Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE: UREDBOM SE BLIżE UREđUJU KRITERIJUMI, USLOVI, NAčIN I POSTUPAK RASPODELE SREDSTAVA, PO PROGRAMU KOJI DONOSI RESORNI MINISTAR, A NA PREDLOG SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE. PRAVO UčEšćA NA KONKURSU IMAJU USTANOVE, UDRUżENJA, FONDACIJE, PRIVREDNA DRUšTVA I DRUGE ORGANIZACIJE čIJI SU OSNIVAčI NACIONALNI SAVETI NACIONALNIH MANJINA I ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUšTVA UPISANE U ODGOVARAJUćI REGISTAR


Vlada Republike Srbije usvojila je, 3. marta 2016. godine, Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je predviđen u Akcionom planu za Pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i osnovna prava, saopštilo je ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Prilikom izrade Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina posebno su uzeti u obzir predlozi nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a njihovo aktivno učešće se očekuje i u narednim fazama sprovođenja aktivnosti, kao i tokom nadzora nad njegovom primenom.

Srbija je usvajanjem pomenutog dokumenta zaokružila svoje strateško opredeljenje usmereno na unapređenje institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda.

Takođe, na istoj sednici je doneta i Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžetskog fonda za nacionalne manjine ("Sl. glasnik RS", br. 22/2016), čime su ispunjeni svi uslovi za raspodelu sredstava i dalju podršku savetima nacionalnih manjina.

Za ovaj fond biće opredeljeno 1.800.000 dinara, a navedena sredstva biće raspoređena nakon raspisivanja javnog konkursa.

Ministarstvo je na taj način operacionalizovalo budžetski fond, koji je čak 2002. godine predviđen Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon i 97/2013 - odluka US).

Na taj način, nastavlja se jačanje položaja nacionalnih manjina, rada na unapređenju zakonodavnog okvira i nivoa implementacije prava nacionalnih manjina u Srbiji.

Uredbom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi, način i postupak raspodele sredstava, po programu koji donosi resorni ministar, a na predlog Saveta za nacionalne manjine.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina i organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar.

Uredbom je propisano i da se ciljevi pomenutih organizacija prema statutarnim odredbama moraju ostvarivati u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina.

Na konkursu mogu učestvovati i zadužbine, fondacije, konferencije univerziteta, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, pri čemu će postupak dodele sredstava sprovoditi konkursna komisija.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 03.03.2016.