Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O KULTURI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o kulturi (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16, 30/16 - ispravka, 6/20, 47/21 i 78/21), u članu 19. stav 2. reč: “deset” zamenjuje se rečju: “pet”.

Član 2.

U članu 21a posle reči: “kao i” dodaju se reči: “Zadužbina Svetog manastira Hilandara,”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Predloženom izmenom Zakona o kulturi po kojoj se Strategija razvoja kulture umesto na deset godina, donosi na period od pet godina, vrši se usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 30/18), tačnije rečeno, sa članom 11. stav 3. ovog zakona u kome je utvrđeno da se strategija po pravilu usvaja za period od pet do sedam godina, a ostvarivanje njenih ciljeva planira i prati posredstvom akcionog plana za sprovođenje strategije.

Pored toga, podsećamo da je ranijim izmenama i dopunama Zakona o kulturi (“Službeni glasnik RS”, broj 47/21) utvrđeno da Strategiju razvoja kulture umesto Narodne skupštine Republike Srbije, donosi Vlada. Smatramo da je pored ove izmene, potrebno utvrditi i da se strategija umesto na deset godina, donosi na pet godina, jer je tako moguće utvrditi pravce razvoja naše kulture na način da to bude održivije i sistemski utemeljenije, nego što bi to bio slučaj sa donošenjem ovog akta na period od deset godina.

Odredbom člana 6. važećeg Zakona o kulturi utvrđen je opšti interes u kulturi, koji prema tački 13) navedenog člana Zakona obuhvata i programe i projekte ustanova kulture, udruženja u kulturi i drugih subjekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju kulture i umetnosti.

Važećim članom 21a Zakona o kulturi predviđeno je da shodno članu 6. tačka 13. navedenog zakona, Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica srpska, Srpska književna zadruga, Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, kao i Zadužbina Ilije Kolarca, Vukova zadužbina i Zadužbina Dositej Obradović uživaju posebnu brigu. Navedenom zakonskom odredbom izdvojeni su temeljni i kompleksni subjekti čiji je doprinos srpskoj kulturi kontinuiran i overen.

Polazeći od značaja koji Sveti manastir Hilandar i Zadužbina Svetog manastira Hilandara imaju za kulturu, istoriju i tradiciju srpskog naroda, predlaže se da status iz člana 21a Zakona o kulturi dobije i Zadužbina Svetog manastira Hilandara.

Sveti manastir Hilandar od svog osnivanja 1198. godine neprekidno postoji kao samoupravna monaška ustanova koja predstavlja jedinstveni centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije, i predstavlja neprocenjivu vrednost za srpsko kulturno i istorijsko nasleđe, i upisan je, zajedno sa celokupnom baštinom Svete Gore Atonske, u Listu svetske kulturne i prirodne baštine Uneska.

Zadužbina Svetog manastira Hilandara je dobrotvorna, kulturna i obrazovna ustanova čiji je osnivač i vlasnik Sveti manastir Hilandar sa Svete Gore u Helenskoj Republici. Svedočenje pravoslavnih hrišćanskih vrednosti i odgovornosti za opšte dobro u savremenom društvu i izazovima koje ono nameće i briga o duhovnoj, kulturnoj, umetničkoj i istorijskoj baštini Svetog manastira Hilandara i Svete Gore i njenom predstavljanju, ulozi i očuvanju u savremenim okolnostima osnovne su misije Zadužbine Svetog manastira Hilandara. Stoga i ova zadužbina treba da uđe u red subjekata koji uživaju posebnu brigu.

Smatramo da u skladu sa članom 6. stav 2. i člana 49. stav 1. tačka 4) Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika (“Službeni glasnik RS”, broj 8/19 - dr. uredba) uz Predlog zakona ne treba da se priloži izveštaj o sprovedenoj analizi efekata, s obzirom da se ovim aktom vrši usklađivanje sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 30/18), tačnije rečeno, sa članom 11. stav 3. ovog zakona u kome je utvrđeno da se strategija po pravilu usvaja za period od pet do sedam godina,. Napominjemo da prilikom izrade dopune Uredbe, nisu sprovedene konsultacije.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Član 1. Odredbom člana 1. predviđa se da se Strategija razvoja kulture donosi na period od pet godina.

Član 2. Odredbom člana 2. predviđa se da status iz člana 21a Zakona o kulturi dobije i Zadužbina Svetog manastira Hilandara.

Član 3. Odredbom člana 3. predviđa se stupanje na snagu zakona osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 03.03.2023.
Naslov: Redakcija