Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU GARANTNE ŠEME KAO MERA PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RSˮ, broj 153/20), u članu 2. stav 1. tačka 3) reči: "30. juna 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: "30. juna 2022. godineˮ.

Tačka 5) menja se i glasi:

,,5) rok kredita - je period određen ugovorom o kreditu zaključenim između banke i korisnika, a koji ne može biti duži od 36 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, uključujući i grejs period u trajanju od devet do 12 meseci, osim u slučaju primene moratorijuma i/ili drugih olakšica uvedenih propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period koji je utvrđen u skladu sa tim propisima;ˮ.

U tački 6) reči: "31. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: "31. jula 2022. godineˮ.

Član 2.

U članu 3. stav 4. reči: "480.000.000 evra (slovima: četiristotineosamdesetmiliona evra i 00/100)ˮ zamenjuju se rečima: "600.000.000 evra (slovima: šeststotinamiliona evra i 00/100)ˮ.

Član 3.

U članu 4. stav 2. reči: "2.000.000.000 evra (slovima: dvemilijarde evra i 00/100)ˮ zamenjuju se rečima: "2.500.000.000 evra (slovima: dvemilijardepetstotina miliona evra i 00/100)ˮ.

Član 4.

U članu 8. stav 1. tačka 1) reči: "31. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: "31. jula 2022. godineˮ.

Tačka 2) menja se i glasi:

,,2) da je rok otplate kredita do 36 meseci od dana puštanja u tečaj, u koji rok je uračunat i grejs-period od devet do 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, osim u slučaju primene moratorijuma i/ili drugih olakšica, uvedenih propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period koji je utvrđen u skladu sa tim propisima;ˮ.

U stavu 2. reči: "30. juna 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: "30. juna 2022. godineˮ.

U stavu 3. reči: "31. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: "31. jula 2022. godineˮ.

Član 5.

Član 9. menja se i glasi:

"Član 9.

Rok otplate kredita je do 36 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, u koji je uračunat i grejs-period od devet do 12 meseci od dana puštanja kredita u tečaj, osim u slučaju primene moratorijuma i/ili drugih olakšica, uvedenih propisima Narodne banke Srbije radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema, kada se rok otplate kredita produžava za period koji je utvrđen u skladu sa tim propisima.ˮ.

Član 6.

U članu 10. stav 1. tačka 2) reči: "30. juna 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: "30. juna 2022. godineˮ.

U stavu 5. reči: "15. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: "15. jula 2022. godineˮ.

Član 7.

U članu 12. stav 5. reči: "31. jula 2021. godineˮ zamenjuju se rečima: "31. jula 2022. godineˮ.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu situaciju koja se nastavila i nakon završetka vanrednog stanja u Republici Srbiji, kako bi se omogućilo ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 neophodan je nastavak preduzetih mera podrške privredi koje imaju za cilj povećanje likvidnosti privrednih subjekata.

Razlozi za donošenje izmena Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RSˮ, broj 153/20, u daljem tekstu: Zakon) imaju za prevashodni i prioritetni cilj ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica po privredu Republike Srbije nastalih usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, te je stoga usvojen novi, treći ekonomski paket mera za podršku privredi i građanima vredan 294,4 milijardi dinara, čime će se, između ostalog, obezbediti dodatnih 500 miliona evra za privrednike kroz garantnu šemu i produžiti njeno vreme trajanja, kako bi se obezbedila dodatna likvidnost privredi. Povećanje likvidnosti privrednih subjekata kroz mehanizam garantovanja Republike Srbije za kredite koje banke odobravaju privrednim subjektima za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, jeste mera koja u sebi sublimira izuzetno važan i nužan mehanizam efekata za sva lica sa sedištem u Republici Srbiji uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i klasifikovana kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i druga lice koja nisu registrovana u Agenciji za privredne registre, a imaju zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovana su kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje preduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, a čija je likvidnost preduslov funkcionisanja privrede Republike Srbije.

Prateći nužnost potrebe objedinjenog i sistemskog reagovanja kako bi se očuvao samoodrživ i nesmetan rad privrednih subjekata Republike Srbije čija je delatnost obustavljena ili bitno otežana, nakon širokog i sveobuhvatnog analiziranja u punoj koordinaciji sa svim relevantnim činiocima i subjektima privrede Republike Srbije, s jedne strane i bankarskim sektorom, s druge strane, konstatovana je nužna potreba da Republika Srbija preuzme obavezu da, kao garant, izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u punoj transparentnoj, kontrolisanoj, aktivnoj i uslovljenoj participaciji banaka koje su izvor finansiranja kroz kreditiranje privrednih subjekata Republike Srbije, i uz puni kontrolni i nadzorni mehanizam Narodne banke Srbije u sprovođenju ove mere.

S obzirom na značajan pad prihoda u periodu i nakon vanrednog stanja i globalne pandemije, likvidnost privrede je značajno ugrožena, te je za njenu revitalizaciju neophodna podrška Republike Srbije.

Polazeći od svega iznetog predlaže se donošenje izmena Zakona.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. predloženih izmena Zakona, menja se član 2. stav 1. tačka 3) Zakona tako što se menja rok dospeća zanovljenog kredita kojim se vrši zamena postojećih iznosa potraživanja banke koja dospevaju ili ističu nakon zaključenja ugovora o garantovanju Republike Srbije, Narodne banke Srbije i banaka, i koji dospevaju najkasnije do 30. juna 2022. godine.

Istim članom predloženih izmena Zakona, menja se stav 1. tačka 5) Zakona tako što se, kao razlog za produženje roka otplate i/ili grejs-perioda, pored moratorijuma, navode i druge olakšice uvedene propisima Narodne banke Srbije, radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema.

Istim članom predloženih izmena Zakona, menja se stav 1. tačka 6) Zakona u vezi sa rokom puštanja kredita u tečaj, tako da dan puštanja kredita u tečaj bude najkasnije do 31. jula 2022. godine.

Članom 2. predloženih izmena Zakona, menja se član 3. stav 4. Zakona tako da maksimalni iznos te garancije na nivou osiguranog porfolija iznosi 600.000.000 evra (slovima: šeststotinamiliona evra i 00/100), čime je u svemu preciziran režim garantovanja, a koji je proizvod konsenzusa objektivnih potreba za realizaciju ove mere.

Članom 3. predloženih izmena Zakona, menja se član 4. stav 2. Zakona tako da banke mogu da za realizaciju kredita plasiraju iznos do 2.500.000.000 evra (slovima: dvemilijardepetstotina miliona evra i 00/100).

Članom 4. predloženih izmena Zakona, menja se član 8. stav 1. tačka 1) Zakona tako što Republika Srbija može izdati Pojedinačnu garanciju kao sredstvo obezbeđenja za potraživanje banke po ugovoru o kreditu isključivo i samo pod uslovima da je kredit pušten u tečaj najkasnije do 31. jula 2022. godine.

Istim članom predloženih izmena Zakona, menja se član 8. stav 1. tačka 2) Zakona tako što se, kao razlog za produženje roka otplate i/ili grejs-perioda, pored moratorijuma, navode i druge olakšice uvedene propisima Narodne banke Srbije, radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema.

Istim članom predloženih izmena Zakona, menja se član 8. st. 2. i 3. Zakona, tako da ugovor o kreditu mora biti zaključen najkasnije do 30. juna 2022. godine i mora biti pušten u tečaj najkasnije do 31. jula 2022. godine.

Članom 5. predloženih izmena Zakona, menja se član 9. Zakona tako što se, kao razlog za produženje roka otplate i/ili grejs-perioda, pored moratorijuma, navode i druge olakšice uvedene propisima Narodne banke Srbije, radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju stabilnosti finansijskog sistema.

Članom 6. predloženih izmena Zakona, menja se član 10. stav 1. tačka 2) Zakona, tako da Republika Srbija može garantovati za kredite za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za nove kredite, u iznosu ne manjem od 50% od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema, a za zanavljanje kredita kod kojih potraživanja dospevaju u periodu nakon 29. februara 2020. godine, a ne kasnije od 30. juna 2022. godine, u iznosu ne većem od 50% od ukupnog iznosa kredita na koji se odnosi garantna šema.

Istim članom predloženih izmena Zakona, menja se član 10. stav 5. Zakona, tako da je banka u obavezi da dostavi Ministarstvu finansija izveštaj o ukupnom iznosu osiguranog portfolija najkasnije do 15. jula 2022. godine, kao uslov za zaključivanje aneksa ugovora iz člana 12. Zakona.

Članom 7. predloženih izmena Zakona, menja se član 12. stav 5. Zakona, tako što će Republika Srbija, po dobijanju kompletne dokumentacije, zaključiti aneks pojedinačnog ugovora o garanciji najkasnije do 31. jula 2022. godine.

Članom 8. predloženih izmena Zakona, određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Određenje problema koje je potrebno rešiti

Likvidnost privrednih subjekata u kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i dalje je ugrožena imajući u vidu negativne ekonomske i finansijske posledice nastale usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u Srbiji, regionu i svetu. Imajući u vidu neizvesnost i lokalne i globalne ekonomske i finansijske izazove, neophodan je nastavak preduzetih mera podrške privredi koje imaju za cilj povećanje likvidnosti privrednih subjekata.

Ciljevi koji se postižu njegovim donošenjem

Republika Srbija preuzima obavezu da, kao garant, izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u punoj transparentnoj, kontrolisanoj, aktivnoj i uslovljenoj participaciji banaka koje su izvor finansiranja kroz kreditiranje privrednih subjekata Republike Srbije, i uz puni kontrolni i nadzorni mehanizam Narodne banke Srbije u sprovođenju ove mere. Na ovaj način, omogućava se nesmetano kreditiranje najugroženijeg segmenta domaće privrede čija je likvidnost najznačajnije ugrožena posledicama pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zašto je donošenje akta najbolje za rešavanje problema?

Donošenje izmena Zakona ima za prevashodni i prioritetni cilj ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica po privredu Republike Srbije nastalih usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 Kako bi se obezbedila dodatna likvidnost privredi usvojen je novi, treći ekonomski paket mera za podršku privredi i građanima vredan 294,4 milijardi dinara, čime će se, između ostalog, obezbediti dodatnih 500 miliona evra za privrednike kroz garantnu šemu i produžiti njeno vreme trajanja.

Na koga i kako će uticati predložena rešenja?

Povećanje likvidnosti privrednih subjekata kroz mehanizam garantovanja Republike Srbije za kredite koje banke odobravaju privrednim subjektima za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, jeste mera koja u sebi sublimira izuzetno važan i nužan mehanizam efekata za sva lica sa sedištem u Republici Srbiji uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i klasifikovana kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i druga lice koja nisu registrovana u Agenciji za privredne registre, a imaju zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovana su kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje preduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, a čija je likvidnost preduslov funkcionisanja privrede Republike Srbije.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi posebno malim i srednjim preduzećima?

Primena zakona neće izazvati troškove građanima i privredi, štaviše, njegovom primenom se kao što je navedeno olakšava pristupa sredstvima malim i srednjim preduzećima i smanjuje cena zaduživanja kod komercijalnih banaka.

Da li pozitivne posledice donošenja Zakona opravdavaju troškove njegove primene?

Imajući u vidu da se mehanizam garantovanja Republike Srbije za kredite koje banke odobravaju privredim subjektima za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava već pokazalo kao izuzetno efikasan mehanizam za pokretanje kreditne aktivnosti, očuvanje likvidnosti preduzeća, pozitivne posledice opravdavaju troškove njegove primene.

Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Očuvanjem domaće likvidnosti domaće privrede, neposredno se štite i lanci vrednosti, omogućava nesmetan protok domaćeg kapitala i sprečava kriza solventnosti koja prati krizu likvidnosti. U skladu sa navedenim, umanjuje se i negativni efekat na uslove za stvaranje novih privrednih subjekata i tržišnu konkurencije koji su izazvani ekonomskim i finansijskim posledicama nastalim usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Prateći nužnost potrebe objedinjenog i sistemskog reagovanja kako bi se očuvao samoodrživ i nesmetan rad privrednih subjekata Republike Srbije čija je delatnost obustavljena ili bitno otežana, nakon širokog i sveobuhvatnog analiziranja u punoj koordinacija sa svim relevantnim činiocima i subjektima privrede Republike Srbije, s jedne strane i bankarskim sektorom, s druge strane, konstatovana je nužna potreba da Republika Srbija preuzme obavezu da, kao garant, izmiri potraživanja banaka nastala po osnovu odobrenih kredita od strane banaka za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica pandemije COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u punoj transparentnoj, kontrolisanoj, aktivnoj i uslovljenoj participaciji banaka koje su izvor finansiranja kroz kreditiranje privrednih subjekata Republike Srbije, i uz puni kontrolni i nadzorni mehanizam Narodne banke Srbije u sprovođenju ove mere.

Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava?

Kontrola realizacije konstituisana je prevashodno kroz režim izveštavanja, te je utvrđena obaveza banke da izveštava Ministarstvo finansija i Narodnu banku Srbije o realizaciji garantne šeme. Uz navedeno, a s obzirom na obim i potrebu sveobuhvatnog, blagovremenog i kontinuiranog praćenja koje zahteva proširenje kapaciteta u svim segmentima tog postupanja raspoloživog kadrovskog kapaciteta utvrđeno je da će Ministarstvo finansija kontrolu vršiti uz stručno-tehničku podršku Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice koja raspolaže adekvatnim stručnim i tehničkim kapacitetima neophodnim za ovu namenu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 02.04.2021.