Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPALjIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALjIVIM GASOVIMA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima ("Službeni glasnik RS", broj 54/15) u članu 3. stav 1. tačka 3) posle reči: "Gasna ulјa" briše se zapeta i reči: "dizel i laka ulјa za loženje" i dodaju reči: "i ulјa za loženje", a posle reči: "≤75 ºC" reči: "mogu se klasifikovati" zamenjuju se rečima "klasifikuju se".

Član 2.

Član 6. menja se i glasi:

"Postrojenja i objekti za skladištenje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (naftovodi, gasovodi, produktovodi, rezervoari, skladišta, pretakališta i drugi objekti ili njegovi sastavni delovi a namenjeni su za skladištenje i pretakanje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova, objekti u kojima se vrši skladištenje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova radi obavlјanja trgovine ili sopstvene upotrebe, stacionarne i plutajuće stanice za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom, stanice za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova i drugi slični objekti) moraju se graditi, postavlјati i opremati na način kojim se ne stvara opasnost od požara ili eksplozije u skladu sa propisima.

Za skladišne rezervoare i pretakališta u sastavu postrojenja, kao i za sve objekte iz stava 1. ovog člana moraju se pribaviti uslovi za izgradnju i bezbedno postavlјanje objekata odnosno lokacija za izgradnju i bezbedno postavlјanje objekata, koje izdaje Ministarstvo.

Uslove za izgradnju i bezbedno postavlјanje objekata iz stava 2. ovog člana izdaje, odnosno lokaciju za izgradnju i bezbedno postavlјanje objekata iz stava 2. ovog člana odobrava:

1) Ministarstvo, ako se radi o objektima za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih i gorivih tečnosti preko 500 m3, objektima za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih gasova preko 500 m3, kao i za naftovode i produktovode, gasovode nazivnog radnog natpritiska preko 16 bar, gasovode nazivnog radnog natpritiska do 16 bar ukoliko prelaze teritoriju dve ili više opština u različitoj područnoj nadležnosti organizacionih jedinica Ministarstva;

2) nadležna područna organizaciona jedinica Ministarstva ako se radi o objektima za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih i gorivih tečnosti do 500 m3, objektima za skladištenje čija je ukupna zapremina zapalјivih gasova do 500m3, gasovode koji nisu navedeni u tački 1) ovog člana." Overeni situacioni plan je sastavni deo uslova iz stava 2. ovog člana koji se izdaju u postupku objedinjene procedure na osnovu idejnog rešenja utvrđenog posebnim propisom u skladu sa odredbama zakona koji uređuje izgradnju.

Overeni situacioni plan je sastavni deo uslova iz stava 2. ovog člana koji se izdaju u postupku objedinjene procedure na osnovu idejnog rešenja utvrđenog posebnim propisom u skladu sa odredbama zakona koji uređuje izgradnju.

Za objekte iz stava 2. ovog člana koji su predmet ozakonjenja prema posebnom zakonu koji uređuje ozakonjenje, kao i za objekte koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, odobrenje za lokaciju rešenjem izdaje organ nadležan za zaštitu od požara u skladu sa članom 7. ovog zakona.

Uslovi, odnosno lokacija iz stava 2. ovog člana ne pribavlјaju se za:

1)         izgradnju priklјučka na distributivnu mrežu prirodnog gasa za objekat koji ne podleže obavezi pribavlјanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu od požara;

2)         izgradnju priklјučka na distributivnu mrežu prirodnog gasa pritiska do 4 bar za potrošača kapaciteta do 10 m3/h;

3)         izgradnju unutrašnje gasne instalacije utvrđene posebnim propisom;

4)         držanje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova u skladu sa ovim zakonom."

Lokacijski uslovi koji se izdaju u skladu sa zakonom koji uređuje planiranje i izgradnju, ne mogu se izdati bez pribavlјenih uslova iz stava 2. ovog člana.".

Član 3.

U članu 7. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Priloge iz stava 1. tač. 2) i 6) ovog člana organ pribavlјa po službenoj dužnosti."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 4.

U članu 9. stav 3. menja se i glasi:

"Ukoliko način dokazivanja ispunjenosti zahteva zaštite od požara i eksplozija nije definisan srpskim propisima, standardima i drugim aktima, tada Ministarstvo može prihvatiti dokazivanje ispunjenosti zahteva zaštite od požara i eksplozija i prema inostranim propisima i standardima, kao i prema priznatim metodama proračuna i modelima, ukoliko su oni tim propisima predviđeni.".

Član 5.

Član 21. menja se i glasi:

"Zaposleni u pravnom licu i kod preduzetnika koji obavlјaju poslove pretakanja, utovara ili istovara u prevozna sredstva ili iz njih, poslove dopreme i otpreme pomoću naftovoda, gasovoda ili produktovoda, poslove neposredno vezane za dopremu, otpremu i smeštaj u skladišta i druge prostore koji uklјučuju bilo koji vid manipulacije sa zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima (kao npr. pretakanje, pakovanje, proizvodnja, korišćenje i sl.), moraju pohađati posebnu obuku i položiti stručni ispit iz oblasti zaštite od požara prema zakonu koji uređuje oblast zaštite od požara i posebnom propisu kojim je uređen način polaganja tog ispita.".

Član 6.

U članu 27. stav 3. menja se i glasi:

"Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapalјivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara može vršiti pravno lice koje ima ovlašćenje Ministarstva, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara."

Član 7.

Naslov iznad člana 29. menja se i glasi:

 "Sprovođenje nadzora".

U istom članu stav 1. menja se i glasi:

"Nadzor nad primenom i sprovođenjem odredbi ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko policijskih službenika."

 Stav 3. briše se.

Član 8.

 U članu 30. stav 1. posle reči: "vršenju" briše se reč: "inspekcijskog".

Član 9.

 Naslov iznad člana 31. menja se i glasi:

 "Mere nadzora".

 U istom članu u stavu 1. posle reči: "vršenju" briše se reč: "inspekcijskog", a posle reči: "nadzora" dodaju se reči: "pored propisanih mera".

U tački 7) posle reči: "preti" briše se reč: "neposredna".

U stavu 2. reči: "tačka 8)" zamenjuju se rečima: "tač. 7) i 8)".

Član 10.

U članu 36. stav 1. reč :"50.000" zamenjuje se rečju: "300.000".

U istom stavu tač. 19), 21), 22), 23),24), 26), 27), 28), 29, 30), 31), 32) i 40) brišu se.

U tački 41) reči: "iz člana 31. stav 1. tačka 8) (član 31. stav 1. tačka 8)" zamenjuju se rečima: " iz člana 31. stav 1. tač. 7) i 8) (član 31. stav 1. tač. 7) i 8))".

U stavu 2. broj: "10.000" zamenjuje se brojem: "150.000".

U stavu 3. broj: "5.000" zamenjuje se brojem: "20.000".

U stavu 4. broj: "5.000" zamenjuje se brojem: "10.000".

Član 11.

Posle člana 36. dodaje se novi član 36a koji glasi:

"Član 36a

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1)         u objektima i prostorijama iz člana 20. nije postavilo oznake o opasnosti od požara i eksplozija, uputstva za bezbedan rad i postupanje u slučaju nastanka požara i eksplozije (član 20. stav 4);

2)         obavlјa skladištenje i promet u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (član 22. stav 1);

3)         skladišti i obavlјa promet zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova u količinama većim od odobrenih (član 22. stav 2);

4)         drži gorive materije i hemikalije koje po svojim svojstvima mogu biti uzrok nastanka požara (član 22. stav 3);

5)         drži zapalјive i gorive tečnosti i zapalјive gasove u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet bez ispunjenih propisanih uslova (član 23. stav 1);

6)         upotreblјenu ambalažu ne čuva pod uslovima predviđenim za držanje i smeštaj zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (član 24. stav 1);

7)         upotreblјenu ambalažu koja nije očišćena i sa koje nisu uklonjene oznake o opasnostima koristi za držanje tečnosti koje ne spadaju u kategoriju zapalјivih i gorivih tečnosti (član 24. stav 2);

8)         se u zonama opasnosti drži i upotreblјava alat, uređaje, opremu i instalacije koje nisu predviđene za rad u zonama opasnosti (član 25. stav 1. tačka 1);

9)         u zonama opasnosti dozvoli pušenje ili korišćenje otvorene vatre u bilo kom obliku (član 25. stav 1. tačka 2));

10)       se u zonama opasnosti odlažu zapalјive i druge materije koje nisu namenjene tehnološkom procesu (član 25. stav 1. tačka 3));

11)       se u zone opasnosti pristupa vozilima koja pri radu svog pogonskog uređaja mogu proizvesti varničenje (član 25. stav 1. tačka 4));

12)       se u zonama opasnosti nosi odeća i obuća koja može dovesti do nagomilavanja statičkog elektriciteta i upotrebu uređaja i opreme koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta (član 25. stav 1. tačka 5)).

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi u skladu sa merama naloženim rešenjem ministarstva iz člana 31. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5) i 6) (član 31. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5) i 6).

Za prekršaje iz stava 1. kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 2. kazniće se novčanom kaznom od 100.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 80.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 2. kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 dinara.

Član 12.

U članu 37. stav 1. broj: "5.000" zamenjuje se brojem: "25.000".

U istom stavu tač. 18), 20), 21), 22), 23),25), 26), 27), 28), 29, 30), 31) i 39) brišu se.

U članu 37. stav 1. tačka 40) reči: "iz člana 31. stav 1. tačka 8) (član 31. stav 1. tačka 8))" zamenjuju se rečima: " iz člana 31. stav 1. tač. 7) i 8) (član 31. stav 1. tač. 7) i 8)".

Član 13.

Posle člana 37. dodaje se novi član 37a:

"Član 37a

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1)         u objektima i prostorijama iz člana 20. nije postavilo oznake o opasnosti od požara i eksplozija, uputstva za bezbedan rad i postupanje u slučaju nastanka požara i eksplozije (član 20. stav 4);

2)         obavlјa skladištenje i promet u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (član 22. stav 1);

3)         skladišti i obavlјa promet zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova u količinama većim od odobrenih (član 22. stav 2);

4)         drži gorive materije i hemikalije koje po svojim svojstvima mogu biti uzrok nastanka požara (član 22. stav 3);

5)         drži zapalјive i gorive tečnosti i zapalјive gasove u objektima, delovima objekata ili prostorijama koji nisu namenjeni za skladištenje ili promet bez ispunjenih propisanih uslova (član 23. stav 1);

6)         upotreblјenu ambalažu ne čuva pod uslovima predviđenim za držanje i smeštaj zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova (član 24. stav 1);

7)         upotreblјenu ambalažu koja nije očišćena i sa koje nisu uklonjene oznake o opasnostima koristi za držanje tečnosti koje ne spadaju u kategoriju zapalјivih i gorivih tečnosti (član 24. stav 2);

8)         u zonama opasnosti drži i upotreblјava alat, uređaje, opremu i instalacije koje nisu predviđene za rad u zonama opasnosti (član 25. stav 1. tačka 1);

9)         u zonama opasnosti puši ili koristi otvorenu vatru u bilo kom obliku (član 25. stav 1. tačka 2);

10)       u zonama opasnosti odlaže zapalјive i druge materije koje nisu namenjene tehnološkom procesu (član 25. stav 1. tačka 3);

11)       u zonama opasnosti pristupi vozilom koje pri radu svog pogonskog uređaja može proizvesti varničenje (član 25. stav 1. tačka 4);

12)       u zonama opasnosti nosi odeću i obuću koja može dovesti do nagomilavanja statičkog elektriciteta i upotreblјava uređaje i opremu koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta (član 25. stav 1. tačka 5)."

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1)         ne postupi u skladu sa merama naloženim rešenjem ministarstva (član 31. stav 1. tačke 1, 2, 3, 4, 5 i 6.).".

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje

Donošenjem Zakona o o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 54/15) obezbeđeni su mehanizmi za rešavanje problema u ovoj oblasti u skladu sa savremenim tehničkim dostignućima i propisima Evropske Unije. U cilјu povećanja efikasnosti i stepena bezbednosti lica i imovine sa aspekta zaštite od požara i eksplozija zakonom je sveobuhvatno regulisana oblast obezbeđenja uslova prilikom postavlјanja, izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije, kao i prilikom korišćenja postrojenja i objekata za proizvodnju, preradu, skladištenje, držanje i promet zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova, kao i sprovođenje nadzora nad ovim merama. Ocena je da je takav Zakon sveukupno imao pozitivan efekat na privredu, da je doprineo pobolјšanju procesa izgradnje, kao i da je domaćim i stranim investitorima poslata poruka da tako izmenjen zakonodavni okvir predstavlјa poziv da se intenzivnije investira u Republiku Srbiju.

Donošenjem ovog zakona na snazi su u Zakonu o eksplozivnim materijama, zapalјivim tečnostima i gasovima ("Sl. glasnik SRS" br. 44/77, 45/85 i 18/89 i "Sl. glasnik SRS" br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05) ostale da važe samo odredbe u delu kojim se uređuje oblast eksplozivnih materija.

Od donošenja navedenog Zakona su protekle četiri godine što je dovolјan period vremena da se prethodne izmene testiraju u praksi i da se iz istih izvede zaklјučak o tome u kom smeru treba dalјe inovirati Zakon kako bi se određeni koncepti izmenili, unapredili, odnosno popravili te kako bi se predvidela određena nova rešenja.

Imajući u vidu da je, zbog potreba usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u okviru pregovara o pristupanju EU i transponovanja Direktiva o eksplozivima za civilnu upotrebu i Direktiva o pirotehničkim proizvodima, izrađen novi Zakon o eksplozivnim materijama bilo je neophodno izvršiti izmene Zakona o zaštiti od požara, koje su neminovno uticale i na potrebu za izmenom ovog zakona.

Takođe zbog izmena Zakona o planiranju i izgradnji i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona, donošenja Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima potrebno je dalјe inovirati Zakon i izvršiti međusobna usaglašavanja ovih zakona u oblasti planiranja i izgradnje objekata. Da pomenemo samo neke od potrebnih izmena koje su produkt analize prakse: određena preciziranja vezano za postupak izdavanja uslova za izgradnju i bezbedno postavlјanje objekata za skladištenje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih gasova koji se izdaju u objedinjenoj proceduri, kao i za postupak odobrenja lokacije objekata koji su predmet ozakonjenja prema posebnom zakonu koji uređuje ozakonjenje odnosno objekata koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju rudarskim objektima, preciznije i jasnije definisanje objekata za koje se ne izdaju uslovi odnosno odobrenje lokacije u skladu sa ovim zakonom, određena preciziranja u oblasti izrade tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje objekata, zatim izmene vezane za postupak vršenja nadzora iz oblasti zaštite od požara, kao i određene nužne ispravke u pojedinim članovima.

Određene izmene zakona nužne su zbog problema u postupanju policijskih službenika prilikom vršenja nadzora nad primenom i sprovođenjem mera utvrđenih ovim zakonom i radi usaglašavanja sa Zakonom o policiji, a imajući u vidu da se odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru ne odnose na postupanje i poslove policije.

Programom za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative "e-PAPIR" utvrđen je četvrti kvartal 2019. godine kao krajnji rok za izmene zakona koje su proistekle iz preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka.

Neke od navedenih izmena ne samo da su poželјne već su i nužne, budući da su se određena zakonska rešenja pokazala kao neadekvatna te nisu retki slučajevi kada nadležni organi različito tumače zakonske odredbe i stvaraju neujednačenu praksu.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbama člana 1. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima izvršeno je preciziranje pojma "zapalјiva tečnost" određenog u član 3. Zakona o o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima u cilјu usaglašavanja sa Pravilnikom o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapalјive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapalјivih i gorivih tečnosti ("Službeni glasnik RS", broj 114/17).

Članom 2. Nacrta zakona kojim se menja i dopunjuje član 6. Zakona izvršena je izmena odredbi u pogledu nadležnosti za izdavanje uslova za izgradnju i bezbedno postavlјanje odnosno lokaciju objekata za skladištenje zapalјivih i gorivih tečnosti i zapalјivih koja će sada biti usaglašena sa predloženim odredbama u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara. Navedenim članom izvršeno je preciznije i jasnije definisanje objekata za koje se ne izdaju uslovi odnosno odobrenje lokacije u skladu sa ovim zakonom zbog nedoumica koje su nastale u praksi tokom primene zakona.

Članom 3. Nacrta zakona kojim se dopunjuje član 7. Zakona precizira se način pribavlјanja određenih dokumenata od strane organa nadležnog za zaštitu od požara, što je proisteklo iz preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka utvrđeno Programom za pojednostavlјenje administrativnih postupaka i regulative "e-PAPIR".

U članu 4. Nacrta zakona kojim se menja i dopunjuje član 9. Zakona pojašnjena je odredba zbog nedoumica koje su nastale u praksi tokom primene zakona i izvršeno njeno usaglašavanje sa predloženim odredbama u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara.

U članu 5. Nacrta zakona kojim se menja član 21. Zakona izvršeno je preciziranje zbog nedoumica koje su nastale u praksi tokom primene zakona.

U članu 6. Nacrta zakona kojim se menja čl. 27. stav 3. Zakona o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima izvršeno je preciziranje u delu instalacija za zaštitu od požara koje se kontrolišu.

U čl. 7, 8. i 9. Nacrta zakona predložena je izmena u delu vršenja nadzora radi terminološkog usaglašavanja i usaglašavanja zakona sa Zakonom o policiji, a imajući u vidu da se odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru ne odnose na postupanje i poslove policije.

Članovima 10, 11, 12. i 13. Nacrta zakona izmenjene su i dodate nove kaznene odredbe, kao posledica izmenjenih ili novih odredbi zakona. Za pojedine prekršaje uvedena je novčana kazna u fiksnom iznosu da bi se kroz izdavanje prekršajnih naloga omogućio efikasniji sistem kažnjavanja i rasteretili sudski organi.

Članom 14. Nacrta zakona propisano je stupanje na snagu Zakona osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt MUP, 30.01.2020.