Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr.zakon i 95/18-dr.zakon), u članu 5. posle tačke 3) dodaje se nova tačka 3a) koja glasi:

" 3a) sakupljačko mesto jeste mesto na kome građani mogu predati otpad iz domaćinstva (otpadne baterije, otpad od elektronskih i električnih proizvoda i sl.), koje se nalazi na mestu prodaje proizvoda, jasno obeleženo i na kome se nalazi oprema za sakupljanje otpada kapaciteta do 1 m3 ili 1 tone, postavljena od strane pravnog lica ili preduzetnika koji poseduje dozvolu za sakupljanje otpada;"

Tačka 14) menja se i glasi:

" 14) mobilno postrojenje za upravljanje otpadom jeste postrojenje za pripremu za ponovnu upotrebu, ponovno iskorišćenje i druge operacije tretmana otpada sa R i D liste (R2 do R12, D8 i D9), koje je takve konstrukcije da nije vezano za podlogu ili objekat i može se premeštati od lokacije do lokacije, uključujući mobilno postrojenje koje se koristi radi sanacije zagađene lokacije, po pravilu na lokaciji na kojoj otpad nastaje, odnosno na lokaciji proizvođača otpada, ili na lokaciji na kojoj operater mobilnog postrojenja poseduje dozvolu za skladištenje iste vrste otpada koji se tretira u tom postrojenju i na kojoj ispunjava sve uslove za tretman otpada, u skladu sa ovim zakonom, uz prethodno pribavljenu saglasnost jedinice lokalne samouprave;"

U tački 31) zapeta i reči: "a koji obuhvata i pirolizu, gasifakciju i sagorevanje u plazmi" brišu se.

Član 2.

U članu 9. posle tačke 6) dodaje se nova tačka 7) koja glasi: "7) plan prilagođavanja upravljanja otpadom."

Član 3.

U članu 26. stav 1. tačka 3) briše se. Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Proizvođač otpada nije u obavezi da pribavi dozvolu za skladištenje

sopstvenog otpada, kao ni dozvolu za tretman odnosno ponovno iskorišćenje sopstvenog neopasnog otpada koji je nastao u postupku obavljanja njegove osnovne delatnosti."

St. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 4.

U članu 36. stav 4. reči: "12 meseci" zamenjuju se rečima: "24 meseca".

Član 5.

U članu 37. stav 4. briše se tačka i dodaje sledeći tekst: "a naročito saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši tretman otpada u mobilnom postrojenju."

Član 6.

U članu 43. stav 5. posle reči: "centre za sakupljanje otpada iz domaćinstva" dodaju se reči: "na sakupljačkim mestima".

Član 7.

U članu 56b stav 3. menja se i glasi:

"Troškove upravljanja, odnosno konačnog zbrinjavanja i/ili izvoza farmaceutskog otpada sakupljenog od građana snosi proizvođač odnosno nosilac dozvole za lek koji stavlja farmaceutske proizvode na tržište Republike Srbije, proporcionalno učešću u masi plasmana svojih proizvoda na tržište Republike Srbije, odnosno uvoznik i/ili pravno lice koje registruje lek u Republici Srbiji proporcionalno učešću u masi plasmana svojih proizvoda na tržištu Republike Srbije u skladu sa ovim zakonom."

Član 8.

U članu 58. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Jedinica lokalne samouprave propisuje uslove i način za korišćenje plastičnih kesa kao ambalaže za isporuku robe na mestu prodaje roba u usluga, kao i uslove za tretman i odlaganje otpada nastalog nakon tretmana plastičnih kesa u skladu sa zakonom."

Stav 2. postaje stav 3.

Član 9.

U članu 59. stav 1. dodaje se tačka 3) koja glasi:,,3) dozvola za skladištenje otpada;ˮ

U tački 4) alineja 1, briše se.

Član 10.

Član 60. menja se i glasi:

,,Član 60.

Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje i odlaganje opasnog otpada, dozvolu za tretman otpada spaljivanjem i dozvolu za tretman otpada u mobilnom postrojenju izdaje ministarstvo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dozvolu za skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje opasnog otpada za postrojenje za koje dozvolu za izgradnju izdaje nadležni organ autonomne pokrajine, kao i za tretman otpada spaljivanjem izdaje nadležni organ autonomne pokrajine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dozvolu za skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje opasnog otpada za postrojenje za koje dozvolu za izgradnju izdaje nadležni organ grada Beograda izdaje nadležni organ grada Beograda.

Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na teritoriji više jedinica lokalne samouprave izdaje ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Autonomnoj pokrajini poverava se izdavanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog i inertnog otpada, za sve aktivnosti na teritoriji autonomne pokrajine.

Gradu Beogradu poverava se izdavanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje i odlaganje neopasnog i inertnog otpada za sve aktivnosti na teritoriji grada Beograda.

Gradu, odnosno opštini, poverava se izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, odnosno, ponovno iskorišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na njihovoj teritoriji.ˮ

Član 11.

U članu 61. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

"6) slučaj testiranja koje se vrši radi utvrđivanja tehničko tehnoloških parametara tretmana odnosno ponovnog iskorišćenja otpada u svrhu pribavljanja podataka radi sprovođenja procedure za izradu studije o proceni uticaja i / ili za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom."

Posle tačke 6) dodaje se nova tačka 7) koja glasi:

"7) privremeno skladištenje otpada, na sakupljačkim mestima na kojima se sakuplja otpad od građana."

U stavu 2. posle reči: "inertni i neopasni otpadˮ dodaju se reči: "iz stava 1. tač. 3), 4) i 6) ovog članaˮ, a reči: "iz stava 1. tač. 3), 4) i 6) ovog članaˮ brišu se.

U stavu 3. dodaje se nova tačka 5) koja glasi:

"5) vrstu i karakter otpada;"

Stav 4. menja se tako da glasi.

"Potvrda iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, izdaje se na period do 2 godine.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Potvrda iz stava 1. tačka 6) ovog člana izdaje se na period od najduže 90 dana i ne može se ponovo izdati."

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 12.

U članu 63. posle stava 8. dodaje se stav 9. koji glasi:

"Nadležni organ ne može izdati dozvolu za upravljanje otpadom pravnom licu ili preduzetniku čiji je vlasnik i/ili zastupnik i/ili odgovorno lice, pravosnažno osuđivan za krivična dela protiv životne sredine.ˮ

Dosadašnji stav 9. postaje stav 10.

 Posle stava 10. dodaju se novi st. 11. i 12. koji glase:

"Nadležni organ za izdavanje dozvole, podatke iz čl. 62, 64. i 70. ovog zakona unosi u deo informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja koji je namenjen izdavanju dozvola.

Popunjen obrazac dozvole za upravljanje otpadom štampa se iz informacionog sistema."

Član 13.

U članu 67. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

,,1) ne ispunjava uslove iz čl. 62. i 70. ovog zakona;ˮ Posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi:

,,4) nije registrovano u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;ˮ

Član 14.

U članu 68. stav 1. tačka 1) reči: "otvaranje novog postrojenja na istoj ili drugoj lokaciji sa istom tehnologijom i metodama tretmana" zamenjuju se rečima: "promena adrese operatera ili promena naziva operatera;"

Član 15.

U članu 70. stav 1. posle reči: "izdaje seˮ dodaju se reči: "privrednom društvu, preduzetniku ili drugom pravnomˮ.

Posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi:

,,4) komunalnim preduzećima i privrednim društvima kojima je odlukom jedinice lokalne samouprave povereno obavljanje delatnosti sakupljanja i transporta komunalnog otpada na njihovoj teritoriji, samo za sakupljanje i transport mešanog komunalnog otpada, otpada sa pijaca, ostataka od čišćenja ulica i kabastog komunalnog otpada, s tim da su u obavezi da poseduju potrebnu opremu za sakupljanje, kao i vozila za transport navedenog otpada.ˮ

Ustavu 2. posle reči: "prevoznim sredstvimaˮ, dodaju se reči: "polisu osiguranja za transport opasnog otpada za ceo period važenja dozvoleˮ.

Član 16.

Posle člana 75. dodaje se naziv člana i član 75a koji glasi:

,,Kontrola dostavljanja podataka i kontrola tačnosti dostavljenih podataka o upravljanju otpadom za Nacionalni registar izvora zagađivanja

Član 75a

Agencija, samostalno ili u saradnji sa nadležnom inspekcijskom službom, vrši kontrolu dostavljanja podataka i kontrolu tačnosti dostavljenih podataka o upravljanju otpadom u okviru Nacionalnog registra izvora zagađivanja životne sredine.

Agencija podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika izveštavanja o upravljanju otpadom koji nisu dostavili potrebne podatke na propisan način i u zakonskom roku, ili su dostavili netačne podatke."

Član 17.

U članu 84. stav 4. reči: "odnosno gradu Beogradu" brišu se.

U članu 84. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Gradu Beogradu poverava se vršenje inspekcijskog nadzora nad aktivnostima sakupljanja, transporta, skladištenja, odnosno nad radom postrojenja za tretman, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada za koje nadležni organ izdaje dozvolu na osnovu ovog zakona."

Stav 5. postaje stav 6.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo zaštite životne sredine, 31.10.2019.