Zastava Bosne i Hercegovine

U PORASTU BROJ ZAHTEVA ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA


U prva tri meseca ove godine, kroz Centralnu evidenciju objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih i drugih dozvola u građevinarstvu, primlјeno je ukupno 25.410 zahteva, za 16,8% više nego u istom periodu prošle godine, kada je primlјeno 21.760 zahteva.

Od ukupnog broja podnetih zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola, kao i drugih vrsta zahteva za izgradnju, 15.033 zahteva je usvojeno, što je za 25,7% više pozitivno rešenih zahteva nego u istom periodu prošle godine, kada je pozitivno rešeno 11.963 zahteva.

U okviru nadležnosti koje ima, Agencija za privredne registre je u prva tri meseca ove godine izvršila kontrolu poštovanja propisanih rokova u 11.285 predmeta, a u 707 predmeta je od odgovornih lica u nadležnim organima traženo izjašnjenje o razlozima kašnjenja u postupanju po zahtevima za izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola i priklјučenju na komunalnu i drugu infrastrukturu. Cilј kontrole je praćenje rada nadležnih organa i postizanja što veće efikasnosti.

Ovo su podaci iz Centralne evidencije objedinjenih procedura, koju vodi APR i koja predstavlјa jedinstvenu, javnu, elektronsku bazu sa podacima o toku svakog pojedinačnog predmeta po zahtevima za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata, zatim sa odlukama i drugim aktima koji nastaju u postupku objedinjene procedure, kao i sa svom dokumentacijom koja je priložena i pribavlјena u tim postupcima.

Od uspostavlјanja Centralne evidencije 2016. godine i prelaska na potpuno elektronski način rada, uočlјiv je trend porasta broja zahteva. Tako je 2017. godine za 45,5% povećan priliv zahteva u odnosu na 2016, 2018. je primlјeno 8,6% više zahteva nego 2017, dok je u 2019. godini zabeleženo povećanje od čitavih 15% u odnosu na 2018. godinu.

Podaci iz nedavno objavlјenog Godišnjeg biltena finansijskih izveštaja pokazuju da je poslovanje građevinskog sektora u 2019. godini bilo izuzetno uspešno. Tako je pozitivan rezultat od 37,42 milijardi dinara povećan za 49,2% u odnosu na 2018. godinu, dok je ukupan broj zaposlenih od 77.770 radnika porastao na godišnjem nivou za 5.291 radnika.

Izvor: Vebsajt APR, 30.04.2020.
Naslov: Redakcija