa i organizacija iz stava 1. ovog člana, a zaštita podataka se obezbeđuje u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci iz Baze mogu se dostavljati drugim državnim organima, organima državne uprave, autonomne pokrajine, jedinicama lokalne samouprave, imaocima javnih ovlašćenja i pravnim licima kada za takvu obradu podataka postoji pravni osnov i kada su podaci potrebni za izvršavanje zakonom propisanih obaveza, u skladu sa ovim zakonom ili posebnim zakonom kojim se uređuje njihova delatnost, kao i u skladu sa zahtevima koji su postavljeni kroz Zakon o opštem upravnom postupku.

Zaštita, sigurnost i čuvanje podataka

Član 20.

Ministarstvo prilikom obrade podataka primenjuje odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka koji se automatski obrađuju, saglasno usvojenim standardima i srazmerno rizicima koji proizlaze iz obrade i prirode podataka koji se štite.

Ministarstvo preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite podataka od nezakonitog uništenja ili gubitka, menjanja, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa kada se obrada podataka vrši upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Obezbeđivanje pristupa i mere zaštite pristupa podacima u Bazi, komunikacija sa drugim informacionim sistemima organa državne uprave i institucija, kao i međusobna komunikacija sistema unutar Ministarstva, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast elektronske uprave, elektronske identifikacije i informacione bezbednosti.

Podaci navedeni u čl. 9-12. ovog zakona trajno se čuvaju u ISSK, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i informaciona bezbednost.

Mere zaštite pristupa ISSK

Član 21.

Mere zaštite pristupa ISSK podrazumevaju autentifikaciju, autorizaciju, zaštitu poverljivosti i neporicanje odgovornosti.

Autentifikacija pristupa servisima od strane organa koji preko ISSK vrše razmenu podataka podrazumeva i obaveznu primenu serverskih sertifikata.

Svaki pristup ISSK mora biti automatski zabeležen jedinstvenim identifikatorom lica, koje je pristupilo podacima, sa tačnim vremenom pristupa, a sistem takođe beleži izvore iz kojih je je preuzet podatak, postupak kojim je neki podatak promenjen, datum i vreme kada je podatak promenjen.

Fizička zaštita podataka i čuvanje bezbednosnih kopija ISSK

Član 22.

ISSK nalazi se u Državnom centru za čuvanje i upravljanje podataka, koji obezbeđuje fizičku zaštitu podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i informaciona bezbednost.

Baza ima sigurnosne kopije podataka zapisane na odgovarajućim medijumima.

Jedna sigurnosna kopija podataka čuva se na odvojenom mestu obezbeđenom od neovlašćenog pristupa i uništenja.

V. NADZOR

Član 23.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, vrši Ministarstvo, u skladu sa zakonom.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Objedinjavanje postojećih pojedinačnih evidencija Ministarstva i uspostavljanje ISSK, koji sadrži Bazu iz člana 6.ovog zakona, završiće se zaključno sa 31. avgustom 2019. godine.

 Po ispunjenju tehničkih uslova, Baza iz stava 1. ovog člana će se proširiti i sa podacima o potencijalnim korisnicima, koji će se preuzeti iz postojećih nadležnih registara, baza podataka i službenih evidencija, koji se vode u Republici Srbiji, u elektronskom obliku.

Član 25.

Povezivanje ISSK sa drugim organima državne uprave i institucijama, navedenih u članu 19. ovog zakona, u cilju korišćenja podataka iz njihovih službenih evidencija, izvršiće se zaključno sa 31. avgustom 2020. godine, a sa Centralnim registrom stanovništva Republike Srbije, po ispunjenju tehničkih uslova za njegovo uspostavljanje i vođenje.

Član 26.

Komunikacija između ISSK i službenih evidencija iz sistema obrazovanja, zdravstva, sudstva i drugih organa državne uprave i institucija, čiji podaci su od značaja za određivanje socijalno-ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica, uspostaviće se kada se za to steknu uslovi, koji podrazumevaju kvalitet i potpunost podataka koji se u njima vode i po ispunjenju tehničkih uslova.

Član 27.

Podzakonski akt/i za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od ------------ godine.

OBRAZLOŽENjE

I.USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS" broj 98/2006), kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje između ostalog: sistem u oblasti socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite, brige o deci, (tačka 10.); finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom (tačka 15.), kao i član 123. tačka 4. kojim je propisano da Vlada predlaže Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte i da je o njima daje mišljenje kad ih podonosi drugi predlagač.

Od velike važnosti za ovaj zakon je i odredba člana 42. Ustava, jer je stavom 2. ovog člana propisano da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Potreba za uvođenjem socijalnih karata sadržana je u ekspozeu o Programu Vlade Republike Srbije,koji je predstavljen u Narodnoj skupštini 28.juna 2017.godine. U delu,,Bolje targetiranje socijalne zaštite" ističe se da će se, u Republici Srbiji uvesti integrisani sistem izrade socijalnih karti kroz povezivanje velikog broja različitih institucija - Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Karastar nepokretnosti..., u skladu sa najboljim pozitivnim primerima svetske prakse, a da će se uvođenjem ovog sistema sprečiti zloupotreba i omogućiti pravednija raspodela tako što će socijalnu pomoć dobiti oni korisnici kojima je ta pomoć zaista i potrebna, kao i da će se time baviti u sklopu veće aktivnosti na digitalizaciji svih javnih servisa dostupnih građanima i potpunom uvođenju elektronske uprave u Republici Srbiji.

Osnov za izradu Informacionog sistema Socijalna karta definisan je Zaključkom o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade, koji je Vlada donela na sednici održanoj 09. novembra 2017. godine, dokument 05 Broj:021-1-10807/2017-2 od 09. novembra 2017. godine, kojim se uvođenje socijalnih karata definiše kao prioritet rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja(u daljem tekstu: Ministarstvo).

Za potrebe definisanja prioriteta socijalne politike u oblasti socijalne zaštite, identifikovanja pojedinca i ciljnih grupa korisnika i oblikovanja mera koje najbolje pokrivaju potrebe, potrebno je što potpunije sagledati socijalni i materijalni status korisnika i potencijalnih korisnika socijalne zaštite, a neophodan preduslov za to je prikupljanje i korišćenje podataka iz svih dostupnih izvora državne uprave, na osnovu kojih će se taj status odredite.

U okviru postojeće informatičke podrške u sistemu socijalne zaštite ne postoje svi potrebni podaci, niti su podaci koji postoje oranizovani na adekvatan način, a postojeća informatička podrška je parcijalna i organizovana kroz više odvojenih informacionih celina, koji predstavljaju podršku u radu Ministarstva za ostvarivanje prava korisnika socijalne zaštite, regulisanih sledećim zakonima i/ili odgovarajućim podzakonskim aktima:

•           Zakon o socijalnoj zaštiti,

•           Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom,

•           Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica,

•           Zakon o pravima civilnih invalida rata i drugi zakoni koji uređuju prava boraca, civilnih žrtava rata i članova njihovih porodica.

Osnovni problemi koji postoje u funkcionisanju postojećih informacionih podsistema Ministarstva su:

1.         Osnovna uloga postojećih informacionih podsistema u Ministarstvu je podrška isplati korisnicima prava u sistemu socijalne zaštite i to za ona prava koja se isplaćuju iz republičkog budžeta. Podaci se vode u različitim informacionim podsistemima i ne postoje na nivou Ministarstva ukršteni uporedivi podaci za svakog pojedinca o svim novčanim primanjima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite koje ostvaruje, načinu na koji ih ostvaruje, pa samim tim ni o ukupnim novčanim sredstvima i uslugama koje ostvaruje.

2.         Kada su usluge socijalne zaštite u pitanju i ostala davanja koja su u nadležnosti lokalnog nivoa državne uprave, na centralnom nivou, tj. na nivou ministarstva, ne postoje podaci o primaocima tih usluga i ostalih novčanih davanja.

3.         Ne postoji mogućnost uvida u službene evidencije u okviru ministarstva, tako i izvan njega, u postupku odlučivanja o podnetim zahtevima.

4.         Ne postoji sistematizovana podrška u poslovima analize, donošenja odluka i praćenja efekata sprovedenih mera socijalne zaštite.

Opšti cilj uspostavljanja Informacionog sistema Socijalna karta je uspostavljanje mehanizama za racionalnu i pravednu raspodelu sredstava namenjenih za socijalnu zaštitu i proaktivno delovanje institucija iz sistema socijalne zaštite zasnovano na podacima o socijalno-ekonomskom statusu građana. Izradom Informacionog sistema obezbeđuje se i administrativno pojednostavljenje i modernizacija postupaka uz ispunjavanje zakonske obaveze razmene podataka iz službenih evidencija, u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Informacioni sistem sadrži bazu podataka u kojoj su objedinjeni podaci od značaja za socijalno-ekonomski status pojedinca i porodice kojoj pripada, ali sadrži i alate koji treba da omoguće praćenje tog statusa na osnovu podataka kojima se raspolaže, pa treba da doprinese ispunjavanju sledećih poslovnih ciljeva:

1.         da obezbedi što potpuniji obuhvat socijalno ugroženog stanovništva uz smanjivanje greške isključenosti,

2.         da doprinese smanjivanju "neopravdanog" dodeljivanja prava na socijalnu zaštitu uz smanjivanje greške uključenosti,

3.         da doprinese povećanju transparentnosti u dodeljivanju socijalne pomoći,

4.         da obezbedi brže reagovanje u slučaju promena koje utiču na socijaln-ekonomski status,

5.         da obezbedi ujednačavanje podataka koji se koriste u postupcima koji se vode u socijalnoj zaštiti,

6.         da obezbedi podatke za sve informacione sisteme u okviru Ministarstva, kao i za druge institucije koje su korisnici podataka,

7.         da pruži podršku pri kreiranju socijalne politike i doprinese boljem sagledavanju socijalno - ekonomskog statusa populacije,

8.         da pruži podrška zahtevu za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda.

U cilju pravilnog određivanja socijalno - ekonomskog statusa pojedinca i prava na ostvarivanje socijalne zaštite, pored povezivanja internih sistema u okviru Ministarstva, potrebno je i povezivanje sa eksternim sistemima - drugim institucijama državne uprave u cilju korišćenja podataka iz njihovih službenih evidencija, s obzirom da se podaci iz tih službenih evidencija u dobroj meri koriste u upravnim postupcima koji se vode u socijalnoj zaštiti.

Donošenjem Zakona socijalnoj karti postavlja se pravni osnov za uspostavljanje Informacionog sistema Socijalna karta, kao dodatnog sloja informatičke infrastrukture, na kom se sinhronizuju i objedinjavaju podaci iz različitih evidencija iz Ministarstva i drugih službenih evidencija od značaja za vođenje socijalne politike i koji sadrži implicitnu elektronsku bazu socijalno-ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica.

Informacioni sistem sadrži Bazu socijalno - ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih (u daljem tekstu: Baza), koja se uspostavljanje i vodi kao jedinstvena, centralizovana i pouzdana baza podataka, koja sadrži tačne i ažurne podatke o socijalno - ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih, koja je osnov Socijalne karte, koja pored opštih podataka o pojedincu i sa njim povezanih lica, obuhvata i podatke o prihodima, pokretnoj i nepokretnoj imovini, u skladu sa zakonom, i druge podatka bitne za njihov socijalno - ekonomski status, kao i podatke o vrsti prava iz socijalne zaštite koje lice koristi ili je koristilo, a na osnovu kojih se određuje socijalno-ekonomski status pojedinca, sa njim povezanih lica i šire zajednice, u cilju što efikasnijeg i pravednijeg ostvarivanja socijalne zaštite.

Vođenje i obrada ovih podataka u okviru ove baze omogućiće i doprineće efikasnom vođenju upravnih postupaka koji se vode u socijalnoj zaštiti, kvalitetnijem obavljanju statističnih, socijalnoekonomskih i drugih istraživanja, analize podataka i izrade izveštaja potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva, a treba da pruži podršku pri kreiranju socijalne politike i doprinese boljem sagledavanju socijalno - ekonomskog statusa populacije u Republici Srbiji.

III. OBJAŠNjENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Nacrt Zakona o socijalnoj karti sadrži sedam glava, i to: Osnovne odredbe (Glava I), Baza i korišćenje podataka o socijalno - ekonomskom statusu (Glava II), Sadržaj Baze (Glava III), Korišćenje (Glava IV), Nadzor (Glava V), Ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta (Glava VI), Prelazne i završne odredbe (Glava VII).

Osnovne odredbe (Glava I. Nacrta zakona) sadrže četiri člana, kojima se uređuje predmet zakona, značenje pojedinih pojmova, cilj uspostavljanja, svrha obrade podataka i nadležnost za vođenje Baze socijalno - ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica, kao i i održavanje i upravljanje Informacionim sistemom socijalna karta.

Članom 1. Nacrta zakona propisano je da se ovim zakonom uređuje uspostavljanje Baze socijalno - ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih, način objedinjavanja, sadržina, korišćenje i čuvanje podataka, formiranje i prosleđivanje notifikacija ka drugim informacionim sistemima u ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja i boračko-invalidsku zaštitu, način obrade i analize podataka i izrade izveštaja, kao i druga pitanja od značaja za socijalno - ekonomski status pojedinca i sa njim povezanih lica.

Član 2. Nacrta zakona jedan je od važnijih članova ovog zakona. U njemu su data objašnjenja najznačajnijih pojmova koji se koriste u ovom zakonu, a jasno definisanje ovih izraza je bitno kako bi jasno razumela sadržina, funkcija i uloga ove baze.U Nacrtu zakona data je definicija pojmova, korišćenih u njemu, kao što su: Baze socijalno - ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih, Informacioni sistem Socijalna karta, Socijalna karta, socijalna zaštita, prava iz socijalne zaštite, korisnik prava iz socijalne zaštite, socijalno - ekonomski status, povezana lica, porodica, korisnik podataka, potencijalni korisnik prava, lice sa oznakom "nepoznato, tj. lice sa generisanim matičnim brojem, zajedničko domaćinstvo, izdržavanje, imovinski status, šira zajednica, interoperabilnost, notifikacija i interne i eksterne evidencije.

Članom 3. Nacrta zakona propisano da je cilj uspostavljanja Baze stvaranje jedinstvene evidencije u oblasti socijalne zaštite, koja će doprineti povećanju efikasnosti i transparentnosti u dodeljivanju socijalne zaštite, pravedniju, na podacima zasnovanu raspodelu socijalne pomoći i smanjivanje zloupotreba, brže reagovanje u slučaju promena u podacima koji utiču na socijalno - ekonomski status pojedinca, proaktivnost u sprovođenju socijalne politike, ujednačavanje podataka koji se koriste u postupcima koji se vode u socijalnoj zaštiti, a do uspostavljanja za to predviđene baze podataka, ona treba da pružiti i podršku zahtevu za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda, a takođe će omogućiti da se na najefikasniji način dođe do konsolidovanih podataka bitnih za kvalitetno izveštavanje, monitoring i vođenje politike socijalne zaštite.

Članom 4. Nacrta zakona propisana da je svrha obrade podataka koje sadrži Baza, utoliko što se propisuje da će se oni koristiti u postupcima koji se vode, po zahtevu ili službenoj dužnosti, a u cilju što efikasnijeg i pravednijeg ostvarivanja socijalne zaštite, za određivanje socijalno - ekonomskog statusa i šire zajednice, a u cilju pružanja podrške pri kreiranju socijalne politike, za obavljanje statističnih, socijalnoekonomskih i drugih istraživanja, analize podataka i izrade izveštaja potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva, kao i za delimično automatizovanje postupaka i procesa vezanih za postupanje različitih subjekata u oblasti socijalne zaštite

Članom 5. Nacrta zakona propisano je da je uspostavljanje, rukovanje, održavanje i korišćenje podataka koji su objedinjeni u ovoj bazi, kao i tehničko održavanje i upravljanje Informacionim sistemom u nadležnosti Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka. Stavom 3.ovog člana propisano je da će način uspostavljanja, razmene podataka, pristupa i zaštite podataka sadržanih u Bazi, kao i druga pitanja od značaja za vođenje Baze bliže urediti Ministar.

Baza i korišćenje podataka o socijalno - ekonomskom statusu (Glava II Nacrta zakona) sadrži tri člana kojim su propisani način uspostavljanja i vođenja Baze.

Članom 6. Nacrta zakona propisano je da se Baza uspostavlja preuzimanjem i objedinjavanjem postojećih evidencija o korisnicima socijalne zaštite, koji postoje u Ministarstvu, s tim da se ti podaci odnose i na sva lica koja su koristila prava iz socijalne zaštite, kao i na lica koja su podnela zahteve, bez obzira da li je zahtev usvojen ili odbijen.

Članom 7. Nacrta zakona uređeno je preuzimanje i objedinjavanje podataka, koji su od značaja za socijalno-ekonomski status, a koji se evidentiraju i vode u nekoj od službenih evidencija u drugim organima državne uprave ili institucijama, tako što se propisuje da se ti podaci inicijalno preuzimaju i objedinjavaju za svako lice koje je korisnik nekog prava u sistemu socijalne zaštite, u trenutku uspostavljanja komunikacije sa Informacionim sistemom, s tim da usklađivanje i objedinjavanje tih podataka može biti pojedinačno ili grupno, zavisno od toga da li se, iz drugih službenih evidencija, zahtevaju podaci za jedno ili više lica koja su evidentirana u Bazi.

Sadržaj Baze (Glava III Nacrta zakona) sadrži pet članova i njima se propisuju podaci koje sadrži Baza, ko se u smislu ovog zakona smatra povezanim licem sa korisnikom ili potencijalnim korisnikom, kao i postupak formiranja i dostavljanja notifikacije.

Čl. 8-11. Nacrta zakona, pored toga što se propisuje da Baza sadrži objedinjene opšte podatke o pojedincu, odnosno stanovniku Republike Srbije, u skladu sa zakonom koji uređuje Registar stanovništva, i sa njima povezanih lica, podatke o prihodima, pokretnoj i nepokretnoj imovini i druge podatka bitne za njegov socijalno - ekonomski status, kao i podatke o vrsti prava iz socijalne zaštite, koje lice koristi, koristilo ili je u postupku ostvarivanja, takođe su taksativno nabrojani svi podaci koji vode u okviru Baze, a oni se dele opšte podatke (koji se odnose na lične podatke) i posebne podatke (koji se odnose na ostvarena prava, odbijene zahteve, isplatu prava i podatke o posebnim statusima) za korisnika, odnosno potencijalnog korisnika, a na osnovu kojih se određuje njihov socijalno - ekonomski status i na tehničke podatke, kojima se omogućuje efikasno, ažurno i zakonito uspostavljanje, vođenje, korišćenje i razmena podataka.

Članom 12. Nacrta zakona, kao novina u socijalnoj zaštiti, a imajući u vidu da lica, koja sa korisnikom ili potencijalnim korisnikom u postupku ostvarivanja prava, vezuje bliže ili dalje srodstvo, odnosno imovinski odnos mogu imati uticaja prilikom ocene uslova u postupku otvarivanja i korišćenja prava iz socijalne zaštite, u stavu 3. ovog člana taksativno su nabrojana lica koja se smatraju povezanim licem sa korisnikom ili potencijalnim korisnikom. Stavom 1- 2.ovog člana propisuje se da u Bazi, postoje zajednički i pojedinačni podaci za lica povezana sa korisnikom, odnosno potencijalnim korisnikom, i oni su taksativno nabrojani.

Članom 13. Nacrta zakona, takođe kao novina, u sistem socijalne zaštite uvodi se pojam notifikacije, a ovim članom se uređuje postupak formiranja i dostavljanja notifikacije. Naime, propisuje se da se nakon pojedinačnog ili grupnog objedinjavanja podataka, u Bazi vrše provere usaglašenosti osnovnih podataka o korisniku socijalne zaštite, potencijalnom korisniku i sa njim povezanih lica, iz različitih izvora, kao i da se o svim neusaglašenostima i nekozistentnostima koje se ustanove, formiraju odgovarajuće notifikacije. Ove notifikacije se usmeravaju ka internim informacionim sistemima u Ministarstvu i upozoravaju obrađivače iz sistema socijalne zaštite da je došlo do neke promene u podacima ili statusima, bilo u internim bilo u eksternim evidencijama, koja zahteva dodatno postupanje ili proveru od strane obrađivača u nadležnim organima.       

Korišćenje (Glava IV Nacrta zakona) sadrži 10. članova, kojima su uređena pitanja vezano za korisnike podataka iz Baze, način pristupanja podacima, korišćenje podataka o ličnosti, razmenu podataka s drugim subjektima, zaštite, sigurnosti i čuvanja podataka, mere zaštite pristupa Informacionom sistemu, kao i fizičke zaštite podataka i čuvanja bezbednosnih kopija Informacionog sistema.

Članom 14. Nacrta zakona propisano ja da pravo korišćenja podataka iz Baze imaju zaposleni u organima nadležnim za sprovođenje socijalne zaštite i to u: centrima za socijalni rad, jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poverene poslove, Ministarstvu, nadležnom organu autonomne pokrajine za sprovođenje socijalne zaštite, nadležnom republičkom organu za sprovođenje aktivnosti unapređenja socijalne zaštite i drugim organima državne uprave i institucijama, u skladu sa zakonom. Stavom 2-3 propisano je da podatke sadržane u Bazi mogu koristiti na propisan način i pojedinci na koje se ti podaci odnose, radi ostvarivanja svojih prava, u skladu sa zakonom, kao i da će se na osnovu istih podataka obezbediti i izvodi iz službenih evidencija koje se vode u sistemu socijalne zaštite u elektronskom obliku

Članom 15. Nacrta zakona uređen je način pristupa podacima koje sadrži Baza propisujući tri načina: kroz posebnu veb aplikaciju namenjenu za uvid u podatke, kroz izveštajni sistem, ili putem odgovarajućih servisa. Istim članom se propisuje da se podaci koriste u upravnim postupcima po zahtevima potencijalnih korisnika ili po službenoj dužnosti, kao i da se podaci o povezanim licima, dostupni su samo u postupku rešavanja, kao i za vreme dok lice koristi pravo iz socijalne zaštite.

Članom 16. Nacrta zakona propisano je da će Ministarstvo podatke iz Baze koristiti za praćenje i proučavanje stanja i potreba korisnika i rada pružalaca usluga, planiranje, razvoj i analizu, izradu izveštaja i za preduzimanje odgovarajućih mera za prevenciju siromaštva i otklanjanje posledica socijalne isključenosti, za obaveštavanje zainteresovanih strana, statistička, naučna i stručna istraživanja, kao i za redovno ažuriranje službenih evidencija.

Članom 17. Nacrta zakona uređen je postupak izrade različitih izveštaja, unapred definisanih ili po zahtevu korisnika, a koji treba da prikažu socijalno -ekonomski status pojedinca i sa njim povezanih lica na nivou šire zajednice, pregled prava iz socijalne zaštite, efekte mera socijalne zaštite, uvid u podatke o konkretnim licima koja su u riziku od elementarnih i drugih nepogoda, kao i izveštaja koji omogućavaju pregled i filtriranje podataka o licima o kojima postoje podaci, prema teritoriji, polu, starosti, posebnim statusima i drugo drugo, a stavom 3. ovog člana, da Ministarstvo prilikom sačinjavanja izveštaja, analize i obrade podataka o ličnosti, koristi anonimizovane podatke, u skladu sa zakonom.

Članom 18. Nacrta zakona posebno je uređeno korišćenje podataka o ličnosti, propisujući da se podaci o ličnosti koji se vode u Bazi koriste samo za namene utvrđene zakonom, kao i da se podacima rukuje u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Članom 19. Nacrta zakona uređuje se razmena podataka s drugim državnim organima i institucijama, a u cilju određivanja socijalno - ekonomskog statusa pojedinca i ujednačavanje podataka koji se koriste u postupcima koji se vode u socijalnoj zaštiti. Pored taksativno nabrojanih državnih organa i institucija, navedeni su i podaci iz tih evidencija, koji će biti objedinjavani u Bazi, kao i da se podaci preuzimaju elektronski, povezivanjem sa bazama podataka službenih evidencija tih organa i organizacija, a zaštita podataka se obezbeđuje u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Stavom 4. ovog člana propisani su uslovi pod kojima se podaci iz Baze mogu dostavljati drugim državnim organima, organima državne uprave, autonomne pokrajine, jedinicama lokalne samouprave, imaocima javnih ovlašćenja i pravnim licima.

Članom 20. Nacrta zakona uređena je zaštita, sigurnost i čuvanje podataka. Ovim članom se propisijuje da Ministarstvo prilikom obrade podataka primenjuje odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, kao i da preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite podataka od nezakonitog uništenja ili gubitka, menjanja, neovlašćenog pristupa.

Istim članom propisano je da se obezbeđivanje pristupa i mere zaštite pristupa podacima u bazi, kao i komunikacija sa drugim informacionim sistemima organa državne uprave, kao i međusobna komunikacija sistema unutar ministarstva, vrši u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast elektronske uprave, elektronske identifikacije i informacione bezbednosti.

Stavom 4.ovog člana propisano je da se podaci navedeni u čl. 9-12. ovog zakona trajno se čuvaju u ISSK, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i informaciona bezbednost.

 Članom 21. Nacrta zakona propisano je da se pod merama zaštite pristupa informacionom sistemu, podrazumevaju autentifikaciju, autorizaciju, zaštitu poverljivosti i neporicanje odgovornosti, kao i obaveznu primenu serverskih sertifikata.

S obzirom na činjenicu da je u pitanju prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti, stavom 3.ovog člana propisano je da svaki pristup Informacionom sistemu mora biti automatski zabeležen jedinstvenim identifikatorom lica, koje je pristupilo ili pokušalo da pristupi podacima, sa tačnim vremenom pristupa, a sistem takođe beleži izvore iz kojih je preuzet podatak, postupak kojim je neki podatak promenjen, datum i vreme kada je podatak promenjen.

Članom 22. Nacrta zakona uređena su pitanja fizičke zaštite podataka i čuvanje bezbednosnih kopija Informacionog sistema. Kako se Informacioni sistem nalazi se u Državnom centru za čuvanje i upravljanje podataka, propisano je da on obezbeđuje fizičku zaštitu podataka u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i informaciona bezbednost.

Stavom 2-4. ovog člana uređen je postupak formiranja i čuvanja sigurnosnih kopija Baze.

Nadzor (Glava V Nacrta zakona) sadrži jedan član kojim se uređuje nadzor.

Članom 23. Nacrta zakona propisano je da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, vrši Ministarstvo, u skladu sa zakonom.

Prelazne i završne odredbe (Glava VI Nacrta zakona) sadrže pet članova, kojima su uređena pitanja rokova u kojima će se izvršiti objedinjavanje postojećih pojedinačnih evidencija i uspostavljanje Informacionog sistema, koji sadrži Bazu, povezivanje sa drugim organima državne uprave i institucijama, donošenje podzakonskog(ih) akta(akata), kao i pitanje stupanje na snagu ovog zakona.

 Članom 24. Nacrta zakona propisano je da će se objedinjavanje postojećih pojedinačnih evidencija Ministarstva i uspostavljanje Informacionog sistema, koji sadrži Bazu završiti zaključno sa sa 31.avgustom 2019.godine, a da će se po ispunjenju tehničkih uslova, Baza proširiti i sa podacima o potencijalnim korisnicima, koji će se preuzeti iz postojećih nadležnih registara, baza podataka i službenih evidencija, koji se vode u Republici Srbiji, u elektronskom obliku.

Članom 25. Nacrta zakona propisano je da će se, u cilju korišćenja podataka iz službenih evidencija, koje vode organi državne uprave i institucije, navedenih u članu 19. ovog zakona, ISSK povezati sa tim organima zaključno sa 31.avgustom 2020. godine, a sa Centralnim registrom stanovništva Republike Srbije, po ispunjenju tehničkih uslova za njegovo uspostavljanje i vođenje.

Članom 26. Nacrta zakona propisano je da se, u perspektivi, kada se za to steknu uslovi, koji podrazumevaju kvalitet i potpunost podataka koji se u njima vode i po ispunjenju tehničkih uslova, u cilju korišćenja podataka iz njihovih službenih evidencija, izvrši povezivanje sa organima iz oblasti zdravstva, obrazovnog sistem, predškolskog sistema, sudstva.....

Članom 27. Nacrta zakona propisano je da će se podzakonski akt/i za sprovođenje ovog zakona doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 28. Nacrta zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"_______________

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona, odnosno za uspostavljanje Informacionog sistema Socijalna karta obezbeđena su potrebna finansijska sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018 godinu ("Službeni glasnik RS", broj113/17) na razdelu 30 - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Za realizacija aktivnosti vezanih za nadogradnja Informacionog sistema Socijalna karta koja uključuje eksterne evidencije, tj. povezivanje sa drugim organima državne uprave i institucijama, u cilju objedinjavanje podataka iz njihovih službenih evidencija, obezbeđena su potrebna finansijska sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj) na razdelu 30 - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Program - 0802, Funkcija - 410, Programska aktivnost - 0002, ekonomska klasifikacija - 515, u iznosu od 130.000.000,00 dinara.

I u narednoj 2020. godini planirana su sredstva, na razdelu 30 - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Program - 0802, Funkcija - 410, Programska aktivnost - 0002, ekonomska klasifikacija - 515, u iznosu od 100.000.000,00 dinara.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, 05.06.2019.