Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: NALED predlaže da se pojednostavi način vođenja evidencije o PDV-u


Još je tokom 2016. godine, usvajanjem Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 119/2017, 48/2018, 60/2018 i 75/2019), PDV evidencija značajno iskomplikovana, povećanjem obima dokumentacije i izveštavanja. Osnovni elementi PDV prijave (obračunat PDV, prethodni PDV i iznos za uplatu) ostali su identični, ali se uvođenjem novih pravila znatno otežalo knjiženje dokumenata.

Navedenim izmenama je postignuto da poreska prijava omogući uvid u čisto statističke podatke koji nisu bitni za obračun PDV-a, a to je otežalo kontrolu i generisanje PDV prijave. Do tada se svaki dokument knjižio samo jednom u knjizi ulaznih faktura ili knjizi izlaznih faktura, na osnovu čega se kasnije sačinjavala poreska prijava, a efekti ovih izmena su da se sada neki dokumenti knjiže i po više puta (na primer, uvozna faktura sa prometom u jednom periodu, a plaćen PDV u drugom periodu), što je potpuno narušilo izvorni koncept i jako iskomplikovalo ovu proceduru. Priprema obračuna je znatno teža, jer sada treba obraditi i fakture koje nemaju uticaja na PDV i ranije se nisu evidentirale (fakture van sistema PDV i sl). Poseban problem predstavljaju razni dodaci na originalni obračun PDV kao što je "interni obračun PDV" u slučaju sekundarnih sirovina i uvoza softvera koji kvari izvorne principe knjiženja PDV-a.

NALED predlaže izmenu Pravilnika tako da se pojednostavi vođenje PDV evidencija, na način da to ne bude komplikovanije nego što je to bilo po propisima koji su važili pre 2016. godine.

Izvor: NALED Siva knjiga, 04.03.2020.
Naslov: Redakcija