Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI: Narodnoj skupštini podnet Izveštaj o radu za 2023. godinu


Državna revizorska institucija (DRI) dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu DRI za 2023. godinu.

Izveštaj o radu DRI za 2023. godinu sadrži informacije o izvršenju Programa revizije za 2023. godinu, o datim mišljenjima, utvrđenim nalazima, efektima revizije, datim preporukama za izmenu propisa. Sadrži i podatke o realizaciji finansijskog plana, radu Saveta, saradnji sa međunarodnim i domaćim organizacijama i drugim aktivnostima koje je DRI realizovala u toku godine.

 U 2023. godini DRI je sačinila 306 izveštaja o reviziji i 278 poslerevizionih izveštaja.

Tokom revizija sprovedenih u 2023. godini, državni revizori utvrdili su kod subjekata revizije greške u finansijskim izveštajima u iznosu od 473 milijarde dinara i nepravilnosti u poslovanju u iznosu od 20 milijardi dinara.

DRI je u 2023. godini subjektima revizije dala 3343 preporuke.

Najznačajniji efekti, po iznosima, jesu evidentiranje imovine i obaveza od preko 247 milijardi dinara, finansijski efekti u vidu ušteda i povećanja prihoda u iznosu od najmanje 650,25 miliona dinara. Značajni efekti za građane Republike Srbije jesu i povećanje broja dece koja su dobila uslugu ličnog pratioca 2023. godine, u odnosu na 2021. godinu, za 32 odsto (Grad Beograd i Grad Kragujevac). Drugi značajni efekti nastali postupanjem subjekata revizije po datim preporukama su: donošenje jednog zakona, izmena i dopuna odredbi tri zakona, donošenje dve strategije, pet akcionih planova, osam uredbi i 40 pravilnika.

Uz Izveštaj o radu DRI za 2023. godinu, Državna revizorska institucija dostavila je Narodnoj skupštini i Izveštaj o provedenoj finansijskoj reviziji Državne revizorske institucije Republike Srbije za period 1. 1. - 31. 12. 2023. godine u kojem je data pozitivna ocena.

Izveštaj o radu DRI za 2023. godinu možete pronaći ovde.


Izvor: Vebsajt DRI, 29.03.2024.
Naslov: Redakcija