Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 2023. - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 2023.

I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se priprema, organizacija i sprovođenje Popisa poljoprivrede 2023. u Republici Srbiji (u daljem tekstu: popis), period popisivanja, način prikupljanja podataka, obuhvat i sadržaj popisa, obaveze državnih i drugih organa i organizacija u pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa, dužnosti lica koja se obuhvataju popisom, dužnosti lica koja obavljaju poslove popisa, finansiranje popisa, objavljivanje rezultata popisa, upotreba i zaštita podataka prikupljenih u popisu.

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)         popisivanje je pojedinačno i sveobuhvatno prikupljanje podataka o jedinicama koje se obuhvataju popisom, u skladu sa ovim zakonom;

2)         poljoprivredno gazdinstvo jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

3)         porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste poljoprivredno gazdinstvo na kojem fizičko lice - poljoprivrednik zajedno sa članovima svog domaćinstva obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

4)         nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva jeste fizičko lice - poljoprivrednik i preduzetnik koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

5)         poljoprivredna proizvodnja, za potrebe popisa, obuhvata sledeće delatnosti, u skladu sa uredbom kojom se uređuje klasifikacija delatnosti:

(1)       gajenje jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih biljaka,

(2)       gajenje sadnog materijala,

(3)       uzgoj životinja (obuhvaćene su samo delatnosti "uzgoj polupripitomljenih i ostalih životinja" (osim insekata) i "uzgoj pčela i proizvodnja meda i pčelinjeg voska"),

(4)       mešovita poljoprivredna proizvodnja,

(5)       održavanje poljoprivrednih površina u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju;

6)         korišćeno poljoprivredno zemljište čine: poljoprivredno zemljište na okućnici, oranice i bašte (uključujući i ugare), stalni zasadi, livade i pašnjaci, koje gazdinstvo redovno obrađuje - koristi;

7)         okućnica je poljoprivredna površina na kojoj se gaje poljoprivredni proizvodi namenjeni za sopstvenu potrošnju članova poljoprivrednog gazdinstva, pri čemu poljoprivredno gazdinstvo može povremeno da prodaje višak proizvoda sa okućnice, koja je obično odvojena od ostale poljoprivredne površine i najčešće se nalazi pored kuće;

8)         uslovno grlo je standardna obračunska jedinica kojom se broj grla različitih vrsta i kategorija svodi na uporedivu vrednost. Obračun uslovnog grla je propisan metodologijom popisa;

9)         Upitnik za poljoprivredno gazdinstvo (u daljem tekstu: popisni upitnik) je obrazac kojim se prikupljaju podaci u popisu;

10)       veb-upitnik je popisni upitnik za samoanketiranje, u elektronskoj formi.

Svi izrazi u ovom zakonu upotrebljeni u muškom rodu podrazumevaju se i u ženskom rodu i obrnuto.

Aktivnosti posle popisa

Član 3.

Neposredno po završetku popisa, na reprezentativnom uzorku, vrši se kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom radi ocenjivanja obuhvata i kvaliteta prikupljenih podataka.

II. SPROVOĐENJE POPISA

Period i trajanje popisivanja

Član 4.

Popisivanje se sprovodi u periodu od 1. juna do 31. decembra 2023. godine.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku određuje tačan datum početka popisivanja.

Popisivanje traje 75 dana od dana njegovog započinjanja, a izuzetno, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje znatno otežavaju njegovo sprovođenje, može biti produženo odlukom direktora Republičkog zavoda za statistiku.

Tačan datum početka popisivanja objavljuje se na internet prezentaciji Republičkog zavoda za statistiku najmanje tri meseca pre datuma koji je utvrđen kao datum početka popisivanja iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno, ukoliko se poljoprivredna gazdinstva koja imaju status pravnog lica odluče za samoanketiranje putem veb-upitnika, popisivanje istih može se sprovoditi počev od 1. maja 2023. godine.

Podaci koji se prikupljaju putem popisnog upitnika obuhvataju period od poslednjih 12 meseci koji prethode danu započinjanja popisa, dok se podaci u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava odnose na trogodišnji period koji se završava na dan 31. decembar 2023. godine.

Jedinice koje se obuhvataju popisom

Član 5.

Popisom se obuhvataju:

1)         porodična poljoprivredna gazdinstva;

2)         privredna društva, zemljoradničke zadruge, ustanove ili druga pravna lica, kao i preduzetnik koji su registrovani da pretežno obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje,

3)         privredna društva i druga pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti koje nisu poljoprivredna proizvodnja, a koja imaju organizovane ogranke ili druge organizacione delove u kojima obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje.

Korišćeno poljoprivredno zemljište jedinica koje se obuhvataju popisom čini najmanje 98% od ukupnog korišćenog poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji bez površina pod okućnicama, a broj uslovnih grla najmanje 98% od ukupnog broja uslovnih grla u Republici Srbiji.

Jedinice koje se ne obuhvataju popisom

Član 6.

Popisom se ne obuhvataju domaćinstva sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije namenjena tržištu i ne prelazi fizički prag određen u skladu sa metodologijom popisa Republičkog zavoda za statistiku, kao i domaćinstva, privredna društva i preduzetnici koji ne obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Metod popisivanja

Član 7.

Podaci u popisu prikupljaju se metodom intervjua.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, od poljoprivrednih gazdinstva podaci se mogu prikupljati i metodom samoanketiranja putem veb - upitnika, u skladu sa metodologijom popisa.

Podaci o poljoprivrednim gazdinstvima

Član 8.

Putem popisnog upitnika u popisu se prikupljaju sledeći podaci o poljoprivrednim gazdinstvima: identifikacioni podaci gazdinstva (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i adresa stanovanja nosioca porodičnog gazdinstva) i podaci o: lokaciji gazdinstva, zemljišnom fondu i kategorijama korišćenja poljoprivrednog zemljišta, površinama pod usevima, površinama voćnjaka i vinograda, navodnjavanju i upotrebi đubriva, broju stoke - po vrstama i kategorijama, broju ostalih životinja i košnica pčela, organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivrednim objektima, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi, radnoj snazi, drugim aktivnostima gazdinstva, primenjenim merama ruralnog razvoja, kao i ostalim podacima o gazdinstvu.

Osnovni podaci o poljoprivrednim gazdinstvima: lokacija gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podaci o radnoj snazi, površinama pod usevima, površinama voćnjaka i vinograda, broju stoke - po vrstama i kategorijama, broju ostalih životinja i košnica pčela prikupljaju se potpunim obuhvatom jedinica posmatranja, dok se podaci za ostala obeležja iz stava 1. ovog člana mogu prikupljati na uzorku (moduli) ili preuzeti iz administrativnih izvora, u skladu sa metodologijom popisa Republičkog zavoda za statistiku.

Relativna standardna greška podataka pojedinih obeležja dobijenih na uzorku je maksimalno 7,5% na nivou regiona.

III. OBAVEZE DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA I ORGANIZACIJA U PRIPREMAMA, ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA

Organi za sprovođenje popisa

Član 9.

Popis priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku.

Određene poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa na teritoriji opština, gradova i grada Beograda, Republički zavod za statistiku obavlja preko popisnih komisija i Gradske uprave - grada Beograda - za teritoriju grada Beograda, u skladu sa ovim zakonom.

U pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa, u okviru svog delokruga, učestvuju i:

1)         ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2)         druga nadležna ministarstva i posebne organizacije, od kojih Republički zavod za statistiku zatraži pomoć u vršenju popisa;

3)         jedinice lokalne samouprave;

4)         drugi organi, organizacije i institucije.

Republički zavod za statistiku

Član 10.

Republički zavod za statistiku u sprovođenju ovog zakona vrši sledeće poslove: definiše metodologiju popisa i izrađuje popisni upitnik; sarađuje sa ministarstvima, posebnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima, organizacijama i institucijama, koordinira zajedničke aktivnosti na pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa i, u skladu sa ovim zakonom, daje instrukcije, pruža stručnu pomoć i traži izveštaje o realizaciji popisnih aktivnosti; obezbeđuje potpuno, tačno i blagovremeno obaveštavanje stanovništva o značaju i ciljevima popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja; obrazuje popisne komisije u opštinama, gradovima i gradskim opštinama grada Beograda u kojima je zastupljena poljoprivredna proizvodnja i određuje njihove obaveze u skladu sa ovim zakonom; dostavlja popisnim komisijama metodologiju popisa, kao i opremu za terensko prikupljanje podataka; raspoređuje i prenosi finansijska sredstva popisnim komisijama; utvrđuje način korišćenja finansijskih sredstava namenjenih za sprovođenje popisa i prati i nadzire njihovu upotrebu; određuje kriterijume i procedure za izbor neposrednih učesnika u popisu; vrši stručnu obuku, organizuje i koordinira instruktaže neposrednih učesnika u popisu; izdaje ovlašćenja za rad učesnicima u popisu; organizuje terensko prikupljanje podataka i kontrolu kvaliteta podataka prikupljenih popisom; podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa ovim zakonom; vrši obradu i analizu podataka; objavljuje rezultate popisa; arhivira popisnu građu i obezbeđuje zaštitu podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Telo za koordinaciju popisa, obrazovano u Republičkom zavodu za statistiku, organizuje i koordinira rad svih učesnika u popisu.

Telom za koordinaciju rukovodi direktor Republičkog zavoda za statistiku, a članovi su lica zaposlena u Republičkom zavodu za statistiku odgovorna za organizaciju i realizaciju pojedinih popisnih aktivnosti.

Popisna komisija

Član 11.

Popisna komisija se obrazuje za opštinu, grad i gradsku opštinu grada Beograda u kojoj je zastupljena poljoprivredna proizvodnja.

Članove popisne komisije, na predlog jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine grada Beograda, imenuje direktor Republičkog zavoda za statistiku rešenjem protiv kog nije dozvoljena žalba.

Popisna komisija ima tri člana, s tim što je jedan član predstavnik Republičkog zavoda za statistiku.

Izuzetno od stava 3. ovog člana na posebno obrazložen zahtev jedinice lokalne samouprave, direktor Republičkog zavoda za statistiku može da imenuje dodatne članove popisne komisije, shodno kriterijumima koji su utvrđeni metodologijom popisa.

Popisna komisija dužna je da u skladu sa instrukcijama Republičkog zavoda za statistiku blagovremeno preduzme sve mere neophodne za kvalitetnu pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa na teritoriji za koju je zadužena.

Popisna komisija vrši sledeće poslove: obaveštava stanovništvo o značaju i ciljevima popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, kao i o pravima i dužnostima građana u popisu; obezbeđuje prostorije za izbor popisivača i organizuje prijem dokumenata koja popisivači podnose za izbor; obezbeđuje prostorije za smeštaj popisnog materijala i opreme; obezbeđuje prostorije za instruktažu popisivača i druge prostorije neophodne za rad; pruža popisivačima pomoć i rešava sporne situacije na terenu; angažuje stručnjake iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija za podršku tokom obuke neposrednih učesnika u popisu i tokom terenske realizacije popisa; angažuje dodatno stručno osoblje za obavljanje pojedinih popisnih zadataka ukoliko predstavnik Republičkog zavoda za statistiku - član popisne komisije smatra da je to potrebno; stara se o pravilnom rasporedu i racionalnoj upotrebi finansijskih sredstava određenih za popis, izrađuje obračun utrošenih sredstava i o tome dostavlja izveštaj Republičkom zavodu za statistiku; obavlja i druge poslove u vezi s pripremama i sprovođenjem popisa, u skladu sa metodologijom i instrukcijama Republičkog zavoda za statistiku.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Član 12.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje mišljenje o metodologiji popisa i o sadržaju popisnog upitnika iz člana 8. ovog zakona, učestvuje u promociji popisa i preko svojih organizacionih jedinica pruža podršku Republičkom zavodu za statistiku u toku sprovođenja popisa na terenu u okviru svog delokruga i nadležnosti utvrđenih ovim zakonom.

Ostala ministarstva i posebne organizacije

Član 13.

Ministarstva i posebne organizacije obavezni su da, u slučaju potrebe, pruže pomoć Republičkom zavodu za statistiku u izvršenju popisa u okviru svog delokruga utvrđenog zakonom.

Jedinica lokalne samouprave

Član 14.

Jedinica lokalne samouprave obavlja sledeće poslove: predlaže članove popisne komisije, obezbeđuje prostorije za rad popisne komisije, prati sprovođenje popisa na svojoj teritoriji, pruža pomoć popisnoj komisiji u izvršavanju popisnih zadataka i obavlja druge poslove u skladu sa uputstvima Republičkog zavoda za statistiku.

Jedinice lokalne samouprave su obavezne da pruže pomoć Republičkom zavodu za statistiku i popisnim komisijama u izvršenju popisa.

Drugi organi, organizacije i institucije

Član 15.

Drugi državni organi, organi autonomne pokrajine, organizacije, agencije, kancelarije i službe Vlade, obavezni su da, u slučaju potrebe, pruže stručnu pomoć Republičkom zavodu za statistiku u pripremi i izvršenju popisa, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih posebnim propisima.

Upotreba administrativnih izvora podataka

Član 16.

Za potrebe pripreme i organizacije popisa, kontrole obuhvata jedinica popisa i unapređenja kvaliteta prikupljenih podataka, Republički zavod za statistiku ima pravo pristupa administrativnim izvorima podataka u državnim organima i drugim institucijama.

Podaci od značaja za popis iz člana 8. ovog zakona za koje postoje raspoloživi administrativni izvori, biće preuzeti iz tih izvora i neće se prikupljati tokom terenske realizacije popisa.

Vlasnici administrativnih izvora podataka obavezni su da na zahtev Republičkog zavoda za statistiku omoguće preuzimanje podataka od značaja za popis, uključujući identifikatore.

Republički zavod za statistiku je dužan da preduzme sve mere zaštite podataka preuzetih iz administrativnih izvora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična statistika.

IV. FINANSIRANJE POPISA

Finansiranje poslova Republičkog zavoda za statistiku

Član 17.

Sredstva za finansiranje poslova u vezi sa popisom obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, a Republički zavod za statistiku vrši prenos dela sredstava na podračune za posebne namene popisnim komisijama za sprovođenje popisa.

Republički zavod za statistiku ovlašćuje jednog ili više članova popisne komisije za raspolaganje sredstvima na podračunu za posebne namene iz stava 1. ovog člana, koji su odgovorni za zakonito i namensko trošenje sredstava sa tog podračuna.

Popisne komisije vode evidenciju o utrošku sredstava sa podračuna za posebne namene iz stava 1. ovog člana i izveštaj o tome dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku, na njegov zahtev.

Republički zavod za statistiku prati i nadzire zakonito i namensko korišćenje sredstava sa podračuna za posebne namene iz stava 1. ovog člana.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, obezbeđena zakonom o budžetu Republike Srbije, koja se ne utroše za finansiranje poslova u vezi sa popisom, vraćaju se u budžet Republike Srbije do isteka fiskalne godine.

Naknade licima koja učestvuju u popisu

Član 18.

Popisivači, koordinatori, članovi popisnih komisija i druga lica koja se angažuju za obavljanje poslova u vezi sa popisom, imaju pravo na novčanu naknadu.

V. OBAVEZE I DUŽNOSTI DAVALACA PODATAKA I LICA KOJA VRŠE POSLOVE POPISA

Obaveze i dužnosti davalaca podataka

Član 19.

Davaoci podataka su jedinice popisa koje su obuhvaćene članom 5. ovog zakona.

Davaoci podataka dužni su da učestvuju u popisu, u skladu sa ovim zakonom i metodologijom popisa Republičkog zavoda za statistiku.

Pravno lice koje obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje, odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje, preduzetnik koji obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje kao i poljoprivrednik dužni su da na osnovu raspoložive dokumentacije, u roku predviđenom u metodologiji popisa i bez naknade, daju tačan i potpun odgovor na sva pitanja u popisnom upitniku.

Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili punoletni član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kome su poznati podaci koji se prikupljaju u popisu dužan je da bez naknade da tačan i potpun odgovor na sva pitanja u popisnom upitniku.

Obaveze, dužnosti i svrha obrade podataka o ličnosti lica koja vrše poslove popisa

Član 20.

Popisivač, koordinator i drugo fizičko ili pravno lice angažovano u popisu dužno je da poslove koji su mu povereni obavlja blagovremeno i na propisan način.

Popisivač, koordinator i drugo fizičko ili pravno lice angažovano u popisu dužno je da vodi računa o tačnosti upisa podataka koje su dali davaoci podataka.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da čuva kao tajnu podatke o popisanim poljoprivrednim gazdinstvima do kojih dođe tokom obavljanja poslova koji su mu povereni.

Republički zavod za statistiku, u cilju poštovanja svojih pravnih obaveza, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, prebivalište/boravište, broj tekućeg računa) svih lica koja se angažuju za obavljanje poslova u vezi sa popisom (članovi popisnih komisija, popisivači, koordinatori i druga lica), sa svrhom ostvarivanja prava i obaveza po osnovu rada tih lica.

VI. OBRADA PODATAKA, OBJAVLJIVANJE REZULTATA POPISA, UPOTREBA, ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA PRIKUPLJENIH U POPISU

Obrada podataka

Član 21.

Republički zavod za statistiku prikuplja i obrađuje podatke u popisu u cilju obavljanja poslova u javnom interesu, a radi proizvodnje i objavljivanja podataka zvanične statistike.

Obrada podataka je neophodna u cilju obezbeđivanja zvaničnih statističkih podataka o strukturi poljoprivrednih gazdinstava iz člana 8. ovog zakona, za potrebe analize, ocene stanja i planiranja u oblasti poljoprivrede.

Posebna obrada podataka po zahtevima korisnika vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična statistika.

Prikupljeni podaci o ličnosti i imovinskom stanju obrađuju se u statističke svrhe, uz primenu svih tehničkih i organizacionih mera za sprečavanje identifikacije jedinice obuhvaćene popisom iz člana 5. ovog zakona na koju se podaci odnose, uključujući i pseudonimizaciju.

Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Objavljivanje rezultata popisa

Član 22.

Republički zavod za statistiku objavljuje:

1)         preliminarne rezultate popisa, najkasnije do 31. januara 2024. godine;

2)         konačne rezultate popisa, najkasnije do 31. decembra 2025. godine.

Rezultati popisa objavljuju se isključivo u vidu agregiranih podataka i dostupni su svima pod jednakim uslovima.

Upotreba podataka prikupljenih u popisu

Član 23.

Podaci prikupljeni u popisu koriste se isključivo u statističke svrhe i Republički zavod za statistiku ih ne može ustupati drugim licima.

Podaci prikupljeni u popisu ne mogu se upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza građana i poljoprivrednih gazdinstava i ne mogu se koristiti kao dokaz za ostvarivanje prava građana i poljoprivrednih gazdinstava.

Republički zavod za statistiku može koristiti podatke prikupljene popisom za uspostavljanje, vođenje i ažuriranje statističkih registara, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična statistika i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Za potrebe korišćenja popisnih podataka u naučnoistraživačke svrhe, Republički zavod za statistiku obrazuje posebnu bazu podataka.

Zaštita podataka prikupljenih u popisu

Član 24.

Republički zavod za statistiku dužan je da preduzme sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu podataka prikupljenih u popisu od nelegalnog pristupa, objavljivanja ili korišćenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje informaciona bezbednost.

Čuvanje podataka

Član 25.

Podaci prikupljeni u popisu čuvaju se trajno, u elektronskoj formi.

VII. OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE AKATA

Ovlašćenja za donošenje akata

Član 26.

Metodologiju popisa i sadržaj popisnog upitnika utvrđuje direktor Republičkog zavoda za statistiku u skladu sa ovim zakonom i opšteprihvaćenim pravilima statistističke struke.

Merila za utvrđivanje visine novčane naknade koja se isplaćuje licima iz člana 18. ovog zakona, bliže uređuje direktor Republičkog zavoda za statistiku u okviru predviđenog budžeta projekta.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku donosi, u skladu sa važećim standardima, poseban akt kojim se bliže reguliše skladištenje i organizovanje podataka prikupljenih u popisu iz člana 8. ovog zakona.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 27.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke (član 19. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke (član 19. stav 3)

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili punoletni član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kome su poznati podaci koji se prikupljaju, ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke (član 19. stav 4).

Član 28.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj popisivač, koordinator i drugo fizičko ili pravno lice koje je zaduženo za obavljanje poslova u vezi s popisom, kao i odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja poslove u vezi s popisom, ako:

1)         ne obavlja poslove popisa blagovremeno i na propisan način (član 20. stav 1);

2)         ne vodi računa o tačnosti upisa podataka koji su dali davaoci podataka (član 20. stav 2);

3)         ne čuva kao tajnu podatke o popisanim poljoprivrednim gazdinstvima do kojih dođe tokom obavljanja poslova koji su mu povereni (član 20. stav 3).

Član 29.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj član popisne komisije koji je ovlašćen za raspolaganje sredstvima na podračunu za posebne namene ako nenamenski i nezakonito troši sredstva sa podračuna popisne komisije (član 17. stav 2).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje akata

Član 30.

Akti iz člana 26. ovog zakona biće doneti najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Rok za obrazovanje popisnih komisija

Član 31.

Popisne komisije iz člana 11. ovog zakona obrazovaće se najkasnije do 31. maja 2023. godine.

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Sprovođenje popisa u metodološkom i organizacionom smislu predstavlja najsloženije statističko istraživanje. Kada je reč o sprovođenju Popisa poljoprivrede, imajući u vidu troškove, specifične uslove u kojima se sprovodi, teškoće u obezbeđivanju tačnih podataka, kao i značaj rezultata za vođenje agrarne politike, neophodno je da se ova oblast uredi zakonom.

Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji, zahvaljujući klimatskim uslovima i prirodnim karakteristikama zemljišta, po vrednosti proizvodnje zauzima značajno učešće u bruto domaćem proizvodu. Poljoprivredna proizvodnja, sa svojim potencijalima, i prerada prehrambenih proizvoda jesu delatnosti u koje se polažu velika očekivanja. U strategijama razvoja opština i regiona poljoprivreda je prepoznata kao jedan od osnovnih strateških pravaca razvoja. Najveći deo ruralnog stanovništva u ovoj delatnosti vidi šansu za zapošljavanje i razvoj. Popis poljoprivrede je instrument kojim se obezbeđuju statistički podaci o poljoprivrednim gazdinstvima na najnižem teritorijalnom nivou i stoga je ključni izvor informacija potrebnih za donošenje ovih strategija.

Na putu pristupanja Evropskoj uniji (EU) poljoprivreda Srbije mora da se prilagodi nizu propisa i standarda koje propisuje EU, koji će u velikoj meri izmeniti stanje u našoj poljoprivredi. Set zakona, pravila i procedura koje treba usvojiti u poljoprivredi obuhvata: zakonske standarde, zajedničku poljoprivrednu politiku i strukturne fondove. Da bi mogao da se prati proces prilagođavanja i ocenjuje stepen usaglašenosti, neophodno je uvesti brojne statističke indikatore u statistici poljoprivrede.

Sprovođenjem Popisa poljoprivrede 2012. godine, Republika Srbija se, posle više od 50 godina, priključila Svetskom programu popisa poljoprivrede 2010 koji sprovodi Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) čime su ostvareni sledeći ciljevi:

1.         dobijanje sveobuhvatnog pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede;

2.         izrada baze podataka, međunarodno uporedive, zasnovane na ključnim poljoprivrednim obeležjima;

3.         formiranje statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava kojim se obezbeđuje okvir za poljoprivredna istraživanja na uzorku i istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava;

4.         obezbeđivanje statističkih podataka potrebnih za razvoj održive nacionalne agrarne politike;

5.         obezbeđivanje podataka za praćenje dostizanja ciljeva predviđenih u Milenijumskim ciljevima razvoja.

U skladu sa EU standardima predviđeno je sprovođenje popisa poljoprivrede svake 10 godine, a između dva popisa, svake treće godine, sprovođenje Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, kako bi se ažurirali popisni podaci. Usled nedostatka sredstava, ova Anketa je sprovedena na teritoriji Republike Srbije prvi put 2018. godine, pri čemu su za prikupljanje podataka korišćeni prenosivi računari (laptopovi). Dobijen je novi presek stanja u oblasti poljoprivrede na uzorku od oko 120 000 poljoprivrednih gazdinstava i omogućen nastavak procesa harmonizacije. S tim u vezi, sprovođenje sveobuhvatnog Popisa poljoprivrede 2022. u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Popis) je neophodno radi obezbeđivanja kontinuiteta u proizvodnji strukturnih podataka u oblasti poljoprivrede. To je u skladu i sa Svetskim programom za popis poljoprivrede 2020 (FAO-UN), kojim se preporučuje da sve zemlje u periodu od 2016. do 2025. godine sprovedu popis u skladu sa njihovim specifičnostima, kao i da imaju u vidu potrebu za prikupljanjem minimuma podataka neophodnih za analizu i praćenje globalne strategije razvoja statistike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Naglasak se stavlja na razvoj stabilnog poljoprivrednog statističkog sistema baziranog na ažurnim i međunarodno uporedivim podacima čiji je osnov popis poljoprivrede, koji je jezgro sistema, kao i na redovnim anketama na uzorku čije sprovođenje se zasniva na poljoprivrednom popisu. Drugim rečima, Popis zajedno sa redovnim istraživanjima na uzorku, predstavlja okosnicu sistema poljoprivredne statistike.

U Popisu će se prikupiti sledeći podaci u vezi poljoprivrednih gazdinstava: lokacija gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, površine pod usevima, površine voćnjaka i vinograda, navodnjavanje i upotreba đubriva, broj stoke - po vrstama i kategorijama, broj ostalih životinja i košnice pčela, organska poljoprivredna proizvodnja, poljoprivredni objekti, poljoprivredna mehanizacija i oprema, radna snaga, druge aktivnosti gazdinstva, primenjene mere ruralnog razvoja i ostali podaci o gazdinstvu.

Podaci dobijeni Popisom omogućiće pregled stanja poljoprivrede u Republici Srbiji na nacionalnom, lokalnom nivou gazdinstava. Koristiće se i kao osnova za izradu i praćenje realizacije strateških ciljeva Vlade Republike Srbije, a naročito za generisanje značajnih indikatora za ocenu efikasnosti donetih mera, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Popisom će se obezbediti i podaci za potrebe međunarodnih institucija i organizacija (UN, Evrostat i dr.). Pored toga, u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, popisni podaci od značaja su za izveštavanje o napretku u više pregovaračkih poglavlja.

Na kraju, rezultati Popisa značajni su i zbog kontinuiteta i uporedivosti sa rezultatima prethodnih strukturnih istraživanja, kao i zbog ažuriranja okvira za sprovođenje istraživanja na uzorku i dobijanja kvalitetnih podataka koji će omogućiti realan prikaz stanja u poljoprivredi na teritoriji Republike Srbije.

Cilj donošenja ovog zakona jeste da se regulišu prava i obaveze državnih organa i organizacija u vezi sa pripremama i sprovođenjem Popisa, poslovi i zadaci Republičkog zavoda za statistiku, koji ima ključnu ulogu u sprovođenju Popisa, neposrednih izvršilaca Popisa na terenu, kao i Popisnih komisija koje su organizatori Popisa u opštinama.

Zakonom se regulišu i obaveze i dužnosti davalaca podataka: porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, kao i gazdinstava pravnih lica i preduzetnika.

Svrha ovog zakona jeste i obezbeđivanja sredstava u budžetu Republike Srbije za finansiranje poslova i zadataka Republičkog zavoda za statistiku.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Glavom I. Uvodne odredbe, članovima 1, 2 i 3 predloga zakona, definisan je predmet ovog zakona, dat je pojmovnik izraza korišćenih u njemu i definisane aktivnosti posle Popisa.

Članom 1. definisano je da se ovim zakonom uređuju priprema, organizacija i sprovođenje Popisa, period popisivanja, način prikupljanja podataka, jedinice koje se obuhvataju Popisom, sadržaj Popisa, obaveze državnih i drugih organa i organizacija u pripremi, organizaciji i sprovođenju Popisa, finansiranje Popisa, dužnosti lica koja obavljaju poslove Popisa, dužnosti lica koja se obuhvataju Popisom, objavljivanje rezultata Popisa, kao i upotreba i zaštita podataka prikupljenih u Popisu.

U članu 2. definiše se terminologija koja je od značaja za razumevanje i primenu ovog zakona, odnosno pojmovnik izraza korišćenih u njemu, kao što su: popisivanje, poljoprivredno gazdinstvo, porodično poljoprivredno gazdinstvo, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivredna proizvodnja, korišćeno poljoprivredno zemljište, okućnica, uslovno grlo, Upitnik za poljoprivredno gazdinstvo i veb-upitnik. Jasno definisanje ovih izraza bitno je kako bi se učesnici Popisa i građani upoznali sa specifičnom popisnom terminologijom i ulogom pojedinih učesnika u terenskom prikupljanju podataka.

Članom 3. definisane su aktivnosti posle popisa.

Glavom II. Sprovođenje Popisa, članovima od 4. do 8. definisan je period popisivanja, obuhvat jedinica, način na koji će se prikupljati podaci u Popisu i sadržaj Popisa.

Popisivanje se vrši u periodu od 1. juna do 31. decembra 2023. godine, u trajanju od 75 dana od dana njegovog započinjanja, a tačan datum početka popisa određuje direktor Zavoda. Izuzetno, popisivanje gazdinstava pravnih lica može početi i ranije ukoliko se ova gazdinstva odluče za samoanketiranje putem veb upitnika. Popisivanje započinje ne kasnije od godine dana po završetku Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023, pre svega zbog korišćenja informacija ovog popisa za formiranje Lista domaćinstava koje će biti obuhvaćene Popisom (utvrđivanja potencijalno novih gazdinstava), ali i zbog uštede finansijskih sredstava. Naime, oprema (laptopovi i ostalo) koja je korišćena za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine biće iskorišćena i za ovaj Popis. Pored toga, u ovom Popisu koristiće se skice i opisi granica popisnih krugova koje je izradio Republički geodetski zavod kao i tela formirana za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. Zbog svega navedenog, finansijska sredstva predviđena za realizaciju Popisa 2023 su manja za oko 43% u odnosu na utrošena sredstva za Popis poljoprivrede 2012.

Prikupljeni podaci se odnose na referentnu poljoprivrednu godinu. Određena pitanja u popisnom upitniku kao što su npr. navodnjavanje, upotreba objekata za stoku, upotreba mehanizacije, angažovana radna snaga i sl. odnose se na poslednjih 12 meseci. Neka pitanja kao npr. zemljišni fond, broj stoke i košnica pčela, i sl. odnose se na dan kritičnog momenta Popisa, dok se pitanja o korišćenju mera ruralnog razvoja odnosi na trogodišnji period.

Popisom će biti obuhvaćena sva porodična poljoprivredna gazdinstva, gazdinstva preduzetnika i pravnih lica, tako da korišćeno poljoprivredno zemljište jedinica koje se obuhvataju Popisom čini najmanje 98% od ukupnog korišćenog poljoprivrednog zemljišta bez površina pod okućnicama, a broj uslovnih grla najmanje 98% od ukupnog broja uslovnih grla na nacionalnom nivou. Popisom se neće obuhvatiti domaćinstva sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije namenjena tržištu niti prelazi određeni fizički prag u skladu sa metodološkim uputstvom Republičkog zavoda za statistiku, kao i domaćinstva, privredna društva i drugi oblici organzovanja sa statusom pravnog lica, i preduzetnici koji ne obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Podaci će se prikupiti neposredno od gazdinstava metodom intervjua bez obzira na pravni status gazdinstva, pri čemu je predviđeno da popisivači pomoću laptopova unose u elektronske upitnike odgovore ispitanika (metod CAPI). Prikupljanje podataka direknim unosom u elektronske upitnike omogućiće neposrednu kontrolu prikupljenih podataka, ali i bržu obradu i objavljivanje konačnih rezultata. Za taj posao angažovaće se oko 3 500 popisivača koji, koji pored znanja o poljoprivredi, poseduju i osnovna znanja iz oblasti rada na računaru. Pažljiva selekcija kandidata za terensko prikupljanje podataka i njihova kvalitetna i dobra obuka od posebnog su značaja za uspeh Popisa. Poljoprivredna gazdinstva imaće mogućnost i samoanketiranja putem veb upitnika.

Osnovni podaci o poljoprivrednim gazdinstvima biće prikupljeni potpunim obuhvatom jedinica posmatranja (kor obeležja - npr. površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta, broj stoke, radna snaga i sl.), dok podaci za pojedina obeležja mogu biti dobijeni na uzorku (moduli - npr. objekti za smeštaj stoke) ili mogu biti preuzeti iz administrativnih izvora, u skladu sa metodološkim uputstvom Republičkog zavoda za statistiku. Zbog usaglašavanja sa međunarodnim preporukama u vezi tačnosti podataka, standardna greška podataka pojedinih obeležja dobijenih na uzorku je maksimalno 7,5% na nivou regiona.

Glavom III. Obaveze državnih i drugih organa i organizacija u pripremama, organizaciji i sprovođenju Popisa, definisano je da Popis priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku, pri čemu određene poslove u vezi sa Popisom na teritoriji opština, gradova i Grada Beograda Republički zavod za statistiku obavlja preko Popisnih komisija i Gradske uprave Grada Beograda - za teritoriju Grada Beograda. U pripremi i realizaciji Popisa, u okviru svoje nadležnosti, učestvuju i ministarstva i posebne organizacije, jedinice lokalne samouprave i drugi organi, organizacije i institucije. Republički zavod za statistiku je nadležan za sprovođenje ovog zakona. Kao neposredni nosilac aktivnosti na pripremama, organizovanju i sprovođenju Popisa, Republički zavod za statistiku se stara o utvrđivanju jedinstvenih metodoloških rešenja i standarda u cilju dobijanja što sadržajnijih i validnijih podataka, koji će biti kompatibilni ne samo sa rezultatima prethodnih strukturnih istraživanja sprovedenih na teritoriji Republike Srbije, nego i s podacima popisa drugih zemalja, koji se, takođe, prikupljaju u skladu s međunarodnim preporukama. Republički zavod za statistiku se stara o blagovremenom i potpunom izvršavanju ovog zakona, propisuje sadržaj popisnog upitnika u skladu sa nacionalnim potrebama i međunarodnim obavezama, izrađuje uputstva i druge metodološke i organizacione instrumente Popisa. Pored toga, Republički zavod za statistiku obezbeđuje potpuno, tačno i pravovremeno obaveštavanje stanovništva o značaju i ciljevima Popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, definiše kriterijume i procedure za izbor neposrednih učesnika u Popisu, vrši stručnu obuku, organizuje i koordinira instruktaže neposrednih učesnika u Popisu, izdaje propisana ovlašćenja za rad u Popisu, organizuje terensko prikupljanje podataka i kontrolu kvaliteta podataka prikupljenih Popisom, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa ovim zakonom, vrši obradu i analizu podataka, objavljuje rezultate Popisa, arhivira popisnu građu i obezbeđuje zaštitu podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima. Polazeći od svoje koordinacione uloge u statističkom sistemu, Republički zavod sarađuje sa ministarstvima, posebnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima, organizacijama i institucijama, koordinira zajedničke aktivnosti na pripremi, organizaciji i sprovođenju Popisa i, u skladu sa ovim zakonom, daje instrukcije, pruža stručnu pomoć i traži izveštaje o realizaciji popisnih aktivnosti, formira Popisne komisije u opštinama, gradovima i Gradu Beogradu i definiše njihove obaveze, dostavlja Popisnim komisijama metodološka i organizaciona uputstva, kao i opremu za terensko prikupljanje podataka, raspoređuje i prenosi finansijska sredstva Popisnim komisijama, izrađuje finansijska uputstva o korišćenju sredstava namenjenih za sprovođenje Popisa i kontroliše upotrebu finansijskih sredstava. Osnovni zadatak upravljačkog popisnog tela, formiranog u Republičkom zavodu sa statistiku, jeste da obezbedi vertikalnu sinhronizaciju rada svih učesnika u Popisu i da obezbedi neophodnu podršku državnih organa, sredstava javnog informisanja i drugih subjekata, kao i da redovno informiše stručnu, ali i najširu javnost, o planiranim i realizovanim popisnim aktivnostima.

Postupak formiranja Popisnih komisija u opštinama, gradovima i Gradu Beogradu, kao i zadaci Popisnih komisija definisani su članom 11. predloga zakona. Članove Popisne komisije imenuje direktor Republičkog zavoda za statistiku, rešenjem protiv koga nije dozvoljena žalba, na predlog jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine Grada Beograda.

Propisano je i da Popisna komisija može da ima tri člana, s tim što je jedan član predstavnik Republičkog zavoda za statistiku. Izuzetno, na posebno obrazložen zahtev jedinice lokalne samouprave, direktor Republičkog zavoda za statistiku može da imenuje dodatne članove Popisne komisije. Popisna komisija, u skladu sa instrukcijama Republičkog zavoda za statistiku, obavlja poslove u vezi sa sprovođenjem Popisa na svojoj teritoriji, i naročito se stara o obaveštavanju stanovništva o značaju i ciljevima Popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, kao i o pravima i dužnostima građana u Popisu. Pored toga, Popisna komisija obezbeđuje logističku podršku za sprovođenje Popisa (obezbeđuje prostorije za obuku koordinatora i popisivača, obezbeđuje stručni kadar za informatičku podršku tokom obuke i tokom terenske realizacije Popisa, organizuje dežurstva za pružanje informacija građanima tokom popisivanja i dr.), prati realizaciju Popisa i obavlja druge popisne zadatke.

U okviru svog delokruga, određene poslove i zadatke iz domena pripreme, organizacije i sprovođenja Popisa vrše Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, druga ministarstva i posebne organizacije. Obaveze Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede precizirane su u članu 12. a obaveze ostalih ministarstava i posebnih organizacija u članu 13. predloga zakona. Članom 14. definisane su obaveze jedinica lokalne samouprave, a članom 15. obaveze drugih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organizacija, agencija, kancelarija i službi Vlade Republike Srbije, da, u slučaju potrebe, pruže stručnu pomoć Republičkom zavodu za statistiku u procesu pripreme i realizacije Popisa, u okviru svog delokruga utvrđenog zakonom.

Upotreba administrativnih izvora podataka za potrebe pripreme i organizacije Popisa, kao i za potrebe praćenja obuhvata i unapređenja kvaliteta prikupljenih podataka u Popisu, regulisana je članom 16. Predlog zakona. Ovaj član predloga zakona usklađen je sa članom 31. Zakona o zvaničnoj statistici ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) kojim se reguliše pravo pristupa Republičkog zavoda za statistiku administrativnim izvorima podataka u državnim organima, organizacijama i institucijama. Posebno je naglašena obaveza vlasnika administrativnih izvora podataka da na zahtev Republičkog zavoda za statistiku omoguće preuzimanje podataka od značaja za Popis, uključujući identifikatore.

Glavom IV. Finansiranje Popisa, predviđeno je da se sredstva za finansiranje poslova Popisa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, a da Republički zavod za statistiku vrši prenos dela odobrenih sredstava na podračune za posebne namene Popisnim komisijama (član 17) i ovlašćuje jednog ili više članova Popisne komisije za raspolaganje sredstvima na podračunu. Popisne komisije vode evidenciju o utrošku sredstava na podračunu i o tome dostavljaju izveštaj Republičkom zavodu za statistiku, na njegov zahtev, u cilju kontrole zakonitog i namenskog korišćenja tih sredstava. Sredstva obezbeđena zakonom o budžetu Republike Srbije koja se ne utroše, vraćaju se u budžet Republike Srbije do isteka fiskalne godine. Pravo lica koja su angažovana za obavljanje popisnih poslova na novčanu naknadu regulisano je članom 18. Predloga zakona.

Glavom V. Obaveze i dužnosti davalaca podataka i lica koja vrše poslove Popisa, obaveze i dužnosti davalaca podataka regulisana su članom 19. predloga zakona. Propisano je da je odgovorno lice u gazdinstvu pravnog lica ili preduzetnik, nosilac porodičnog gazdinstva ili, u njegovom odsustvu, punoletni član porodičnog gazdinstva kome su podaci najviše poznati, daju tačan i potpun odgovor na sva pitanja u popisnom upitniku. Propisano je da su popisivači, instruktori i druga fizična i pravna lica koja su angažovana u Popisu dužna da blagovremeno i na propisan način obave sve poslove koji su im povereni. Pored toga, sva fizička lica ili pravna lica angažovana u popisu, dužna su da strogo vode računa o tačnosti upisa, podataka i da čuvaju kao tajnu sve podatke o gazdinstvima do kojih dođu tokom obavljanja poslova koji su im poverena. Republički zavod za statistiku prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svih lica koja se privremeno angažuju za obavljanje poslova u vezi sa popisom sa stvarivanja prava i obaveza po osnovu rada tih lica (član 20).

Glavom VI. Obrada podataka, objavljivanje rezultata Popisa, upotreba, zaštita i čuvanje podataka prikupljenih u Popisu, propisuje se obrada podataka u svrhu proizvodnje i objavljivanja podataka zvanične statistike, uz primenu svih tehničkih i organizacionih mera za sprečavanje identifikacije jedinice obuhvaćene Popisom na koju se podaci o ličnosti i imovinskom stanju odnose. Obrada podataka u popisu je u cilju obavljanja poslova u javnom interesu (član 21.). Rezultate Popisa objavljuje Republički zavod za statistiku, i to isključivo u vidu agregiranih podataka, pri čemu su podaci dostupni svima pod jednakim uslovima. Republički zavod za statistiku dužan je da najkasnije do 31. januara 2024. godine objavi preliminarne rezultate Popisa, dok se konačni rezultati objavljuju sukcesivno, u skladu sa planom publikovanja, najkasnije do 31. decembra 2025. godine (član 22). Članom 23. predloga zakona propisano je da se individualni podaci prikupljeni u Popisu mogu koristiti isključivo u statističke svrhe i da ih Republički zavod za statistiku ne može ustupati drugim fizičkim i pravnim licima, kao i da se podaci prikupljeni u Popisu ne mogu upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza građana i poljoprivrednih gazdinstava, niti se mogu koristiti kao dokaz za ostvarivanja prava građana i poljoprivrednih gazdinstava. Pored toga, u članu 23. naglašeno je da Republički zavod za statistiku može koristiti podatke prikupljene Popisom za uspostavljanje, vođenje i ažuriranje statističkih registara. Za potrebe korišćenja popisnih podataka u naučnoistraživačke svrhe, Republički zavod za statistiku obrazuje posebnu bazu sa anonimiziranim mikropodacima. Zaštita podataka prikupljenih u Popisu regulisana je članom 24. po kojem je Republički zavod za statistiku dužan da preduzme sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu podataka od nelegalnog pristupa, objavljivanja ili korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast informacione bezbednosti. Čuvanje podataka regulisano je članom 25. po kome se podaci prikupljeni u Popisu čuvaju trajno, u elektronskoj formi.

 Glavom VII. Ovlašćenja za donošenje akata, članom 26. utvrđeno je, da je direktor Republičkog zavoda za statistiku ovlašćen da donosi akta kojima se sprovodi ovaj zakon

Glavom VIII. Kaznene odredbe, članom 27. utvrđene su kaznene mere za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnika, nosioca porodičnog gazdinstva ili punoletnog člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu ili mu da netačne ili nepotpune podatke koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom. Članom 28. utvrđene su kaznene mere za popisivača, koordinatora i drugo fizičko ili pravno lice koje je angažovano za obavljanje popisnih poslova ako poslove u vezi sa Popisom ne vrše blagovremeno i na propisan način. Članom 29. utvrđena je kaznena mera za člana Popisne komisije koji je ovlašćen za raspolaganje sredstvima na podračunu ako nenamenski i nezakonito troši sredstva sa podračuna Popisne komisije.

Glavom IX. Prelazne i završne odredbe, propisan je rok za donošenje akata (član 30). Članom 31. je određen rok za formiranje Popisnih komisija. Članom 32. određeno je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 02.07.2021.