Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

                                                                        Član 1.                

U Zakonu o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20), u članu 140. stav 8. rečenica druga briše se.

Član 2.

Rok za pribavljanje upotrebne dozvole za objekte iz člana 140. Zakona o planiranju i izgradnji za koje su rešenja o građevinskoj dozvoli, odnosno rešenja o odobrenju za izgradnju izdata u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je uređivana izgradnja objekata, pre 11. septembra 2009. godine, je četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Organi nadležni za donošenje planskih dokumenata donetih pre 1. januara 1993. godine, a koji u propisanom zakonskom roku umesto njih nisu doneli nova planska dokumenta, dužni su da donesu nova planska dokumenta u roku od 24 meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona su nastali usled uočavanja pojedinih problema koji su se pojavili u praksi prilikom primene zakona, te je neophodno njihovo oklanjanje ovim izmenama.

Zbog napred navedenog predlažu se ove izmene Zakona, koje su obavezne da se sprovedu po NPAA planu, u cilju pridruživanja Evropskoj uniji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbama člana 1. Predloga zakona propisana je izmena kojom se u u članu 140. stav 8, rečenica druga briše.

Odredbama člana 2. Predloga zakona propisana je izmena kojom se uređuje rok za pribavljanje upotrebne dozvole u odnosu na objekte, odnosno radove čija je izgradnja, odnosno izvođenje odobreno rešenjima o građevinskoj dozvoli, odnosno rešenjima o odobrenju za izgradnju, u skladu sa ranije važećim zakonima kojima je uređivana izgradnja objekata, pre 11. septembra 2009. godine, imajući u vidu da je u praksi prepoznata potreba da se rok za pribavljanje upotrebne dozvole produži, s obzirom da je značajan broj investitora propustio da u datom roku ishoduje upotrebnu dozvolu.

Odredbama člana 3. Predloga zakona, propisana je izmena kojom se uređuje rok važenja planskih dokumenata koji su doneti pre 1. januara 1993. godine, i rok organa nadležnih za njihovo donošenje da u tom roku donesu novi planski dokument, s obzirom da je u praksi prepoznata potreba da se rok za donošenje novih planskih dokumenata produži, imajući u vidu brojnost planskih dokumenata koji u ovom slučaju moraju biti doneti, kao imajući u vidu da je izrada i donošenje planskih dokumenata od javnog interesa za Republiku Srbiju.

Članom 4. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA OVAJ ZAKON STUPI NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona jeste uvođenje novog roka za izdavanje upotrebnih dozvola, kako bi se u što kraćem roku omogućilo nadležnim organima da postupe po zahtevima za izdavanje upotrebnih dozvola.

Izvor: Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 29.04.2021.