Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 47/18 i 95/18), naslov iznad člana 28. menja se i glasi:

"Utvrđivanje osnovice za 2021. godinu".

U članu 28. broj: "2020" zamenjuje se brojem: "2021".

U stavu 2. broj: "2019" zamenjuje se brojem: "2020".

Član 2.

U članu 33. reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave je potreba da se redefiniše rok od kojeg počinje primena tog Zakona, u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.           

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. menjaju se odredbe člana 28. Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, redefinisanjem rokova za utvrđivanje osnovice za obračun i isplatu plata.

Članom 2. menja se odredba člana 33. Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, redefinisanjem roka od kog počinje primena tog zakona.

Članom 3. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 01.11.2019.