Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA

Član 1.

U Zakonu o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09 - US, 104/09, 101/10, 8/12 - US, 121/12, 124/12 - US, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 40/15, 63/15 - US, 106/15, 63/16 - US i 47/17), u članu 24. stav 2. posle reči: "sudu" dodaju se reči: "vodeći računa o složenosti predmeta".

Član 2.

U članu 30. stav 4. reči: "Visoki savet sudstva" zamenjuju se rečima: "Etički odbor, kao stalno radno telo Visokog saveta sudstva,".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Etički odbor dužan je da najmanje jednom godišnje dostavlja Visokom savetu sudstva izveštaj o svom radu i primeni Etičkog kodeksa."

Dosadašnji st. 5. do 8. postaju st. 6. do 9.

Član 3.

U članu 37. stav 5. reč: "pet" zamenjuje se rečju: "šest".

Član 4.

Član 63. briše se.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predlaganjem ovog zakona preduzimaju se neophodni koraci u ispunjavanju preuzete obaveze iz međunarodnih akata preporuka Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), kao i aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava.

GRECO je preporučio u okviru Četvrtog evaluacionog kruga u Preporuci VI da sistem ocenjivanja rada sudija bude revidiran: uvođenjem kvalitativnih kriterijuma i ukidanjem pravila da nezadovoljavajući rezultati vrednovanja sistematski vode ka razrešenju dotičnih sudija.

Revidiranim akcionim planom za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava predviđeno je da se izmeni Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu sudstva u cilju propisivanja Etičkog odbora kao stalnog radnog tela Visokog saveta sudstva, propisivanja nadležnosti Visokog saveta sudstva za donošenje Poslovnika o radu Etičkog odbora i propisivanja obaveze izrađivanja izveštaja o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva o poštovanju odredaba Etičkog kodeksa.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona predviđeno je da se poveravanje predmeta u rad sudiji zasniva na složenosti predmeta koja obuhvata objektivne kriterijume: broj stranaka i ostalih učesnika u postupku (umešača, svedoka, veštaka), poštovanje rokova za sudske radnje i dr.

Članom 2. Nacrta zakona predviđeno je da Etički odbor, kao stalno radno telo Visokog saveta sudstva, odlučuje o tome koji su postupci oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda na osnovu Etičkog kodeksa, kao i dužnost Etičkog odbora da najmanje jednom godišnje dostavlja Visokom savetu sudstva izveštaj o svom radu i primeni Etičkog kodeksa, radi realizacije aktivnosti 1.2.2.5. iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava ‒ Izmena Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu sudstva u cilju propisivanja Etičkog odbora kao stalnog radnog tela Visokog saveta sudstva, propisivanja nadležnosti Visokog saveta sudstva za donošenje Poslovnika o radu Etičkog odbora i propisivanja obaveze izrađivanja izveštaja o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva o poštovanju odredaba Etičkog kodeksa.

Članom 3. Nacrta zakona izmenjen je član 37. Zakona o sudijama radi usklađivanja sa ostalim odredbama Zakona.

Članom 4. Nacrta zakona usklađuje se Zakon sa Mišljenjem broj 17 Konsultativnog veća evropskih sudija u kojem se između ostalog navodi: "Načela stalnosti funkcije i nepremestivosti predstavljaju ključne elemente sudske nezavisnosti i moraju se poštovati. Stoga, sudija ne bi trebalo da se razrešava funkcije samo zato što je dobio negativnu ocenu. Do razrešenja treba da dođe samo u slučaju teških disciplinskih ili krivičnih prekršaja ili gde je neizbežan zaključak postupka vrednovanja da je sudija nevoljan ili nesposoban da obavlja svoje dužnosti u skladu sa minimumom prihvatljivih standarda, na osnovu objektivne procene."

Članom 5. Nacrta zakona predviđeno je stupanje na snagu Zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 01.07.2021.