Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (“Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-dr. zakon, 140/14, 109/15, 112/15, 105/16, 119/17, 104/18, 86/19, 90/19 i 156/20), u članu 4. stav 3. posle reči: “motorna vozila” dodaju se reči: “iz stava 1. tačka 1. podtač. 1) do 4) i tačka 2. ovog člana,”.

Dodaje se novi stav 4, koji glasi:

“Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za motorna vozila iz stava 1. tačka 1. podtač. 5) do 7) ovog člana, preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1)         25% - kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

2)         40% - kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3)         65% - kod motornih vozila preko 10 navršenih godina starosti.”.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: “stava 3.” zamenjuju se rečima: “st. 3. i 4.”.

Član 2.

U članu 5. stav 3. reči: “stav 3.” zamenjuju se rečima: “st. 3. i 4.”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Tržišna vrednost putničkih vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³ brže se umanjuje po osnovu starosti u odnosu na ostala motorna vozila, zbog čega se predlaže da se poresko opterećenje za ta vozila umanji. Potreba da se kod oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila doslednije sprovede ustavni princip oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika, predstavlja osnovni razlog za donošenje ovog zakona, odnosno cilj koji se ovim zakonom želi postići.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja ovog zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se ciljevi koje ovaj zakon treba da postigne ostvare bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o elementima sistema oporezivanja koji se, saglasno odredbi člana 15. st. 2. i 3. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20) uređuju poreskim zakonom. Stoga se izmene i dopune tih elemenata ne mogu rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

 III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz čl. 1. i 2.

Predlaže se da se poveća procenat umanjenja propisanih iznosa poreza na upotrebu motornih vozila, za putnička vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, koja su starosti preko pet do 20 godina.

Uz član 3.

Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Članom 41. stav 3. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 30/18) propisano je da se na organe državne uprave shodno primenjuje član 37. tog zakona u pogledu kontrole sprovođenja analize efekata propisa pre njihovog usvajanja od strane Vlade, za sve zakone i druge propise kojima se bitno menja način ostvarivanja prava, obaveza i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica.

Ovim zakonom se bitno ne menja način ostvarivanja prava, obaveza i pravnih interesa pravnih i fizičkih lica, već se za određena vozila samo smanjuje poresko opterećenje.

Naime, primena Zakona ukazala je na potrebu da se kod oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila doslednije sprovede ustavni princip oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika. S tim u vezi, a imajući u vidu da se tržišna vrednost putničkih vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³ brže umanjuje po osnovu starosti, predlaže se da se poresko opterećenje za ta vozila umanji. Imajući u vidu broj, radnu zapreminu motora i starost vozila za koja je predloženo smanjenje poreskog opterećenja, očekuje se da će se po tom osnovu ostvariti manje prihoda u budžetu Republike Srbije od oko jedne milijarde dinara.

           

1. Ključna pitanja za analizu postojećeg stanja i pravilno definisanje promene koja se predlaže

1) Koji pokazatelji se prate u oblasti, koji su razlozi zbog kojih se ovi pokazatelji prate i koje su njihove vrednosti? Da li se u predmetnoj oblasti sprovodi ili se sprovodio dokument javne politike ili propis? Predstaviti rezultate sprovođenja tog dokumenta javne politike ili propisa i obrazložiti zbog čega dobijeni rezultati nisu u skladu sa planiranim vrednostima.

U oblasti poreza na upotrebu motornih vozila sprovodi se Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Rezultati u sprovođenju tog zakona su ostvareni, ali je uočena potreba da se kod oporezivanja tim porezom putničkih vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³ doslednije sprovede ustavni princip oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika.

2) Koji su važeći propisi i dokumenti javnih politika od značaja za promenu koja se predlaže i u čemu se taj značaj ogleda?

Dokument koji je od značaja za promenu koja se predlaže je Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Tim zakonom se uređuju porez na upotrebu motornih vozila, porez na upotrebu plovila, porez na upotrebu vazduhoplova i porez na registrovano oružje.    

3) Da li su uočeni problemi u oblasti i na koga se oni odnose? Predstaviti uzroke i posledice problema.

Zakon, između ostalog, uređuje oporezivanje porezom na upotrebu motornih vozila. Taj porez se plaća kod registracije motornih vozila, pri čemu se propisani iznosi poreza procentualno umanjuju po osnovu navršenih godina starosti vozila. Uočena je potreba za doslednijim sprovođenjem ustavnog principa oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika, u odnosu na putnička vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, zbog čega se za ta vozila starosti preko pet do 20 godina predlaže povećanje procentualnog iznosa umanjenja poreza. Ne predlaže se dodatno umanjenje za vozila preko navršenih 20 godina starosti, iz razloga što se za ta vozila i sada plaća 20% od propisanog iznosa poreza, pa bi dodatno umanjenje obesmislilo oporezivanje tih vozila po ovom osnovu i bilo podsticaj za korišćenje tih vozila, što bi imalo negativne efekte na bezbednost saobraćaja na putevima i na zaštitu životne sredine.

4) Koja promena se predlaže? Da li je promena zaista neophodna i u kom obimu?

Predlaže se da se propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje za putnička vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, preko navršenih pet godina starosti, za:

1) 25% - kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti (umesto sadašnjih 15%);

2) 40% - kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti (umesto sadašnjih 25%);

3) 65% - kod motornih vozila preko 10 navršenih godina starosti (umesto sadašnjih 40%).

Navedena promena jeste neophodna, imajući u vidu da je za putnička vozila radne zapremine motora preko 2000 do 2500 cm³ propisani iznos poreza 58.250 dinara, za putnička vozila radne zapremine motora preko 2500 do 3000 cm³ propisani iznos poreza 118.040 dinara, a za putnička vozila radne zapremine motora preko 3000 cm³ propisani iznos poreza 243.970 dinara.

5) Na koje ciljne grupe će uticati predložena promena? Utvrditi i predstaviti ciljne grupe na koje će promena imati neposredan, odnosno posredan uticaj.

Predložena promena uticaće pozitivno na fizička i pravna lica – vlasnike motornih vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, koja su preko pet do 20 navršenih godina starosti, s obzirom na to da će im se smanjiti poresko opterećenje po osnovu poreza na upotrebu motornih vozila.

6) Da li postoje važeći dokumenti javnih politika kojima bi se mogla ostvariti željena promena i o kojim dokumentima se radi?

Ne postoje važeći dokumenti javnih politika kojim bi se mogla ostvariti predložena promena.

7) Da li je promenu moguće ostvariti primenom važećih propisa?

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

8) Kvantitativno (numerički, statistički) predstaviti očekivane trendove u predmetnoj oblasti, ukoliko se odustane od intervencije (status quo).

Nedonošenjem ovog zakona poreski obveznici bi i dalje vršili plaćanje poreza za motorna vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, koja su preko pet do 20 navršenih godina starosti, uz sada propisane postotke umanjenja, što je za njih znatno veće poresko opterećenje.

9) Kakvo je iskustvo u ostvarivanju ovakvih promena u poređenju sa iskustvom drugih država, odnosno lokalnih samouprava (ako je reč o javnoj politici ili aktu lokalne samouprave)?

Ne raspolažemo iskustvima drugih država.

2. Ključna pitanja za utvrđivanje ciljeva

1) Zbog čega je neophodno postići željenu promenu na nivou društva? (odgovorom na ovo pitanje definiše se opšti cilj).

Promenu nije neophodno izvršiti, ali je ona celishodna imajući u vidu da se njom obezbeđuje doslednije sprovođenje ustavnog principa oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika.

2) Šta se predmetnom promenom želi postići? (odgovorom na ovo pitanje definišu se posebni ciljevi, čije postizanje treba da dovode do ostvarenja opšteg cilja. U odnosu na posebne ciljeve, formulišu se mere za njihovo postizanje).

Promene koje se žele postići donošenjem ovog zakona je doslednije sprovođenje ustavnog principa oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika smanjenjem poreskog opterećenja za određena putnička vozila.

3) Da li su opšti i posebni ciljevi usklađeni sa važećim dokumentima javnih politika i postojećim pravnim okvirom, a pre svega sa prioritetnim ciljevima Vlade?

Predložena zakonska rešenja usaglašena su sa postojećim pravnim okvirom. Ona nisu sadržana u važećim dokumentima javnih politika, pa u tom smislu nije potrebno vršiti usaglašavanje.

4) Na osnovu kojih pokazatelja učinka će biti moguće utvrditi da li je došlo do ostvarivanja opštih, odnosno posebnih ciljeva?

Imajući u vidu cilj ovog zakona, pokazatelj učinka predstavlja smanjenje poreskog opterećenja za određena putnička vozila, čime se obezbeđuje doslednije sprovođenje ustavnog principa oporezivanja srazmerno ekonomskoj moći obveznika.

3. Ključna pitanja za identifikovanje opcija javnih politika

1)         Koje relevantne opcije (alternativne mere, odnosno grupe mera) za ostvarenje cilja su uzete u razmatranje? Da li je razmatrana “status quo” opcija?

“Status quo” opcija nije razmatrana, vodeći računa da bi se njenim zadržavanjem u primeni zadržalo i postojeće poresko opterećenje.

Ne postoje alternativne mere za ostvarenje cilja, imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, tako da nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

2)         Da li su, pored regulatornih mera, identifikovane i druge opcije za postizanje željene promene i analizirani njihovi potencijalni efekti?

Izmena regulatornog okvira je osnovni uslov koji je potrebno da bude ispunjen kako bi se omogućilo postizanje željenih ciljeva.

Ne postoje druge opcije za postizanje željene promene, imajući u vidu da je neophodna izmena regulatornog okvira s obzirom na to da su predložena rešenja zakonska materija.

3) Da li su, pored restriktivnih mera (zabrane, ograničenja, sankcije i slično) ispitane i podsticajne mere za postizanje posebnog cilja?    

Predložena rešenja ne sadrže restriktivne mere. Činjenica da se njima smanjuje poresko opterećenje i postiže troškovna ušteda fizičkim i pravnim licima koja su vlasnici putničkih vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³ koja su starosti preko pet do 20 godina predstavlja podsticajnu meru za ostvarenje cilja koji se želi postići ovim zakonom.

4)         Da li su u okviru razmatranih opcija identifikovane institucionalno upravljačko organizacione mere koje je neophodno sprovesti da bi se postigli posebni ciljevi?

Predloženim zakonskim rešenjima ne uvode se organizacione, upravljačke i institucionalne promene.

5) Da li se promena može postići kroz sprovođenje informativno-edukativnih mera?

Imajući u vidu da je reč o zakonskoj materiji, promena se ne može postići kroz sprovođenje informativno-edukativnih mera.

6) Da li ciljne grupe i druge zainteresovane strane iz civilnog i privatnog sektora mogu da budu uključene u proces sprovođenja javne politike, odnosno propisa ili se problem može rešiti isključivo intervencijom javnog sektora?

Zainteresovane strane su ukazale na probleme izazvane iznosom poreskog opterećenja za putnička vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³. Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez izmene zakona.

7) Da li postoje raspoloživi, odnosno potencijalni resursi za sprovođenje identifikovanih opcija?

            Nadležni organi imaju kapacitet za sprovođenje izabranih zakonskih rešenja.

8) Koja opcija je izabrana za sprovođenje i na osnovu čega je procenjeno da će se tom opcijom postići željena promena i ostvarenje utvrđenih ciljeva?

Predloženi model omogućava troškovnu uštedu kod registracije putničkih vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, koja su preko pet do 20 navršenih godina starosti. Taj cilj će se postići povećanjem procentualnog umanjenja propisanih iznosa poreza, zavisno od navršenih godina starosti vozila. Na taj način nije menjan propisani iznos poreza za vozila do pet godina starosti, već se smanjuje za starija vozila imajući u vidu da se sa povećanjem njihove starosti smanjuje i njihova vrednost.

Na taj način se postiže željena promena i ostvarenje cilja.

4. Ključna pitanja za analizu finansijskih efekata

1)         Kakve će efekte izabrana opcija imati na javne prihode i rashode u srednjem i dugom roku?

Imajući u vidu cilj ovog zakona, propisana rešenja mogu imati negativne efekte na javne prihode koji pripadaju budžetu Republike Srbije, s obzirom na to da se smanjuje iznos poreza koji se plaća kod registracije pojedinih putničkih vozila. Imajući u vidu broj tih vozila i njihovu starost, ne očekuje se da ti efekti budu značajni.

2)         Da li je finansijske resurse za sprovođenje izabrane opcije potrebno obezbediti u budžetu, ili iz drugih izvora finansiranja i kojih?

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

3) Kako će sprovođenje izabrane opcije uticati na međunarodne finansijske obaveze?

           

Sprovođenje izabrane opcije neće uticati na međunarodne finansijske obaveze.

4) Koliki su procenjeni troškovi uvođenja promena koji proističu iz sprovođenja izabrane opcije (osnivanje novih institucija, restrukturiranje postojećih institucija i obuka državnih službenika) iskazani u kategorijama kapitalnih troškova, tekućih troškova i zarada?

Predložene promene ne bi trebale da dovedu do troškova.

5) Da li je moguće finansirati rashode izabrane opcije kroz redistribuciju postojećih sredstava?

/

6) Kakvi će biti efekti sprovođenja izabrane opcije na rashode drugih institucija?

Neće biti rashoda drugih institucija sprovođenjem predloženih rešenja.

5. Ključna pitanja za analizu ekonomskih efekata

1) Koje troškove i koristi (materijalne i nematerijalne) će izabrana opcija prouzrokovati privredi, pojedinoj grani, odnosno određenoj kategoriji privrednih subjekata?

Izabrana opcija neće izazvati troškove, a smanjiće poresko opterećenje vlasnicima putničkih vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, koja su starosti preko pet do 20 godina, a koje se plaća svake godine prilikom registracije vozila.

2) Da li izabrana opcija utiče na konkurentnost privrednih subjekata na domaćem i inostranom tržištu (uključujući i efekte na konkurentnost cena) i na koji način?

Izabrana opcija ne utiče na konkurentnost privrednih subjekata na domaćem i inostranom tržištu.

3)         Da li izabrane opcije utiču na uslove konkurencije i na koji način?

Izabrani model nema uticaja na uslove konkurencije.

4) Da li izabrana opcija utiče na transfer tehnologije i/ili primenu tehničko-tehnoloških, organizacionih i poslovnih inovacija i na koji način?

            Izabrana opcija nema uticaja na transfer tehnologije i/ili primenu tehničko-tehnoloških, organizacionih i poslovnih inovacija.

5) Da li izabrana opcija utiče na društveno bogatstvo i njegovu raspodelu i na koji način?

            Izabrana opcija nema uticaja na društveno bogatstvo i njegovu raspodelu.

6) Kakve će efekte izabrana opcija imati na kvalitet i status radne snage (prava, obaveze i odgovornosti), kao i prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca?

            Izabrana opcija nema uticaja na kvalitet i status radne snage (prava, obaveze i odgovornosti), kao i prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca.

6. Ključna pitanja za analizu efekata na društvo (Kolike troškove i koristi (materijalne i nematerijalne) će izabrana opcija prouzrokovati građanima?).

            Izabrana opcija neće dovesti do troškova, a predstavljaće materijalnu korist za vlasnike putničkih vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, koja su starosti preko pet do 20 godina.

7. Ključna pitanja za analizu upravljačkih efekata

1)         Da li se izabranom opcijom uvode organizacione, upravljačke ili institucionalne promene i koje su to promene?

Predloženim rešenjima ne uvode se organizacione, upravljačke i institucionalne promene.

2)         Da li postojeća javna uprava ima kapacitet za sprovođenje izabrane opcije (uključujući i kvalitet i kvantitet raspoloživih kapaciteta) i da li je potrebno preduzeti određene mere za poboljšanje tih kapaciteta?

Postojeća javna uprava ima kapacitet za sprovođenje predloženih mera.

3)         Da li je za realizaciju izabrane opcije bilo potrebno izvršiti restrukturiranje postojećeg državnog organa, odnosno drugog subjekta javnog sektora (npr. proširenje, ukidanje, promene funkcija/hijerarhije, unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta i sl.) i u kojem vremenskom periodu je to potrebno sprovesti?

Za realizaciju predloženih mera nije potrebno izvršiti restrukturiranje postojećeg državnog organa, niti bilo kog drugog subjekta.

4)         Da li je izabrana opcija u saglasnosti sa važećim propisima, međunarodnim sporazumima i usvojenim dokumentima javnih politika?

Izabrani model je u saglasnosti sa sa važećim propisima.

5) Da li izabrana opcija utiče na vladavinu prava i bezbednost? Da li izabrana opcija utiče na odgovornost i transparentnost rada javne uprave i na koji način?

Izabrana opcija ne utiče na vladavinu prava i bezbednost, niti na odgovornost i transparentnost rada javne uprave.

6) Koje dodatne mere treba sprovesti i koliko vremena će biti potrebno da se sprovede izabrana opcija i obezbedi njeno kasnije dosledno sprovođenje, odnosno njena održivost?

Ne postoje dodatne mere koje treba sprovesti da bi se sprovela izabrana opcija.

8. Ključna pitanja za analizu rizika

1)         Da li je za sprovođenje izabrane opcije obezbeđena podrška svih ključnih zainteresovanih strana i ciljnih grupa? Da li je sprovođenje izabrane opcije prioritet za donosioce odluka u narednom periodu (Narodnu skupštinu, Vladu, državne organe i sl.)?

Potreba za smanjenjem poreskog opterećenja za putnička vozila veće radne zapremine motora podržana je od zainteresovanih strana tj. rezultat je njihovih brojnih inicijativa za izmenu zakona u tom smislu.

2) Da li su obezbeđena finansijska sredstva za sprovođenje izabrane opcije? Da li je za sprovođenje izabrane opcije obezbeđeno dovoljno vremena za sprovođenje postupka javne nabavke ukoliko je ona potrebna?       

Za sprovođenje izabranih opcija nije potrebno obezbediti finansijska sredstva, niti sprovesti postupak javne nabavke.

3) Da li postoji još neki rizik za sprovođenje izabrane opcije?          

Ne postoje uočeni rizici u vezi sprovođenja izabranih opcija.

9. Informacije o sprovedenim konsultacijama u toku izrade Nacrta zakona:

Ovaj zakon zbog svog sadržaja, odnosno prirode, nije bio predmet konsultacija u skladu sa članom 44. stav 2. Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika (“Službeni glasnik RS”, broj 8/19).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 04.11.2021.
Naslov: Redakcija