Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATKA KOMORA SRBIJE: Predlozi autentičnih tumačenja zakona o obligacionim odnosima, o zaštiti potrošača i o zaštiti korisnika finansijskih usluga suprotni su interesima građana Republike Srbije i usmereni ka zaštiti interesa bankarskog sektora. Advokati 5. jula 2021. godine organizuju jednodnevnu obustavu rada


Advokatska komora Srbije obraćamo se povodom najavljenih sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo za 05.07.2021. i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu za 06.07.2021. i predloga za donošenje tri Autentična tumačenja i to:

-           Odredbe člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

-           Odredbe člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)

-           Odredbe člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014).

Ne ulazeći u pravo Narodne skupštine RS da daje autentična tumačenja zakona i drugih propisa čiji je donosilac, AKS ukazuje da je predlog autentičnih tumačenja Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i to odredbe člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima, odredbe člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača i odredbe člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, suprotan interesima građana Republike Srbije i usmeren ka zaštiti interesa bankarskog sektora.

Predloženim autentičnim tumačenjima krše se, Ustavom RS i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, zajemčena ljudska prava na pravično suđenje, jednaku pravnu zaštitu, a pre svega, pravo na pravnu sigurnost građana. Naime, u većem broju predmeta u bankarskim sporovima u kojima se traži utvrđenje ništavosti odredaba ugovora o kreditu kojima je predviđeno pravo banke da od korisnika kredita naplati troškove obrade kredita i puštanje kredita u tečaj i drugih troškova, donete su pravnosnažne i izvršne presude.

Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi se aktivirao princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavljanje svih pravnosnažnih okončanih postupaka, a građani bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima su već uspeli u ostvarenju tužbenog zahteva protiv banaka. Ustav RS u odredbi člana 197 zabranjuje primenu principa retroaktivnosti, osim ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona. U konkretnom slučaju, jasno je da se ne može raditi o opštem interesu, već o interesu bankarskog sektora u čiju odbranu ovoga puta staje i predlagač autentičnih tumačenja.

Zakonodavac daje autentično tumačenje norme iz 1978, nakon više od 43 godine njenog važenja, što ukazuje na stvarni motiv donošenja autentičnog tumačenja, a to je zaštita bankarskog sektora.

Zakonodavac ne može svojim delovanjem zadirati u vršenje sudske vlasti, što znači da ne može autentičnim tumačenjima uticati na rešavanje konkretnih sudskih sporova koji su u isključivoj nadležnosti sudske vlasti. Na ovaj način zakonodavac krši načelo podele vlasti, kao fundamentalno ustavno načelo i potkopava temelje demokratskog društva zasnovano na vladavini prava.

Takođe, AKS ukazuje da je zaštita interesa bankarskog sektora na način koji je predložen ovim autentičnim tumačenjima bila pokušana kroz izmene i dopune Zakona o parničnom postupku što je izazvalo opravdano nezadovoljstvo advokature. Advokatska komora Srbije je u svojim daljim aktivnostima uspela da spreči da predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uđe u skupštinsku proceduru i zaključila Sporazum sa Ministarstvom pravde kojim su iz teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku uklonjene neustavne odredbe koje su propisivale retroaktivnost važenja zakona.

U skladu sa ovim, Advokatska komora Srbije smatra da bi se donošenjem autentičnih tumačenja narušio ne samo princip zakonitosti i princip podele vlasti, već bi se izigrao postignuti sporazum između advokature i države. U takvoj situaciji Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo bi sigurno izazvao dalju konfrontaciju sa advokaturom, što bi dovelo do problema u funkcionisanju pravnog sistema.

Usled svega iznetog, AKS predlaže Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo da povuče sa dnevnog reda predloge autentičnih tumačenja i odustane od njihovog daljeg predlaganja NSRS.

Traže da predsednik NSRS pozove predstavnike advokature na zasedanje NSRS na kome će se voditi rasprava o ovim pitanjima, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da pozovu predstavnike advokature na svoje sednice radi obrazlaganja iznetih stavova.

Advokatska komora Srbije, povodom predloga autentičnih tumačenja odredbe člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima, odredbe člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača i odredbe člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, daje

S A O P Š T E Nj E

Advokatska komora Srbije najoštrije osuđuje najavljeni predlog autentičnih tumačenja označenih odredbi koja predstavljaju najdirektniju odbranu interesa bankarskog lobija od strane tela Narodne skupštine RS i uperena su protiv interesa građana Republike Srbije.

U pitanju je očigledan pokušaj "silovanja prava" i advokatura kao samostalna i nezavisna služba pružanja pravne pomoći, mora prva da zvoni na uzbunu.

Zbog toga obaveštavamo javnost da će Advokatska komora Srbije upotrebiti sve svoje resurse, i pravne i organizacione, kako bi sprečila još jedno narušavanje načela podele vlasti na kome se zasniva svaka civilizovana pravna država. Advokatura se protivi mešanju zakonodavne vlasti u vršenje sudske vlasti i ističe da je neprihvatljivo da zakonodavac autentičnim tumačenjima utiče na ishode konkretnih sudskih postupaka.

Advokatska komora Srbije je i u prethodnom periodu jasno isticala svoju negativnu ocenu stanja naših institucija koje su postale imitacije svoje suštine i koje u konkretnom slučaju treba da posluže kao sredstvo za ostvarivanje interesa bankarskog sektora, koji raspolaže velikim finansijskim sredstvima za ostvarivanje svog uticaja.

Advokatska komora Srbije ističe da je uložila velike napore kako bi otklonila ogroman broj spornih zakonskih rešenja u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i ne prihvata pokušaj izigravanja potpisanog Sporazuma sa Ministarstvom pravde, na bilo koji način.

Advokatska komora Srbije poziva Ministarstvo pravde, Vrhovni kasacioni sud i najviše državne organe da postupaju u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima i da se jasno stave na stranu građana Srbije, a ne posebnih poslovno – finansijskih centara moći.

Advokatura će svakako ostati dosledna u odbrani zajemčenih prava građana, njihove pravne sigurnosti i preduzeti sve neophodne korake koje bude smatrala za potrebne, uključujući i krajnja sredstva.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je 03.07.2021., a na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) i člana 8., 9. i 33. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013) doneo:

ODLUKU

Organizuje se jednodnevna obustava rada advokata na celoj teritoriji Srbije u ponedeljak 05.07.2021., a zbog predloga Odbora NSRS za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se donesu tri autentična tumačenja i to:

-           Odredbe člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020)

-           Odredbe člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)

-           Odredbe člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014)

kojim autentičnim tumačenjima se krše, Ustavom RS i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, zajemčena ljudska prava na pravično suđenje, jednaku pravnu zaštitu, a pre svega, pravo na pravnu sigurnost građana. Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi se aktivirao princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavljanje svih pravnosnažnih okončanih postupaka, a građani bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima su već uspeli u ostvarenju tužbenog zahteva protiv banaka. Ustav RS u odredbi člana 197. zabranjuje primenu principa retroaktivnosti, osim ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona. U konkretnom slučaju, jasno je da se ne može raditi o opštem interesu, već o interesu bankarskog sektora u čiju odbranu ovoga puta staje i predlagač autentičnih tumačenja. Zakonodavac daje autentično tumačenje norme iz 1978. godine, nakon više od 43 godine njenog važenja, što ukazuje na stvarni motiv donošenja autentičnog tumačenja, a to je zaštita bankarskog sektora. Zakonodavac ne može svojim delovanjem zadirati u vršenje sudske vlasti, što znači da ne može autentičnim tumačenjima uticati na rešavanje konkretnih sudskih sporova koji su u isključivoj nadležnosti sudske vlasti. Na ovaj način zakonodavac krši načelo podele vlasti, kao fundamentalno ustavno načelo i potkopava temelje demokratskog društva zasnovano na vladavini prava.

Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese pred sudovima, NEĆE pristupati pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, NEĆE pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima i NEĆE pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima, OSIM u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom određivanja pritvora.

Tokom obustave rada advokati ĆE dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja.

Pod radnjama koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova podrazumevaju se: podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava, kao i pristupanje na sednicu veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u upravnom sporu.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 03.07.2021.
Naslov: Redakcija