Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O INTERNOM I JAVNOM KONKURSU ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA: Mišljenje Zaštitnika građana na Predlog uredbe


Zaštitnik građana pozdravlja normativne aktivnosti predlagača Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima na unapređenju sprovođenja konkursnih postupaka za rad u državnim organima radi dostizanja većeg stepena efikasnosti postupka, kao i većeg kvaliteta potencijalnih kandidata za prijem u radni odnos.

Sagledavanjem predloženog teksta uredbe Zaštitnik građana je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave dostavio Mišljenje na Predlog uredbe, u kojem je naveo određene sugestije za dopunu i korekciju predloženog teksta u cilju unapređenja uredbe.

Članom 4. Predloga uredbe propisano je da se u članu 19. posle stava 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima dodaju novi st. 2. i 3. koji glase: "Član konkursne komisije iz stava 1. ovog člana koji nije državni službenik iz organa državne uprave i službe Vlade, niti je član Visokog službeničkog saveta ima pravo na naknadu za rad u konkursnoj komisiji, u iznosu od 8.000,00 dinara za svaki sprovedeni konkursni postupak," i "Sredstva za isplatu naknade iz stava 2. ovog člana obezbeđuje Služba."

Predlažemo da se razmotri mogućnost da se član 4. stav 1. izmeni na način da se naknada za rad u konkursnoj komisiji člana konkursne komisije koji nije državni službenik iz organa državne uprave i službe Vlade, niti je član Visokog službeničkog saveta propiše na odrediv način, npr. u mesečnom iznosu, u određenom procentu plate državnog službenika u određenom zvanju, srazmerni deo mesečnog iznosa naknade određen prema broju dana angažovanja i sl.

Takođe, članom 8. stav 1. Predloga uredbe propisano je da se u članu 27. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, posle reči: "postupku" dodaju reči: "koji je ispunio merila", dok je stavom 2. propisano da se posle stava 1. dodaju novi st. 2. i 3. koji glase: "Rezultati provere ponašajnih kompetencija kandidata u jednom konkursnom postupku koji nije ispunio merila imaju važnost trajanja od jedne godine u svim konkursnim postupcima u organima državne uprave, odnosno u državnom organu." I "Izuzetno od stava 1. ovog člana, rezultati provere ponašajnih kompetencija imaju važnost trajanja u svim internim konkursnim postupcima bez vremenskog ograničenja."

Članom 27. stav 1. važeće Uredbe, propisano je da rezultati provere ponašajnih kompetencija kandidata u jednom konkursnom postupku imaju važnost trajanja u svim konkursnim postupcima u organima državne uprave, odnosno u državnom organu, koji se sprovode u naredne dve godine od dana sprovedene provere. Smatramo da je predloženo preciziranje navedenog stava dodavanjem reči "koji je ispunio merila" poželjno. Međutim, ukazujemo da je potrebno razmotriti novi stav 3. koji propisuje da izuzetno od stava 1. ovog člana, rezultati provere ponašajnih kompetencija imaju važnost trajanja u svim internim konkursnim postupcima bez vremenskog ograničenja. Razlozi dati u objašnjenju osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja za član 8. Predloga uredbe i vezivanje važnosti trajanja rezultata provere ponašajnih kompetencija za rok od dve godine kod kandidata koji je ispunio merila, odnosno jednu godinu kod kandidata koji nije ispunio merila, smatramo da se odnose na sve kandidate u svim konkursnim postupcima i da nije potrebno propisivati izuzetak predložen novim stavom 3.

Zaštitnik građana nema drugih komentara na dostavljeni Predlog uredbe, te smatra da će predstojeće izmene i dopune doprineti daljem unapređenju u postupcima za popunjavanje radnih mesta u državnim organima.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 29.04.2021.
Naslov: Redakcija