Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA

Član 1.

U Zakonu o Visokom savetu sudstva ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 101/10, 88/11 i 106/15), u članu 15. stav 1. posle reči: "Izborna komisija" dodaju se zapeta i reči: "Etički odbor".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predlaganjem ovog zakona preduzimaju se neophodni koraci u ispunjavanju aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava.

U aktivnosti 1.2.2.5. iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 ‒ Pravosuđe i osnovna prava ‒ predviđeno je da se izmeni Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu sudstva u cilju propisivanja Etičkog odbora kao stalnog radnog tela Visokog saveta sudstva, propisivanja nadležnosti Visokog saveta sudstva za donošenje Poslovnika o radu Etičkog odbora i propisivanja obaveze izrađivanja izveštaja o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva o poštovanju odredaba Etičkog kodeksa.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona predviđeno je da Etički odbor bude stalno radno telo Visokog saveta sudstva.

Članom 2. Nacrta zakona predviđeno je stupanje na snagu Zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

 PREGLED ODREDBE ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA KOJA SE DOPUNjUJE

Stalna radna tela

Član 15.

Stalna radna tela Saveta su: Komisija za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, Izborna komisija, ETIČKI ODBOR i disciplinski organi.

Sastav i način rada tela iz stava 1. ovog člana uređuje se aktom Saveta, u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 01.07.2021.