Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Od 1. jula 2021. godine žalba na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku taksira se iznosom od 2030 dinara


Počev od 01.07.2021. godine, izmenjena je visina republičke adminstrativne takse, propisane Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020 i 62/2021- usklađeni din. izn.):

1) kojom se taksira žalba na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku, sa 1970 dinara na 2030 dinara;

2) kojom se taksira izdavanje uverenja Poreske uprave, sa 640 dinara na 660 dinara.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 30.06.2021.
Naslov: Redakcija